Реферат: Облік зовнішньоекономічної діяльності

Міністерствоосвіти і науки України

Національнийуніверситет харчових технологій

КОНТРОЛЬНАРОБОТА

Облікзовнішньоекономічної діяльності

Київ– 2008


ТЕОРІЯ. ОБЛІКІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА УМОВАХ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

Закон України«Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від15 вересня 1995 р. N 327/95-ВР. Імпортні операції на умовах давальницькоїсировини регулює стаття 5 Закону України.

Стаття 2.Порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземногозамовника та вивезення виробленої з неї готової продукції

1.Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземнимзамовником, обкладається ввізним митом за ставками Єдиного митного тарифуУкраїни, податками та зборами, що справляються у разі ввезення товарів.

2. Сплатаввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) провадиться українськимвиконавцем шляхом видачі простого векселя державній податковій інспекції замісцезнаходженням виконавця з терміном платежу, що дорівнює терміну здійсненняоперації з давальницькою сировиною, але не більш як на 90 календарних днів змоменту оформлення ввізної вантажної митної декларації. Сума, обумовленавекселем, визначається у валюті контракту на переробку давальницької сировини.

3. Виходячи зтехнологічних особливостей виробництва Кабінет Міністрів України можевстановлювати інші терміни виконання окремих видів операцій з давальницькоюсировиною.

4. У разівивезення готової продукції в повному обсязі, передбаченому в контракті, замежі митної території України у період, зазначений у частинах другій, третій тадев'ятій цієї статті, вексель погашається і ввізне мито, податки та збори (кріммитних зборів) не справляються. Вексель погашається також у разі частковоговивезення готової продукції, передбаченого умовами контракту, за межі митноїтериторії України, якщо український виконавець документально підтвердить сплатуввізного мита, податків та зборів, які мають бути сплачені при ввезенні вУкраїну частини сировини, з якої вироблено не вивезену з України готовупродукцію. Для визначення суми платежу мита, податків та зборів вартістьдавальницької сировини перераховується у валюту України за офіційним валютнимкурсом Національного банку України на день платежу за векселем.

5. Обліквекселів ведеться державною податковою інспекцією за місцезнаходженнямвиконавця.

6. Якщоввозяться ті види давальницької сировини, які не обкладаються ввізним митом,податками та зборами, український виконавець подає державній податковійінспекції письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукції у період,зазначений у частинах другій, третій та дев'ятій цієї статті.

7. У разівивезення готової продукції у повному обсязі у період, зазначений у частинахдругій, третій та дев'ятій цієї статті, письмове зобов'язання погашається. Якщоне вивозиться обумовлений у письмовому зобов'язанні обсяг готової продукції, звиконавця до бюджету, до якого він сплачує податок на прибуток, стягується пеняу валюті України за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка митної вартостідавальницької сировини, але не більше контрактної вартості невивезеної готовоїпродукції.

8. Пенясплачується у валюті України за офіційним валютним курсом Національного банкуУкраїни на день платежу після фактичного відвантаження продукції іноземномузамовнику.

9.Міністерство фінансів України або уповноважені ним органи можуть давати дозволина відстрочення оплати векселів окремим суб'єктам підприємницької діяльності,які здійснюють операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічнихвідносинах на підставі кредитної угоди, укладеної українським виконавцем зподатковою інспекцією за його місцезнаходженням до дня фактичного відвантаженняготової продукції іноземному замовнику. За користування кредитом суб'єктипідприємницької діяльності вносять до бюджету, до якого виконавець сплачуєподаток на прибуток, плату в розмірі 0,5 облікової ставки Національного банкуУкраїни, що застосовується на день продовження строку платежу за векселем абопогашення письмового зобов'язання.

10. Підставоюдля митного оформлення давальницької сировини, що ввозиться на митну територіюУкраїни, є подання українським виконавцем органові митного контролю копіїзазначеного векселя, авізованого (взятого на облік) державною податковоюінспекцією за місцезнаходженням виконавця.

11. Підставоюдля митного оформлення готової продукції, що вироблена з використаннямдавальницької сировини, ввезеної на митну територію України, і вивозиться зцієї території, є подання українським виконавцем органові митного контролюкопії векселя та копії ввізної вантажної митної декларації.

12. Підставоюдля погашення векселя є подання українським виконавцем державній податковійінспекції копії вивізної вантажної митної декларації.

13. Порядоквидачі, обліку і погашення векселів встановлюється Міністерством фінансівУкраїни за погодженням з Міністерством економіки України.

14. Під часоформлення вантажної митної декларації на ній робиться відмітка«Давальницька сировина» і проставляється код відповідно докласифікатора угод.

15. Готовапродукція, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовникомна митну територію України з урахуванням вимог цього Закону, і вивозиться змитної території України, не обкладається вивізним (експортним) митом, іншимиподатками і зборами (крім митних зборів), які справляються при експортітоварів, і не підпадає під режим ліцензування та квотування. На готовупродукцію, яка вироблена з використанням давальницької сировини, ввезеної намитну територію України іноземним замовником, і належить йому, не поширюєтьсяспеціальний режим експорту товарів, за винятком товарів спеціальногопризначення, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

16. Вивезеннятих видів готової продукції, щодо яких міжнародними договорами Українипередбачено добровільне обмеження експорту, а також продукції походженням зУкраїни, імпорт якої до інших держав квотується, контингентується аболіцензується відповідно до законодавства цих держав або нормативних актівекономічних угруповань, митних союзів, здійснюється у порядку, встановленомуКабінетом Міністрів України, за поданням Міністерства зовнішніх економічнихзв'язків і торгівлі України.

17. Зачастину давальницької сировини або готової продукції, отриманої як оплату завиконану роботу, український виконавець сплачує ввізне мито, податки та збори,що справляються при бартерних (товарообмінних) операціях.

Стаття 3.Порядок реалізації на митній території України готової продукції, виробленої здавальницької сировини, ввезеної іноземним замовником

1. Готовапродукція, вироблена із давальницької сировини, що ввезена іноземнимзамовником, може реалізовуватись на митній території України череззареєстроване ним в Україні постійне представництво, яке оформляє ввізнувантажну митну декларацію на готову продукцію (без фактичного її ввезення намитну територію України) і сплачує ввізне мито, інші податки та збори,передбачені законодавством для аналогічних імпортних товарів. Ввізне митосплачується за пільговими ставками Єдиного митного тарифу України, анафтопродукти, вироблені з давальницької нафти, звільняються від обкладенняввізним митом.

2. Підставоюдля погашення векселя (письмового зобов'язання), виданого у порядку,передбаченому статтею 2 цього Закону, у разі реалізації продукції на митнійтериторії України, є подання українським виконавцем органу державної податковоїслужби за своїм місцезнаходженням копії ввізної вантажної митної декларації наготову продукцію (без фактичного ввезення її в Україну), оформленої постійнимпредставництвом іноземного замовника, копії контракту, укладеного іноземнимзамовником з покупцем готової продукції, акта здавання-приймання готовоїпродукції постійним представництвом іноземного замовника, довідки про сплатуввізного мита, інших податків та зборів, виданої органом державної митної службиза місцезнаходженням постійного представництва іноземного замовника.

Постійнепредставництво іноземного замовника зобов'язане передати зазначені документиукраїнському виконавцеві протягом десяти робочих днів після оформлення актаздавання-приймання готової продукції.

3. Розрахункиміж українським виконавцем та постійним представництвом іноземного замовникапроводяться у валюті України через рахунки постійного представництва вустановах банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.

Порядокввезення давальницької сировини іноземного замовника на митну територію Україниі вивезення готової продукції

Митнимоформленням ввезення давальницької сировини на митну територію Українизаймається український виконавець. Ця процедура регламентується Порядоком видачі,обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання),що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції здавальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, який затверджений наказомДержавної податкової адміністрація України № 83 від 25.02.2002. Згідно порядку№83 український виконавець подає у державні митні органи простий вексель, абописьмове зобов'язання, авізоване податковим органом, в якому він зареєстрованийяк платник податків.

Бланк векселякупляється виконавецем у банку і з нього робляться дві чисті копії. Вексельоформляється у валюті контракту. У ньому окремими пунктами виділяєтьсянайменування і суми мита, розраховані згідно з Єдиним митним тарифом, податкита збори, в оплату яких він виданий. Правильно оформлений оригінал векселяподається в державну податкову службу для взяття на облік. Другий і третійекземпляри, авізовані податковим органом, повертаються суб'єкту підприємницькоїдіяльності для пред'явлення митним органам та для власного обліку. Якщо датавзяття векселя на облік у податковому органі передує митному оформленнюсировини, то при бажанні платника податку (щоб не зменшувався термін, даний дляпереробки сировини без погашення векселя), на дату оформлення вантажної митноїдекларації оформлюється новий податковий вексель, погашуючи при цьомупопередній. Термін дії векселя визначається терміном, необхідним для переробкидавальницької сировини, але не більшим ніж 90 днів. Кабінет Міністрів Українимає право збільшити терміни для виконання окремих операцій з давальницькоюсировиною.

До закінченнятерміну дії векселя український виконавець може:

— продовжититермін дії векселя;

— вивезтиготову продукцію за межі митної території України.

У разінеобхідності податкові органи можуть відтерміновувати платіж за векселем натермін, що не перевищує 90 днів. Таке відтермінування може бути продовжене вподальшому шляхом видачі нового дозволу. Загальний термін відтермінуванняпогашення векселя не може перевищувати 270 днів.

Для отриманнявідтермінування оплати векселя, векселедатель не пізніше ніж за 5 днів дозакінчення терміну дії векселя має звернутися в податковий орган з письмовоюзаявою. В заяві вказується термін відтермінування і підстави для йогонеобхідності (підтверджувальні документи). Протягом п'яти днів керівникподаткової служби зобов'язаний прийняти рішення про надання відтермінування чипро відмову. Рішення прймається на підставі висновку про фінансовий станзаявника, підготовленого окремим підрозділом податкового органу. У висновку профінансовий стан суб'єкта господарської діяльності необхідно обов'язкововказати:

— станрозрахунків з бюджетом;

— платоспроможність;

— наявністьзаборгованості за експортно-імпортними операціями;

— своєчасність подання податкових декларацій і розрахунків, декларацій провалютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України, та іншихобов'язкових для подання до державної податкової інспекції форм звітності.

У разіприйняття рішення про відмову у відстроченні оплати (погашення) векселя(письмового зобов'язання) заявнику після закінчення терміну розглядупо-відомляюєть про прийняте рішення з обгрунтуванням причин відмови.

При прийняттірішення про відстрочення оплати векселя оформляється дозвіл на таке відстроченняна умовах податкового кредиту.

Відстроченняоплати векселя надається на умовах податкового кредиту, за користування якимвекселедавець вносить плату до бюджету.

Плата закористування податковим кредитом вноситься векселедавцем виходячи з обліковоїставки Національного банку України від суми, визначеної у векселі. Розміроблікової ставки визначається на останній день періоду, за який сплачуєтьсязазначена плата. Плата за користування податковим кредитом нараховується тасплачується щомісяця рівними частинами.

При видачідозволу розмір плати визначається із застосуванням облікової ставкиНаціонального банку України, яка діє на день видачі дозволу.

Сплатавекселедавцем відповідної щомісячної суми за користування по­датковим кредитомпідтверджується наданням до державної податкової інспекції копії платіжногодокумента про таку сплату.

У разіневнесення суб'єктом господарської діяльності щомісячної плати за користуванняподатковим кредитом державна податкова інспекція в односторонньому порядкускасовує дозвіл на відстрочення векселя І погашає вексель шляхом стягненнявексельних сум у порядку, встановленому чинним законодавством України, щорегулює погашення податкового боргу.

Якщо дозакінчення терміну дії векселя готову продукцію не було вивезено, то виконавецьзобов'язаний сплатити мито, податки та митні збори у бюджет. При цьомувексельна сума перераховується за курсом НБУ на дату погашення векселля. Коливекселедавець сам не оплатив вексель, то податковий орган згідно з вимогамиЗакону України № 2181-Ш від 21.12.2000 р. „Про порядок погашення зобов'язаньплатників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами",розпочинає процедуру погашення боргу. Згідно із нормами чинного законодавстваможливість безспїрного стягнення коштів виникає тільки після 30 дня з моментунаправлення платнику другої податкової вимоги.

З ввезеноїдавальницької сировини, яка підлягає оплаті виконавцум, стягується мито,податки та збори на загальних підставах.

Готовапродукція, що ввозиться іноземним замовником на митну територію України івивозиться з митної території України, не обкладається вивізним (експортним)митом та іншими податками і зборами (крім митних зборів), що справляються уразі експорту товарів, і не підпадає під режим ліцензування та квотування. Наготову продукцію, яка вироблена з використанням давальницької сировини,ввезеної на митну територію України іноземним замовником, і належить йому, непоширюється спеціальний режим експорту товарів, за винятком товарівспеціального призначення, перелік яких встановлюється Кабінетом МіністрівУкраїни.

При вивозіготової продукції виконавець подає митним органам копію векселя (письмовогозобов'язання) та копію ввізної вантажно-митної декларації, а у необхіднихвипадках — висновок Торгово-промислової палати, про те, що давальницькасировина становить не менше 20 % вартості готової продукції.

Облікоперацій з давальницькою сировиною

1). Облікоперацій при ввезенні давальницької сировини замовником на митну територіюУкраїни і вивезенні готової продукції, виготовленої з неї.

Розрахунки зароботу, виконану українським підриємством, можуть проводитися:

— у грошовійформі;

— давальницькою сировиною;

— готовоюпродукцією.

а) розрахункиза виконану роботу проводяться в грошовій формі

Приклад 1.

1. Вартість давальницькоїсировини, ввезеної для переробки, 10000 USD.

2. Контрактнавартість послуг за переробку давальницької сировини становить 8000 USD.Собівартість послуг з переробки 35000 грн,

3. Ввізнемито 10%.

4. Митнийзбір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виготовленої здавальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

— 5,45грн./USD — на момент ввезення давальницької сировини;

— 5,47грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт;

— 5,42грн./USD — на момент надходження валютних коштів на рахунок. Допоміжнірозрахунки

1) сумаввізного мита —

(10000 USD х5,45 грн./USD) х 10% = 5450 грн.

2)сума ввізного ПДВ —

{10000USDx5,45 rpH./USD+5450 грн.)х20% = 11990 грн.

3) загальнасума, оформлена простим податковим векселем:

11990 грн. +5450 грн. = 17440 грн.

б) винагородаза виконану роботу проводиться давальницькою сировиною

Приклад 2.

1. Вартістьдавальницької сировини, ввезеної для переробки, 10000USD.

2. Контрактнавартість послуг за переробку давальницької сировини стано­вить 8000USD.Собівартість послуг з переробки 35000 грн.

3. Ввізнемито 10%.

4. Митнийзбір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виго­товленої здавальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

— 5,45грн./USD — на момент ввезення давальницької сировини;

— 5,47грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт.

— 5,55грн./USD — на момент вивезення готової продукції.

Допоміжнірозрахунки

1) сумаввізного мита —

(100000USD х 5,45rpH./USD) х 10% = 54500 грн. 2} сумаввізного ПДВ — (100000USD х 5,45rpn./USD + 54500 грн.) х 20% = = 119900 грн.

3) загальнасума, оформлена векселем —

10900грн.+5450грн. = 174400 грн.

4) сумаввізного мита, нарахованого на сировину, яка підлягає передачі виконавцю якоплата за надані послуги:

(8000USD х5,55грн./ШО) х 10% = 4440 грн.

5) сумаввізного ПДВ нарахованого на сировину яка підлягає передачі виконавцю як оплатаза надані послуги:

(8000USD х5,55rpH./USD + 4440) х 20% = 9768 грн.

Слідвідзначити, що вантажна митна декларація на ввезення давальницької сировини,якою здійснюється оплата за надані послуги з переробки, оформляється датою,коли з території України вивозиться готова продукція. Ввізне ЇЇДВ та миторозраховується від митної вартості сировини за курсом, який діяв на день оформленняввізної митної декларації.

в) винагородаза виконану роботу проводиться готовою продукцією

Коли оплатаза виконані послуги проводиться готовою продукцією, яка виготовлена виконавцемз попередньо ввезеної давальницької сировини, то при вивезенні готовоїпродукції вантажна митна декларація оформляється на повну суму такої готовоїпродукції, а на вартість готової продукції, яка підлягає оплаті за виконанупослугу, оформляється ввізна вантажна митна декларація без фактичного ввезення продукції.

Приклад 3.

1. Вартістьдавальницької сировини, ввезеної для переробки, 10000 USD.

2. Контрактнавартість послуг за переробку давальницької сировини складає 8000 USD.Собівартість послуг з переробки! 35000 грн.

3. Ввізнемито 10%.

4. Митний збірпри ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виготовленої здавальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

— 5,45грн./USD — на момент ввезення давальницької сировини;

— 5,47грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт;

— 5,55грн./USD — на момент вивезення готової продукції.

Допоміжнірозрахунки:

1) сумаввізного мита —

(10000USD х 5,45rpn./USD) x 10% = 5450 грн.

2) сумаввізного ПДВ —

(10000USD х5,45rpH./USD + 5450грн.) х 20% = 11990 грн.

3) загальнасума, оформлена простим податковим векселем:

5450 грн. +11900 грн. = 17440 грн.

4) сумаввізного мита, нарахованого на готову продукцію, яка піддягає передачівиконавцю як плата за послуги по переробці

(8000 USD х5,55 грн./USD) х 10% = 4440 грн.

5) сума ввізногоПДВ нарахованого на готову продукцію, яка підлягає передачі виконавцю яквинагорода

(8000 USD х5,55 грн./USD + 4440 грн.) х 20% = 9768 грн.

2).Облік операцій при вивезенні давальницької сировини замовником з митноїтериторії України і ввезення готової продукції, виготовленої з неї

Розрахунки зароботу, виконану закордонним переробником, можуть проводитися:

— в грошовійформі;

— давальницькою сировиною;

— готовоюпродукцією.

а) розрахункиза виконану роботу проводяться в грошовій формі

Приклад 4.

1. Вартістьдавальницької сировини, вивезеної для переробки, 10000 USD.

2. Контрактнавартість послуг за переробку давальницької сировини — 8000 USD.

3. Вивізнемито 10%.

4. Митнийзбір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виготовленої здавальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

— 5,45rpn./USD — на момент вивезення давальницької сировини;

— 5,47грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт;

— 5,55грн./USD — на момент ввезення готової продукції;

— 5,42грн./USD — на момент переказу валютних коштів на рахунок виконавця.

Допоміжнірозрахунки:

1) сумавивізного мита, яка оформляється простим векселем –

(10000 USD х5,45 грн./USD) х 10% = 5450 гри.

2) сумаввізного мита нарахованого на готову продукцію –

(10000 USD +8000 USD) х 5,55 грн./USD) х 10% = 9990 грн.

3) сумаввізного ПДВ, нарахованого на готову продукцію –

(10000 USD +8000 USD) х 5,55 грн./USD + 9990 грн.) х 20% = 21978 грн.

б) винагородаза виконану роботу проводиться давальницькою сировиною

Приклад 5.

1. Вартістьдавальницької сировини, вивезеної для переробки, 100000 USD.

2. Контрактнавартість послуг за переробку давальницької сировини становить 8000 USD.

3. Вивізнемито 10%.

4. Митнийзбір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виготовленої здавальницької сировини, становить 200 грн.

5. Балансовавартість давальницької сировини, вивезеної для оплати, 35000 грн.

6. Курси:

— 5,45грн./USD — на момент вивезення давальницької сировини;

— 5,47грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт;

— 5,55rpH./USD — на момент ввезення готової продукції.

Допоміжнірозрахунки:

1) сумавивізного мита, яка оформляється простим векселем –

(100000 USD х5,45 грн./USD) х 10% = 54500 грн.

2) сумавивізного мита на сировину, яка підлягає оплаті за виконану роботу, якаоформляється простим векселем —

(8000 USD х5,55 грн./USD) х 10% = 4360 грн.

3) сумаввізного мита, нарахованого на готову продукцію –

(100000 USD +8000 USD) х 5,55 грн./USD) х 10% = 59940 грн.

4) сумаввізного ПДВ, нарахованого на готову продукцію –

(100000 USD +8000 USD) х 5,55 грн./USD + 59940 грн.) х 20% = 131868 грн.

в) винагородаза виконану роботу проводиться готовою продукцією

Приклад 6.

1. Вартістьдавальницької сировини, вивезеної для переробки, 10000 USD.

2. Контрактнавартість послуг за переробку давальницької сировини становить 8000 USD. Послугиоплачуються готовою продукцією балансовою вартістю 37500 грн.

3. Вивізнемито 10%.

4. Митнийзбір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виготовленої здавальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

— 5,45грн./USD — на момент вивезення давальницької сировини;

— 5,47грн./USD — на момент підписання акту виконаних робіт;

— 5,55rpH./USD — на момент ввезення готової продукції.

Допоміжнірозрахунки:

1) сумавивізного мита, яка оформляється простим податковим векселем —

(10000 USD х5,45 грн./USD) х 10 % = 5450 грн.

2) сумаввізного мита, нарахованого на готову продукцію –

(10000 USD +8000 USD) х 5,55 грн./USD) х 10 % = 9990 грн.

3) сумаввізного ПДВ, нарахованого на готову продукцію –

(10000 USD +8000 USD) х 5,55 грн./USD + 9990 грн,) х 20 % = 21978 грн.

4) сумавивізного мита на готову продукцію, яка підлягає оплаті за виконану роботу

{8000 USD х5,55 грн./USD) х 10% = 4440 грн.


ЗАДАЧА ВАРІАНТ № 4

 

Балансовий

рахунок

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10 100000 131 15000 20 40000 22 2800 23 2500 26 3600 281 14500 301 200 311 26100 40 160000 42 800 441 20000 641/1 З ПДВ 600 641/2 З прибутку 6000 631 2300 361 15000 Всього 204700 204700

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума

1. За відкриття розрахункового рахунку підприємством банку перераховано кошти, грн 377 311 250 1.1. Включено до витрат сплачену комісійну винагороду банку 92 377 250 1.2. Віднесено на фінансовий результат витрати на сплачену комісійну винагороду банку 79 92 250 2. Від постачальника ЗАТ «Радість» надійшли товари вартістю (сума з ПДВ) 18000 2.1. Надходження товарів від постачальника ЗАТ «Радість» без ПДВ 281 631 18000 2.2. Відображення суми податкового кредиту з ПДВ 641/1 644 3000 3. На валютний рахунок від нерезидента за товари надійшла валюта (долари США) курс НБУ на момент надходження 1 долл = 5,4 грн відповідно до угоди валюта 312 681

15000 дол США

81000 грн

3.1. Відображено дохід від реалізації товарів покупцю — нерезиденту 362 702

15000 дол США

81000 грн

3.2. Відображено ПДВ за нульовою ставкою 702 641/1 О 3.3. Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації товарів покупцю — нерезиденту 702 79 81000 грн 4. Відповідно до чинного законодавства частину (50%) валюти продано, послуги банку 0,01% 4.1. Перераховано з валютного рахунку підприємства кошти для продажу 334 312

7500 дол США

40500 грн

4.2. Сплачено комісійну винагороду банку за реалізацію іноземної валюти 377 311 40500*0,0001 = 4,05 грн 4.3. Включено до витрат сплачену комісійну винагороду банку 92 377 40500*0,0001=4,05 грн 4.4. Віднесено на фінансовий результат витрати на сплачену комісійну винагороду банку 79 92 4,05 грн 5. Перераховану валюту продано за курсом 5,5 грн за долар (кошти від продажу валюти надійшли на розрахунковий рахунок) 311 334

5000 дол США

41250 грн

5.1. Відображено дохід від операційної курсової різниці 334 714 750 грн 5.2. Віднесено на фінансовий результат дохід від операційної курсової різниці 714 79 750 грн 6. З розрахункового рахунку постачальнику ЗАТ «Радість» за товари перераховано кошти в сумі з ПДВ 631 311 18000 7.

Відповідно до угоди за кордон відвантажено товари на суму (дивіться операцію 3) = 10000 дол США;

Собівартість відвантажених товарів

Курс НБУ на момент перетину митниці 1 доллар = 5,45 грн

Відображено собівартість реалізованих товарів

902 281

28000

28000

8.

З розрахункового рахунку за експорт товарів митниці перераховано кошти (Курс НБУ на момент перетину митниці 1 доллар = 5,45 грн):

Мито 10 % від митної вартості (МВ = митна вартість = 15000 дол * 5,45 грн/дол = 81750 грн)

Митні послуги (збір) 0,1% МВ

377

377

311

311

8175

81,75

8.1.

Включено до витрат на збут сплачене мито

Включено до витрат на збут сплачений митний збір

93

93

377

377

8175

81,75

8.2. Проведено взаємозалік заборгованості 681 362

15000 дол США

81000 грн

8.3.

Віднесено на фінансовий результат суми доходів та витрат:

Віднесено дохід від реалізації товарів покупцю – нерезиденту на фінансовий результат;

Віднесено собівартість відвантажених товарів на фінансовий результат;

Віднесено витрати на збут на фінансовий результат;

79

79

902

93

28000 грн

8175 + 81,75 = 8256,75 грн

9. Від імпортера отримано товари на загальну суму контракту (в долларах США) (курс НБУ при перетині митниці 1 доллар США = 5,3 грн ) 281 632

7000 дол США

37100 грн

10.

З розрахункового рахунку за імпортовані товари митниці перераховано кошти:

Мито 10 % митної вартості (МВ)

Митні послуги 0,01%

ПДВ

377

377

377

311

311

311

37100*0,1=3710

37100*0,0001=3,71

(37100 + 3710)*0,2 = 8162 грн

10.1. Включено до собівартості товарів мито та митний збір 281 377 3713,71 грн 10.2. Віднесено суму сплаченого ПДВ до податкового кредиту 641/1 377 8162 грн 11. Імпортовані товари на загальну собівартість ТОВ «Іва» відвантажені на контрактну вартість з ПДВ 361 702 48000 грн 11.1. Відображено ПДВ 643 641/1 8000 грн 12.

ВАТ «Еталон» відповідно до бартерної угоди відвантажено матеріали, які були на складі, на суму з ПДВ за контрактом;

Собівартість матеріалів визначити самостійно, врахувавши залишок на кінець звітного періоду

361

901

701

281

42000 грн

35000 грн

12.1. Відображено суму ПДВ податкового зобов’язання перед бюджетом 643 641/1 42000:6=7000 грн 13.

З розрахункового рахунку перераховано кошти:

АТП за доставку товарів (сума з ПДВ)

Бюджету з ПДВ

Бюджету податок на прибуток

377

641/1

641/2

11

311

311

720

600

6000

14. Від ВАТ «Еталон» відповідно до бартерної угоди отримано товари на контрактну суму (див операцію 12) 281 631 42000 14.1. Відображення суми податкового кредиту 641/1 644 42000:6=7000 14.2. Погашення взаємним заліком заборгованості за бартерною операцією за контрактною ціною 631 361 42000 грн 14.3.

Списано за бартерною операцією на фінансовий результат:

Доходи від реалізації товарів

Собівартість відпущених за бартерною угодою матеріальних цінностей

701

79

79

901

42000 грн

35000 грн

15. АТП товари, отримані від ВАТ «Еталон», доставили на підприємство (див операцію 13) 91 377 720 грн 15.1. Відображення суми податкового кредиту 641/1 644 120 грн 15.2. Списано витрати на фінансовий результат 79 91 720 16. Нараховано заробітна плата працівникам підприємства за жовтень 2000 року 91 661 1800 грн 16.1. Списано витрати на фінансовий результат 79 91 1800 грн 17.

Відповідно до чинного законодавства проведено нарахування на оплату праці до фондів:

Пенсійного (33,2%)

Соціального страхування (1,5%)

Соціального страхування на випадок безробіття (1,3%)

(визначити самостійно, врахувавши операцію 16)

661

661

661

651

652

653

1800*0,332 = 796,8

1800*0,015=36

1800*0,013=31,2

18.

Визначити фінансові результати діяльності підприємства:

Нарахувати податок на доход

Сплачено податок на доход

Списано на фінансовий результат податок на прибуток

Визначити та сплатити ПДВ

98

641/2

79

641/1

641/2

311

98

644

12429,8

12429,8

12429,8

19. Визначено фінансовий результат — прибуток 79 44 37289,4

Фінансовий результат =доходи – витрати = 123750 – 74030,8 = 49719,2

Чистий прибуток = 49719,2* 0,75 = 37289,4 (грн)

Підприємство не маєзобовязань перед бюджетом з ПДВ, воно має податковий кредит 3282 – 600(заборгованість з ПДВ на початок місяця) грн = 2682 грн, має право зменшитисвої зобовязання з ПДВ у подальшому на суму 2682 грн.

Підприємство не маєзобовязань перед бюджетом з податку на прибуток (дивіться оборотно – сальдовувідомість).

Основні використанірахунки бухобліку:

10 — (основні засоби)

131 — (знос основнихзасобів)

20 — (виробничі запаси)

22 — (малоцінні ташвидкозношувані предмети)

23 — (виробництво)

26 — (готова продукція)

281 — (товари на складі)

301 — (каса внаціональній валюті)

311 — (поточні рахунки внаціональній валюті)

40 — (статутний капітал)

42 — (додатковий капітал)

441 — (прибутокнерозподілений)

641/1 — (розрахунки зПДВ)

641/2 — (розрахунки  зподатку на прибуток)

631 — (розрахунки звітчизняними постачальниками та підрядниками)

361 — (розрахунки звітчизняними покупцями та замовниками)

377 – (розрахунки зіншими дебіторами)

92 – (адміністративнівитрати)

281 – (товари на складі)

644 – (податковий кредит)

312 – (поточні рахунки віноземній валюті)

681 – (розрахунки заавансами одержаними)

362 – (розрахунки зіноземними покупцями і замовниками)


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бутинець Ф.Ф. Теоріябухгалтерського обліку. Підручникдля студентів / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир, ЖТІ, 2000. – 640 с.

2. Бухгалтерський облік та фінансовазвітність в Україні. Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. –Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. 768 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік.Підручник / За ред. проф. Бутниця Ф.Ф.- Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

4. Кузмінський А.М., КузьмінськийЮ.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Все про бухгалтерськийоблік, 1999. – 288 с.

5. Партин Г.О. Бухгалтерський облік:основи теорії та практики: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”. КОО,2000, 245с.

6. Пушкар М.С. Національні стандартибухгалтерського обліку України. –Тернопіль: Лілея, 2000. –100 с.

7. Пархоменко Н. Бухгалтерський облікв Україні // Київ –1997.

8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерськийоблік на підприємствах з різними формами власності // Київ: ВТОВ “А. С. К.”,1998.

9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерськийфінансовий облік на підприємствах України. Підручник длястуд.вищ.навч.закл.екон.спец. – К.: А.С.К.,2000. – 784

10. Системи обліку в Україні:трансформація до міжнародної практики / За ред.проф. М.П.Войнаренка. – Київ: Науковадумка, 2002. – 718 с.

11. Сопко В.В. Бухгалтерський облік.Навчальний посібник. –К., 2000. 578 с.

12. Фінансовий облік і звітність напідприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000.–288 с.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту