Реферат: Облік готової продукції


КОНТРОЛЬНАРОБОТА

 

здисципліни «Фінансовий облік-1»


ЗМІСТ

 

Вступ

Теоретичне питання. Облік готової продукції

1. Поняттята класифікація готової продукції.

Порядок формування первісної вартості готовоїпродукції

2. Документуваннягосподарських операцій з руху готової продукції

3. Інвентаризаціяготової продукції

4. Відображенняоперацій з обліку руху готової продукціїна рахунках бухгалтерського обліку

Практичне завдання

Задача 1.

Задача 2.

Задача 3.

Задача 4.

Задача 5.

Висновки

Список використаної літератури


ВСТУП

 

У більшості країнз розвинутою ринковою економікою бухгалтерський облік прийнято поділяти нафінансовий та управлінський (внутрішньогосподарський).

У Законі України“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999р. № 996-ХІV даються визначення: «бухгалтерський облік – це процес виявлення,вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та переданняінформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам дляприйняття рішень»; «внутрішньогосподарський облік – це система обробки тапідготовки інформації про діяльність підприємства в процесі управлінняпідприємством» [3, с. 3]. Поділ обліку на фінансовий і управлінський зумовленийвідмінностями в цілях і завданнях надання інформації зовнішнім і внутрішнімкористувачам.

Фінансовазвітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовийстан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітнийперіод. Вона повинна забезпечувати інформацією потреби користувачів щодо придбання,продажу та володіння цінними паперами, участі в капіталі підприємства, оцінкиякості управління, оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати своїзобов’язання, забезпеченості зобов’язань підприємства, визначення суми дивідендів,що підлягають розподілу, регулювання діяльності підприємства, інших рішень [3,с. 16]. Фінансова звітність включає баланс, звіт про фінансові результати, звітпро рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів.

Дані, які міститьфінансова звітність, повинні задовольнити загальні потреби користувачів вінформації щодо фінансового становища підприємства. У разі потреби для окремихгруп користувачів (наприклад, для контролюючих і статистичних органів) можутьбути встановлені інші або додаткові вимоги до інформації.

ТЕОРЕТИЧНЕПИТАННЯ. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

1. Поняття такласифікація готової продукції. Порядок формування первісної вартості готовоїпродукції

Готова продукція- це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінченаобробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування(якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним умовам істандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана насклад [Ткач, с.?].

Готова продукція може мати, а можене мати кількісні та якісні характеристики, Але завжди повинна мати вартіснухарактеристику. Продукція, яка має кількісні характеристики, оформлюєтьсяздавальною накладною і передається на склад, а звідти здійснюється їїреалізація покупцеві. Готова продукція на деяких підприємствах не передаєтьсяна склад, а накопичується безпосередньо у виробництві, звідти будездійснюватись її реалізація. Продукція, яка не має кількісних характеристик (роботи,послуги тощо), безпосередньо з виробництва передається покупцеві (замовнику).Виконані роботи та послуги оформлюються приймально-здавальним актом.

Готову продукціюкласифікують

— за формою: уречевлена (матеріальна), результати виконаних робіт, результати наданих послуг;

— за ступенем готовності: готова продукція, напівфабрикати(продукти окремих технологічних фаз,якій повинні пройти одну або декілька технологічних фаз обробки, перш ніж статиготовою продукцією), незавершене виробництво;

— за технологічною складністю: проста,складна.

Продукція можебути супутня (продукція, отримана в одному технологічному циклі одночасно зосновною, за якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшоїобробки або відпуску споживачеві), побічна (це продукція, що утворюється вкомплексних виробництвах паралельно з основною і на відміну від супутньоїпродукції не потребує додаткових витрат ).

Облік готової продукціїведеться за первісною вартістю. Однак протягом місяця у поточному обліку можутьвикористовуватись облікові ціни. Вартість готової продукції, випущеної звиробництва, реалізованої замовнику, визначена в облікових цінах у кінцімісяця, доводиться до первісної вартості шляхом відображення відхиленняпервісної вартості від облікової ціни.

Сума відхилень фактичноївиробничої собівартості готової продукції від вартості готової продукції заобліковими цінами визначається як добуток рівня (відсотка) відхилень і вартостівідпущеної зі складу готової продукції за обліковими цінами. Рівень (відсоток)відхилень визначається діленням суми — відхилень на початок місяця з сумоювідхилень з продукції, що надійшла на склад із виробництва за звітний місяць,на і суму вартості залишку готової продукції за обліковими цінами на початокмісяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на складготової продукції за обліковими цінами.

Первісною вартістюзапасів, виготовлених власними силами підприємства (готова продукція),признається їх виробнича собівартість, що визначається у відповідності доПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». [Пол9, с.89.].Згідно пункту 11 розділу «Склад витрат» цього положення собівартістьреалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартостіпродукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподіленихпостійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартостіпродукції (робіт, послуг) включаються прямі матеріальні витрати, прямі витратина оплату праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподіленізагальновиробничі витрати [Пол16, с.147].

До складу прямихматеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, щоутворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючихвиробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесенідо конкретного об'єкта витрат.

До складу прямих витратна оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам,зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можутьбути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу інших прямихвитрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньовіднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальнізаходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку.

До змінних загальновиробничихвитрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць),що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Зміннізагальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використаннямбази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витраттощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійнихзагальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом,що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності.Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використаннямбази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витраттощо) при нормальній потужності.

Нерозподілені постійнізагальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованоїпродукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Перелік і склад змінних іпостійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством.


2. Документуваннягосподарських операцій з руху готової продукції

Готова продукціяна промисловому підприємстві проходить такі операції:

а) випускпродукції з виробництва і здача її на склади;

б) зберіганняпродукції на складах підприємства;

в) відпускпродукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження) іногороднімпокупцям;

г) відпускпродукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад,тара власного виробництва) та ін.;

д) реалізаціяпродукції (одержання грошей від покупців за відпущену продукцію).

Випуск продукції звиробництва та передача її на склад оформлюється накладними відомостями, приймально-здавальнимидокументами, актами приймання, вяких вказується дата, шифр цеху і складу, найменування продукції,номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Кількість виробів, щооприбутковуються на склад, їх вага та обсяг вимірюється, підраховується і принеобхідності зважується. Накладну виписує у двох примірникахпідрозділ-здавальник (цех). На обох примірниках накладних мають бути двапідписи: начальника цеху готової продукції та начальника складу готовоїпродукції.

На підставіодного з примірників накладної, що залишається на складі готової продукції,начальник складу чи відповідальна особа заповнює картку складського обліку. Уній роблять запис про оприбуткування готової продукції, що надійшла на склад, іразом з матеріальним звітом передають до бухгалтерії.

В картці абокнизі визначаються назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру,розмір, марка, ціна за одиницю. Облік готової продукції на складі ведеться вміру її надходження на склад або відпуску зі складу. В картках або книгахскладського обліку робляться записи про надходження та відпуск готовоїпродукції і щоденно виводяться її залишки.

На підставіздавальних накладних для обліку випуску готових виробів з виробництвабухгалтерія складає відомість випуску готової продукції, зданої на складипідприємства, в натуральному і вартісному вимірниках. Дані цієї відомості використовуютьсядля контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва і для бухгалтерськихзаписів на рахунках синтетичного обліку.

Реалізованою продукцієювважається продукція, відвантажена (відпущена) зі складупідприємства-постачальника. При реалізації своєї продукції підприємство повинноукласти про це угоду з покупцем. Якщо підприємство реалізує свою продукціюпокупцям, така реалізація відбувається на підставі довіреності. Довіреність,незалежно від строку її дії, залишається у постачальника при першому відпускуцінностей. У разі відпуску цінностей частинами на кожний частковий відпускскладається накладна (акт приймання-здачі або інший аналогічний документ) зпозначенням на ній номера довіреності та дати її видачі. У цих випадках одинпримірник накладної (або документа, що її заміняє) передається одержувачуцінностей, а другий – додається дозалишеної у постачальника довіреності і використовується для спостереження іконтролю за відпуском цінностей згідно з довіреністю, а також для розрахунків зодержувачем.

Якщо підприємствореалізує продукцію в інше місто, то в угоді про поставку продукції має бутизазначений перевізник, вид транспорту та спосіб відправки готової продукції.Склад у цьому випадку відбирає та упаковує продукцію відповідно до умовдоговору та виписує товаротранспортну накладну, у якій ставить підписперевізник продукції. Товаротранспортні накладні товаровідправник виписує вчотирьох примірниках: перший є підставою для списання відвантаженої продукціїзі складу вантажовідправника, другий — для оприбуткування одержаної продукціїнаправляється покупцю, третій — транспортній організації як підставазамовника-вантажовідправника для здійснення розрахунків з нею, четвертийдодається до шляхового листа для обліку транспортної роботи [Деб, с.].

Постачальник-вантажовідправникна підставі товаротранспортних накладних, залізничних квитанцій про прийняттявантажу та інших документів виписує розрахункові документи для передачі їх добанку на інкасо або рахунок-фактуру на попередню оплату. У рахунку дляодержувача бухгалтерія відправника має зазначити факт відвантаження продукціїта суму, яка повинна бути сплачена за відвантажену продукцію (з урахуванням сумиПДВ). Крім цього, в рахунку-фактурі можуть бути зазначені й інші додатковіумови. Наприклад, термін оплати,місце отримання товару. У рахунку-фактурі постачальник також може зазначитисуму транспортних витрат, вартість тари (якщо її вартість не включена довартості продукції) та інші дані.

Якщо товар надаєтьсяпокупцеві на умовах наступної оплати, то рахунок-фактуру додають до платіжноївимоги-доручення, що передається до обслуговуючого банку. У цьому випадку вонаміститиме дані про номенклатуру відвантаженої продукції, її вартість і за щовимагається оплата.

На підставітоваротранспортних накладних у картці складського обліку списують відвантаженупродукцію. У бухгалтерії, крім бухгалтерського обліку, ведуть також аналітичнийоблік відвантаженої продукції: за відомістю відвантаження, відпуску тареалізації продукції.

Відповідно доЗакону про Податок на додану вартість вiд 03.04.1997 № 168/97-ВР, постачальник(продавець) продукції зобов'язаний виписати податкову накладну. У податковійнакладній поряд з іншими реквізитами слід зазначити: ціну продажу одиниціпродукції без урахування податку на додану вартість, суму ПДВ, загальну сумутовару (продукції) з ПДВ. На підставі податкових накладних постачальник(продавець) робить відповідний запис у Книзі обліку продажу товарів (робіт,послуг), яка містить порядок обліку операцій з продажу товарів (робіт, послуг)та визначає підстави для можливого віднесення до податкових зобов'язань сумиПДВ, нарахованої у звітному періоді.


3. Інвентаризаціяготової продукції

 

Інвентаризаціяпроводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського облікушляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна. Інвентаризації підлягає всемайно установи, незалежно від його місцезнаходження, і всі види фінансовихзобов'язань. Основними завданнями інвентаризації готової продукції є виявлення їїфактичної наявності, дотримання умов її зберігання.

Інвентаризаціяготових виробів, як і інших запасів, проводиться не менше одного разу на рік,але не раніше першого жовтня. При цьому інвентаризація проводиться вустановлені терміни, навіть, якщо було проведено позапланові перевірки протягомроку [Ткач, с.44?].

Проведенняінвентаризації є обов'язковим перед складанням річної фінансової звітності, призміні матеріально відповідальних осіб (на день прийняття-передання справ), привстановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на деньустановлення таких фактів), після пожежі або стихійного лиха – терміново післяліквідації пожежі або стихійного лиха, у випадку ліквідації установи, згідно зрозпорядженням судових та слідчих органів, при передачі майна установи воренду.

Відповідальність заорганізацію інвентаризації, правильне та своєчасне її проведення несе керівникустанови. Головний бухгалтер, разом із керівниками відповідних підрозділів та служб,зобов'язаний контролювати дотримання установлених правил проведенняінвентаризації.

Для проведення інвентаризаціїнаказом керівника установи створюється комісія з числа працівників установи заобов'язкової участі головного (старшого) бухгалтера. Інвентаризаційну комісію очолюєкерівник установи чи його заступник. Установлюються також терміни початку тазакінчення робіт з проведення інвентаризації та порядок відображення їїрезультатів у обліку. В великих установах, якщо через великий обсяг робітпроведення інвентаризації не може бути забезпечене однією комісією, утворюютьсятакож місцеві комісії, очолювані керівниками відповідних структурних підрозділів,які проводять інвентаризацію в структурних підрозділах цих установ. До складу місцевоїкомісії включається працівник бухгалтерії. Робота місцевих комісійорганізовується та контролюється центральною комісією.

Інвентаризаційнікомісії несуть відповідальність за своєчасність і дотримання порядку проведенняінвентаризації відповідно до наказу керівника установи; повноту і достовірністьвнесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, основнихзасобів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, нематеріальнихактивів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках; правильність ісвоєчасність оформлення матеріалів інвентаризації відповідно до встановленогопорядку.

Члениінвентаризаційних комісій за внесення в описи неправильних даних про фактичнізалишки матеріальних цінностей з метою приховання недостач або лишківматеріальних цінностей несуть відповідальність у встановленому законом порядку.Забороняється проводити інвентаризацію цінностей при неповному складі членів інвентаризаційноїкомісії. Перевірка залишків матеріальних цінностей у натурі членами комісії проводитьсяза обов'язкової участі матеріально відповідальних осіб.

До початку інвентаризаціїв бухгалтеріях необхідно закінчити обробку всіх документів про надходження і видачуматеріальних цінностей, провести відповідні записи в реєстрах аналітичногообліку і визначити залишки на день інвентаризації. На складах та в інших місцяхзберігання матеріальні цінності повинні бути розкладені за найменуваннями, сортами,розмірами тощо. Особи, відповідальні за збереження матеріальних цінностей, допочатку інвентаризації дають розписку про те, що всі прибуткові та видатковідокументи на товарно-матеріальні цінності здані в бухгалтерію, всітоварно-матеріальні цінності, що надійшли на зберігання, оприбутковані, а ті,що вибули — списані. Якщо інвентаризація на складах або в інших закритихприміщеннях не закінчена в той самий день, то приміщення слід опечатати в кінціробочого дня інвентаризаційною комісією. Печатка на час інвентаризації зберігаєтьсяу голови інвентаризаційної комісії. Під час перерв у роботі інвентаризаційних комісій(на обідню перерву, в нічний час, з інших причин) описи повинні зберігатися уящиках, шафах, сейфах, у закритому приміщенні, де проводиться інвентаризація.

Готова продукція,як і інші матеріальні запаси при інвентаризації записуються в опису за кожнимнайменуванням із вказівкою номенклатурного номера, виду, групи, сорту ікількості (рахунком, вагою або мірою).

На виявлені приінвентаризації непридатні або зіпсовані матеріальні цінності додатковоскладаються акти, в яких вказуються причини, ступінь і характер псуванняматеріальних цінностей, а також винні особи, які допустили їх псування.

Для відображеннярезультатів інвентаризації застосовується Інвентаризаційний опис іншихнеоборотних матеріальних активів та запасів. Він складається на підставі перерахунку,зважування, виміру цінностей окремо за кожним місцезнаходженням і матеріальновідповідальною особою, на зберіганні якої знаходяться цінності. Післяоформлення опис передається у бухгалтерію для складання Порівняльної відомостірезультатів інвентаризації інших необоротних матеріальних активів та запасів,яка застосовується для відображення результатів інвентаризації. На підставі данихІнвентаризаційного опису інших необоротних матеріальних активів та запасіврозбіжності, які виникли між фактичними показниками та даними бухгалтерськогообліку, відображаються у графі «Результати інвентаризації».

Інвентаризаційна комісіяперевіряє правильність визначення бухгалтерією результатів інвентаризації ісвої висновки та пропозиції відображає у Протоколі інвентаризаційної комісії, щозаповнюється після закінчення інвентаризації. У протоколі наводяться докладнідані про причини недостач, втрат, надлишків та винних у цьому осіб і вказуютьсявжиті заходи. Не пізніше ніж за десять днів після закінчення інвентаризації,протоколи інвентаризаційної комісії затверджуються керівником установи. Матеріалиінвентаризації та рішення щодо регулювання розбіжностей затверджуються керівникомустанови з включенням результатів у звіт за той період, в якому закінчена інвентаризація,а також в річний звіт.

Термін зберіганнядокументів з інвентаризації (інвентарні описи, акти, протоколи засідань інвентаризаційнихкомісій) в установах, становить три роки за умови завершення ревізій. У випадкахвиникнення спорів, суперечностей, порушення кримінальних справ — зберігаються довинесення відповідного рішення.

Виявлені приінвентаризації розходження між фактичними залишками матеріальних цінностей і грошовихкоштів з даними бухгалтерського обліку регулюються установою в такому порядку: матеріальніцінності, які виявлені в надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуваннювідповідно на збільшення доходів за спеціальним фондом з подальшим установленнямпричин виникнення лишків і винних у цьому осіб; недостача запасів у межахустановлених норм природних втрат, виявлених під час інвентаризації і придбаниху поточному році, списується за розпорядженням керівника установи на фактичнівидатки; придбаних у минулих роках — відноситься на зменшення результату кошторисуустанови. Норми природних втрат можуть застосовуватися лише у разі виявленняфактичних недостач і після заліку недостачі цінностей надлишками при пересортуванні.


5.        Відображенняоперацій з обліку руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку

Для синтетичногообліку готової продукції призначено активний рахунок № 26 «Готовапродукція». На дебеті цього рахунка відображається надходження готовоїпродукції власного виробництва на склад за фактичною виробничою собівартістю;на кредиті — відпуск готової продукції за фактичною виробничою собівартістю.Залишок є тільки дебетовим і показує фактичну виробничу собівартість готовоїпродукції на кінець звітного періоду.

Операція«оприбутковано на складі готову продукцію» відображається по дебету на рахунку26 «Готова продукція» та по кредиту на рахунку 23 «Виробництво». Якщо в складіє серед готової продукції напівфабрикати власного виробництва, призначені дляреалізації на сторону то це відображається по дебету на рухкнку 26 «Готовапродукція» та по кредиту на рахунку 25 «Напівфабрикати».

Сума дооцінкиготової продукції відображається по дебету на рухунку 26 «Готова продукція» покредиту на субрахунку 423 «Дооцінка активів».

Якщо при інвентаризаціївиявлено лишки готової продукції, то ця операція відображається на дебетірахунку 26 «Готова продукція» та кредиті 719 «Інші доходи від операційноїдіяльності».

Якщо готовапродукція даного виробництва повністю використовується на самому підприємстві,то вона може враховуватися на субрахунку № 201 «Сировина і матеріали»або інших залежно від призначення цієї продукції:

дебет рахунку 20«Виробничі запаси» та кредит рахунку 26 «Готова продукція».

Якщо оприбуткованомалоцінні швидкозношувані предмети як готову продукцію, призначену для власнихпотреб, то це буде відображено кореспонденцією рахунків: дебет 22 «Малоцінні ташвидкозношувані предмети» кредит 26 «Готова продукція».

Якщо готовупродукцію використано для внутрішніх потреб цехів то це відобразиться по дебетурахунку 23 «Виробництво»       та кредиту рахунку 26 «Готова продукція».

Вартість готовоїпродукції, виданої зі складу підзвітній особі буде відображено: дебет 372 «Розрахункиз підзвітними особами» та кредит 26.

Виявлено під часінвентаризації недостачу готової продукції, яку віднесено на винну особу –відображається за дебетом на рахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданихзбитків» та кредитом рахунку 26.

Списанособівартість реалізованої готової продукції: Дебет 901 «Собівартістьреалізованої готової продукції» Кредит 26. Наприкінці звітного періоду рахунок901 закривається і сума на ньому по кредиту списується на дебет рахунку 79«Фінансові результати». У випадку, коли підприємства для узагальненняінформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8, операцію «Списанона фінансові результати первісну вартість готової продукції» буде відображенопо дебету на рахунку 791 «Результат основної діяльності»   та по кредиту нарахунку 26 «Готова продукція».

«Списано витрати,пов’язані зі знеціненням (уцінкою) готової продукції» відображається по дебету946 «Втрати від знецінення запасів» та по кредиту 26.

«Списанонедостачу готової продукції, що виявлена в процесі її збереження та реалізації»,якщо на час встановлення недостачі винуватця не визначено, відобразимо подебету 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»      та кредиту 26 «Готовапродукція».

Операція «Списанона інші витрати операційної діяльності вартість готової продукції   » будевідображени по дебету 949 «Інші витрати операційної діяльності» та кредиту 26«Готова продукція».

Якщо підприємствоне використовує рахунки класу 9, то відобразимо суму витрат від знеціненнязапасів, псування цінностей; списано готову продукцію, непридатну для продажу;проведену уцінку готової продукції, яка втратила свої первісні якості, подебету 84 «Інші операційні витрати» та по кредиту 26 «Готова продукція».

«Використаноготову продукцію для адміністративних потреб» відображається по дебету 92«Адміністративні витрати» та кредиту рахунку 26.

«Використаноготову продукцію для позавиробничих потреб» — дебет 93 «Витрати на збут» такредит 26 «Готова продукція».

Списано первіснувартість готової продукції, втраченої внаслідок стихійного лиха (повеней,землетрусів, граду тощо), у результаті техногенних катастроф і аварій, іншихнадзвичайних подій дебет рахунку 99 «Надзвичайні витрати» та кредит рахунку 26«Готова продукція».

У зв'язку зреалізацією продукції підприємство здійснює витрати, пов'язані з вивезеннямцієї продукції своїм транспортом. Ці витрати відносяться за рахунокпідприємства і включаються до складу витрат, на збут. Запис в обліку такий:

Дебет рахунка №93 «Витрати на збут»

Кредит рахунка №63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Рахунок № 93«Витрати на збут» призначений для обліку інформації про витрати,пов’язані з реалізацією продукції (робіт, послуг).

Позавиробничі витративідображаються в обліку в кореспонденції за такими рахунками:         Дебетрахунка № 93 «Витрати на збут»

Кредит рахунка №201 «Сировина і матеріали»

Кредит рахунка №66 «Розрахунки по оплаті праці»

Кредит рахунка №65 «Розрахунки по страхуванню»

Кредит субрахунка№ 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Кредит рахунка №68 «Розрахунки за іншими операціями» та ін.

Позавиробничівитрати, враховані на дебеті рахунка № 93, щомісяця списуються у частціреалізації продукції в дебет рахунка № 79 Фінансові результати" записом: Дебетрахунка № 79 «Фінансові результати» Кредит рахунка № 93 «Витратина збут».

На рахунку № 79«Фінансові результати» узагальнюється інформація про фінансовірезультати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.


ПРАКТИЧНЕЗАВДАННЯ

 

Задача 1.

В січні виробничепідприємство випустило з виробництва і здало на склад 600 виробів. Сума прямихвиробничих витрат склала 4100 грн. Накладні виробничі витрати – 1800 грн.Адміністративні витрати – 3400 грн. Витрати на збут: матеріали на упаковку –800 грн., заробітна плата робочим – 400 грн., відрахування органам соціальногострахування (розрахувати за діючими ставками), сплачено рахунок АТП за доставкупродукцію покупцям – 900 грн., в т.ч. ПДВ.

Відвантаженопокупцям 400 виробів за ціною 42 грн. за одиницю.

Відобразитиоперації на рахунках, визначити результат від реалізації продукції.

Рішення.

Первісна вартістьвиробів-собівартість готової продукції (600 виробів) складається з прямих інакладних (за відповідними пропорціями) виробничих витрат: 4100+1800=5900 грн.Для 400 виробів собівартість складе приблизно 5900/600*400=3933 грн…

Адміністративнівитрати і витрати на збут не включаються до собівартості продукції.Відрахування з заробітної плати робітникам збуту становить 38,5 % тавключається до загальної суми витрат на збут: 400*0,385=154 грн. Безпосередньодо витрат на збут відносимо суму за доставку продукції без ПДВ: 900/6*5= 750грн.

Покупцеві будепред’явлено рахунок на суму 42*400=8400 грн. (вважаємо, що не включається ПДВ –не вказано в умовах задачі).

Кореспонденціюрахунків по операціях зведено в Таблицю 1.


Таблиця 1.

Журнал облікугосподарських операцій за січень

№ п/п Назва операції Сума Рахунок Дебет Кредит 1. Здано на склад готову продукцію 5900 26 23 2. Адміністративні витрати 3400 92 64 3. Витрати на матеріали для упаковки 800 93 64 4. Нараховано заробітну плату робочим збуту 400 93 66 5. Проведено нарахування на заробітну плату робочим збуту 38,5%: 400*0,385=154 грн. 154 93 65

6.

Акцептовано рахунок за доставку продукції

Нараховано ПДВ

750

150

93

64

64

63

7. Сплачено за доставку продукції 900 64 31 8. Відвантажено покупцям готову продукцію в кількості 400 одиниць 3933 90 26 9. Пред’явлено рахунок на готову продукцію на суму 42*400=8400 грн. 8400 36 70

10.

10а

10б

10в

10г

Фінансові результати:

списано адміністративні витрати

списано собівартість

списано витрати на збут

дохід від реалізації

3400

3933

2104

8400

79

79

79

70

92

90

93

79

11. Непокритий збиток 1037 79 44

Якщо підприємствоє платником ПДВ, то додається операція

9а) НарахованоПДВ у сумі 8400/6=1400 грн. дебет рахунку 70 кредит рахунку 64.

Крім того, дохідвід реалізації буде становити 8400-1400=7000грн. Відповідно, непокритий збитокдорівнюватиме 2437 грн.

Відобразимооперації на рахунках у вигляді Т-моделей:

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

На жаль, у січніпідприємство відпрацювало зі збитком 1037 грн. Враховуючи залишок на складі 200виробів за собівартістю приблизно 1966,5 грн., при реалізації їх за ціною 42грн. за одиницю у наступному місяці можливе одержання прибутку.


Задача 2.

Виробничепідприємство відвантажило 1000 од. готових виробів за ціною 36 грн. за одиницю.Фактична собівартість одиниці – 25 грн. Оплата отримана пізніше. Відобразитиоперації на рахунках підприємства – продавця та підприємства – покупця.

Рішення.

Кореспонденціюрахунків по операціях для підприємства-продавця показано в Таблиці 2, дляпідприємства-покупця – в Таблиці 3. В умовах не сказано про те, чи єпідприємство платником ПДВ. Вважаємо, що у ціну одиниці виробів 36 грн.включено ПДВ у розмірі 36/6=6 грн.

Таблиця 2.

Кореспонденціярахунків по операціях для підприємства-продавця

№ п/п Назва операції Сума Рахунок Дебет Кредит 1. Відвантажено покупцям готову продукцію в 25*1000=25000 грн. 25000 90 26 2.

Пред’явлено рахунок на готову продукцію на суму 36*1000=36000 грн.

У т.ч. ПДВ на суму 6000 грн.

36000

6000

36

70

70

64

3. Отримано на рахунок плату за продукцію 36000 31 36

Таблиця 3.

Кореспонденціярахунків по операціях для підприємства-покупця

№ п/п Назва операції Сума Рахунок Дебет Кредит 1.

Акцептовано рахунок від постачальника на суму 36000 грн.

У т.ч. ПДВ на суму 6000 грн.

36000

6000

20

64

63

63

2. Погашено заборгованість перед постачальником шляхом перерахування коштів з рахунку 36000 63 31

Задача 3.

Підприємствоуклало договір на поставку готової продукції на умовах передоплати. 10.12.перераховано 12000 грн., в т.ч. ПДВ. Собівартість готової продукції – 7000 грн.

Відобразитиоперації на рахунках підприємства – продавця та підприємства – покупця.

Рішення.

Кореспонденціюрахунків по операціях для підприємства-продавця показано в таблиці 4, дляпідприємства-покупця – в Таблиці 5.

Таблиця 4.

Кореспонденціярахунків по операціях для підприємства-продавця

№ п/п Назва операції Сума Рахунок Дебет Кредит 1. Отримано передоплату від покупця 12000 грн. в т.ч. ПДВ 2000 грн.

10000

2000

31

31

681

64

2. Відвантажено покупцю готову продукцію собівартістю 7000 грн. 7000 90 26 3.

Списано отриманий аванс на суму 10000 грн.

(12000 без ПДВ 2000 грн.)

10000 681 70

Таблиця 5.

Кореспонденціярахунків по операціях для підприємства-покупця

№ п/п Назва операції Сума Рахунок Дебет Кредит 1. Внесено з рахунку передоплату на 12000 грн. 12000 371 31 2.

Оприбутковано на склад запаси від постачальника на суму 12000 грн.,

в т.ч. ПДВ 2000 грн.

10000

2000

20

64

371

371


Задача 4.

Виробничепідприємство реалізує продукцію власного виробництва в кількості 400 шт.Фактична собівартість одиниці – 220 грн., продукція реалізується з прибутком15%. Ставка акцизного збору – 30%.

Відобразитиоперації на рахунках підприємства, якщо відвантаження відбулося 10.11., аоплата – 15.11.

Рішення.

Виходячи звідомої собівартості, обчислюємо ціну одиниці продукції і 400 одиниць зурахуванням прибутку:

220*(100+15)/100=253(грн);

253*400=101200(грн).

Якщо ставкаакцизного збору становить 30 %, то ціна одиниці продукції з урахуваннямакцизного збору і сума акцизного збору з одиниці продукції відповідно становить:

253/(100-30)*100=361,43(грн);

361,43-253=108,43(грн).

Собівартість 400одиниць дорівнює:

220*400=88000(грн.),

Дохід від продажуі загальна сума акцизного збору відповідно становить:

361,43*400=144572(грн);

108,43*400=144572-101200=43372(грн).

Для повноїформули ціни ми повинні додати ще величину ПДВ, але в задачі немає інформаціїпро те, чи є підприємство платником цього податку, тому його не враховуємо.

Кореспонденціїрахунків за період 10-15.11:

Відпущенопродукцію зі складу Дт 90   Кт 26          88000

Пред’явленорахунок покупцеві Дт 36 Кт 70          144572

Нарахованоакцизний збір Дт 70 Кт 64          43372

Отримано нарахунок оплату за продукцію Дт 31 Кт 36          44572

При врахуванні ПДВпокупцеві був би пред’явлений рахунок на 173486,4 грн, у тому числі 20 % ПДВвід 144572 грн – 28914,4 грн:

Відпущенопродукцію зі складу Дт 90 Кт 26 88000

Пред’явленорахунок покупцеві Дт 36 Кт 70 173486

Нарахованоакцизний збір Дт 70 Кт 64 43372

Нараховано ПДВ        Дт 70 Кт 64 28914

Отримано нарахунок оплату за продукцію Дт 31 Кт 36 173486.

В кінці звітногоперіоду рахунок 90 і рахунок 70 будуть закриті через списання сум на них нарахунок 79, а з нього на рахунок 44 «нерозподілений прибуток»

без урахуванняПДВ:

Списано собівартістьна фінансові результати Дт 79 Кт 90       88000

Списано дохід відреалізації на фінансові результати       Дт 70 Кт 79 101200

Відображенофінансовий результат

в нерозподіленомуприбутку         Дт 79 Кт 44         13200;

з урахуваннямПДВ:

Списано собівартістьна фінансові результати Дт 79 Кт 90       88000

Списано дохід відреалізації на фінансові результати       Дт 70 Кт 79 101200

Відображенофінансовий результат

в нерозподіленомуприбутку         Дт 79 Кт 44 13200.


Задача 5.

Вихідні дані –задача 4.

Відобразитиоперації на рахунках підприємства, якщо відвантаження відбулося 25.11., аоплата – 22.11.

Рішення.

Використовуєморозрахунки з задачі 4.

Кореспонденціїрахунків за період 22-25.11 в журналі господарських операцій без урахування ПДВ:

№ п/п Назва операції Сума Рахунок Дебет Кредит 1. Отримано передоплату від покупця 144572 грн., в т.ч. акцизний збір 43372 грн.

144572

43372

31

681

681

64

2. Відвантажено покупцям готову продукцію собівартістю 88000 грн. 88000 90 26 3.

Списано отриманий аванс на суму 144572 грн.

(без суми акцизного збору 43372 грн.)

101200 681 70

В кінці звітногоперіоду рахунок 90 і рахунок 70 будуть закриті через списання сум на них нарахунок 79, а з нього на рахунок 44 «нерозподілений прибуток»

без урахуванняПДВ:

Списано собівартістьна фінансові результати Дт 79 Кт 90       88000

Списано дохід відреалізації на фінансові результати       Дт 70 Кт 79 101200

Відображенофінансовий результат

в нерозподіленомуприбутку         Дт 79 Кт 44 13200.

При порівняннізадач 4 і 5 бачимо, що фінансовий результат буде однаковий незалежно від того,у якому порядку відбуваються операції «відвантажено продукцію покупцеві» та«отримано плату за продукцію».


ВИСНОВКИ

Для управлінняготовою продукцією інформація повинна формуватися щодо стану запасів готовоїпродукції на складі, своєчасності і правильності її оприбуткування,забезпечення зберігання, своєчасного відвантаження, а також щодо виконанняобов’язків за поставками продукції споживачам, тобто керівництво підприємстваповинно бути забезпечене інформацією про наявність та рух готової продукції помісцям зберігання і матеріально відповідальної особи.

Основнимизавданнями обліку готової продукції на підприємствах в системі організації є:систематичний контроль за випуском готової продукції, станом її запасів ізбереження на складах, обсягом виконаних робіт та послуг, вчасному іправильному документальному оформленню відвантаженої і відпущеної продукції;контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та асортиментомреалізованої продукції, організацією розрахунку з покупцями; вчасному ідостовірному визначенні результатів від реалізації продукції та її облік.Виконання цих задач залежить від ритмічності роботи підприємства, правильноїорганізації збуту та складського господарства, вчасного документальногооформлення господарських операцій.

Аналітичний облікготової продукції на підприємствах ведеться за місцями її зберігання таокремими видами у натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках. Вкінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на виробництво визначаєтьсяфактична собівартість готової продукції.

Основним джереломоблікової інформації є документація. Кожну господарську операцію потрібнопопередньо зареєструвати в документах, дані яких є в подальшому єдиноюпідставою для відображення її в бухгалтерському обліку. Розмір і склад засобівможе змінюватись під впливом причин, які неможливо відобразити документально,що призводить до розбіжностей даних обліку з діяльністю. До таких причинналежать: природні причини (усихання, випаровування, утрушування), помилки вобліку (описи в первинних документах, похибки арифметичних підрахунків),неточності при прийманні та відпуску засобів у результаті помилокваговимірювальних приладів, навмисні дії посадових і матеріально відповідальнихосіб (розкрадання, обважування, обмірювання). Ці розбіжності між показникамиобліку і дійсною наявністю коштів можуть бути виявлені під час інвентаризації.Інвентаризація є інструментом дослідження економічної реальності. Вона дозволяєперевіряти достовірність документального оформлення господарських операцій, їхвідображення в бухгалтерському обліку.

В практичнійчастині роботи при рішенні задач розглянуто розрахунок собівартості готовоїпродукції, визначення ціни готової продукції з урахуванням непрямих податків,показано облік реалізації готової продукції на бухгалтерських рахунках.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Билуха Н.Т. Теория бухгалтерского учета. Учебник – К.: КНЕУ, 2000 – 692 с.

2. БутинецьФ.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вузів спеціальності7.050106 «Облік і аудит» / Вид 2-ге, доп і перероб. – Житомир: ЖИТІ, 2000. –640 с.

3. ЗаконУкраїни «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня1999р. № 996-XIV. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.Нормативна база. Нова редакція. – Х.: Курсор, 2008. – с. 3-13.

4. ЛишиленкоО.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 2-ге вид., перероб.і доп. – Київ:Вид-во «центр навчальної літератури», 2006. – 659 с.

5. Організаціябухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. Облік і аудит вищ. навч. закл./ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3 тє вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП Рута,2002. — 592 с.

6. Положення(стандарти) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності».Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Новаредакція. – Х.: Курсор, 2008. – с. 14-20.

7. Положення(стандарти) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Національні положення(стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція. – Х.: Курсор,2008. – с. 86-94.

8. Положення(стандарти) бухгалтерського обліку 16 «Видатки». Національні положення(стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція. – Х.:Курсор, 2008. – с. 145-153.

9. ПравдаМ., Кремінь О. Облік виготовлення та собівартості готової продукції. ЖурналДебет-кредит, № 25, 2001р. – с.27-38.

10.     ТкаченкоН. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формамивласності: Навч. посіб. – 6-те вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2002. — 784с.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту