Реферат: Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві


МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАПІДПРИЄМСТВІ


Вступ

Розділ 1. Теоретико-законодавчі аспекти обліку операцій з придбання івикористання основних засобів на підприємстві

1.1      визначення,класифікація та оцінка основних засобів

1.2      документальнеоформлення основних засобів

1.3 міжнародністандарти бухгалтерського обліку основних засобів напідприємстві

Розділ 2. Облік операцій зпридбання і використання основних засобів на підприємстві

2.1 Особливості обліку основних засобів

2.2 Облік нарахуванняамортизації основних засобів

2.3 Облік вибуттяосновних засобів

2.4 Оренда основнихзасобів

2.5 АРМ облікуосновних засобів

Висновки

Список використаноїлітератури

Додатки


Вступ

Вданий час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності іпідпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операційвідповідно до чинного законодавства.

Виробничо-господарськадіяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використанняматеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних фондів.

Невід'ємною частиноюгосподарських засобів підприємства є основні засоби. Відмінною рисою основнихзасобів є їхнє багатократне використання в процесі виробництва, зберіганняпочаткового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під впливомвиробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово іпереносять свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативноготерміна служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах.

Вартість виробничихпотужностей адекватна функціональній (виробничій) корисності предметів протягомусього терміна їхньої експлуатації (тобто періоду, протягом якого майно, щовідноситься до основних засобів, здатне виконувати функції, що приносятьприбуток його власнику). Основні засоби беруть участь у процесі виробництва тривалийперіод (протягом багатьох виробничих циклів), зберігаючи початкову форму івластивості, але поступово зношуються і переносять свою вартість навиготовлений продукт.

Відповідно до принципівбухгалтерського обліку вартість виробничих потужностей повинна рівномірнорозподілятися протягом гаданого терміна їхньої експлуатації шляхом розподілу(списання) на звітні періоди, протягом котрих ці потужності будуть матипродуктивну корисність (спроможність). Цей процес називається амортизацієюосновних засобів.

Активи– це майбутні економічні вигоди, які можливі до одержання в результаті минулихоперацій або угод по придбанню майна. Майбутні економічні вигоди пов'язані зіспроможністю активів приносити прибуток підприємству при його обміні нащо-небудь ще, що подає цінність для підприємства; шляхом його використання увиробництві чого-небудь цінного для підприємства або шляхом застосування дляпогашення зобов'язань. Майбутні економічні вигоди від активів звичайноприймають форму притоку чистої готівки на підприємство. Для того щоб бутиактивом, будь-який ресурс, крім готівки, повинний володіти трьома важливимихарактеристиками [11]:

1.Ресурс повинний окремо або в сполученні з іншими ресурсами забезпечувати прямоабо побічно майбутній притік коштів.

2.Підприємство повинно мати можливість отримувати прибуток і контролювати доступдо нього інших зацікавлених осіб. зацікавлених осіб.

3.Операція або інша угода, що дає підприємству право на прибуток або контроль надним, повинна бути завершена. угода, що дає підприємству право на прибуток абоконтроль над ній, повинна бути завершена.

Оцінкавартості активів за останній час широко обговорюється. Не було вирішене питанняпро те, яким методом краще оцінювати вартість активі: на основі минулих витратабо на основі ринкової вартості. Експерти і спеціалісти в області здійснювалитиск на користь переходу на облік ринкової вартості. Банки ж продовжуютьзастосовувати метод оцінки по минулих витратах, що відбиває неторговий характербільшості видів їхньої діяльності.


Розділ 1

Теоретико-законодавчіаспекти обліку операцій з придбання і використання основних засобів напідприємстві

 

1.1Визначення, класифікація та оцінкаосновних засобів

Основнізасоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використанняїх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в орендуіншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій,очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року[16].

Відповіднодо діючої типової класифікації ОЗ групуються за її функціональним призначенням,галузями, речовим натуральним характером і видами, за використанням іналежністю.

Зафункціональним призначенням розрізняють виробничі ОЗ, що безпосередньо берутьучасть виробничому процесі або сприяють його здійсненню (будови, споруди,силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання тощо).

Загалузями народного господарства ОЗ розподіляються на: промисловість,будівництво, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо [13].

Більшачастина ОЗ належить до галузі «Промисловість». Вона безпосередньопов'язана з процесом виробництва продукції. Але наявність інших видівгосподарської діяльності зумовлює необхідність обліку ОЗ, що належать до іншихгалузей господарства, які знаходяться на балансі промислового підприємства,належать до галузі «Будівництво».

Узв'язку з цим у бухгалтерському обліку ОЗ промислових підприємстврозподіляються на промислово-виробничі, виробничі ОЗ інших галузей народногогосподарства і невиробничі.

Довиробничих ОЗ належать [14]: будови, споруди, передавальні пристрої, машини іустаткування, робочі машини і обладнання, вимірювальні й регулюючі прилади,лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші машини і обладнання,транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарськийінвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження, меліораціяземель і водойми та інші ОЗ.

Ускладі виробничих ОЗ виділяють їх активну частину — машини, обладнання,транспортні засоби.

НевиробничіОЗ безпосередньо не беруть участі у процесі виробництва. До невиробничих ОЗналежать: будови і споруди житлово-комунального та культурно-побутовогопризначення, транспортні засоби, обладнання, інструменти та інші основні засобиневиробничого призначення для обслуговування житлових, комунальних такультурно-побутових потреб населення.

Завикористанням ОЗ поділяються на діючі (всі ОЗ, що використовуються угосподарстві), недіючі (ті, що використовуються у даний період часу у зв'язку зтимчасовою консервацією підприємств або окремих цехів), запасні (різнеустаткування, що знаходиться в резерві і призначене для заміни об'єктів ОЗ).

Істотнезначення в обліку ОЗ має розподіл їх за ознакою належності на власні йорендовані. Власні засоби можуть складатися із Статутного (пайового,акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування з відповідних джерел нарозширення роботи підприємства, власних прибутків, коштів Амортизаційногофонду, спеціальних фондів. Орендовані ОЗ показуються у балансі орендодавача,тим самим виключається можливість подвійного обліку одних і тих же засобів.

Вбалансі по статті «Основні засоби» показується вартість ОЗ, якдіючих, так і тих, що знаходяться на консервації або в запасі. Первіснавартість визначається[17]:

— пооб'єктам, виготовленим на самому підприємстві, а також придбаним за плату уінших підприємств та осіб — виходячи із фактичних затрат на зведення абопридбання цих об'єктів, включаючи витрати на доставку, монтаж, установку. Вонавиявляється в момент введення об'єкта в експлуатацію та залишається незмінноюна протязі всього строку надходження ОЗ на підприємство, за винятком випадківдообладнання та добудови об'єктів в порядку довгострокових інвестицій, реконструкційта часткової ліквідації об'єктів;

— пооб'єктам, внесеними засновниками в рахунок їх вкладів в Статутний капітал — подомовленості сторін;

— пооб'єктам, одержаним від інших підприємств та осіб безоплатно — експертнимшляхом або по даним документів прийому-передачі.

ОЗ,які були в експлуатації та придбані за плату, приймаються на облік покупівельній вартості з додаванням витрат на доставку та установку, а також сумзносу по цим об'єктам, вказаних в документах на купівлю-продаж.

Переоціненавартість ОЗ — це вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Оцінкаоб'єктів ОЗ по залишковій вартості визначається відніманням від первісної(переоціненої) вартості нарахованого зносу, що обліковується в бухгалтерськомуобліку. В балансі приводиться окремо первісна та залишкова вартість основнихзасобів, а також окремо сума нарахованого зносу.

Згідноз Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВРп.8.2.1 під терміном «основні засоби» потрібно розуміти матеріальніактиви, які використовуються у виробничій діяльності платника податку протягомперіоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення до експлуатаціїтаких матеріальних активів, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку зфізичним або моральним зносом.

Згідноз п.8.2.2 основні фонди діляться на три групи:

1 –будівлі, споруди, їх структурні компоненти, передавальне устаткування;

2 –автотранспорт і вузли (запасні частини) до нього, меблі; електронні оптичні,електромеханічні пристрої і інструменти, інші машини для автоматичної обробкиінформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони, рації, інше офіснеобладнання;

3 –любі інші основні фонди, які не включені в групи 1 і 2.

Згідноз П(С)БО 7 та Інструкцією №291 «Про застосування плану рахунківбухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операційпідприємств і організацій» до ОЗ належать матеріальні активи, якіпідприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва абопостачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійсненняадміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисноговикористання (експлуатації), який перевищує 1 рік (або операційний цикл, якщовін довший за рік). У визначенні нічого не говориться про мінімальну вартістьпредметів, що не включається при придбанні (спорудженні, виготовлені) до складуОЗ. Проте підприємства мають право самостійно встановлювати границю вартостіпредметів, які входять до складу малоцінних необоротних активів.

Відповіднодо П(С)БО 7 у визначенні ОЗ присутнє поняття «використовуються дляздійснення соціально-культурних функцій», що дозволяє говорити про те, щоОЗ невиробничого призначення відповідно до П(С)БО 7 належать до ОЗ для цілейфінансової звітності.

Насьогодні П(С)БО 7 дозволяє підприємству самостійно визначати, що відносити доОЗ, а що ні, виходячи з того, що ніхто не забороняє підприємству прийнятирішення про зарахування до складу ОЗ саме тих видів МШП, котрі найбільшвідповідають цьому поняттю з економічної точки зору.

Як ібудь-який актив, ОЗ відображається в балансі при додержанні двох умов:

— існує імовірність одержання економічних вигод від його використання;

— оцінка ОЗ може бути достовірно визначена.

Відносноімовірності одержання економічних вигод підприємство має визначити цілівикористання такого ОЗ.

Виходячиз визначення ОЗ за П(С)БО 7, такими цілями є:

— використання ОЗ в процесі виробництва;

— використання ОЗ в процесі поставки товарів, виконання робіт і надання послуг;

— використання ОЗ для надання в оренду іншим особам;

— використання ОЗ для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій.

Щостосується можливості достовірної оцінки виходячи з положень П(С)БО 7 таІнструкції №291, то підприємству слід використовувати дві оцінки вартості ОЗ:історична собівартість, справедлива вартість.

Історичнасобівартість ОЗ визначається на рівні первісної оцінки ОЗ, котра включає всебе:

— фактичну вартість об'єкта основних фондів;

— вартість усіх податків і зборів, що включаються до ціни товару, за виняткомПДВ;

— витрати на транспортування;

— витрати на державну реєстрацію;

— витрати, пов'язані безпосередньо з приведенням об'єкта в робочий стан (витратина підготовку будівельного майданчика, початкові та заготівельні витрати,пов'язані з придбанням ОЗ, витрати на страхування, витрати на установлення,монтаж і налагоджування, витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств іфахівців, включаючи прямі витрати на оплату праці працівників, пов'язаних зпроцесом введення ОЗ в експлуатацію) тощо.

Невключаються до складу первісної вартості ОЗ і відображаються у складі витрат:

— витрати на сплату відсотків за кредит, залучений для купівлі ОЗ;

— понаднормативні суми відходів;

— понаднормативні витрати на оплату праці;

— загальногосподарські витрати.

Підсправедливою вартістю ОЗ розуміється вартість ОЗ, котру може бути отримано вопераціях обміну між поінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами.Згідно з додатком до П(С)БО 19 справедлива оцінка ОЗ визначається таким чином:

— земля і будівлі — ринкова вартість;

— машини і обладнання — ринкова вартість, а у разі відсутності даних про ринковувартість — переоцінена вартість (сучасна собівартість придбання) завирахуванням зносу на дату оцінки;

— інші основні засоби — переоцінена вартість (сучасна собівартість придбання) завирахуванням суми зносу на дату оцінки.

Якринкова вартість, можуть бути використані дані про біржову вартість, даніпрайс-листів тощо. Таке твердження ґрунтується на принципі обачливості, згідноз яким методи оцінки, застосовувані в бухгалтерському обліку, мають запобігатизавищенню оцінок активів.

Якпереоцінена вартість (вартість їх відтворення в сучасних умовах і цінах) можевиступати експертна оцінка ОЗ, здійснена незалежними експертами.

Виходячиз вимог Інструкції №291 зарахування на баланс ОЗ, придбаного за грошові коштиабо спорудженого підрядним способом, здійснюється за його первісною вартістю(історичною собівартістю), а справедлива оцінка застосовується при проведенніпереоцінки такого ОЗ, при спорудженні ОЗ власними силами, при одержанні ОЗбезоплатно або як внеску до статутного фонду, а також при здійснення бартернихоперацій з ОЗ.

Оцінкаспоруджуваного власними силами (господарським способом) ОЗ проводиться іззастосуванням історичної собівартості. При цьому первісна вартість включає досебе прямі та накладні витрати, пов'язані з таким спорудженням. Не включаютьсядо складу первісної вартості такого об'єкта понад нормовані відходи, понаднормовані витрати на оплату праці та відсотки за кредит, залучений до такогоспорудження. Також історична собівартість такого об'єкта не повиннаперевищувати його справедливої оцінки. Крім того, додатна різниця міжісторичною і справедливою вартістю відноситься до складу витрат підприємства івідображається у Звіті про фінансові результати.

Згідноз П(С)БО 7 існує такий різновид ОЗ, які обов'язково потребують часу дляпідготовки їх до використання за призначенням або реалізації. Такі об'єктивідносяться до кваліфікованих активів. Наприклад, кваліфікованими активами є будівліі споруди, які споруджуються на замовлення спеціалізованими підприємствами.

Приформуванні собівартості кваліфікованих активів витрати на сплату відсотків закредит, залучений для виготовлення кваліфікованих активів, включаються доскладу його первісної вартості.

Упроцесі господарської діяльності можливе проведення ремонтів, модернізацій таінших видів робіт з ОЗ. Відповідно до П(С)БО 7 в тому випадку, якщопідприємство проводить ремонт ОЗ, у результаті чого планується відновити йогопервісний ресурс, то незалежно від величини витрат на такий ремонт підприємствоне збільшує балансову вартість ОЗ, а відображає такі витрати у складі витратзвітного періоду.

Якщотакі роботи передбачають модернізацію або інше поліпшення об'єкта ОЗ, урезультаті яких передбачається, що функціональні можливості об'єкта покращаться,в результаті чого зростуть економічні вигоди від його використання, сума витратна такі поліпшення збільшує балансову вартість такого об'єкта.

Упроцесі господарської діяльності підприємство згідно з П(С)БО 7 має правопроводити переоцінки (дооцінки, уцінки), в тому випадку, якщо балансовавартість об'єкта істотно відрізняється (більше ніж на 10%) від йогосправедливої вартості. Якщо в результаті переоцінки балансова вартість об'єктазбільшується (дооцінка), сума дооцінки відображається в статті "Інший додатковийкапітал". Якщо в результаті переоцінки балансова вартість зменшується(уцінка), сума уцінки відображається як витрати.

Перевищеннясуми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкова вартість об’єктаОЗ при черговій дооцінці вартості цього об’єкта ОЗ входить у состав доходівзвітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої)дооцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ і вказаним перевищенням у складідругого додаткового капіталу.

Перевищеннясуми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартостіоб’єкта ОЗ при черговій уцінці залишкової вартості цього об’єкта ОЗнаправляється на зменшення другого додаткового капіталу з включенням різниціміж сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ і вказанимперевищенням у видатках звітного періоду.

Отже,весь вищевикладений матеріал базується на П(С)БО 7 «Основні засоби»,а також на деяких положеннях МСБО.

1.2Документальне оформлення основнихзасобів

Перехідна міжнародні стандарти бухгалтерського обліку спричинив зміни в облікунеоборотних активів підприємства. Зокрема, значні зміни сталися в облікуосновних засобів у зв'язку з набранням чинності П(С)БО 7 «Основнізасоби», яке затверджене наказом Мінфіну України №92 від 27.04.2000 р.,зареєстроване Мінюстом України 18.05.2000 р. за №288/4509 та набрало чинності з1 липня 2000 року. З введенням у дію цього стандарту додалося роботи постійнодіючим інвентаризаційним комісіям, оскільки на них покладаються обов'язки зі встановленнявартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротнихматеріальних активів (п. 5 П(С)БО 7).

Підприємстваповинні: вибрати один із п'яти методів нарахування амортизації, викладених у п.26 П(С)БО 7, плюс метод, який використовувався до введення в дію сьомогостандарту; в разі необхідності — провести переоцінку окремих об'єктів основнихзасобів, якщо їх залишкова вартість значно (більш як на 10 відсотків)відрізняється від справедливої вартості на дату балансу (див. пункти 16 — 21П(С)БО 7).

Окремою«подією» для підприємства є визначення строку корисного використання(експлуатації) основних засобів (див. пункти 23 — 25 П(С)БО 7). Убухгалтерській пресі з'явилися різні міркування щодо того, хто (бухгалтер,інженер-експлуатаційник, керівник підприємства) повинен визначати такі строки.На мою думку, така робота (за умови фахового (а отже, ефективного) підходу довикористання основних фондів) не до снаги спеціалісту якогось певного профілю.

Дляздійснення таких розрахунків потрібні знання не тільки економічних процесів напідприємстві. Треба досконало знати технічні характеристики об'єкта амортизаціїі специфіку технологічних процесів, в яких задіяні ті чи інші об'єкти основнихзасобів, потрібен постійний маркетинг ринку продажів щодо нових розробок машині устаткування з подібними характеристиками. І врешті-решт — потрібні неабиякізнання вищої математики. Таких вундеркіндів серед українського люду (а не те щона якомусь конкретному підприємстві) замало для того, щоб одноособово виконатиколосальні обсяги робіт, які на нас звалилися з волі надто старанних, надприродно завзятих і надміру запобігливих «реформаторів».

Такимирозрахунками повинна займатися група різнобічних спеціалістів. А у всі часитакі обов'язки покладалися саме на постійно діючу інвентаризаційну комісію.Втім — можете назвати її інакше!

Щобусе це здійснити, необхідні ще й ґрунтовні знання нових і вже чиннихнормативних документів. Деякі, на нашу думку, визначальні моменти наводимо врамках цього розділу. А багато чого вам доведеться знаходити самотужки увідповідних документах, на які ми будемо посилатися.

Основнізасоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх упроцесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в орендуіншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурнихфункцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більшеодного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Бухгалтерськийоблік основних засобів ведеться на балансовому рахунку — 10 «Основнізасоби». Згідно з П(С)БО 7, усі основні фонди підприємства для цілейбухгалтерського обліку класифікуються за такими групами:

1.Основні засоби

1.1.Земельні ділянки.

1.2.Капітальні витрати на поліпшення земель.

1.3.Будинки, споруди та передавальні пристрої.

1.4.Машини та обладнання.

1.5.Транспортні засоби.

1.6.Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

1.7.Робоча і продуктивна худоба.

1.8. Багаторічнінасадження.

1.9.Інші основні засоби.

2.Інші необоротні матеріальні активи

2.1.Бібліотечні фонди.

2.2.Малоцінні необоротні матеріальні активи.

2.3.Тимчасові (нетитульні) споруди.

2.4.Природні ресурси.

2.5.Інвентарна тара.

2.6.Предмети прокату.

2.7.Інші необоротні матеріальні активи.

Придбані(створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісноювартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Об'єктосновних засобів — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям донього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений длявиконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивноз'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їхобслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент,унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певнуроботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.

Якщоодин об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строккорисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися вбухгалтерському обліку окремим об'єктом основних засобів.

Первіснавартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливійвартості на дату отримання.

Первісноювартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства,визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедливавартість.

Під час інвентаризаціїосновних засобів перевіряють правильність: включення до складу основнихзасобів; нарахування амортизації; проведеної переоцінки (індексації). При цьомуза першу половину 2000 року перевірка амортвідрахувань та переоцінкиздійснюється за нормативними документами, які діяли на той час. Правильністьвіднесення цінностей до основних фондів контролюється з урахуванням вимогнового законодавства.

Спочаткукомісія перевіряє дані бухгалтерського обліку про наявність основних фондів,знайомиться із записами про рух та технічний стан окремих об'єктів вінвентарних картках або інших документах. Перевіряє наявність документів, щохарактеризують окремі основні засоби (технічні паспорти, плани будівель поповерхах тощо). Перевіряє наявність документів на земельні ділянки, водоймищата інші об'єкти природних ресурсів, що підтверджують право власності підприємствана них.

Післяретельного вивчення облікової інформації члени комісії оглядають об'єкти внатурі з метою перевірки їх фактичної наявності у визначених розпорядчимидокументами керівника підприємства місцях експлуатації та встановлення їхпридатності для подальшого використання за прямим призначенням. До описузаносять їх повну назву, призначення, інвентарний і заводський номери, ріквипуску (побудови), дату введення в експлуатацію, балансову (первісну)вартість. У разі встановлення непридатних для експлуатації основних фондів наних складається акт ліквідації типової форми ОЗ-3 (затверджена наказом Мінстатувід 29.12.95 р. №352) та подаються пропозиції щодо подальшого їх використання віншій якості. Такі об'єкти заносять до окремого опису. Об'єкти, які за своїмиекономічними характеристиками не належать до основних засобів, переводяться доскладу інших активів (ТМЦ, МНМА або МШП).

Для обліку витрат, пов’язаних із придбанням або створеннямрізних видів основних засобів використовуються відповідні субрахунки рахунку 15“Капітальні інвестиції”:

— субрахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силамиматеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 “Основні засоби” (крімоб’єктів будівництва та основного стада);

— субрахунок 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротнихматеріальних активів” призначений для обліку витрат підприємства на придбанняабо виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку11 “Інші необоротні матеріальні активи”;

— субрахунок 155 “Формування основного стада” призначений дляобліку витрат на формування основного стада робочої та продуктивної худоби(крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 “Тварини на вирощуванні та вигодівлі”).

Збільшення первісно очікуваних економічних вигод може бутидосягнута двома шляхами:

1)  збільшеннянадходжень грошових коштів внаслідок зростання виробничої потужності об’єкту;

2)  зменшеннявитрат, пов’язаних з використанням об’єкту основних засобів.

Бухгалтерські записи для обліку таких витрат такі ж, як і пристворенні і придбанні основних засобів, тобто використовується рахунок 15“капітальні інвестиції”.

Витрати накопичуються на рахунку 152 і після їх завершеннявключаються до первісної вартості об’єкту основних засобів:

Дт 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів ”

Кт 23 “Виробництво”

Кт 20 “Виробничі запаси”

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”,

Кт 65 “Розрахунки по страхуванню”,

Кт 66 “Розрахунки по оплаті праці”.

Дт “Основні засоби”

Кт 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів ”

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожномуоб’єкту окремо.

При введенню основного засобу в експлуатацію оформлюється форма№ 03-1 «Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основнихзасобів» застосовується для оформлення зарахування до складу основнихзасобів окремих об'єктів для обліку введення їх до експлуатації; для оформленнявнутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) доіншого, а також для виключення Їх зі складу основних засобів при передачііншому підприємству (організації).

При отриманні (купівлі) основних засобів акт складає комісія,яка призначається розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Актскладається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт. Складання загальногоакта, яким оформлюється приймання декількох об'єктів основних засобів,дозволяється лише при обліку господарського інвентарю, інструментів, обладнанняі т.п., якщо ці об'єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одномукалендарному місяці.

При передачі основних засобів іншому підприємству актскладається у двох примірниках (для підприємства, яке отримує, і підприємства,яке здає основні засоби).

Приоформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт також складається удвох примірниках у тому відділі, який здає основні засоби.

Упроцесі експлуатації основні засоби, зберігаючи свою первинну фізичну форму,поступово зношуються (фізично, морально), передаючи частками свою вартість на собівартістьзаново створеного продукту, ї метою накопичення коштів для повного відновленнязношених об'єктів вартість зношуваної частки основних засобів у виглядіамортизаційних відрахувань включається до затрат виробництва або обігу [24].

Положенням(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» амортизацію визначено яксистематичний розподіл вартості об'єкта основних засобів, яка підлягаєамортизації, протягом строку його корисного використання.

Вартістьосновних засобів, що підлягає амортизації, визначається як різниця міжсобівартістю об'єкта і його ліквідаційною вартістю. Під ліквідаційною вартістю,як відомо, розуміють суму, яку підприємство очікує одержати від реалізації(ліквідації) об'єкта після закінчення строку його корисного використання (експлуатації")після вирахування очікуваних затрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією)об'єкта.

Об'єктомамортизації є основні засоби, які мають обмеженийстрок корисного використання (земля, наприклад, строк корисного використанняякої не обмежений, не підлягає амортизації).

Строкомкорисної експлуатації основних засобів є період,протягом якого підприємство передбачає використовувати відповідний об'єкт, абокількість одиниць продукції (послуг), які підприємство очікує одержати від йоговикористання. Строк корисного використання об'єктів основних засобіввизначається самим підприємством.

Длянарахування амортизації підприємства можуть застосовувати як метод рівномірної,так і прискореної амортизації.

Рівномірнаамортизація досягається переважно за допомогоюметоду прямолінійного списання. При цьому методі вартість об'єкта основнихзасобів списується рівними частками протягом всього періоду його експлуатації.Перевагою такого методу є простота розрахунку і рівномірність розподілу сумиамортизації між обліковими періодами, що забезпечує порівнянність собівартостіпродукції з доходом від реалізації. Проте при цьому методі не враховуєтьсяморальний знос, різні виробничі потужності основних засобів у різні роки їхексплуатації.

Привикористанні методів прискореної амортизації у перші роки експлуатації основнихзасобів списується більша (основна) частина їх вартості, з щорічним зниженнямамортизаційних відрахувань. Доцільність застосування методів прискореноїамортизації пояснюється тим, що найбільша інтенсивність використання основнихзасобів приходиться на перші роки експлуатації їх, коли вони фізично і моральное новими, а також, тим, що у підприємства накопичуються кошти для заміниоб'єкта в разі швидкого морального старіння та інфляції.

Методнарахування амортизації визначається підприємством самостійно й періодичнопереглядається.

Нарахуванняамортизації починається з місяця наступного за місяцем, в якому основні засобивизнані активом, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцемвибуття об'єктів основних засобів з підприємства. На період переведенняосновних засобів на консервацію, а також реконструкції і модернізаціїнарахування амортизації призупиняється.

Розрахунокамортизації здійснюється у розробних таблицях ф. 03-14 «Розрахунок амортизаціїосновних засобів» (для промислових підприємств), ф. 03-15 «Розрахунокамортизації основних засобів» (для будівельних організацій), ф.03-16«Розрахунок амортизації по автотранспорту».

Суманарахованої амортизації по основних засобах включається у витрати тих діляноквиробництва (обігу), де знаходяться в експлуатації основні засоби, і вбухгалтерському обліку відображається записом по кредиту рахунка 131 «Знососновних засобів» у кореспонденції з дебетом рахунків:

23«Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» (на суму нарахованої амортизаціїоб'єктів виробничого призначення);

92«Адміністративні витрати» (на суму амортизації об'єктів загальногосподарськогопризначення);

93«Витрати за збут» (на суму амортизації об'єктів, якг використовуються впідрозділах, зайнятих збутом продукції);

949«Інші витрати операційної діяльності» (на суму амортизації об'єктівжитлово-комунального і соціально-культурного призначення) та ін.

Якщопідприємство для обліку затрат використовує рахунки класу 8 «Витрати заелементами», то на суму нарахованої амортизації роблять запис по дебету рахунка83 «Амортизація» в кореспонденції з кредитом рахунка 131 «Знос основнихзасобів».

За методом рівномірного(прямолінійного) списання вартість об'єкта, що амортизується, рівномірносписується (розподіляється) протягом строку його служби. При цьому річна нормата річна сума амортизації залишаються постійними на весь строк корисної службиоб'єкта, накопичена амортизація збільшується, а балансова вартість об'єктазменшується.


1.3 Міжнародні стандарти бухгалтерського облікуосновних засобів на підприємстві

Основний міжнароднийстандарт, що регулює облік основних засобів на підприємстві, — МСБО 16 [6].

Метоюцього Стандарту є визначення облікового підходу до основних засобів, щобикористувачі фінансових звітів могли розуміти інформацію про інвестиції суб'єктагосподарювання в його основні засоби та зміни в таких інвестиціях. Основніпитання обліку основних засобів — це визнання активів, визначення їхньоїбалансової вартості та амортизаційних відрахувань, а також збитків відзменшення корисності, які слід визнавати у зв'язку з ними.

Сфера застосування.

Стандартслід застосовувати в обліку основних засобів, за винятком випадків, коли іншийСтандарт вимагає або дозволяє застосування іншого облікового підходу.

Стандартне застосовують до:

a) основнихзасобів, класифікованих як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ ( МСФО ) 5«Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»;

б) біологічнихактивів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю (див. МСБО ( МСБУ ) 41«Сільське господарство»); або

в) правна корисні копалини та запасів корисних копалин, такі як нафта, природний газта подібні не відтворювані ресурси. Проте цей Стандарт застосовують до основнихзасобів, використаних для розробки або збереження активів, наведених в б) тав).

Іншістандарти можуть вимагати визнання об'єкта основних засобів, що базується напідході, який відрізняється від підходу в цьому Стандарті. Наприклад, МСБО(МСБУ) 17 «Оренда» вимагає від суб'єкта господарювання оцінювативизнання об'єкта орендованих основних засобів на основі передачі ризиків тавинагород. Проте, у таких випадках цей Стандарт визначає інші аспектиоблікового підходу до таких активів, включаючи амортизацію.

Суб'єктовігосподарювання слід застосовувати Стандарт до нерухомості, що перебуває упроцесі будівництва чи забудови для майбутнього використання як інвестиційноїнерухомості, але яка ще не відповідає визначенню інвестиційної нерухомості вМСБО ( МСБУ ) 40 "Інвестиційна нерухомість". По завершеннібудівництва чи забудови нерухомість стає інвестиційною нерухомістю і відсуб'єкта господарювання вимагається застосовувати МСБО (МСБУ) 40. МСБО (МСБУ)40 застосовується також до інвестиційної нерухомості, яка перебуває у процесіперебудови для тривалого майбутнього використання як інвестиційної нерухомості.Суб'єкт господарювання, який застосовує модель собівартості для інвестиційноїнерухомості відповідно до МСБО (МСБУ) 40, має застосовувати модель собівартостіСтандарту.


Розділ 2

Облік операцій зпридбання і використання основних засобів на підприємстві

 

2.1 Особливостіобліку основних засобів

Найкращимвідображенням особливостей обліку основних засобів на підприємстві є облік міжголовним підприємством та філією. Розглянемо його детальніше.

Відповіднодо п. 5 ст. 8 Закону України «Пробухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями,за текстом – Закон № 996-XIV) підприємство може самостійно виділяти на окремийбаланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, якізобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників дофінансової звітності підприємства. Ведення бухгалтерського облікувідокремленими підрозділами здійснюється відповідно до єдиної обліковоїполітики головного підприємства, затвердженої в установленому порядку наказомкерівника.

/>При розробці облікової політики підприємства, що маєвідокремлені підрозділи, доцільно передбачити порядок ведення обліку впідрозділах, а також порядок і строки передачі первинних документів або звітівдо головного підприємства.

/>Порядок взаємодії між головним підприємством й відокремленимпідрозділом залежить від того, виділено підрозділ на окремий баланс чи ні.

/>Під окремим балансом розуміють систему показників(обчислюються та заповнюються підрозділом підприємства), які відображають йогофінансово-майновий стан на звітну дату для потреб управління підприємством.

/>Виділення відокремленого підрозділу (філії) на окремий балансвизначається установчими документами головного підприємства, у тому числі йогостатутом та положенням про філію.

/>У разі якщо відокремлений підрозділ не виділяється на окремийбаланс, то облік господарських операцій такого відокремленого підрозділуздійснюється головним підприємством. Для зручності підприємство може вводити досинтетичних рахунків окремі субрахунки для обліку інформації про операції, щоздійснені в конкретному підрозділі.

/>Якщо відокремлений підрозділ (філія) виділяєтьсяпідприємством на окремий баланс, дані первинних документів про господарськіоперації, а також про господарські операції, що відповідно до законодавствапідлягають відображенню на окремому балансі, заносяться до окремих (відкритихдля цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операційз певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За данимиокремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс івідповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій.Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаютьсядо балансу підприємства і відповідних форм фінансової звітності юридичноїособи, яка згідно з Господарськимкодексом України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зізмінами та доповненнями) має самостійний баланс.

/>Для відображення розрахунків головного підприємства з йогофіліями, іншими виділеними на окремий баланс підрозділами, що не мають статусуюридичної особи, передбачено субрахунок 683 «Внутрішньогосподарськірозрахунки».

/>Відповідно до Інструкціїпро застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженоїнаказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 (зі змінами та доповненнями), насубрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» ведеться обліквнутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами,виділеними на окремий баланс: за взаємним відпуском матеріальних цінностей; зареалізацією продукції, робіт, послуг; за передачею витрат загальноуправлінської діяльності; за виплатою заробітної плати працівникам цихгосподарств та іншими видами розрахунків. Передача активів (основних засобів,готової продукції, товарів тощо) від одного підрозділу (філії) до іншого,виділеного на окремий баланс, відображається за кредитом рахунків облікувідповідних активів і дебетом субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»,а їх одержання – зворотною кореспонденцією цих рахунків. Сальдо за цим рахункомвідображається в окремому балансі філії в пасиві, а головного підприємства – вактиві. При цьому сальдо за субрахунком 683 при складанні загального балансупідприємства – юридичної особи має дорівнювати нулю.

/>Передача головним підприємством об'єкта основних засобів на баланс філії відображається за кредитомрахунків 10 «Основні засоби» і дебетом субрахунку 683 «Внутрішньогосподарськірозрахунки». Філією зазначену операцію буде відображенотак: Кт 683 Дт 10.

/>Повернення філією об'єкта основних засобіввідображається записом за кредитом рахунків 10 «Основні засоби» і дебетомсубрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки». У бухгалтерському облікуголовного підприємства зазначену операцію буде відображено зворотним записом.

/>При передачі та поверненні об'єкта основних засобів потрібновраховувати таке.

/>Порядок організації бухгалтерського обліку основних засобіввизначено Положенням (стандартом)бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Мінфіну Українивід 27.04.2000 р. № 92 (за текстом – ПБО 7), та Методичними рекомендаціями збухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну Українивід 30.09.2003 р. № 561 (зі змінами та доповненнями, за текстом – Методичнірекомендації № 561). Відповідно до п.33 ПБО 7 об'єкт основних засобіввилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідокбезоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Головне підприємство вилучає зі складу активів (списує звідповідного субрахунку рахунку 10 «Основні засоби») об'єкт основних засобів,що передається, та, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття такогооб'єкта, припиняє нараховувати амортизацію.

/>Водночас філія,отримавши об'єкт основних засобів, включає його до складу активів (відповіднийсубрахунок рахунку 10) і, починаючи з місяця, наступного за місяцем отриманняоб'єкта основних засобів, нараховує амортизацію. Пунктом 26 Методичних рекомендацій №561 визначено, що нарахуванняамортизації проводиться щомісяця підприємством, на балансі якого відображеновартість об'єкта основних засобів. Тобто надалі філія продовжуватименараховувати амортизацію за методом, який передбачено у наказі про обліковуполітику головного підприємства.

/>Нарахування амортизації об'єктів основних засобіввідображається філією за кредитом рахунку 13 «Знос(амортизація) необоротних активів» і дебетом рахунків обліку витрат (83«Амортизація» та/або дебетом рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничівитрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут»). Облікнарахування та використання амортизаційних відрахувань здійснюється на рахунку09 «Амортизаційні відрахування». Роз'яснення з цього приводу надано в листі Мінфіну України «Щодовідображення в бухгалтерському обліку операцій з оренди цілісного майновогокомплексу» від 06.09.2005 р. № 31-04200-20-16/18941.

/>Відповідно до п.5 Методичних рекомендацій № 561 господарськіоперації з придбання, введення в експлуатацію, підтримання в робочому стані,поліпшення і вибуття основних засобів оформлюються підприємствами первиннимидокументами.

/>Передача та повернення об'єкта основних засобів здійснюютьсяна підставі розпорядчого документа (наказу) керівника головного підприємства.Крім того, складається акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення)основних засобів (форма № ОЗ-1), на підставі якого вносяться відмітки доІнвентарної картки обліку основних засобів (форма № ОЗ-6).

/>Приклад. Головним підприємством створено філію, виділену наокремий баланс. Для виконання поставлених перед філією цілей, відповідно доПоложення про філію, головне підприємство передало їй на баланс основні засобистроком на два роки первісною вартістю 30000 грн. При цьому за даними бухгалтерськогообліку зараховано знос на дату передачі – 5000 грн., залишкова (балансова)вартість основного засобу – 25000 грн.

/>Філіяприйняла основні засоби та після закінчення строку використання повернула їхголовному підприємству. При цьому філією за два роки використання основнихзасобів зараховано знос 10000 грн. (наведені суми є умовними).

/>Розглянемо, якими записами відображаються ці операції вбухгалтерському обліку головного підприємства та його філії (див. таблицю 2.1).

/>Таблиця 2.1

/>№з/п

/>Зміст господарської операції

/>Кореспонденція рахунків

/>Головне підприємство

/>Сума,
грн.

/>Філія

/>Дт

/>Кт

/>Дт

/>Кт

/>1

/>

/>Передача

/>

/>Отримання

/>Первісна вартість основних засобів

/>

/>10

/>30000

/>10

/>

/>Сума зносу основних засобів

/>131

/>

/>5000

/>

/>131

/>Залишкова вартість основних засобів

/>683

/>

/>25000

/>

/>683

/>2

/>Відображення суми зносу основних засобів

/>

/>

/>10000

/>23, 91, 92, 93

/>131

/>

/>

/>Отримання

/>

/>Передача

/>3

/>Первісна вартість основних засобів

/>10

/>

/>30000

/>

/>10

/>Сума зносу основних засобів (5000 грн. + 10000 грн.)

/>

/>131

/>15000

/>131

/>

/>Залишкова вартість основних засобів (25000 грн. – 10000 грн.)

/>

/>683

/>15000

/>683

/>

/>Після закінчення кожного звітного періоду відокремленіпідрозділи, виділені на окремий баланс, мають подати головному підприємствубухгалтерську звітність, підсумки якої включаються до загального фінансовогозвіту головного підприємства (юридичної особи).

/>Доречно нагадати, що обов'язок щодо перевірки станубухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та іншихвідокремлених підрозділах підприємства покладено на головного бухгалтера абоособу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку головного підприємства(п. 7 ст. 8 Закону № 996-XIV).

/>Податковийоблік операцій з передачі основних фондів між головним підприємством та філією./>Податок на прибуток. Пунктом2.1 ст. 2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 28.12.94р. № 334/94-ВР (зі змінами тадоповненнями) до платників податку на прибуток віднесено філії, відділення таінші відокремлені підрозділи платників податку (за текстом – філії), зазначениху пп. 2.1.1 цього пункту, що не мають статусуюридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку,територіальної громади.

/>Платник податку, який має такі філії, може прийняти рішенняпро сплату консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетівтериторіальних громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджетутериторіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами Закону № 334/94-ВР та зменшений на суму податку,сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій.

/>При цьому філіїє платником податку на прибуток за своїм місцезнаходженням незалежно від того,чи сплачує така філія податок на прибуток самостійно або консолідовано. Однакпри консолідованій сплаті відповідальність за сплату податку, у тому числісплату штрафних санкцій за невиконання, несвоєчасне виконання або виконання нев повному обсязі зобов'язань зі сплати податку, покладається на головнепідприємство.

/>Належність філії та головного підприємства – юридичної особидо однієї адміністративно-територіальної одиниці визначається відповідно до Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями). Прицьому під адміністративно-територіальною одиницею згідно зі ст. 1 цього Закону, слід мати на увазіобласть, район, місто, район у місті, селище, село.

/>Якщо філія та юридична особа розташовані на території однієїадміністративно-територіальної одиниці, то така філія не вважається окремимплатником податку на прибуток, а розглядається як єдиний платник податку наприбуток разом з головним підприємством, а її валові доходи, витрати та амортизаційнівідрахування відображаються у складі показників декларації платника податку,якому така філія підпорядкована.

/>Проте незважаючи на те, чи є філія самостійним платникомподатку на прибуток, вартістьтакого об'єкта у разі одержання об'єкта основних фондів від головного підприємстване включається до валового доходу філії, оскільки ця операція здійснюється умежах однієї юридичної особи.

/>А відповідно до пп.4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону № 334/94-ВР валовийдохід включає, зокрема, доходи у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги,отриманої платником податку в звітному періоді, вартості товарів (робіт,послуг), безоплатно наданих платнику податку в звітному періоді, за виняткомвипадків, коли такі операції здійснюються між платником податку та йоговідокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи.

/>Також не матиме наслідків в податковому обліку головногопідприємства операція повернення переданого філії майна, наприклад, у зв'язку зїї ліквідацією за рішенням засновників.

/>Водночас статус філії як платника податку впливає на її правозменшувати скоригований валовий прибуток на суму амортизаційних нарахувань,нарахованих на одержані від головного підприємства об'єкти основних фондів.

/>Згідно з пп.8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону № 334/94-ВР підтерміном «амортизація» основних фондів і нематеріальних активів розуміютьпоступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, назменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційнихвідрахувань.

/>Крім того, відповідно до пп.8.1.2 цього пункту амортизаціїпідлягають витрати на придбання основних фондів і нематеріальних активів длявласного виробничого використання.

/>Отже, філія, яка є самостійним платником податку на прибуток,не має права здійснювати амортизаційні нарахування на одержаний від головногопідприємства об'єкт основних фондів і зменшувати на їх суму скоригованийприбуток, оскільки цією філією не було пронесено витрат на придбання абовиготовлення такого об'єкта.

/>Щодо можливості філії віднести до складу валових витратпонесені нею витрати на ремонт переданого головним підприємством об'єктаосновних фондів у розмірі 10 %, то слід зазначити таке.

/>Згідно з нормами пп.8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону № 334/94-ВР платникамподатку надано право протягом звітного періоду віднести до валових витратбудь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягаютьамортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, усумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основнихфондів станом на початок такого звітного періоду.

/>Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляютьсяпропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшенняосновних фондів груп 2 – 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 тазбільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремихоб'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.

/>Враховуючи зазначене, філія, яка є самостійним платникомподатку на прибуток і не здійснює амортизаційні нарахування на отриманий відголовного підприємства об'єкт основних фондів, не може скористатися нормою пп.8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону № 334/94-ВР.

/>Податок на додану вартість. З метою обкладання ПДВ операцій з передачі основних фондів між головнимпідприємством та філією зазначимо, що філії не є окремими платниками ПДВ.

/>Зокрема, п. 1.2ст. 1 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. №168/97-ВР (зі змінами тадоповненнями, за текстом – Закон № 168/97-ВР) визначено коло осіб, які можутьбути зареєстровані як платники ПДВ згідно зі ст.2 цього Закону. Оскільки філіївідповідно до п. 3 ст. 95Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями) не є юридичнимиособами, а також не є суб'єктами господарювання, вони не підпадають підвизначення платників ПДВ і не можуть бути зареєстровані платниками цьогоподатку.

/>Роз'яснення з цього питання надавалися ДПА України у листах «Щодо надання роз'яснення окремихпитань, які виникають при скасуванні реєстрації філій як платників податку надодану вартість» від 01.12.2008 р. № 24738/7/16-1517,«Щодо внесення змін долиста ДПА України від 01.12.2008 р. № 24738/7/16-1517» від 31.12.2008 р. №27539/7/16-1517,«Про надання роз'яснення» від 06.04.2009 р. № 7124/7/16-1517.

/>У цьому разі податковий облік операцій з поставки філіямитоварів (послуг) та подання податкової звітності з ПДВ ведеться підприємством –платником ПДВ, до складу якого входять такі філії.

/>Пунктом 2 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженогонаказом ДПА України від 30.05.97 р. № 165 (зі змінами та доповненнями),передбачено можливість делегувати філіям право виписки податкової накладної,якщо вони самостійно здійснюють поставку товарів (послуг) та проводитьрозрахунки з постачальниками/споживачами. Для цього платник податку повиненприсвоїти окремий код (номер, шифр) кожній філії та кожному структурномупідрозділу, про що письмово довести до відома державного податкового органу замісцем його реєстрації як платника ПДВ. Відповідальність за недотримання вимогцього Порядку філіями та структурними підрозділаминесе платник ПДВ.

/>При складанні податкової накладної філією чи структурнимпідрозділом платника податку порядковий номер податкової накладноївстановлюється з урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і визначаєтьсячисловим значенням через дріб. У чисельнику номера податкової накладноїпроставляється порядковий номер, а в знаменнику – код (номер, шифр).

/>Щодо операцій з передачі основних фондів між головнимпідприємством та філією цього підприємства, то така операція не є об'єктомоподаткування ПДВ, оскільки вона проводиться в межах балансу одного суб'єктагосподарювання і зміни права власності не відбувається (враховуючи визначеннятерміна «поставка товарів» згідно з п.1.4 ст. 1 Закону № 168/97-ВР), і тому податкові зобов'язання з ПДВ зазазначеною операцією не нараховуються.

/>У регістрах податкового обліку з ПДВ така операція невідображатиметься.

/>/>2.2Облік нарахування амортизації основних засобів

Придбані (створені)об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первісній вартості, щоскладається з наступних витрат:

— суми, яківиплачують постачальникам активів і підрядникам за виконаннябудівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

— реєстраційнізбори, державний збір й аналогічні платежі, які здійснюються у зв'язку із придбанням(одержанням) прав на об'єкт основних засобів;

— суми ввізногомита;

— суми непрямихподатків у зв'язку із придбанням (створенням) основних засобів, якщо вони невідшкодовуються підприємству; зокрема, у первісну вартість об'єкта включаютьсясплачені суми ПДВ у випадках:

— коли підприємствоне є платником ПДВ;

— якщопередбачається використати придбаний об'єкт у не оподатковуваних ПДВ операціях;

— витрати пострахуванню ризиків доставки основних засобів;

— витрати натранспортування, установку, монтаж, настроювання основних засобів;

— інші витрати,безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вонипридатні для використання в запланованих цілях.

Особливовідзначається, що у випадку придбання основних засобів за кредитні ресурсинараховані відсотки по кредиту не включаються в первісну вартість об'єктаосновних засобів, а є для підприємства витратами періоду.

Вартість (первіснаабо переоцінена), по якій основні засоби відображаються в балансі, в обов'язковомупорядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкриттіінформації про основні засоби.

Оскільки операції зосновними фондами відносяться до інвестиційної діяльності підприємства, тоінформацію про розрахунки з постачальниками основних засобів рекомендуєтьсяоформляти із застосуванням субрахунків:

377 «Розрахунки зрізними дебіторами» — для оформлення в обліку перерахованих авансів напридбання основних засобів;

685 «Розрахунки зіншими кредиторами» — для оформлення в обліку операцій у випадку одержанняоб'єктів основних засобів до оплати.

Таблиця 2.2 Оформлення вобліку операцій по придбанню основних засобів з попередньою оплатою

Зміст господарської операції Дт Kт Постачальник й одержувач — платники ПДВ Перераховано аванс в оплату об'єкта, що придбається 377 311 Нараховано податковий кредит по ПДВ 641 644 Отримано об'єкт ОЗ від постачальника 15 685 Списано податковий кредит по ПДВ 644 685 Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу 685 377 Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію 10(11) 15 Постачальники/або одержувач — неплатники ПДВ Перераховано аванс в оплату об'єкта, що придбається 377 311 Отримано об'єкт ОЗ від постачальника 15 685 Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу 685 377 Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію 10(11) 15

Таблиця2.3 Оформлення в обліку операцій попридбанню основних засобів до оплати

Зміст господарської операції Дт Kт Постачальник й одержувач – платники ПДВ Отримано об'єкт основних засобів від постачальника 15 685 Нараховано податковий кредит по ПДВ 641 685 Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію 10(11) 15 Перераховано кошти в оплату придбаного об'єкта 685 311 Постачальник й/або одержувач — не платники ПДВ Отримано об'єкт основних засобів від постачальника 15 685 Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію 10(11) 15 Перераховано кошти в оплату придбаного об'єкта 685 311

Таблиця2.4 Оформлення в обліку операцій постворенню основних засобів

Зміст господарської операції Дт Kт Підприємство — платник ПДВ Використання власних матеріалів на виготовлення об'єкта 15 20 Нарахована заробітна плата включається до складу капітальних інвестицій 15 661 Нарахування на фонд оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій 15 65 Інші витрати включаються до складу капітальних інвестицій 15 68 Нараховано податковий кредит по ПДВ у сумі податку, сплаченого при придбанні послуг підрядника 641 685 Створений об'єкт уводиться в експлуатацію 10(11) 15 Підприємство — неплатник ПДВ Використання власних матеріалів на виготовлення об'єкта 15 20 Нарахована заробітна плата включається до складу капітальних інвестицій 15 661 Нарахування на фонд оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій 15 65 Інші витрати включаються до складу капітальних інвестицій 15 68 Створений об'єкт уводиться в експлуатацію 10(11) 15

Розглянемо особливостіамортизації основних засобів.

Первісна вартістьавтомобіля — 10000 грн. Очікуваний строк служби-5 років. Ліквідаційна вартістьавтомобіля у вигляді матеріалів — 1000 грн.

Отже сума амортизаціїза рік складе:

або 1800: 9000 = 20 %щорічно.

Нарахуванняамортизації за методом прямолінійного списання протягом п'яти років можнавідобразити наступним чином.

/> (2.1)

/>

Таблиця2.5 Економічна сутністьнарахування амортизації

Роки Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова вартість 1 10000 1800 1800 8200 2 10000 1800 3600 6400 3 10000 1800 5400 4600 4 10000 1800 7200 2800 5 10000 1800 9000 1000

Нарахована амортизаціявідображаєтьься проводкою:

Д 131 «Знос основних засобів»

К92 «Адміністративні витрати» (оскільки автомобіль є об'єктомзагальногосподарського призначення).

Об'єкти основнихзасобів, внесені в статутний капітал підприємства, зараховуються на баланс попервісній вартості, якою визнається погоджена засновниками (учасниками) їхнясправедлива вартість із урахуванням витрат, що враховують при визначенніпервісної вартості придбаних засобів. При цьому підприємство не проводитькапіталізацію власних к засобів, відповідно в цьому випадку рахунок 15«Капітальні інвестиції» не застосовується.

Таблиця 2.6 Оформлення вобліку основних засобів, внесених у статутний капітал підприємства

Зміст господарської операції Дт Kт Відображено оголошений розмір статутного капіталу (відповідно до установчих документів) 46 40 Погашено заборгованість засновника (учасника) шляхом внесення в статутний капітал об'єкта основних засобів 10(11) 46

У випадку придбанняосновних засобів за рахунок використання коштів цільового фінансуванняпідприємство може відображати капіталізацію таких засобів на рахунку 15«Капітальні інвестиції» (з виділенням спеціального субрахунку третього порядку).Витрати коштів цільового фінансування в момент придбання основних засобів зрахунку 48 «Цільове фінансування й цільові надходження» списується на рахунок69 «Доходи майбутніх періодів», відповідно на дату звітності такі витратибудуть враховані в рядку 630 Балансу.

Таблиця 2.7 Оформлення вобліку основних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування(постачальник й одержувач — платники ПДВ)

Зміст господарської операції Дт Kт Отримані на розрахунковий рахунок підприємства кошти цільового фінансування для придбання основних засобів для основного виробництва 311 480 Зроблено перерахування авансу в оплату об'єкта основних засобів 377 311 Нараховано податковий кредит по ПДВ 641 644 Отримано об'єкт основних засобів від постачальника 15 685 Списано податковий кредит по ПДВ 644 685 Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу 685 377 Введений в експлуатацію об'єкт основних засобів, придбаний за рахунок коштів цільового фінансування 10 15 Витрати коштів цільового фінансування віднесено на доходи майбутніх періодів 48 69

Безкоштовно отриманіоб'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первісній вартості, щодорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуванням витрат, щовраховуються при визначенні первісної вартості придбаних засобів. При цьомупідприємство не проводить капіталізацію власних коштів, відповідно в цьомувипадку рахунок 15 «Капітальні інвестиції» не застосовується.

Таблиця2.8 Оформлення в обліку безкоштовноотриманих об'єктів основних засобів

Зміст господарської операції Дт Kт Збільшення додаткового капіталу у зв'язку з безкоштовним одержанням об'єкта основних засобів 10(11) 424

Оформлення в облікуосновних засобів, придбаних на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу).

Основні засоби,придбані на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу), зараховуються набаланс по первісній вартості, що дорівнює справедливій вартості активу,визначеної в договорі фінансового лізингу [17].

Таблиця 2.9 Оформлення вобліку об'єкта основних засобів, придбаного на умовах фінансової оренди(фінансового лізингу)

Зміст Дт Kт Зарахований до складу основних засобів об'єкт, придбаний на умовах фінансової оренди (лізингу) 10(11) 531

Об'єкт операційноїоренди відображається орендарем на за балансовому рахунку 01 «Орендованінеоборотні активи» за вартістю, зазначеною в договорі оренди.

Таблиця 2.10 Оформлення вобліку об'єкта основних засобів, отриманого на умовах операційної оренди

Зміст Дт Kт Орендодавець й орендар — платники ПДВ Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди 01 Нараховано орендну плату по напрямках використання орендованого об'єкта 23 (91,92,949) 63 Нараховано податковий кредит по ПДВ 641 63 Орендодавець й/або орендар — не платники ПДВ Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди 01 Нараховано орендну плату по напрямках використання орендованого об'єкта 23 (91,92,949) 63

2.3 Обліквибуття основних засобів

Згідноз чинним законодавством підприємства мають право продавати зайві основнізасоби, безоплатно передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, атакож ліквідовувати їх, якщо вони фізично або морально застаріли і ремонт їхнеможливий або економічно недоцільний (а також внаслідок аварії, пожежі,стихійного лиха).

Вибуттяосновних засобів з підприємства оформляється Актом на списання основних засобів(ф. № 03-3), у якому вказується причина вибуття, первинна вартість об'єкта, щовибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати, пов'язані звибуттям (реалізацією, ліквідацією), а також сума одержаного доходу. Напідставі оформлених актів роблять відповідні записи в бухгалтерському обліку.

Привідображенні господарських операцій, пов'язаних з вибуттям основних засобів, убухгалтерському обліку підприємств роблять такі записи (таблиця 2.11)

Таблиця2.11 Основні бухгалтерськіпроводки обліку вибуття основних засобів із підприємства

Зміст господарської операції Дебет рахунку Кредит рахунку 1 2 3

1. Облік операцій по реалізації основних засобів

Списано реалізовані об'єкти за залишковою вартістю

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» 10 «Основні засоби» Списана сума зносу, нарахованого по цих об'єктах 131 «Знос основних засобів» Те саме Зараховано в доход від реалізації необоротних активів суму, яка підлягає сплаті покупцями (дебіторами) за продані їм основні засоби 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 742 «Доход від реалізації необоротних активів» Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації 742 «Доход від реалізації необоротних активів» 641 «Розрахунки за податками» Відображено витрати, пов'язані з реалізацією об'єктів основних засобів 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» 66 «Розрахунки з оплати праці», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та ін. Зараховано на рахунках підприємства кошти, одержані від покупців за реалізовані основні засоби 31 «Рахунки в банках» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

 

2. Облік операцій по ліквідації основних засобів

Списано ліквідовані об'єкти основних засобів за залишковою вартістю

976 «Списання необоротних активів» 10 «Основні засоби»

 

Списана сума зносу, нарахована по ліквідованих об'єктах основних засобів 131 «Знос основних засобів» Те саме

 

Зараховано в доход від звичайної діяльності матеріальні цінності, одержані від ліквідованих об'єктів і оприбутковані за цінами можливого використання або реалізації 20 «Виробничі запаси» (відповідні субрахунки) 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

 

Відображена сума податкового зобов'язання по ПДВ, визначена за встановленою ставкою до залишкової вартості ліквідованих об'єктів (у разі ліквідації виробничих основних засобів) 976 «Списання необоротних активів» 641 «Розрахунки за податками»

 

Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією об'єктів основних засобів Те саме 66 «Розрахунки з оплати праці», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та ін.

 

3. Відображення операцій по безоплатній передачі основних засобів

Списано безоплатно передані іншим юридичним особам об'єкти основних засобів за залишковою вартістю

976 «Списання необоротних активів» 10 «Основні засоби» Списано суму нарахованого зносу по переданих об'єктах 131 «Знос основних засобів» Те саме Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до залишкової вартості переданих об'єктів (у разі передачі виробничих основних запасів) 976 «Списання необоротних активів» 641 «Розрахунки за податками»

4. Відображення операцій по передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

Списано передані об'єкти основних засобів за залишковою вартістю

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 10 «Основні засоби» Списано нараховану суму зносу по переданих об'єктах 131 «Знос основних засобів» Те саме Зараховано різницю між залишковою вартістю переданих об'єктів і справедливою вартістю інвестицій 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» /> /> /> /> /> />

2.4 Орендаосновних засобів

Оренда- це засноване на договорі термінове платне користування майном, необхідниморендарю для здійснення ним підприємницької діяльності.

Орендаможе бути операційною та фінансовою. Фінансова оренда — це оренда, якапередбачає передачу всіх ризиків та вигід, пов’язаних з правом користування таволодіння активами. Оренда вважається фінансовою, якщо:

— орендар набуває права власності на орендовані активи післязакінчення строку оренди;

— орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною,нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

— строк оренди становить більшу частину строку корисноговикористання об’єкта оренди [22].

Оперативнаоренда – це договір, у результаті укладання якого орендар отримує у платнекористування від орендодавця майно на строк, менший строку, за якийамортизується 90% вартості об’єкта оренди, визначеної на день укладаннядоговору. Після закінчення строку договору оперативної оренди об’єкт орендипідлягає поверненню власнику і може бути повторно, за договором, переданий укористування орендарю.

Фінансоваоренда – це договір, у результаті укладання якого орендар на своє замовленняотримує в платне користування від орендодавця об’єкт оренди на строк, не меншийстроку, за який амортизується 60% вартості об’єкта оренди, визначеної в деньукладання договору [18].Після закінчення строку договору фінансової оренди орендований об’єктпереходить у власність орендаря або викуповується ним за залишковою вартістю.

Майно,передане за договором оперативної оренди, залишається на балансі орендодавця. Уорендаря таке майно обліковується поза балансом. Майно, передане за договоромфінансової оренди, зараховується на баланс орендаря. Передачу і поверненняорендованого об’єкта оформляється актом приймання-передачі.

Приоперативній оренді орендар відображає отриманий об’єкт за дебетомпозабалансового рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю,зазначеною в контракті. Орендна плата відображається в складі витрат звітногоперіоду за дебетом рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати»,92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут». При поверненні об’єктаоренди він списується з кредиту позабалансового рахунку 01.

Прифінансовій оренді орендар відображає отриманий об’єкт у складі основних засобіві нараховує по ньому амортизацію.

Товариство,яке бере в оренду основні засоби, що належить комунальному підприємству, маєобов’язково вирішувати питання щодо покриття витрат на роботи, пов’язані звідновленням орендованого майна, оскільки воно має обліковуватися на балансіорендодавця, який і повинен нараховувати амортизацію.

Протевласник майна не може її використовувати для відновлення об’єктів, бонараховану суму він має відносити не на витрати, а на зменшення статутногокапіталу.

Неможе взяти на себе покриття витрат на відновлювальні роботи і орендар, оскількидля цього він має отримувати значні суми прибутків від операційної діяльності.

Різницяміж сумою мінімальних орендних платежів за вартістю об’єкта оренди єфінансовими витратами і відображається в фактично отриманій сумі, щовідноситься до звітного періоду на субрахунку 952 «Інші фінансові витрати».Кредиторська заборгованість перед орендарем обліковується за кредитомсубрахунку 531 «Зобов’язання з фінансової оренди». Заборгованість, що будепогашена протягом 12 місяців з дати балансу переоформлюється на поточну: дебетсубрахунку 531 «Зобов’язання з фінансової оренди» і кредитом субрахунку 612«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті».

Оперативнаоренда (лізинг) — це господарська операція фізичної або юридичної особи, якапередбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк,який не Перевищує строк їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням цихзасобів їх власнику після закінчення строку оренди [17].

Фінансоваоренда (лізинг) — це господарська операція фізичної або юридичної особи, якапередбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних засобів зметою наступної їх передачі в користування орендарю на строк, який не перевищуєстроку повної амортизації таких засобів, з обов'язковим наданням прававласності на ці основні засоби орендарю після закінчення строку оренди [14].

Облікоперацій по оперативній оренді. Передача і повернення об'єкта орендиоформляється актом приймання-передачі. Орендодавець зданий в оренду об'єктосновних засобів продовжує обліковувати на рахунку 10 «Основні засоби», тількипереміщує його інвентарну картку в окремий розділ картотеки. Орендар прийняті воренду основні засоби зараховує на за балансовий рахунок 01 «Орендованінеоборотні активи» за балансовою вартістю орендодавця, зазначену у договоріоренди, із збереженням інвентарних номерів орендодавця. Регістрами аналітичногообліку служить копія інвентарної картки орендодавця (або виписка з інвентарноїкниги), що додається до акта приймання-передачі. У разі повернення орендодавцюраніше прийнятих в оренду об'єктів орендар списує їх з за балансового рахунка01 «Орендовані необоротні активи».

Попереданих в оперативну оренду основних засобах орендодавець протягом строкуоренди щомісячно нараховує амортизацію з відображенням на дебеті рахунка 23«Виробництво» (окремий субрахунок для обліку витрат по орендних послугах) у кореспонденціїз кредитом рахунка 131 «Знос основних засобів».

Наприкінцімісяця витрати, відображені на дебеті рахунка 23 «Виробництво», списують зкредиту цього рахунка на дебет рахунка 903 «Собівартість реалізованих робіт іпослуг». При визначенні розміру орендної плати за орендовані нежитловіприміщення керуються Законом України «Про оренду державного майна» від 14.03.95№ 98 (п. 2, ст. 1), Методикою розрахунку і порядком використання плати заоренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від14.10.95 № 786, роз'ясненнями Фонду Держмайна України «Відносно утримання івикористання плати за оренду державного майна» від 15.02.95 №10-22- 8412 та ДПАУкраїни «Про витрати орендаря» від 07.12.98 № 14460 /ІО/15,-1117.

Оренднаплата, як правило, включає: амортизаційні відрахування на повне відновленняорендованого майна, частку прибутку (орендний процент), який одержуєорендодавець за передане в оперативну оренду майно, і податок на доданувартість.

Відповіднодо п. З Методики в орендну плату не входять оплата послуг, які згідно здоговором зобов'язується надати орендодавець, а також витрати на утриманняорендованого майна і витрати, пов'язані з відшкодуванням витрат орендодавця посплаті податку на землю. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про плату заземлю» від 19.09.96 № 378 платниками земельного податку є власники землі іземлекористувачі. Оскільки власником землі або землекористувачем є орендодавецьприміщень, він і є платником податку на землю.

Розмірорендної плати і її обмеження регулюються органами місцевої влади, якимпідпорядковуються об'єкти комунальної власності.

Длявключення комунальних платежів до складу валових витрат орендаря (в розмірах,погоджених з орендодавцем відносно кількості спожитих послуг) необхідно, щоб цясума відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (п.5.3.9) була підтверджена

розрахунками,платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання якихпередбачена правилами ведення податкового обліку. До валових витрат орендодавцякомунальні послуги, самостійно оплачені орендарем, не належать.

Приоренді автомобілів необхідно керуватись Законом України «Про оподаткуванняприбутку підприємств». Згідно із статтями 1.8 та 5.2 цього Закону платникамподатку дозволяється заключати договори оренди основних засобів, у тому числіавтомобілів, як з юридичними, так і фізичними особами, а вартість орендноїплати за легкові і вантажні автомобілі включати до валових витрат. Разом з цимст. 5.4.10 Закону забороняється включати до валових витрат витрати на пальне імастильні матеріали, витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням іпаркуванням легкових автомобілів.

Що жстосується витрат по експлуатації вантажних автомобілів, то Законом непередбачено обмеження щодо включення їх до складу валових витрат.

Оренднаплата, сплачена орендарем у рахунок наступних звітних періодів (місяця,кварталу, року), відображається по дебету рахунка 39 «Витрати майбутніхперіодів» І кредиту рахунка ЗІ «Рахунки в банках». У міру настання відповіднихперіодів, яких стосується сплачена наперед орендна плата, рахунок 39кредитується в кореспонденції з дебетом рахунків по обліку витрат виробництваабо обігу (91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93«Витрати на збут» та ін.)
Якщо за умовами договору на оперативну оренду основних засобів передбаченодобудову, дообладнання, реконструкцію або модернізацію об'єкта орендиорендарем, то такі витрати обліковуються як капітальні інвестиції І післязакінчення робіт зараховуються до складу власних основних засобів. Приповерненні об'єкта оренди орендодавцю його балансова вартість збільшується навартість добудови, дообладнання або модернізації і з врахуванням нарахованогозносу відображається в порядку, передбаченому для обліку:

а)продажу основних засобів, якщо орендодавець відшкодовує вартість робіторендарю;

б)безоплатної передачі основних засобів, якщо вартість робіт орендодавцем невідшкодовується.

Орендодавецьпри поверненні об'єкта оперативної оренди збільшує його первинну вартість навартість добудови, дообладнання і реконструкції і з урахуванням нарахованогозносу відображає в порядку, передбаченому для обліку операцій:

а) попридбанню основних засобів, що були в експлуатації (якщо орендодавецьвідшкодовує вартість робіт);

б) побезоплатному надходженню основних засобів (якщо вартість виконаних робіторендарю не відшкодовується).

Таблиця2.12 Облік операцій по оренднійплаті

Зміст господарської операції Дебет рахунка Кредит рахунка

1. В орендодавця На суму орендної
плати, належної до одержання з орендаря

377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 713 «Доход від операційної оренди» На суму податкового зобов'язання по ПДВ

713 «Доход від операційної

оренди»

643 «Податкові зобов'язання» На суму одержаної від орендаря орендної плати 31 «Рахунки в банках»

377 «Розрахунки з іншими
дебіторами»

На суму списання податкового зобов'язання по ПДВ 643 «Податкові зобов'язання» 641 «Розрахунки за податками»

2. В орендаря На суму орендної
плати, що підлягає сплаті орендодавцю
за взяті в оперативну оренду основні засоби, які використовуються:
а) для виробничих
потреб

91 «Загальновиробничі витрати»,

92 «Адміністративні витрати»,

93 «Витрати на збут»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

б) в обслуговуючих виробництвах і
господарствах (житлово-комунальне
господарство, дошкільні дитячі установи та ін.)

949 «Інші витрати

операційної діяльності»

685 «Розрахунки з Іншими
кредиторами»

в) на роботах капітального характеру,
які виконуються господарським способом

15 «Капітальні інвестиції» Те саме На суму податкового кредиту по ПДВ 641 «Розрахунки за податками» « «

На суму сплаченої орендної плати
орендодавцю

685 «Розрахунки з іншими
кредиторами»

31 «Рахунки в банках»

2.5 АРМ облікуосновних засобів

Автоматизованевирішення задач в обліку основних засобів базується на створенні і веденніінформаційної бази про наявність і рух основних засобів формуванні інвентарноїкартотеки.

Приведенні інвентарної картотеки на АРМ бухгалтера ручна обробка інформаціївідсутня.

АРМбухгалтера з обліку основних засобів заклечається у виконанні системнихоперацій [13]:

— автоматизації документування первинної інформації;

— оперативного управління, контролю за наявністю і рухом основних засобів;

— видачі на запит необхідної інформації на друк або екран дисплея.

Дляобробки інформації з обліку основних засобів доречно використовувати трирівневусистему АРМБ. Управління роботою кожного АРМБ і вибір функцій виконуєтьсяавтономно в діалоговому режимі через головний модуль. Інформаційнийвзаємозв’язок різних АРМБ залежить від методу організації обліку основнихзасобів, територіального розміщення АРМБ, потужності технічних засобів. Причомуна одному персональному комп’ютері може функціонувати декілька АРМ. На рис. 2.1наведений приклад організації інформаційного взаємозв’язку.

/>

Рис.2.1 Схема взаємозв’язку АРМ бухгалтера по обліку основних засобів з іншими АРМі інформаційною системою підприємства [12].

Важливезначення при вводі інформації має забезпечення високої достовірності первиннихданих, тому в АРМБ повинен бути реалізований процес автоматизації виявленняпомилок введених даних і видача відповідних повідомлень.

Програмнезабезпечення для вводу і обробки даних первинного обліку включає набірпроцедур, які забезпечують: ввід даних відповідно до структури первинногодокументу; контроль введених реквізитів на основі прийнятих методів; контрольмашинночитаючого документа; коригування даних первинного обліку; організаціябази даних; вивід на екран або друк введених даних первинного обліку.

Дляаналітичного обліку основних засобів ведеться автоматизована інвентарнакартотека, в якій відображаються всі дані, необхідні для управління і обліку. Зїї допомогою бухгалтер має можливість проаналізувати стан основних засобів,строк їх експлуатації, види і час проведених ремонтів, суми нарахування зносу,правильність використання відсотків амортизаційних відрахувань. Шляхомперегляду і аналізу карточок аналітичних даних визначається необхідність ізавантаженість основних засобів, а при необхідності визначається і фондовіддачаданого об’єкта.

Наоснові первинних даних і нормативно-довідкової інформації виконується відображенняінформації про наявність і рух основних засобів по підрозділам, матеріальновідповідальним особам, по групам, видам, підприємству в цілому. Є можливістьпереглянути інвентарну картку по кожному інвентарному номеру [12].

Основноюфункцією кожної бухгалтерської програми є відображення інформації, яказнаходиться в первинних документах, в систематизованому вигляді на рахункахбухгалтерського обліку. Накопичені на рахунках залишки використовують дляформування різноманітних бухгалтерських та податкових звітів.

На більшостіпідприємств для автоматизованого ведення обліку наявності руху і технічногостану основних засобів використовується програма «1С: Предприятия (версия 7,7)»

Програма«1С: Предприятия (версія 7,7)» – це універсальна програма, яка дозволяє вводитинові рахунки та субрахунки любого порядку, змінювати довжину коду рахунків ісубрахунків, вилучати раніше введені рахунки і субрахунки, змінювати їхвластивості.

Данапрограма з одного боку, дає деяке готове, достатньо універсальне рішення по організаціїведення бухгалтерського обліку, яке базується на основі єдиного плану рахунківі інструкції Міністерства Фінансів по його використанню, а з другого боку,залишається відкритою для реорганізації запропонованого рішення [22].

Упрограмі 1С: є багато документів, що дозволяють автоматизувати оформленнябагатьох господарських операцій за кожним із зазначених розділів облікуосновних засобів (див. рис. 2.2).


/>

Рис.2.2. Розділи обліку основних засобів і документи для їх оформлення в 1С [19]

Отже,використання програми «1С: Предприятия (версия 7,7)» на підприємстві значнополегшує ведення обліку працівникам бухгалтерії


Висновки

Длядіяльності підприємствам необхідні основні засоби, які багато разів берутьучасть у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на продукт, щостворюється, не змінюючи при цьому своєї речовинної-натуральної форми.

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримуєз метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, наданняпослуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних ісоціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довшийза рік).

Об'єкт основних засобів — закінчений пристрій з усімапристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремленийпредмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чивідокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різногопризначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя,керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконуватисвої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а несамостійно.

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожномуоб’єкту окремо.

При введенню основного засобу в експлуатацію оформлюється форма№ 03-1 «Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основнихзасобів» застосовується для оформлення зарахування до складу основнихзасобів окремих об'єктів для обліку введення їх до експлуатації; для оформленнявнутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) доіншого, а також для виключення Їх зі складу основних засобів при передачііншому підприємству (організації).

У деяких коментарях з приводу запровадження ПБО 7висловлюється абсолютно безпідставна думка, ніби відтепер бухгалтер, крімекономічної і фінансової відповідальності, повинен нести ще й інженерну,оскільки, згідно з ПБО 7, підприємство самостійно визначає термін експлуатаціїосновних засобів, а для цього, як відомо, потрібно як мінімум розбиратися вексплуатаційних властивостях об'єктів основних засобів.

Найбільшацінність ПБО 7 — надання підприємствам права самостійно провадити амортизаційнуполітику, що дасть змогу визначати термін експлуатації основних засобів і обиратиметод нарахування амортизації згідно з власними економічними інтересами.


Списоквикористаної літератури

1.        Закон України “ Про бухгалтерський облікі фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р, №996-ХIV, зі змінами і доповненнями.

2.         Закон України “Про оподаткуванняприбутку підприємств” у редакції Закону України від 22.05.97 р, №І283/97-ВР, зізмінами і доповненнями.

3.        Інструкція № 291 – “Інструкція прозастосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” затвердженанаказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

4.        Інструкція № 114 – “ Про ЗатвердженняПлану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та застосування Планурахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”, від 10.12.99 р. № 114.

5.        МСБО - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000(переклад з англійської мови за редакцією С.Ф.Голова.) — Київ. Федераціяпрофесійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000.

6.        МСБО 16 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку «Основні засоби».

7.        МСБО 4 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку «Амортизація».

8.        П(С)БО 2 - Наказ Мінфіну «Про затвердження Положення(стандарту) бухгалтерського обліку 2 „Баланс“ від 31.03.1999 р. № 87.

9.        П(С)БО 7 - Наказ Мінфіну „Прозатвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основнізасоби» від 27.05.2000 р. № 92.

10.     «Бухгалтерський облік фінансовоїоренди»/ / Все про бухгалтерський облік. 2005.№ 79.С.7-12.

11.     Бутинець Ф. А. Бухгалтерський фінансовийоблік. –Житомир, 2000р.

12.     Вербицка Л. В. “ Теорія бухгалтерськогообліку” Нав.- метот. Посібник. — К.: Логос, 1999 р.

13.     Голов С. М. Управленческий учет. –К.,2002 г

14.     Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерскийучет в производственных и торговых предприятиях, 2000.

15.     Моссаковський В.І. «Облік операційноїоренди в Україні» // Бухгалтерський облік і аудит. 2004. № 10.С.12-17.

16.     Мушинський Р., Токарь С. Бухгалтерськийоблік основних засобів за новими правилами. // Бухгалтерія. – 2008. — № 48. –с. 55-57є

17.     Сук Л., Сук П. «Облік оренди талізингу»//Бухгалтерія в сільському господарстві, 2006 — №18.С.48-51.

18.     ТарасенкоН.В. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств. – Львів: ЛЕЇ НБУ,2000 р. – 485 с.

19.     Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовийоблік. – Київ: АСК. 2000р.

20.     ТкаченкоН., Буханцева М. Бухгалтерський облік господарських операцій з купівлі таоренди транспортних засобів. // Вісник податкової служби України. – 2003 р. — №1. – С. 50-60.

21.     Фурсов О. Основні засоби вбухгалетрському обліку після 1 липня 2000 року. // Бухгалтерія. – 2008. — № 27.– с. 50-56.

22.     Хомин П.Відмінності фінансового і податкового обліку основних засобів, як наслідокнеузгодженої звітності. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003 р. – № 9. – С.24-31.

23.     Цокол С.Щодо визначення показників нарахованої та використаної амортизації. // Податкита бухгалтерський облік. – 2003 р. — № 101. – С. 23.

24.     ЧистовД.В., Порохина И.Ю., Слуккин П.А. Новый план счетов в системе компьютерногоучета «1С: Бухгалтер 7.7». – издание 3-е. – 2002 г. – 425 с.

25.     ШереметА.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового анализа предприятия. – М.: Инфора,1996 р. – 287 с.

26.     ШереметО., Пічугін П. 1С: Бухгалтерія 7.7 для України. // Податки та бухгалтерськийоблік. – 2007 р. — № 35-36 – С. 44-48.

27.     ШереметО., Пічугін П. 1С: Бухгалтерія 7.7 для України. // Податки та бухгалтерськийоблік. – 2008 р. — № 38 – С. 40-45.

28.     ЮровскийБ. Основні засоби – передача до статутного фонду, повернення. // Консультантбухгалтера. – 2009 р. — № 41(165). – С. 4-7.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту