Реферат: Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ РИНКОВИХ

ВІДНОСИНІ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРАОБЛІКУ І АУДИТУ

КУРСОВАРОБОТА

Здисципліни «Організація та методика аудиту»

Тема роботи: Методика аудиту готовоїпродукції та її реалізації

Керівник роботи:                                     Виконала:

______________________            студентка IV курсузаочного відділення

(підпис)                  (П.І.П)

______________________            ____________

(дата)                                                                  (підпис)

_________________

(дата)

Харків

2008рік
План

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспектиорганізації аудиту готової продукції

1.1 Аналізосновних понять і наукових напрямків з аудиту

1.2 Розробкаметодики аудиту готової продукції

Розділ 2. Аудит готової продукції напідготовчому етапі перевірки

2.1 Порядок укладання договору напроведення аудиту

2.2 Вивчення системи внутрішньогоконтролю та системи обліку. Встановлення ступеня ризику

2.3 Підготовка плану і програмиперевірки

Розділ 3. Аудит та облік готовоїпродукції та їі реалізації

3.1 Аудит та облік готової продукції та їі реалізації

3.2 Методи перевірки і контрольніпроцедури з аудиту готової продукції

3.3 Етапи аудиту готової продукції

3.4 Формування робочих документіваудитора

3.5 Підготовка підсумкової документаціїпо результатах аудиту

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел


ВСТУП

 

Поступовий перехід народного господарстваУкраїни до ринкових відносин призвів до появи спільних підприємств,господарських товариств, бірж, комерційних банків, інвестиційних фондів тощо.

У зв`язку з виникненням підприємств зрізними формами власності стало зрозумілим те, що традиційна системафінансового контролю в тому вигляді, в якому вона існувала приадміністративно-командній системі управління, не може захистити ні інтересидержави, ні інтереси власника. Саме власника, а не когось іншого. На сьогодніспіввласником в Україні є громадяни — засновники господарюючих суб`єктів,громадяни-акціонери, які взяли участь у приватизації державного майна,колективи громадян та держава. В економічному відношенні всі ці власникивідділені від своїх часток власності, що перебувають у різних господарюючихсуб`єктах (акціонерних товариствах, довірчих товариствах, комерційних банках,інвестиційних компаніях тощо), в результаті чого не можуть володіти об`єктивноюі достовірною інформацією про використання цієї власності. Адже саме власникунеобхідна подібна інформація про фінансовий стан підприємства, його потенціал істабільність у майбутньому. Власник має і повинен знати, наскільки ефективновикористовуються вкладені ним у підприємство кошти. Але не кожен, хто здійснюєуправління майном і коштами цих власників, зацікавлений подавати їм достовірнуінформацію про результати своєї діяльності. Майнові інтереси всіх власників маєзахистити держава.

Однак у ринкових умовахгосподарювання традиційні форми фінансового контролю не можуть виконувати функціїзахисту майнових інтересів власників. Практика країн з ринковою економікоюпоказує, що захистити майнові інтереси власників може такий вид незалежногофінансового контролю, як аудит, який є одним з головних елементів їх ринковоїінфраструктури. Передумовою такого контролю є взаємна зацікавленістьпідприємств в особі їх власників (акціонерів, вкладників тощо), держави в особіподаткових органів і самого аудитора в забезпеченні достовірності обліку тазвітності.

Іншою причиною необхідностівпровадження аудиту в Україні є те, що в ринкових умовах фінансовий станкожного господарюючого суб`єкта залежить від його взаємовідносин з іншимисуб`єктами господарювання, і тому зростає потреба у достовірній обліковій ізвітній інформації про їх діяльність. Зокрема, така інформація необхідна:

·          власникамгосподарюючих суб`єктів для визначення стратегії їх розвитку;

·          банкамдля прийняття рішення про доцільність надання кредиту;

·          інвесторам(місцевим та іноземним) при вкладанні своїх капіталів у інші господарюючісуб`єкти;

·          постачальникамдля одержання гарантій повної оплати за відвантажені товари, виконані роботи танадані послуги;

·          акціонерамдля контролю за роботою адміністрації товариства;

·          державниморганам для планування потреб макроекономіки та оцінки податкових надходжень добюджету тощо.

Для підтвердження достовірностізвітної і облікової інформації господарюючих суб`єктів виникає потреба уперебудові всієї системи фінансового контролю на основі вивчення і використанняміжнародного досвіду. У країнах з ринковою економікою таке підтвердженняздійснюють аудитори. Міжнародний досвід розвитку аудиту свідчить про те, щоаудиторська перевірка — це норма, без якої неможливий цивілізований бізнес.Основне її призначення — це незалежна перевірка фінансової звітності та іншоїінформації про фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання зметою формування висновків стосовно їх фінансового стану і достовірності йоговідображення в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з чиннимзаконодавством і встановленими нормативами.

Основна мета даної курсової роботиполягає в тому, щоб висвітлити основні принципи і методи аудиту готовоїпродукції та її реалізації.

Робота складається з трьох розділів,у яких послідовно розглядається методологія аудиту готової продукції їїреалізації.


Розділ1. Теоретичніаспекти організації аудиту.

 

1.1  Аналіз основних понять і науковихнапрямків з аудиту.

 

Аудит у західній теорії і практиціприйнято вважати процесом, за допомогою якого компетентний незалежний працівникнакопичує й оцінює свідчення про інформацію, що піддається кількісній оцінці істосовної до специфічної господарської системи, щоб визначити і виразити усвоєму висновку ступінь відповідності цієї інформації встановленим критеріям.

Аудит має древню історію. Думають, щофактично ще в Древньому Єгипті (близько 2600 р. до н.е. ) існували чиновники,що сполучали функції обліку, керування і контролю.

У Римській імперії (1 — 26 р. н.е. )контрольні функції здійснювалися спеціальними службовцями (куратори,прокуратори, квестори). Після падіння Римської імперії аудит одержав широкепоширення в Італії. Купці Флоренції і Венеції використовували працю аудиторівдля перевірки платоспроможності капітанів торгових судів, що везли величезнібагатства на свій континент. У цей час аудит мав строго цільовий напрямок — запобігання помилок.

Батьківщина сучасного аудита — Англія. Писемні пам'ятки, що вказують на існування аудиторства в Англії,восходять до 13-14 вв. Прийоми аудита до той час складали переважно в детальнійперевірці кожної операції, тестування чи вибіркова перевірка, як аудиторськіпроцедури, були невідомі.

В історії розвитку аудита можнавиділити кілька періодів:

1.        до 1500р.;

2.        1500 — 1830 (1860) р.;

3.        1830(1860) — 1905 р.;

4.        1905 — 1933 р.;

5.        1933 — 1940 р.;

6.        з 1940 р.по нинішній час.

Перший період закінчувався в 1500 р. Цядата відзначена довільно, але вона найбільше точно відбиває стан«перелому» у загальній економічній ситуації. Однієї з причин цьогоз'явилося відкриття Америки, і як наслідок збільшення обсягу товарів, капіталу,робочої сили в загальносвітовому масштабі. Інша причина — 1494 р. по правувважається датою підстави навчання про подвійний запис (Лука Пачоллі).

1500 — 1830 (1860) рр. Цілі і прийоми аудита небули змінені і складалися у виявленні помилок і перевірці чесності осіб,відповідальних за податкові платежі. У цей час істотно підвищилося значенняаудита, тому що відбувся поділ між власниками підприємства: керуючими йінвесторами. Акціонерам не тільки була потрібна гарантія схоронності капіталу,але й одержання дивідендів. Тільки аудитор міг дати висновок про вірність іоб'єктивність перевіреної фінансової звітності і про імовірність продовженнядіяльності підприємства найближчим часом. Прийшло розуміння необхідності іважливості існування системи внутрішнього контролю. Причиною, по якій датоюзакінчення даного періоду був обраний 1860 р., з'явилося те, що Кримська війнавикликала визначені зміни в економіці всіх країн, а це привело до зміни цілей іприйомів аудита.

1860 — 1905 р. Період відрізняєтьсябурхливим економічним ростом. Величезні по своїх масштабах угоди привели достворення корпорацій. Цей період відзначений появою консолідованого балансу(1904 р.).

Усе це підвищувало роль і значенняінституту аудиторства. Була визнана необхідність внутрішнього контролю. Алейому приділялася роль органа, що брав участь не в перевірці і виявленніпомилки, а в створенні єдиної стандартної системи обліку. Основний акцент бувспрямований на систему контролю грошових потоків. Оскільки й облікова система,і організаційна структура перетерпіли значні зміни убік посилення, то йаудитори могли вже застосовувати прийоми вибірки. Тестування сталовикористовуватися тільки в останні десятиліття 19 століття. В умовахшвидкоростучого виробництва аудитор більше не міг перевіряти кожну операціювеличезної корпорації. Аж до 1905 р. обмежуючим фактором обсягу тестування булизміни і нововведення в системі обліку і внутрішнього контролю. Цілі аудита вцей час складаються у виявленні різного роду помилок навмисного характеру.Історично основним центром розвитку аудита з'явилися Великобританія і США. Упершому десятилітті ХХ в. американський аудит став розвиватися незалежно,оскільки підприємцями США була визнана неможливість застосування цілей іпідходів англійського аудита до особливостей їхнього бізнесу.

Перші роботи з американського аудитахарактеризують зміну цілей у такий спосіб: виявлення і запобігання ненавмиснихпомилок. Пізніше цілями аудита стали:

·          установленняфінансового стану і прибутковості підприємства;

·          запобіганнянавмисних і ненавмисних помилок — другорядна мета.

Відповідно до зміни цілей відбулися ізначні зміни в прийомах. Спостерігається перехід від детальної перевірки дотестування. Стало ясно, що для того, щоб одержати фактичні суми, щоперевіряються в процесі аудита, немає необхідності проводити детальну перевіркукожної проводки за досліджуваний період. Одержує визнання важливістьвнутрішнього контролю. В опублікованих у 1909 р. «Програмах аудита»відзначено, що як першу ступінь аудита повинна виступати «установленнясистеми внутрішньої перевірки».

1933 — 1940 р.

·          на аудитавпливає Нью-Йоркська фондова біржа й урядові організації;

·          не булоєдиної думки щодо цілей аудита.

На початку цього періоду більшістьавторів сходилися в думці, що завдання аудита полягає у виявленні помилки.Пізніше погляди були істотно змінені, і було встановлено, що аудитору не слідконцентрувати свою увагу тільки на виявленні помилки.

Аж до 1940 р. не існувало яких-небудьдокументів, що визначають відповідальність аудиторів за виявлення помилок. Буловідзначено тільки, що це досить важливе питання, але більшість авторівсходилися в думці, що його не можна відносити до головної задачі аудиторськоїперевірки.

З 1940 року дотепер цілі аудитаперетерпіли незначні зміни. Акцент робився на підтвердження вірності фінансовоїзвітності. Офіційно це положення було проголошено в документах«Американського Інституту Присяжних Бухобліку»: «перша метаперевірки звітності незалежним аудитором складається у вираженні думки про представленуфінансову звітність».

Частина знову розроблених прийоміваудита мала строгу орієнтацію на виявлені помилки. У 1961 р. у «Положенніпро аудиторські процедури №30» було встановлено, що аудитор визначаєпомилку, і у випадку, якщо вона матеріальна, може вплинути на його думку провірність представленої фінансової звітності і проведенні перевірки відповіднодо загальноприйнятих аудиторських стандартів, він повинний оцінити ступінь їїімовірності.

Інша точка зору на цілі аудитаполягають в тому, що задача незалежного розгляду складається у вираженні думкипро інформацію, що включається у фінансові звіти. Що стосуєтьсявідповідальності аудитора, то вона складається лише в проведенні тестів,відповідно до загальноприйнятих аудиторських стандартів, розробленими таким чином,щоб знайти саму можливість визначення роду невідповідностей, тобто аудитор невідповідає за невиявлені помилки, але з його не повинна зніматисявідповідальність за перевірку «вузького місця» у процесі аудита.

До кінця 40-х років аудит в основномуполягав у перевірці документації, підтвердження запису грошової операції іправильному угрупованню цих операцій у фінансових звітах. Це був підтверджуючийаудит.

Після 1949 р. незалежні аудитористали більше уваги приділяти питанням внутрішнього контролю, думаючи, що приефективній системі внутрішнього контролю імовірність помилок незначна, іфінансові дані досить повні і точні. Аудиторські фірми почали займатися більшеконсультаційною діяльністю, чим безпосередньо перевірками. Цесистемно-орієнтований аудит.

На початку 70-х рр. почалася розробкаміжнародних аудиторських стандартів. В історії аудита можна простежитивизначені тенденції:

Ø   основною метою аудита завждивизнавалося установлення вірогідності представленої звітності;

Ø   відзначається зростання надійностівнутрішнього контролю і зниження деталізації цілей.


1.2 Розробка методики аудитуготової продукції.

Методика є важливим інструментомроботи аудитора. Перед проведенням аудиторської перевірки необхідно скласти наряду з планом аудиту методику проведення майбутньої перевірки в якій мають бутивизначені всі контрольні точки процесу аудиту.

Методикааудиту випуску і реалізації готової продукції

Складові методики аудиторської перевірки Контрольні точки аудиту Собівартість реалізації Комерційні витрати Обсяг випущеної продукції Обсяг реалізованої продукції Виручка від реалізації А 1 2 3 4 5 Ціль аудита Перевірка вірогідності і реальності зроблених витрат, доцільності їхнього списання відповідно до методу обліку витрат на виробництво Перевірка вірогідності і реальності зроблених витрат Перевірка вірогідності обсягу випущеної продукції і повноти її оприбуткування на склад для оцінки реальних запасів і прогнозів формування фінансових результатів Перевірка вірогідності і повноти включення даних в обсяг реалізованої продукції для формування фінансових результатів відповідно до методу їхнього відображення на рахунках бухгалтерського обліку Перевірки вірогідності і повноти відображення засобів на рахунках бухгалтерського обліку, отриманих від реалізації у визначений період часу

Інформацій

на база

Господарські операції по рахунках, групировочні відомості даних, партионних паспортів, закупівельні акти на сировину, планові калькуляції по видах продукції, картки аналітичного обліку виробництв, відомості розподілу; Головна книга. Акти приймання сировини, партионні паспорти, накладні про передачу готової продукції з виробництва на склад, акти інвентаризації залишків готової продукції, матеріальні звіти, Господарські операції по рахунках, накопичувальні відомості, видаткові накладні складу готової продукції і відділу маркетингу, товарно-транспортні накладні, пропуск на вивіз продукції, матеріальні звіти про рух продукції в розрізі асортименту, картки складського обліку Господарські операції по рахунках, прибуткові касові ордери, платіжні вимоги-доручення, векселі, журнали-ордери, Головна книга
Напрямки аудита Підтверджуючий податковий, запасний Підтверджуючий податковий Запасний Підтверджуючий податковий, запасний Підтверджуючий податковий Прийоми і процедури Документального дослідження, нормативно-правового регулювання, розрахункові, порівняння, зіставлення, контрольні виміри, автоматизовані

Документального дослідження, розрахункові, аналітичні, автоматизова

ні

Документального дослідження, розрахункові, аналітичні, автоматизовані Документального дослідження, розрахункові, аналітичні, автоматизовані Документального дослідження, розрахункові, аналітичні, автоматизовані Можливі порушення Зайво списані витрати, порушення нормативно-правового законодавства в частині віднесення витрат на рахунки бухгалтерського обліку, застосування норм витрат не обґрунтоване Зайво списані витрати, порушення нормативно-правового законодавства в частині віднесення витрат на рахунки бухгалтерського обліку, застосування норм витрат не обґрунтоване Несвоєчасне оприбуткування готової продукції Приховання частини реалізованої продукції, неправильне відображення на рахунках товарообмінних операцій Приховання частини виторгу Прийняття рішень аудитора Відбито у висновку аудитора, розрахунки прикладені до робочих документів
еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту