Реферат: Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

Хмельницький національний університет

Факультет дистанційного навчання

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з бухгалтерського обліку


студентки групи ОАз-4-06

Дзенглюк Людмили Іванівни

Викладач

Рибчинська Людмила Анатоліївна

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ — 2010 р.


Завдання

1 За наведеними в таблиці 2 операціями скластижурнал господарських операцій

2 Здійснити необхідні розрахунки по операціях таскласти бухгалтерські записи

3 Скласти шахову відомість за синтетичнимирахунками

4 За даними синтетичних та аналітичних рахунківскласти сальдово-оборотну відомість за місяць

5 Скласти баланс підприємства на початок та кінецьперіоду відповідно до П(С)БО 2 «баланс»

6 Скласти Звіт про фінансові результати згідноП(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»


Таблиця 1. Залишки порахунках бухобліку на 1 червня, тис.грн.

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства Сума Рахунок Основні засоби по первинній вартості 355451,3 101 Знос основних засобів 167304,9 131 Нематеріальні активи 573,9 121 Знос нематеріальних активів 172,6 132 Капітальні інвестиції 1021,1 151 Заборгованість перед Пенсійним фондом 420 651 Заборгованість перед фондами 101,5 652 Виробничі запаси 35735,4 201 — сировина та матеріали 3980 Незавершене виробництво 1846 231 Довгострокові фінансові інвестиції 22635,1 141 Готова продукція 1584,40 260 Товари 73,5 280 Векселі одержані 941,7 162 Отримані від покупців аванси 1022,4 631 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 21142,6 371 Відстрочені податкові активи - 171 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 6540,7 641 Векселі видані - 511 Інша поточна дебіторська заборгованість 51070,9 377 Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги 333 Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 356,6 372 Резерв сумнівних боргів 7992,9 381 Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах 5128,7 671 Поточний рахунок 7280,5 311 Витрати майбутніх періодів 332,3 391 Забезпечення виплат відпусток - 471 Каса 1,2 301 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 104426,8 441 Заборгованість з позабюджетних платежів 72,5 611 Резервний капітал 7025,5 431 Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб 15 372 Заборгованість по довгострокових кредитах банків 501 Заборгованість підприємства по нарахованих податках 5011,4 611 Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги 2383,7 631 Відстрочені податкові зобов'язання 3068,6 541 Статутний капітал 69795,4 401 Короткострокові кредити банків 47478,3 601 Додатковий капітал 82907,9 421 Нарахована заробітна плата 2289,1 661

Скластижурнал операцій

 

Таблиця 2. Господарськіоперації за червень, грн

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн. Дт Кт Підстава (первинний документ) часткова загальна 1

Надійшли від постачальника матеріали ,

в тому числі ПДВ 20%

45600,00

9120,00

54720,00

201

641

631

631

Накладна

Примітка до операції 1: в кількості, кг

По ціні без ПДВ (45600 / 4800), грн

4800

9,50

Накладна 2

Надійшов на підприємство рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів,

включаючи ПДВ

245,00

49,00

294,00

201

641

631

631

Рахунок 3 Нарахована заробітна плата експедитору за час супроводження придбаних матеріалів під час перевезення 350,00 350,00 201 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати 4

Здійснені нарахування на заробітну плату експедитора відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2

116,20

4,90

5,60

10,92

137,62 201

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування 5 Відображені витрати з розвантаження придбаних матеріалів, здійснені сторонньою організацією, включаючи ПДВ

47.91

9.59

57,50

201

641

631

631

Накладна 6

Використано на виготовлення продукції придбані матеріали в кількості (1520 кг,*9,5) грн

Таблиця 3

14440,00 14440,0 231 201 Накладна

Примітка до операції 6: кількість продукції, що виробляється, шт

По ціні 14440 / 2150

2150

6,72

- - Накладна 7

Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції

Таблиця 3

6408,00 6408,0 231 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати 8

Здійснені нарахування на заробітну плату робітників за виготовлення продукції відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2

2127,46

89,71

102,53

199,93

2519,63 231

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування 9

Нарахована амортизація виробничого обладнання

Таблиця 3

445,00 445,00 231 131 Відомість амортизаційних нарахувань 10 Списана вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби 50,00 50,00 911 201 Бухгалтерська довідка 11 Нарахована заробітна плата цеховому персоналу 2410,00 2410,00 911 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати 12

Здійснені нарахування на заробітну плату цехового персоналу відповідно до чинного законодавства а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2

800,12

33,74

38,56

75,19

947,61 911

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування 13 Нараховано енергозбуту за використану енергію на виробничі потреби, включаючи ПДВ

156,30

31,26

187,26

911

641

631

631

Рахунок 14 Нараховано в міськводоканал за воду, використану на виробничі потреби, включаючи ПДВ

64,00

12,80

76,80

911

641

631

631

Рахунок 15 Списуються загальновиробничі витрати відповідно до П(С)БО 16 3627,91 3627,91 Бухгалтерська довідка

— розподілені

Таблиця 3

3393,91 3393,91 231 911 Бухгалтерська довідка — нерозподілені 3 * 78 234,00 234,00 901 911 Бухгалтерська довідка

Списуються нерозподілені загальновиробничі витрати на фінансовий результат

Таблиця 5

234,00 234,00 791 901 Бухгалтерська довідка 16 Нараховано знос основних засобів адміністративного призначення 1230,00 1230,00 921 131 Відомість амортизаційних нарахувань 17 Нараховано в енергозбут за використану електроенергію на адміністративні потреби, включаючи ПДВ

400,33

80,07

480,40

921

641

63

63

Рахунок 18 Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу підприємства 2725,00 2725,00 921 661 Табель, Відомість нарахування зарплати 19

Здійснені нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу відповідно до чинного а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2

904,7

38,15

43,60

85,02

1071,47 921

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування 20

Списуються адміністративні витрати

Таблиця 5

5426,80 5426,80 791 921 Бухгалтерська довідка 21

Оприбуткована на склад готова продукція по фактичній собівартості в кількості 2050 шт * 6,72

Примітка: залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду складали, 1320 грн

13776,00 13776,00 261 231 Накладна 22

Відвантажена покупцям готова продукція в кількості 1950 шт. * 19,50

Врахована виручка від реалізації продукції, включаючи ПДВ

38025,00 38025,00 361 701 Накладна Примітка до операції 22 для визначення виручки від реалізації: ціна за 1 шт готової продукції 19,50 23 Нарахований ПДВ на реалізовану продукцію 6337,50 6337,50 701 641 Податкова накладна 24

Списується собівартість реалізованої продукції в кількості 1950 шт * 6,72

Таблиця 4

13104,00 13104,00 901 261 Бухгалтерська довідка 25

Списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат Таблиця 5

13104,00 13104,00 791 901 Бухгалтерська довідка 26 Списується дохід від реалізації продукції на фінансовий результат 31687,50 31687,50 701 791 Бухгалтерська довідка 27 Надійшли на поточний рахунок кошти від покупця за реалізовану продукцію (розрахунки повністю завершені) 38025,00 38025,00 311 361 Виписка банка 28 Реалізовані непотрібні для виробництва, придбані в поточному місяці матеріали в кількості 60 кг. * 21,60 Врахована виручка від їх реалізації, з ПДВ 1296,00 1296,00 361 712 Накладна Примітна до операції 28: ціна за 1 кг (включаючи ПДВ) 21,60 29 Нарахований ПДВ на реалізовані матеріали 216,00 216,00 712 641 Податкова накладна 30 Врахована собівартість реалізованих матеріалів 570,00 570,00 943 201  Бухгалтерська довідка 31

Списується собівартість реалізованих матеріалів на фінансовий результатТаблиця 5

570,00 570,00 791 943 Бухгалтерська довідка 32 Списується дохід від реалізації матеріалів на фінансовий результат 1080,00 1080,00 712 791 Бухгалтерська довідка 33 Нарахована заробітна плата робітникам, що займаються збутом продукції 183,00 183,00 931 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати 34

Здійснені нарахування на заробітну плату робітників, що займаються збутом продукції відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2

60,76

2,56

2,93

5,71

71,96 931

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування 35 Витрати на рекламу, здійснену із залученням сторонньої організації, включаючи ПДВ

62,50

12,50

75,00

931

641

631

631

Акт на виконання робіт (послуг) 36 Витрати на відрядження, пов'язані із збутом продукції 353,00 353,00 931 372 Авансовий звіт 37

Списані витрати на збут на фінансові результати

Таблиця 5

670,46 670,46 791 931 Бухгалтерська довідка 38 Перераховано з поточного рахунку за енергію 187,56 187,56 631 311 Виписка банку, Платіжне доручення 39 Перераховано з поточного рахунку міськводоканалу 76,80 76,80 631 311 Виписка банку, Платіжне доручення 40 Нараховано податку на прибуток 3190,56 3190,56 981 641 41

Списується сума нарахованого податку на прибуток на фінансові результати Таблиця 5

3190,56 3190,56 791 981 42

Відображений нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Таблиця 5

9571,68 9571,68 791 441 Бухгалтерська довідка 43 Частину прибутку спрямовано на поповнення резервного капіталу 7 % 670,02 670,02 441 431 44 Частину прибутку використано на виплату девідендів 5 % 478,54 478,54 441 671 45 Виплачено з поточного рахунку девіденди акціонерам 478,54 478,54 671 311

Таблиця 3. Розрахуноктранспортно-заготівельних витрат (далі – ТЗВ)

Показник Облікова вартість матеріалів, грн. Вартість за одиницю, грн. Сума ТЗВ, грн. Фактична собівартість матеріалів, грн. Залишок на початок 3980 620,88 3359,12 Придбано за звітний місяць 45600,00 9,5 7113,60 38486,40 Разом 49580 7734,48 41845,52 % ТЗВ 15,6 Використано на протязі місяця 15010 2341,56 12668,44 Залишок на кінець 34570 5392,92 29177,08

Таблиця 4. Розрахунок сум нарахуваньна заробітну плату до фондів соціального страхування

Категорія працівників

Фонд

ЗП

Пенсійний фонд, 33,2 % Фонд соціального страхування з ТВП, 1,4% Фонд страхування на випадок безробіття, 1,6% Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві, 3,12% Разом нарахування Експедитор 350,00 116,2 4,9 5,6 10,92 137,62 Робітники 6408,00 2127,46 89,71 102,53 199,93 2519,63 Цеховий персонал 2410,00 800,12 33,74 38,56 75,19 947,61

Адміністративний

Персонал

2725,00 904,7 38,15 43,6 85,02 1071,47 Робітники збуту 183,00 60,76 2,56 2,93 5,71 71,96 Разом 12076,00 4009,24 169,06 193,22 376,77 4748,29

Таблиця 5. Розрахунок собівартості виготовленоїпродукції

Продукція НЗВ на початок З кредиту рахунків в дебет рахунку 23 Фактична собівартість виготовленої продукції 20 13 66 651 652 653 656 911 1846 14440 445 6408 2127,46 102,53 89,71 199,93 3393,91 27206,54 Разом 1846 14440 445 6408 2127,46 102,53 89,71 199,93 3393,91 27206,54

Таблиця 6. Розрахуноксобівартості реалізованої продукції

Обсяг виготовленої продукції, шт. Виробнича собівартість виготовленої продукції, грн Собівартість одиниці виготовленої продукції, грн Обсяг реалізованої продукції, шт. Собівартість реалізованої продукції, грн. 2050 13776 6,72 1950 13104
еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту