Реферат: Вартість об'єкта інвестиційної власності

Кафедра міжнародної економікиКонтрольна робота

здисципліни:«Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку»

 


Зміст

1. Процедура створення МСФЗ

2. Інвестиційна власність. Первіснаоцінка, подальші витрати та оцінка

Практичне завдання

Список літератури


1.Процедура створення МСФЗ

 

МСФЗрозробляються відповідно до офіційної системи належних правових процедур та впроцесі широких міжнародних консультацій, у яких беруть участь бухгалтери,фінансові аналітики та інші користувачі фінансових звітів, ділова спільнота,фондові біржі, регулювальні та правові органи, викладачі та інші зацікавленіособи та організації багатьох країн світу. На публічних засіданнях, яківідкриті для спостерігачів, РМСБО надає Дорадчій раді зі стандартівконсультації стосовно основних проектів, рішень щодо порядку денного тапріоритетів у роботі, а також обговорює технічні питання. Офіційна належнаправова процедура (як правило, але не обов'язково) складається з таких етапів(етапи, які потрібні згідно з положеннями Конституції Фундації КМСБО, поміченізірочкою*):

а) прохання до персоналу ідентифікувати тапереглянути всі питання, пов'язані з певноютемою, а також розглянути застосування Концептуальної основи РМСБО до цихпитань;

б) вивченнянаціональних вимог до бухгалтерського обліку та практики, а також обмін думкамиз цих питань із національними органами, що встановлюють стандарти;

в) консультуванняДРС щодо доцільності внесення певної теми до порядку денного РМСБО;

г) створенняконсультативної групи для надання РМСБО консультацій щодо проекту;

г) публікаціядокумента для обговорення, щоб отримати коментарі громадськості;

д) публікаціяПроекту для обговорення, затвердженого щонайменше вісьмома членами РМСБО ізправом голосу разом із особливимидумками, висловленими членами РМСБО* (щоб отримати коментарі громадськості);

є) публікація основидля висновків разом із Проектом для обговорення;

є) розгляд усіхкоментарів, одержаних протягом періоду надання коментарів, щодо документів тапроектів для обговорення;

ж)      розгляддоцільності проведення публічного слухання та випробування практикою і, якщо вони вважатимутьсядоцільними, проведення такого слухання тавипробування практикою;

з)       ухваленнястандарту щонайменше вісьмома членами РМСБО із правом голосу та включення доопублікованого стандарту певних особливих думок;

и) публікаціяразом із стандартом основи для висновків, яка пояснює (серед інших питань)етапи належних правових процедур РМСБО та розглядає отримані коментарі стосовнопроекту для обговорення.

 

2.Інвестиційна власність. Первісна оцінка, подальші витрати та оцінка

Інвестиційнавласність визнається як актив тільки коли:

1. існуєімовірність того, що інвестиційна власність у майбутньому принесе економічнівигоди і

2. вартістьінвестиційної власності може бути надійно оцінена.

Вартість об'єктаінвестиційної власності включає первісні витрати на придбання, а також витрати нарозширення, реконструкцію й обслуговування об'єкта.

Компанія невключає витрати на ремонт і поточну експлуатацію у вартості інвестиційноївласності. Такі витрати відбиваються в звіті про прибутки і збитки в міруїхнього виникнення.

Витрати наобслуговування, насамперед, включають витрати на оплату праці, сировина іматеріали, а також можуть включати витрати на запасні частини.

Компанія визнаєвитрати на заміну конструктивних елементів об'єкта інвестиційної власності вмомент виникнення таких витрат.

Вартістьзамінених елементів списується з балансу.

Об'єктінвестиційної власності спочатку оцінюється по витратах на його придбання.

Вартістьінвестиційної власності включає ціну покупки і всі прямо зв'язані з придбаннямвитрати.

Вартістьспорудженого компанією об'єкта інвестиційної власності визначається на моментзавершення чи будівництва реконструкції. До моменту завершення будівництвакомпанія для обліку об'єкта застосовує МСФО 16. З настанням цього моментуоб'єкт переводиться до складу інвестиційної власності і до нього починаєзастосовуватися МСФО 40.

Приклади витрат,що повинні відбиватися як витрати і не можуть бути капіталізовані:

(і) витрати,зв'язані з пуском підприємства (за винятком ситуацій, коли існує необхідністьприведення об'єктів у стан, при якому вони можуть функціонувати у виробничомурежимі, обумовленим керівництвом компанії),

(іі)експлуатаційні витрати, що виникли до того, як об'єкти інвестиційної власностідосягли запланованих експлуатаційних характеристик,

(ііі)наднормативна величина матеріальних витрат, витрат на оплату праці, іншихресурсів, використовуваних у чи будівництві реконструкції об'єктів власності.

Якщо продавцемнадається розстрочка платежу за об'єкт інвестиційної власності, його вартістьвизнається в обліку покупця за ціною, що не включає відсоток за розстрочку.Різниця між загальним обсягом виплат і погодженою ціною визнається протягомперіоду розстрочки платежу як витрати на виплату відсотків.

Первісні витратина сплату відсотків по орендованих об'єктах, класифікованим як інвестиційнувласність, враховуються як витрати на фінансову оренду відповідно до МСФО 17. Об'єктивраховуються по найменшій оцінці зісправедливої вартості і поточної вартості мінімальних орендних платежів. Сума,еквівалентна встановленій оцінці об'єкта, визнається як зобов'язання.

Вартість об'єктаінвестиційної власності, придбаного в обмін на негрошовий (немонетарний) актив,оцінюється по справедливій вартості переданого активу, за винятком наступнихситуацій:

(1) передача об'єктаздійснюється на безоплатній основі; або справедлива вартістьотриманого/переданого активу може бути надійно визначена.

Отриманий активоцінюється приведеним вище способом, навіть якщо компанія не може негайносписати переданий актив.

Якщо придбаний активне оцінюється по справедливій вартості, його вартість виміряється по балансовійвартості переданого активу.

В обліковійполітиці компанія повинна вибрати або спосіб обліку по справедливій вартості,або спосіб обліку по витратах на придбання (будівництво) у відношенні об'єктівінвестиційної власності.

Перехід відобліку по фактичних витратах до обліку по справедливій вартості може сприятикращому представленню інформації у фінансовій звітності. Дуже малоймовірно, щозворотний перехід приведе до представлення більш достовірної інформації.

МСФО40 вимагає,щоб усі компанії визначали справедливу вартість інвестиційної власності, або якбухгалтерську оцінку (якщо компанія використовує облік по справедливійвартості) або для розкриття інформації в звітності (якщо компанія використовуєоблік по фактичних витратах).

Справедливавартість повинна визначатися незалежним оцінювачем, що має:

-        відповіднупрофесійну кваліфікацію, а також,

-        свіжийдосвід оцінки об'єктів, що відносяться до відповідного типу інвестиційноївласності.

Після первісноговизнання об'єктів власності в сумі витрат на їхнє придбання (будівництво),компанія, що веде облік по справедливій вартості, оцінює усі свої об'єктиінвестиційної власності по справедливій вартості.

Орендар повиннийзастосовувати оцінку по справедливій вартості у відношенні інвестиційноївласності, отриманої за договором операційної оренди.

Прибуток/збиткивід зміни справедливої вартості відбиваються в звіті про прибутки і збитки вперіоді їхнього виникнення.

Визначеннясправедливої вартості припускає одночасну передачу об'єкта власності припродажі і його оплаті покупцем.

Справедливавартість об'єкта інвестиційної власності визначається без обліку витрат, щовиникають при його продажі.

Справедливавартість об'єкта інвестиційної власності відбиває стан ринкових цін за станомна звітну дату. Оскільки ринкові умови можуть мінятися, сума, представлена яксправедливу вартість, також підлягає зміні.

Справедливавартість інвестиційної власності відбиває поточний доход від здачі її в оренду,а також економічно обґрунтовані припущення про величину орендного доходу іпередбачуваних платежів у зв'язку з майбутньою передачею в оренду.

Визначеннясправедливої вартості відноситься до «обізнаних сторін», що означає,що покупець і продавець мають інформацію, що включає:

-          технічніхарактеристики об'єкта інвестиційної власності,

-          існуючі іпотенційні можливості експлуатації об'єкта, а також

-          ринковіціни на аналогічні об'єкти за станом на звітну дату.

Справедливавартість відрізняється від вартості використання.

Зазначені поняттярозкриваються в МСФО 36 „Знецінення активів".

Справедливавартість відбиває ціну об'єкта інвестиційної власності на відкритому ринку.

Вартістьвикористання відбиває розрахунки компанії щодо вартості об'єкта інвестиційноївласності, що можуть бути не застосовні при наявності відкритого ринку. Узв'язку з цим, справедлива вартість не відбиває наступних факторів, щонедоступні обізнаним, бажаючим здійснити угоду покупцям і продавцям:

(1)     доданавартість, створена в результаті формування портфеля інвестиційної власності, що має різнемісцезнаходження;

(2) синергії(об'єднання) інвестиційної власності й інших активів;

(3) юридичніправа або юридичні обмеження, характерні тільки для дійсного власникавласності; а також

(4) податковіпривілеї чи податкові витрати, характерні для дійсного власника.

При визначеннісправедливої вартості інвестиційної власності компанія враховує конструктивнозчленовані предмети (основні засоби) у складі інвестиційної власності.

Справедливавартість об'єктів інвестиційної власності:

-        невідбиває майбутніх капітальних витрат по удосконаленню чи розширенню об'єктів

-        невідбиває економічних вигод від майбутніх витрат.

Можлива ситуація, що коли вартість платежів, що відносяться до інвестиційної власності,буде перевищувати поточну вартість максимальної орендної плати.

МСФ0 37 Резерви, умовнізобов'язання й умовні активи повинний застосовуватися для визнання зобов'язанняі встановлення його величини.

У винятковихвипадках справедливу вартість інвестиційної власності неможливо вірогіднооцінити. Це відбувається, коли угоди з аналогічними об'єктами нерухомості наринку рідкі, а альтернативна оцінка справедливої вартості інвестиційноївласності (наприклад, заснована на прогнозуванні дисконтованих потоків коштів)відсутня.

У подібнихвипадках варто враховувати інвестиційну власність по фактичних витратах напридбання відповідно до МСФО 16, до моменту вибуття такої власності. Стосовнодо даної ситуації, робиться припущення, що ліквідаційна вартість цієї інвестиційноївласності дорівнює нулю. Таким чином, повна величина вартості об'єктаінвестиційної власності амортизується протягом усього терміну його корисноїслужби.

Згідно МСФО 16,при можливості достовірної оцінки, інвестиційна власність повинна оцінюватися компанієюпо справедливій вартості.

Оцінка посправедливій вартості використовується до моменту вибуття об'єкта, навіть утому випадку, якщо угоди з інвестиційною власністю на ринку проводяться рідшечи якщо ринкові ціни на аналогічну власність стають менш стійкими.

Якщо компаніяорганізує облік по фактичній вартості, вся інвестиційна власність повиннаоцінюватися по фактичній вартості придбання (будівництва) за виняткомнакопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення.

Якщо компаніяприймає рішення продати об'єкт інвестиційної власності без проведеннядодаткових робіт з його реконструкції, вона повинна продовжувати класифікуватицей об'єкт, аж до списання його з балансу, як інвестиційну власність, а не якзапаси.

За аналогією,якщо компанія починає реконструкцію наявної в неї інвестиційної власності зметою подальшого використання як інвестиційну власність, у період реконструкціїця власність продовжує враховуватися як інвестиційна (а не як власність,використовувана для власних нестатків).

Якщо компаніяведе облік по фактичній вартості придбання (будівництва), переклади об'єктів зінвестиційної власності у власність, використовувану для власних нестатків доскладу запасів, і назад, не впливають на їхню балансову вартість. Крім того,вартість об'єктів не міняється з метою оцінки або розкриття інформації уфінансовій звітності.

У винятковихвипадках справедливу вартість інвестиційної власності неможливо вірогіднооцінити. Це відбувається, коли угоди з аналогічними об'єктами нерухомості наринку рідкі, а альтернативна оцінка справедливої вартості інвестиційноївідсутня.

У подібнихвипадках варто враховувати інвестиційну власність по фактичних витратах напридбання відповідно до МСФО 16, до моменту вибуття такої власності. Стосовнодо даної ситуації, робиться припущення, що ліквідаційна вартість цієїінвестиційної власності дорівнює нулю. Таким чином, повна величина вартостіоб'єкта інвестиційної власності амортизується протягом усього терміну йогокорисної служби.

Згідно МСФО 16,при можливості достовірної оцінки, інвестиційна власність повинна оцінюватисякомпанією по справедливій вартості.

Оцінка посправедливій вартості використовується до моменту вибуття об'єкта, навіть утому випадку, якщо угоди з інвестиційною власністю на ринку проводяться чи рідшеякщо ринкові ціни на аналогічну власність стають менш стійкими.

Якщо компаніяорганізує облік по фактичній вартості, вся інвестиційна власність повиннаоцінюватися по фактичній вартості придбання (будівництва) за виняткомнакопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту