Реферат: Бухгалтерський облік

Практична робота

Завдання 1. Скласти баланс на основі приведенихданих.

Назва статті Сума Основні засоби 258964 Статутний фонд 268451 Матеріали 24568 Паливо 5689 Розрахунки по оплаті праці 4589 Готова продукція 5469 Розрахунки з постачальниками 2356 Розрахунковий рахунок 12561 Розрахунки з підзвітними особами, кредит 257 Короткотермінова позика 29000

Відповідь на завдання:

На основі даних складаємо баланс на 1січня 2004р. і визначаємо прибуток.

Дата (рік, місяць, число) Коди Підприємство за ЄДРПОУ 01 Територія за КОАТУУ Форма власності за КФВ Орган державного управління за СПОДУ Галузь за ЗКГНГ Вид економічної діяльності за КВЕД Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума Адреса БАЛАНС на _____01січня_________ 2004р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Необоротні активи Нематеріальні активи: 1 2 3 4    залишкова вартість 010    первісна вартість 011    накопичена амортизація 012 (             ) (             ) Незавершене будівництво 020 Основні засоби:    залишкова вартість 030 258964    первісна вартість 031    знос 032 (             ) (             ) Довгострокові фінансові інвестиції:    які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств 040    інші фінансові інвестиції 045 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Відстрочені податкові активи 060 Інші необоротні активи 070   Усього за розділом І 080 258964 ІІ. Оборотні активи Запаси:      виробничі запаси 100 30257    тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    незавершене виробництво 120    готова продукція 130 5469    товари 140 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    чиста реалізаційна вартість 160    первісна вартість 161    резерв сумнівних боргів 162 (             ) (             ) Дебіторська заборгованість за розрахунками:    з бютжетом 170    за виданими авансами 180    з нарахованих доходів 190    із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти:    в національній валюті 230 12561    в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250   Усього за розділом ІІ 260 35726 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 Баланс 280 307251 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Власний капітал 1 2 3 4 Статутний капітал 300 268451 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2798 Неоплачений капітал 360 (             ) (             ) Вилучений капітал 370 (             ) (             ) Усього за розділом І 380 271249 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 Цільове фінансування 420 Усього за розділом ІІ 430 ІІІ. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 Інші довгострокові зобов'язання 470 Усього за розділом ІІІ 480 ІV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 29000 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 530 2356 Поточні зобов'язання за розрахунками    з одержаних авансів 540    з бюджетом 550    з позабюджетних платежів 560    зі страхування 570    з оплати праці 580 4589    з учасниками 590 257    із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні зобов'язання 610 Усього за розділом ІV 620 36202 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 307451 Керівник _______________________ Головний бухгалтер ______________

Прибуток підприємства становить 2578грн.


Завдання 2. Відкрити рахунки синтетичного тааналітичного обліку у вигляді початкових залишків оборотної відомості.

Відповідь: відкриваємо рахунки увигляді початкових залишків оборотної відомості.

Оборотно-сальдова відомість.

Рахунок Сальдо на 01.01. 2004р. Обороти за січень Сальдо на 01.02.2004р. Код Назва Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 10 Основні засоби 258964 40 Статутний фонд 268451 201 Сировина й матеріали 24568 203 Паливо 5689 661 Розрахунки по оплаті праці 4589 26 Готова продукція 5469 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 2356 311 Поточні рахунки в національній валюті 12561 372 Розрахунки з підзвітними особами 257 601 Короткострокові кредиди банків у національній валюті 29000 23 Виробництво 301 Каса  

Завдання 3. Скласти реєстраційний журналгосподарських операцій.

Відповідь: складаємо реєстраційний журналгосподарських операцій за січень і заносимо дані з умови завдання.

Реєстраційний журнал № Документ і короткий зміст операції Сума Рахунок кореспонденції п/п   Дебет Кредит 1 Поступили на склад від постачальників матеріали (прибутковий ордер) 3700  201 631  2 Внесено залишок невикористаної підзвітної суми від експедитора Соловей Л.З. (прибутковий касовий ордер) 20  301 372  3 Витрачено постачальником цеху Іванченком М.І. На виготовлення ксерокопії документації для технологічних карт (авансовий звіт) 57  23 372  4 Поступило з розрахункового рахунку в касу для:    а) Виплати заробітної плати 2700  301 661    б) На господарські потреби 54  301  23 5 Відпущено зі складу матеріали для виробництва продукції (лімітно-забірні картки) 460  23 201  6 Зарахованокороткотермінову позичку банку (виписка з розрахункового рахунку 9000  311 601  7 Видано під звіт експедитору Грушецькому О.І на госп. витрати (видатковий касовий ордер) 28  372 301  8 Перераховано в погашення заборгованості:   а)А-по короткотерміновій позичці  3400  601 311    б) Б-постачальникам 3090  631 311  9 Виплачено з каси: а) А-заробітну плату 2700 661  301  б)Б-видано під звіт Іванченко М.І. 46 372 301  10 Відпущено зі складу для потреб виробництва паливо (вимога) 120 23 203  11 Витрачено Грушецьким О.П.для перевезення матеріалів (авансовий звіт) 25 203 372  12 Повернуто експедитором Грушецьким залишок невикористаної суми (прибутковий ордер) 3 301 372 

Завдання 4. Підрахувати обороти по синтетичнихта аналітичних рахунках в оборотній частині оборотної відомості.

Відповідь: підраховуємо обороти і виводимозалишки по синтетичних рахунках за січень [5].

Дебет Рахунок 10 «Основні засоби» Кредит Залишок на 01.01.2004 258964   1.Надійшло 2.Використано Оборот за січень Оборот за січень Залишок на 01.02.2004 258964 Дебет Рахунок 40 «Статутний капітал» Кредит Залишок на 01.01.2004 268451   1.Надійшло 2.Використано Оборот за січень Оборот за січень Залишок на 01.02.2004 268451 Дебет Рахунок 441 «Прибуток нерозподілений» Кредит Залишок на 01.01.2004 2598   1.Надійшло  итьтьт 2.Використано Оборот за січень Оборот за січень Залишок на 01.02.2004 2598 Дебет Рахунок 201 «Сировина й матеріали» Кредит Залишок на 01.01.2004 24568   1.Надійшло 3700 2.Використано 460 Оборот за січень 3700 Оборот за січень 460 Залишок на 01.02.2004 27808 Дебет Рахунок 203 «Паливо» Кредит Залишок на 01.01.2004 5689   1.Надійшло 25 2.Використано 120 Оборот за січень 25 Оборот за січень 120 Залишок на 01.02.2004 5594 Дебет Рахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою» Кредит Залишок на 01.01.2004 4589   1.Надійшло 2700 2.Використано 2700 Оборот за січень 2700 Оборот за січень 2700 Залишок на 01.02.2004 4589 Дебет Рахунок «Готова продукція» Кредит Залишок на 01.01.2004 5469   1.Надійшло  0 2.Використано  0 Оборот за січень Оборот за січень Залишок на 01.02.2004 5469 Дебет Рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» Кредит Залишок на 01.01.2004 2356   1.Надійшло 3090 2.Використано 3700 Оборот за січень 3090 Оборот за січень 3700 Залишок на 01.02.2004 1746 Дебет Рахунок 311 «Поточні рахунки у національній валюті» Кредит Залишок на 01.01.2004 12561   1.Надійшло 9000 2.Використано 3400 Оборот за січень 9000 Оборот за січень 6490 Залишок на 01.02.2004 15071 Дебет Рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами» Кредит Залишок на 01.01.2004 257   1.Надійшло 28 2.Використано 20   46 3 Оборот за січень 74 Оборот за січень 105 Залишок на 01.02.2004 226 Дебет Рахунок 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» Кредит Залишок на 01.01.2004 29000   1.Надійшло 3400 2.Використано 9000 Оборот за січень 3400 Оборот за січень 9000 Залишок на 01.02.2004 23400 Дебет Рахунок 23 «Виробництво» Кредит Залишок на 01.01.2004   1.Надійшло 460 2.Використано 54 57 120 Оборот за січень 637 Оборот за січень 54 Залишок на 01.02.2004 583 Дебет Рахунок 301 «Касса в національній валюті» Кредит Залишок на 01.01.2004   1.Надійшло 20 2.Використано 28 2700 2700 54 46 3 Оборот за січень 2777 Оборот за січень 2774 Залишок на 01.02.2004 3

Завдання 5. Вивести залишки по синтетичнихрахунках за звітний період.

Відповідь: враховуючи обороти за січеньвиводимо залишки на 01.02.2004р. і заносимо в оборотно-сальдову відомість.

 />Оборотно-сальдова відомість

За січень 2004 р. Рахунок Сальдо на 01.01.2004р. Обороти за січень Сальдо на 01.02.2004р. Код Назва Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 10 Основні засоби 258964 258964 40 Статутний фонд 268451 268451 201 Сировина й матеріали 24568 3700 460 27808 203 Паливо 5689 25 120 5594 661 Розрахунки по оплаті праці 4589 2700 2700 4589 26 Готова продукція 5469 5469 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 2356 3090 3700 1746 311 Поточні рахунки в національній валюті 12561 9000 6490 15071 372 Розрахунки з підзвітними особами 257 74 105 226 601 Короткострокові кредиди банків у національній валюті 29000 3400 9000 34600 23 Виробництво 637 54 583 301 Каса 2777 2774 3 Кред.обороти   25403 25403

Завдання 6. Скласти заключний баланс попідприємству, визначити прибуток чи збиток на кінець періоду.

Відповідь: на підставі отриманих даних складаємобаланс на на 01.02.2004р.

Дата (рік, місяць, число) Коди Підприємство за ЄДРПОУ 01 Територія за КОАТУУ Форма власності за КФВ Орган державного управління за СПОДУ Галузь за ЗКГНГ Вид економічної діяльності за КВЕД Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума Адреса БАЛАНС на _____01лютого_________ 2004р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 первісна вартість 011 накопичена амортизація 012 (             ) (             ) Незавершене будівництво 020 Основні засоби: залишкова вартість 030 258964 258964  первісна вартість 031 знос 032 (             ) (             ) Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Відстрочені податкові активи 060 Інші необоротні активи 070   Усього за розділом І 080 258964  258964 ІІ. Оборотні активи Запаси:      виробничі запаси 100 30257  33402    тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    незавершене виробництво 120 637  1 2 3 4    готова продукція 130 5469  5469    товари 140 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    чиста реалізаційна вартість 160    первісна вартість 161    резерв сумнівних боргів 162 (             ) (             ) Дебіторська заборгованість за розрахунками:    з бютжетом 170    за виданими авансами 180    з нарахованих доходів 190    із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти:    в національній валюті 230 12561 15074     в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250   Усього за розділом ІІ 260 35726 54582  ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 Баланс 280 307251 313546  Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Власний капітал Статутний капітал 300 268451 268451  Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2598  3934 Неоплачений капітал 360 (             ) (             ) Вилучений капітал 370 (             ) (             ) Усього за розділом І 380 271049 272385  ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 Цільове фінансування 420 Усього за розділом ІІ 430 0  ІІІ. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 Інші довгострокові зобов'язання 470 Усього за розділом ІІІ 480 ІV. Поточні зобов'язання 1 2 3 4 Короткострокові кредити банків 500 29000 34600  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 530 2356 1746  Поточні зобов'язання за розрахунками    з одержаних авансів 540    з бюджетом 550    з позабюджетних платежів 560    зі страхування 570    з оплати праці 580 4589 4589     з учасниками 590 257 226     із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні зобов'язання 610 Усього за розділом ІV 620 36202  41161 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 307251 313546  Керівник _______________________ Головний бухгалтер ______________

На 01 лютого 2004р. прибутокпідприємства становить 1336грн.


Списоквикористаної літератури та джерел

1.        ТкаченкоН.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формамивласності.Навч.посібник. 3-тє вид., доп.і перероб. К.: А, С, К,, 1998. 784с.

2.        Пархоменко В.М. Стандартизація бухгалтерськогообліку в Україні.Нормативи.Коментарі. 6-те вид.,із змінами та доповн. К.:   — Фірма „1С Україна”,2001, 421с.

3.        Закон України Про бухгалтерський облік та фінансовузвітність в Україні.Київ, 16липня 1999року, № 996-ХІV.

4.        „Положення (стандарти) бухгалтерського обліку”,наказ Мінфін України № 87 від 31.03.1999р.

5.        „План рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”,наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.

6.        „Інструкція про застосування „Плану рахунківбухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операційпідприємств і організацій”, наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.

7.        Форма бухгалтерського обліку №1 „Баланс”.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту