Реферат: Бухгалтерський облiк основних засобiв

БУХГАЛТЕРСЬКИЙОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Основнимизавданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення нарахунках інформації про надходження й вибуття основних засобів, обліккапітальних інвестицій, оцінка основних засобів, облік зношування (нарахуванняамортизації).

Основнізасоби — цематеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) якихбільше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), якіпідприємство утримує із метою використання їх у процесі виробництва абопоставки товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам або дляздійснення адміністративних і соціально-культурних функцій.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Дляцілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються по таких групах (відповідно враховуються нарахунках і субрахунках):

þ Основні засоби — рахунок 10 Земельні ділянки 101 Капітальні витрати на поліпшення земель 102 Будинки, спорудження і передатні устрої 103 Машини й устаткування 104 Транспортні засоби 105 Інструменти, прилади, інвентар 106 Робоча і продуктивна худоба 107 Багаторічні насадження 108 Інші основні засоби 109 þ Інші необоротні матеріальні активи — рахунок 11 Бібліотечні фонди 111 Малоцінні необоротні матеріальні активи 112 Тимчасові (нетитульні) спорудження 113 Природні ресурси 114 Інвентарна тара 115 Предмети прокату 116 Інші необоротні матеріальні активи 117 þ Незавершені капітальні інвестиції — рахунок 15 Капітальне будівництво 151 Придбання (виготовлення) основних засобів 152 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 153 Придбання (створення) нематеріальних активів 154 Формування основного стада 155

 

Об'єктосновних засобів — це:закінчений устрій з усіма пристосуваннями й приналежностями до нього;конструктивно відособлений предмет, призначений для виконання певнихсамостійних функцій; або відособлений комплекс конструктивно з'єднанихпредметів однакового або різного призначення, що мають для їхньогообслуговування загальні пристосування, приналежності, керування і єдинийфундамент, у результаті чого кожен предмет може виконувати свої функції, акомплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; іншийактив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу,контрольована підприємством. Національні стандарти бухгалтерського обліку доосновних засобів відносять також і незавершені капітальні інвестиції, тобтовитрати капітального характеру на придбання (створення) об'єктів основнихзасобів, введення в експлуатацію яких на дату складання звітності не відбулося.

Якщо одиноб'єкт основних засобів складається із частин, які мають різний строк корисноговикористання (експлуатації), то кожна із цих частин може визнаватися вбухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПО ДОДАТКОВИХ ОЗНАКАХ

Напідприємствах об'єкти основних засобів в аналітичному обліку можутькласифікуватися по додаткових ознаках, які підприємства встановлюютьсамостійно:

1) залежновід права власності на такі об'єкти:

þ власні основні засоби: придбані (створені) основнізасоби;

— основнізасоби, внесені в статутний капітал;

— отриманібезкоштовно основні засоби;

— основнізасоби, придбані за рахунок коштів цільового фінансування;

þ орендовані основні засоби: на умовах фінансової оренди;на умовах операційної оренди;

2) залежновід методу нарахування амортизації;

3) залежновід застосування:

þ основні засоби, використовувані увиробничій діяльності (у тому числі надані в операційну оренду);

þ основні засоби, які утримуютьсяпідприємством для здійснення соціально-культурних функцій;

þ основні засоби, які тимчасово невикористовуються — консервація, реконструкція.

4)залежно від переоцінки:

þ основні засоби, які дооцінені;

þ знижені в ціні основні засоби.

ТИПОВІ ФОРМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОЗ

До введенняв експлуатацію об'єктів основних засобів витрати підприємства на їхнє придбання(створення) відображаються в складі незавершених капітальних інвестицій —рахунок 15. Введення в експлуатацію об'єктів основних засобів в обов'язковомупорядку повинне супроводжуватися оформленням облікової документації,передбаченої наказом Мінстату України від 29 грудня 1995 року N 352 «Прозатвердження типових форм первинного обліку». До таких типових формвідносяться:

03-1 «Актприйому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів »;

03-6«Інвентарна картка обліку основних засобів (заповнюється в одному екземплярі напідставі «Акту (накладної) прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основнихзасобів » (форма N 03-1), технічної й іншої документації);

03-7«Реєстр інвентарних карток по обліку основних засобів » (застосовується дляреєстрації інвентарних карток обліку основних засобів (форма N 03-6);

03-8«Картка обліку руху основних засобів »;

03-9«Інвентарний список основних засобів » (застосовується для пооб’єктного облікуосновних засобів за місцем їх перебування (експлуатації) по матеріально відповідальнихособах).

ОБЛІК ВЛАСНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Придбані(створені) об'єкти основних засобів.

Придбані(створені) об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первіснійвартості, що складається з наступних витрат:

þсуми, яківиплачують постачальникам активів і підрядникам за виконаннябудівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

þреєстраційнізбори, державний збір й аналогічні платежі, які здійснюються у зв'язку ізпридбанням (одержанням) прав на об'єкт основних засобів;

þсумиввізного мита;

þсуминепрямих податків у зв'язку із придбанням (створенням) основних засобів, якщовони не відшкодовуються підприємству; зокрема, у первісну вартість об'єктавключаються сплачені суми ПДВ у випадках:

— колипідприємство не є платником ПДВ;

— якщо передбачаєтьсявикористати придбаний об'єкт у не оподатковуваних ПДВ операціях;

þвитратипо страхуванню ризиків доставки основних засобів;

þвитратина транспортування, установку, монтаж, настроювання основних засобів;

þіншівитрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, уякому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Особливовідзначається, що у випадку придбання основних засобів за кредитні ресурсинараховані відсотки по кредиту не включаються в первісну вартість об'єктаосновних засобів, а є для підприємства витратами періоду.

Вартість(первісна або переоцінена), по якій основні засоби відображаються в балансі, вобов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності прирозкритті інформації про основні засоби.

Оскількиоперації з основними фондами відносяться до інвестиційної діяльностіпідприємства, то інформацію про розрахунки з постачальниками основних засобіврекомендується оформляти із застосуванням субрахунків:

377«Розрахунки з різними дебіторами» — для оформлення в обліку перерахованихавансів на придбання основних засобів;

685«Розрахунки з іншими кредиторами» — для оформлення в обліку операцій у випадкуодержання об'єктів основних засобів до оплати.

Таблиця 1. Оформлення в обліку операцій по придбаннюосновних засобів з попередньою оплатою

Зміст господарської операції

Дт

Постачальник й одержувач — платники ПДВ Перераховано аванс в оплату об'єкта, що придбається 377 311 Нараховано податковий кредит по ПДВ 641 644 Отримано об'єкт ОЗ від постачальника 15 685 Списано податковий кредит по ПДВ 644 685 Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу 685 377 Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію 10(11) 15 Постачальники/або одержувач — неплатники ПДВ Перераховано аванс в оплату об'єкта, що придбається 377 311 Отримано об'єкт ОЗ від постачальника 15 685 Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу 685 377 Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію 10(11) 15

Таблиця 2. Оформлення в обліку операцій по придбаннюосновних засобів до оплати

Зміст господарської операції

Дт

Постачальник й одержувач – платники ПДВ Отримано об'єкт основних засобів від постачальника 15 685 Нараховано податковий кредит по ПДВ 641 685 Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію 10(11) 15 Перераховано кошти в оплату придбаного об'єкта 685 311 Постачальник й/або одержувач — не платники ПДВ Отримано об'єкт основних засобів від постачальника 15 685 Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію 10(11) 15 Перераховано кошти в оплату придбаного об'єкта 685 311

Таблиця 3. Оформлення в обліку операцій по створеннюосновних засобів

Зміст господарської операції

Дт

Підприємство — платник ПДВ Використання власних матеріалів на виготовлення об'єкта 15 20 Нарахована заробітна плата включається до складу капітальних інвестицій 15 661 Нарахування на фонд оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій 15 65 Інші витрати включаються до складу капітальних інвестицій 15 68 Нараховано податковий кредит по ПДВ у сумі податку, сплаченого при придбанні послуг підрядника 641 685 Створений об'єкт уводиться в експлуатацію 10(11) 15 Підприємство — неплатник ПДВ Використання власних матеріалів на виготовлення об'єкта 15 20 Нарахована заробітна плата включається до складу капітальних інвестицій 15 661 Нарахування на фонд оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій 15 65 Інші витрати включаються до складу капітальних інвестицій 15 68 Створений об'єкт уводиться в експлуатацію 10(11) 15

ОБ'ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ВНЕСЕНІ В СТАТУТНИЙ КАПІТАЛПІДПРИЄМСТВА

Об'єктиосновних засобів, внесені в статутний капітал підприємства, зараховуються набаланс по первісній вартості, якою визнається погоджена засновниками(учасниками) їхня справедлива вартість із урахуванням витрат, що враховують привизначенні первісної вартості придбаних засобів. При цьому підприємство не проводитькапіталізацію власних к засобів, відповідно в цьому випадку рахунок 15«Капітальні інвестиції» не застосовується.

Таблиця 4. Оформлення в обліку основних засобів,внесених у статутний капітал підприємства

Зміст господарської операції

Дт

Відображено оголошений розмір статутного капіталу (відповідно до установчих документів) 46 40 Погашено заборгованість засновника (учасника) шляхом внесення в статутний капітал об'єкта основних засобів 10(11) 46

ОБ'ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ПРИДБАНІ ЗА РАХУНОК КОШТІВЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

Зазначені ОЗзараховуються на баланс по первісній вартості, що визначається в загальномупорядку.

У випадкупридбання основних засобів за рахунок використання коштів цільовогофінансування підприємство може відображати капіталізацію таких засобів на рахунку15 «Капітальні інвестиції» (з виділенням спеціального субрахунку третьогопорядку). Витрати коштів цільового фінансування в момент придбання основних засобівз рахунку 48 «Цільове фінансування й цільові надходження» списується на рахунок69 «Доходи майбутніх періодів», відповідно на дату звітності такі витратибудуть враховані в рядку 630 Балансу.

Таблиця 5. Оформлення в обліку основних засобів,придбаних за рахунок коштів цільового фінансування (постачальник й одержувач — платники ПДВ)

Зміст господарської операції

Дт

Отримані на розрахунковий рахунок підприємства кошти цільового фінансування для придбання основних засобів для основного виробництва 311 480 Зроблено перерахування авансу в оплату об'єкта основних засобів 377 311 Нараховано податковий кредит по ПДВ 641 644 Отримано об'єкт основних засобів від постачальника 15 685 Списано податковий кредит по ПДВ 644 685 Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу 685 377 Введений в експлуатацію об'єкт основних засобів, придбаний за рахунок коштів цільового фінансування 10 15 Витрати коштів цільового фінансування віднесено на доходи майбутніх періодів 48 69

БЕЗКОШТОВНО ОТРИМАНІ ОБ'ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Безкоштовноотримані об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первіснійвартості, що дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання зурахуванням витрат, що враховуються при визначенні первісної вартості придбанихзасобів. При цьому підприємство не проводить капіталізацію власних коштів,відповідно в цьому випадку рахунок 15 «Капітальні інвестиції» незастосовується.

Таблиця 6. Оформлення в обліку безкоштовно отриманихоб'єктів основних засобів

Зміст господарської операції

Дт

Збільшення додаткового капіталу у зв'язку з безкоштовним одержанням об'єкта основних засобів 10(11) 424

ОБЛІК ОРЕНДОВАНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Оформленняв обліку основних засобів, придбаних на умовах фінансової оренди (фінансовоголізингу).

Основні засоби,придбані на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу), зараховуються набаланс по первісній вартості, що дорівнює справедливій вартості активу, визначеноїв договорі фінансового лізингу.

Таблиця 7. Оформлення в обліку об'єкта основних засобів,придбаного на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу)

Зміст

Дт

Зарахований до складу основних засобів об'єкт, придбаний на умовах фінансової оренди (лізингу) 10(11) 531

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ОТРИМАНИХ ПІДПРИЄМСТВОМНА УМОВАХ ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ

Об'єктопераційної оренди відображається орендарем на забалансовому рахунку 01«Орендовані необоротні активи» за вартістю, зазначеною в договорі оренди.

Таблиця 8. Оформлення в обліку об'єкта основних засобів,отриманого на умовах операційної оренди

Зміст

Дт

Орендодавець й орендар — платники ПДВ Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди 01 Нараховано орендну плату по напрямках використання орендованого об'єкта 23 (91,92,949) 63 Нараховано податковий кредит по ПДВ 641 63 Орендодавець й/або орендар — не платники ПДВ Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди 01 Нараховано орендну плату по напрямках використання орендованого об'єкта 23 (91,92,949) 63

ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Амортизаціяосновних засобів — це систематичний розподіл вартості, що амортизується(первісна мінус ліквідаційна) основних вартості протягом строку їхньогокорисного використання. Об'єктом амортизації є вартість основних засобів.

Не підлягаєамортизації вартість землі, а також вартість незавершених капітальнихінвестицій.

Нарахуванняамортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації)об'єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом(при зарахуванні на баланс) і припиняється на період його реконструкції,модернізації, добудування, дообладнування й консервації.

Нарахуванняамортизації відображається також на забалансовому рахунку 09. Зменшення залишкуна даному рахунку відображається в сумі використаної амортизації на капітальніінвестиції, на погашення отриманих на капітальні інвестиції позичок тощо. Прицьому на даному субрахунку не враховуються капітальні інвестиції, здійснені зарахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків устатутний фонд підприємства.

Суманарахованої амортизації в обов'язковому порядку відображається в примітках дофінансової звітності при розкритті інформації про основні кошти.

Такимчином, для того щоб правильно нараховувати амортизацію об'єкта основних фондів,необхідно:

þвизначитистрок корисного використання;

þрозрахуватиліквідаційну вартість об'єкта; 

þвизначитиметод нарахування амортизації для кожного об'єкта основних засобів.

Нарахуванняамортизації починається з місяця, що настає за місяцем введення об'єктаосновних засобів в експлуатацію, здійснюється щомісяця, априпиняється з місяця, що настає за місяцем вибуття об'єкта основних засобів.

Нарахуванняамортизації припиняється, починаючи з місяця, що настає за місяцем переведенняоб'єкта основних засобів на реконструкцію (добудування, консервацію);відновляється з місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію післязавершення реконструкції (добудування, консервації).

Методиамортизації, діапазон строків корисного використання (експлуатації), суманарахованої амортизації в обов'язковому порядку відображається в примітках дофінансової звітності при розкритті інформації про основні кошти.

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

Принарахуванні амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальнихактивів) застосовуються наступні методи.

1. Прямолінійний метод

Відповіднодо цього методу річна сума амортизації визначається розподілом вартості, щоамортизується на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів.

Порядокнарахування амортизації при використанні цього методу:

þвстановлюєтьсястрок корисного використання (експлуатації) об'єкта;

þвизначаєтьсяліквідаційна вартість об'єкта;

þрозраховуєтьсявартість, що амортизується (первісна мінус ліквідаційна);

þ/>

2. Метод зменшення залишкової вартості

Відповіднодо зазначеного методу річна сума амортизації визначається як добуток залишковоївартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на датупочатку нарахування амортизації й річної норми амортизації.

Порядокнарахування амортизації при використанні методу зменшення залишкової вартості:

þвстановлюєтьсястрок корисного використання (експлуатації) об'єкта;

þвизначаєтьсяліквідаційна вартість об'єкта;

þрозраховуєтьсявартість, що амортизується (первісна мінус ліквідаційна);

þрозраховуєтьсярічна норма амортизації;

þрічнасума амортизації розраховується множенням первинної вартості на датупочатку нарахування амортизації на річну норму амортизації;

þ/>

або:

þрічнасума амортизації розраховується множенням залишкової вартості на початокзвітного року на річну норму амортизації;

þмісячна сумаамортизації визначається розподілом річної суми амортизації за повний ріккорисного використання на 12;

þвостанній рік строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобівнарахування амортизації здійснюється в розмірі всієї залишкової вартості (мінусліквідаційна вартість).

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Відповіднодо зазначеного методу річна сума амортизації визначається як добуток залишковоївартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на датупочатку нарахування амортизації й річної норми амортизації, що обчислюєтьсявиходячи зі строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;

Порядокнарахування амортизації при використанні цього методу:

þвстановлюєтьсястрок корисного використання (експлуатації) об'єкта;

þвизначаєтьсяліквідаційна вартість об'єкта;

þрозраховуєтьсявартість, що амортизується (первісна мінус ліквідаційна);

þрозраховуєтьсярічна норма амортизації:

þ/>

þрічнасума амортизації розраховується множенням первинної вартості на дату початкунарахування амортизації на подвоєну річну норму амортизації;

þмісячнасума амортизації визначається розподілом річної суми амортизації за повний ріккорисного використання на 12;

þвостанній рік строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобівнарахування амортизації здійснюється в розмірі всієї залишкової вартості (мінусліквідаційна вартість).

4. Кумулятивний метод

Відповіднодо цього методу річна сума амортизації визначається як добуток вартості, щоамортизується й кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнтрозраховується розподілом кількості років, які залишаються до кінця очікуваногостроку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років йогокорисного використання;

Порядокнарахування амортизації при використанні цього методу:

þвстановлюєтьсястрок корисного використання (експлуатації) об'єкта;

þвизначаєтьсяліквідаційна вартість об'єкта;

þрозраховуєтьсякумулятивний коефіцієнт,

þ/>

þрічнасума амортизації визначається множенням вартості, що амортизується на кумулятивнийкоефіцієнт,

þмісячнасума амортизації визначається розподілом річної суми амортизації за повний рікексплуатації на 12.

5. Виробничий метод

Відповіднодо зазначеного методу місячна сума амортизації визначається як добутокфактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) і виробничої ставкиамортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється розподілом вартості, щоамортизується на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), що підприємствоочікує зробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

Порядокнарахування амортизації при використанні цього методу:

þвстановлюєтьсязагальний обсяг продукції (робіт, послуг), що передбачається випустити звикористанням об'єкта (у натуральному вимірнику);

þвизначаєтьсяліквідаційна вартість об'єкта;

þрозраховуєтьсявиробнича ставка амортизації

þ/>

þмісячнасума амортизації визначається множенням фактичного місячного обсягу продукції(робіт, послуг) на виробничу ставку амортизації.

Застосуванняданого методу забезпечує нарахування амортизації тільки при реальномувикористанні (експлуатації) устаткування.

6. Метод нарахування амортизації, який застосовуєтьсяу податковому обліку

Підприємствоможе застосовувати норми й методи нарахування амортизації, передбачені податковимзаконодавством. При цьому варто мати на увазі, що застосування методунарахування амортизації, що застосовується в податковому обліку, іззастосуванням установлених Законом про прибуток норм, приведе до завищенняпоказників залишкової вартості основних засобів і заниженню норм амортизаційнихвідрахувань, тобто до завищення оцінки активів і доходів (прибутку) уфінансовій (бухгалтерської) звітності.

АМОРТИЗАЦІЯ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Амортизаціяінших необоротних матеріальних активів нараховується по методах, які наведенівище.

Амортизаціямалоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів моженараховуватися в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотківвартості, що амортизується, а інші 50 відсотків — у місяці їхнього виключення зактивів (списання з балансу) у результаті невідповідності критеріям визнанняактивом, або в першому місяці використання об'єкта — 100 відсотків йоговартості.

ВИКОРИСТОВУВАНІ РАХУНКИ (СУБРАХУНКУ) ДЛЯ НАРАХУВАННЯАМОРТИЗАЦІЇ

Сума амортизаціїоб'єкта основних засобів з початку його корисного використання характеризуєтьсянарахованим зношуванням основних засобів, що в обліку узагальнюються навідповідних субрахунках:

знос необоротних активів — рахунок 13 знос основних засобів 131 знос інших необоротних матеріальних активів 132 амортизаційні відрахування 09

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ПРИДБАНИХ(СТВОРЕНИХ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ; ОБ'ЄКТІВ, ПРИДБАНИХ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ,А ТАКОЖ ВНЕСЕНИХ У СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Сумунарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витратпідприємства і зношування основних засобів.

Таблиця 9. Оформлення в обліку нарахуванняамортизації придбаних (створених) об'єктів основних засобів

Зміст господарської операції

Дт

Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються у виробничій діяльності 23 131 (132) Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в сфері управління виробництвом 91 131 (132) Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в адміністративних цілях 92 131 (132) Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в сфері збуту 93 131 (132) Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в іншій операційній діяльності 949 131 (132) Враховано суму нарахованої амортизації на забалансовому обліку 09 Нарахування амортизації основних засобів, внесених у статутний капітал (по напрямках використання)

23

(91) (92) (93) (949)

131 (132)

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ,ОТРИМАНИХ БЕЗКОШТОВНО

Сумунарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витратпідприємства і зносу основних засобів пропорційно сумі нарахованої амортизації; одночасно з їїнарахуванням визнається дохід від безкоштовно отриманих активів.

Оскільки насуму нарахованої амортизації визнається дохід, то немає необхідності відзначатидану суму амортизації на забалансовому рахунку 09 і, відповідно, вказувати впримітках до фінансової звітності.

Таблиця 10. Оформлення в обліку нарахуванняамортизації основних засобів,отриманих безкоштовно

Зміст господарської операції

Дт

Нарахування амортизації основних засобів, отриманих безкоштовно, по напрямках використання в операційній діяльності

23

(91) (92) (93) (949)

131 (132) Нараховано доходи від безкоштовно отриманих активів на суму нарахованої амортизації в реалізованій продукції (роботах, послугах) 424 745

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ,ПРИДБАНИХ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

Сумунарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витратпідприємства і зносу основних засобів пропорційно сумі нарахованої амортизації, одночасно з їїнарахуванням визнається дохід від цільового фінансування. Оскільки на сумунарахованої амортизації визнається дохід, то немає необхідності відзначати данусуму амортизації на забалансовому рахунку 09 і, відповідно, вказувати впримітках до фінансової звітності.

Таблиця 11. Оформлення в обліку нарахуванняамортизації основних засобів,придбаних за рахунок коштів цільового фінансування

Зміст господарської операції

Дт

Нарахування амортизації основних засобів, отриманих безкоштовно, по напрямках використання в операційній діяльності

23

(91) (92) (93) (949)

131 (132) Нараховано доходи від цільового фінансування капітальних інвестицій на суму нарахованої амортизації 69 745

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ОТРИМАНИХ НА УМОВАХ ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ

Орендар невраховує балансову вартість об'єкта оперативної оренди, по якій даний об'єкт враховуєтьсяна балансі орендодавця — власника об'єкта основних засобів.

У випадкуякщо договір операційної оренди дозволяє орендареві провадити поліпшенняоб'єкта оперативної оренди, витрати орендаря на поліпшення об'єкта оперативноїоренди відображаються орендарем як капітальні інвестиції в створення(будівництво) інших необоротних активів. Після завершення таких поліпшеньорендар ставить на облік такий створений об'єкт інших необоротних активів. Прирозрахунку амортизації доцільно встановити термін служби такого необоротногоактиву у відповідності з терміном дії договору оренди, щоб до моментуповернення такого об'єкта оренди орендодавцеві витрати на поліпшення такого об'єктав орендаря були повністю віднесені на витрати підприємства.

Таблиця 12. Нарахування амортизації витрат на ремонтоб'єктів основних засобів, отриманихна умовах операційної оренди

Зміст господарської операції

Дт

Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди 01 Нараховано витрати на поліпшення об'єкта операційної оренди відповідно до договору 152 20 23 63 Введений в експлуатацію об'єкт операційної оренди після поліпшень 117 152 Нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів, які використовуються у виробничій діяльності 23 132 Враховано суму нарахованої амортизації на забалансовому обліку 09

ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЇ

Приклад 1 ПРЯМОЛІНІЙНИЙ МЕТОД Придбано об'єкт вартістю 300 000 грн. Визначено ліквідаційну вартість 60 000 грн. Визначена вартість, яка амортизується 240 000 грн. Встановлено строк корисного використання 5 років Розраховано річну норму амортизації

240 000

5

= 48 грн. Місячна сума амортизації

48 000

12

= 4 грн. Приклад 2 МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ Придбано об'єкт вартістю 6 400 000 грн. Визначено ліквідаційну вартість 100 000 грн. Встановлено строк корисного використання 5 років

Розраховано річну норму амортизації (%) = />

Річна сума амортизації на перший рік

6 400 000

2

= 3 200 000 грн. Місячна сума амортизації на перший рік

3 200 000 12

= 267 000 грн.

 

Приклад 3 МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ Придбано об'єкт вартістю 400 000 грн. Визначено ліквідаційну вартість 40 000 грн. Визначена вартість, що амортизується 360 000 грн Встановлено строк корисного використання 5 років Розраховано річну норму амортизації

100

5

= 20 % Розраховано річну суму амортизації 360 000 х 2 х0,2 144 000 грн. Місячна сума амортизації

144 000

12

= 12 000 грн.

 

Приклад 4 КУМУЛЯТИВНИЙ МЕТОД Придбано об'єкт вартістю 300 000 грн. Визначено ліквідаційну вартість 150 000 грн. Визначена вартість, що амортизується 150 000 грн. Встановлено строк корисного використання 5 років Розраховано суму чисел строку корисного використання 1+2+3+4+5 = 15 Розраховано кумулятивний коефіцієнт на 1-й рік 5/15 1/3 на 2-й рік 4/15 на 3-й рік 3/15 1/5 на 4-й рік 2/15 на 5-й рік 1/15 Розраховано річну суму амортизації на 1-й рік 150 000 х5/15 50 000 грн. на 2-й рік 150 000x4/15 40 000 грн. на 3-й рік 150 000x3/15 30 000 грн. на 4-й рік 150 000x2/15 20 000 грн. на 5-й рік 150 000 х 1/15 10 000 грн. Місячна сума амортизації на 1-й рік 150 000x5/15/ 12 4 200 грн. на 2-й рік 150 000x4/15/ 12 3 300 грн. на 3-й рік 150 000 хЗ/ 15/12 2 500 грн. на 4-й рік 150 000x2/15/ 12 1 700 грн. на 5-й рік 150 000 х 1/15/12 800 грн.

 

Приклад 5 ВИРОБНИЧИЙ МЕТОД Придбано об'єкт вартістю 200 000 грн. Визначено обсяг продукції 50 000 єдиний. Зроблено за місяць 500 єдиний. Розраховано суму амортизації на 1 одиницю 200 000 50 000 =4 грн. Місячна сума амортизації 500x4 = 2 000 грн.

 

ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Підприємствопереоцінює об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість істотновідрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У випадкупереоцінки об'єкта основних засобів, на ту ж дату здійснюється переоцінка всіхоб'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

Переоціненапервісна вартість і сума зносу об'єкта основних засобів визначаються множеннямвідповідно до первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів наіндекс переоцінки.

Індекспереоцінки визначається розподілом справедливої вартості об'єкта, щопереоцінюється, на його залишкову вартість. Відомості про зміни первісноївартості і суми зносу основних засобів заносяться в регістри їхньогоаналітичного обліку — ф. 03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів».

Якщозалишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоціненазалишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єктадо його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Сума дооцінкизалишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу додатковогокапіталу.

Сума уцінкизалишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу витрат. Прицьому втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів включаються доскладу витрат звітного періоду зі збільшенням у балансі суми зносу основних засобів.

У випадкуякщо на дату проведення дооцінки об'єкта основних засобів є перевищення сумипопередніх уцінок об'єкта над сумою попередніх дооцінок, то сума дооцінкивключається до складу доходів звітного періоду в межах такої суми, а різницядооцінки й відзначеного перевищення направляється на збільшення іншогододаткового капіталу.

У випадкуякщо на дату проведення чергової уцінки об'єкта основних засобів є перевищеннясуми попередніх дооцінок об'єкта над сумою попередніх уцінок залишковоївартості цього об'єкта, то сума чергової уцінки направляється на зменшенняіншого додаткового капіталу в межах такого перевищення, а різниця суми уцінки йвідзначеного перевищення включається у витрати звітного періоду.

Сума змінипервісної (переоціненої) вартості і сума зносу основних засобів у результатіпереоцінки в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансовоїзвітності при розкритті інформації про основні засоби.

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ДООЦІНКИ ОБ'ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Призбільшенні вартості об'єкта основних засобів сума дооцінки залишкової вартостіоб'єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу.

Порядокдооцінки:

þ розраховується індекс переоцінки:

/>

þпервісна вартістьмножиться на індекс переоцінки;

þсума зносу множиться на індекспереоцінки.

Відомостіпро зміни первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів заносяться врегістри їхнього аналітичного обліку.

Таблиця 13. Оформлення в обліку дооцінки об'єктаосновних засобів

Зміст господарської операції

Дт

Визначення індексу переоцінки - Збільшення первісної вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю і справедливою 10 423 Збільшення нарахованого зносу на різницю між розрахованою сумою і нарахованою раніше 423 13 Якщо сума попередньої уцінки більше суми дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів Визначення індексу переоцінки - Збільшення вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю і справедливою в межах суми уцінки 10 746 Збільшення первісної вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю і справедливою 10 423 Збільшення нарахованого зносу на різницю між розрахованою сумою і нарахованою раніше 423 13

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ УЦІНКИ ОБ'ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Призменшенні вартості об'єкта основних засобів сума уцінки залишкової вартостіоб'єкта основних засобів включається до складу витрат.

Порядокуцінки:

þ якщо до цього вартість непереоцінювалася, сума уцінки включається до складу витрат;

þ якщо сума уцінки менше суми дооцінки,- зменшення додаткового капіталу;

þ якщо сума уцінки більше суми дооцінки,- зменшення додаткового капіталу на суму дооцінки, на перевищення — витратиперіоду.

Таблиця 14. Оформлення в обліку уцінки об'єктаосновних засобів

Зміст господарської операції

Дт

Кт

1. Сума уцінки включається до складу витрат Зменшення корисності об'єкта шляхом збільшення нарахування зносу 975 13 2. Сума уцінки перевищує суму попередньо проведеної дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів Зменшення вартості об'єкта в частині залишкової вартості на суму, рівну попередній до оцінці 423 10 Зменшення корисності об'єкта шляхом збільшення нарахування зносу на суму перевищення уцінки над сумою дооцінки 975 10 3. Сума уцінки менше суми попередньо проведеної дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів Зменшення вартості об'єкта в частині залишкової вартості на суму, що менше попередньої дооцінки 423 10

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ПЕРЕОЦІНКИ

Розрахунокамортизації за звітний період в увагу не береться.

Приклад 6. Дооцінка основних засобів

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Сальдо рахунків

 

Дт

Кт

Дт

Кт

Дані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінки Первісна вартість - 100 10 - Сума нарахованого зносу - 80 13 Залишкова вартість - 20 - Проведення й оформлення переоцінки Визначено справедливу залишкову вартість - 80 - Розраховано коефіцієнт дооцінки справед./залишков. вартості (рядок 4 / рядок 3) - 4 Збільшення первісної вартості {рядок 1 * рядок 5) - 400 - Збільшення нарахованого зносу (рядок 2 * рядок 5) - 320 - Визначено суму дооцінки (рядок 6 — рядок 1) 10 423 300 - - Визначено суму донарахованого зносу (рядок 7 — рядок 2) 423 13 240 Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після переоцінки Первісна(переоцінена)вартість - 400 10 Сума нарахованого зношування - 320 13 Збільшено суму додаткового капіталу - 60 423 Залишкова вартість 80 - -

Приклад 7. Уцінка основних засобів

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Сальдо рахунків

 

Дт

Кт

 

Дт

Кт

Дані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінки Первісна вартість - - 200 10 - Сума нарахованого зносу - - 100 - 13 Залишкова вартість - - 100 - - Проведення й оформлення уцінки Визначено справедливу залишкову вартість - - 80 - - Зменшення первісної вартості об'єкта в частині залишкової вартості (рядок 3 — рядок 4) 975 13 20 - - Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після переоцінки Первісна (переоцінена) вартість - - 200 10 - Сума нарахованого зносування - - 120 - 13 Залишкова вартість - - 80 - -

Приклад 8. Дооцінка основних засобів

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Сальдо рахунків

 

Дт

Кт

 

Дт

Кт

Дані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінки Переоцінена вартість 180 10 Сума уцінки (у минулому) - 20 - - Cума нарахованого зносу - 80. 13 Залишкова вартість - 100 - Проведення й оформлення переоцінки Визначено справедливу залишкову вартість - - 220 - - Збільшення вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю й справедливою в межах суми уцінки (рядок 2) 10 746 20 - Розраховано коефіцієнт дооцінки справед./залишков. вартості (рядок 5-рядок 2) 2 (рядок 4 ) Збільшення первісної вартості (рядок 1 х рядок 7) - 360 Збільшення нарахованого зносу (рядок 3 х рядок 7) - 160 - Визначено суму дооцінки (рядок 8 — рядок 1) 10 423 180 - Визначено суму донарахованого зносу (рядок 9 — рядок 3) 423 13 80 Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після переоцінки Первісна (переоцінена) вартість - 380 10 - Сума нарахованого зносу - 160 - 13 Збільшено суму додаткового капіталу - 100 423 Залишкова вартість - 220 - -

Приклад 9. Уцінка основних засобів

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Сальдо рахунків

 

Дт

Кт

 

Дт

Кт

Дані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінки Переоцінена вартість - - 200 10 - Сума дооцінки (у минулому) - - 50 - 423 Сума нарахованого зносу - - 100 - 13 Залишкова вартість - - 100 - - Проведення й оформлення переоцінки Визначено справедливу залишкову вартість - - 40 - - Зменшення вартості об'єкта в частині залишкової вартості на суму, рівну попередній дооцінці (рядок 2) 423 10 50 - Зменшення первісної вартості об'єкта в частині залишкової вартості на суму перевищення уцінки над сумою дооцінки (рядок 4 — рядок 5 — рядок 6) 975 13 10 Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після переоцінки Первісна (переоцінена) вартість - - 150 10 - Сума нарахованого зносу - - 110 - 13 Залишкова вартість - - 40 - -

ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Об'єктосновних засобів виключається з активів (списується з балансу) у випадку йоговибуття внаслідок:

þ продажу;

þ безкоштовної передачі;

þ невідповідності критеріям визнанняактивом.

Фінансовийрезультат від вибуття об'єктів основних засобів визначається відрахуванням здоходу від вибуття основних засобів їхньої залишкової вартості, непрямихподатків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

Вибулірегістри аналітичного обліку основних засобів (ф. 03-6 «Інвентарна карткаобліку основних засобів », Ф. 03-3 «Акт списання основних засобів ») додаютьсядо документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.

У випадкучасткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена)вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої)вартості і зносу ліквідованої частини об'єкта.

У випадкувибуття об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сумпопередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок включається до складунерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Такимчином, сума, що враховується у складі додаткового капіталу, буде включатитільки суми дооцінки тих основних засобів, які перебувають на облікупідприємства.

Первісна(переоцінена) вартість і сума зносу вибулих основних засобів в обов'язковомупорядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкриттіінформації про основні засоби.

Таблиця 15. Оформлення в обліку операції вибуттяоб'єкта основних засобів (постачальник й одержувач — платники ПДВ)

 

Зміст господарської операції

Дт

Кт

1. Продаж основних фондів Отримано доход від реалізації об'єкта основних засобів 377 742 Зменшення доходу на суму ПДВ 742 641 Списано суму нарахованого зносу проданого об'єкта основних засобів 13 10 Залишкова вартість проданого об'єкта основних засобів включена до складу витрат 972 10 Доход від реалізації віднесений на фінансовий результат 742 793 Собівартість реалізованого об'єкта віднесена на фінансовий результат 793 972 Отримано оплату від покупця 31 377 2. Продаж основних фондів після одержання авансу Отримано аванс від покупця об'єкта основних засобів 31 685 Відбито суму податкових зобов'язань по ПДВ в отриманому авансі 643 641 Передано об'єкт основних засобів покупцеві, відображено доход від реалізації об'єкта основних засобів 685 742 Зменшення доходу на суму ПДВ 742 643 Списано суму нарахованого зносу проданого об'єкта основних засобів 13 10 Доход від реалізації віднесений на фінансовий результат 742 793 Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта 793 972 3. Вибуття основних фондів внаслідок безкоштовної передачі Передано об'єкт основних засобів новому власникові об'єкта основних засобів по залишковій вартості 377 10 Нараховано податкові зобов'язання на суму ПДВ виходячи зі звичайної ціни (залишкової вартості) 377 641 Списано суму нарахованого зносу переданого об'єкта основних засобів 13 10 Відбито балансову вартість переданого об'єкта й витрати, які пов'язані з передачею (ПДВ) 972 377 Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта 793 972 4. Вибуття основних фондів через ліквідацію Списано нарахований знос об'єкта основних засобів, що ліквідується 13 10 Списано об'єкт основних засобів у частині залишкової вартості 976 10 Нараховано витрати, пов'язані з ліквідацією об'єкта основних засобів 976

661

(65,68)

Віднесені на фінансовий результат витрати по списанню ліквідованого об'єкта 793 976 Оприбутковано матеріали, які отримані в результаті ліквідації об'єкта основних засобів 209 746 Визнаний доход від ліквідації віднесений на фінансовий результат 746 793 5. Вибуття основних фондів, якщо сума дооцінки перевищує суми уцінок Отримано доход від реалізації об'єкта основних засобів 377 742 Зменшення доходу на суму ПДВ 742 641 Списано нарахований знос реалізованого об'єкта основних засобів 13 10 Списано залишкову вартість реалізованого об'єкта основних засобів 972 10 Віднесено доход від реалізації на фінансовий результат 742 793 Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта 793 972 Зменшено додатковий капітал на величину перевищення всіх попередніх дооцінок над всіма проведеними уцінками даного об'єкта основних засобів 423 441

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ОБ'ЄКТА, ПІДДАНОГОПЕРЕОЦІНЦІ

Приклад 10. Оформлення в обліку операції вибуттяоб'єкта основних засобів, у випадку якщо сума дооцінокперевищує суми уцінок

Господарська операція

 

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Сальдо рахунків

Дт

Кт

Дт

Кт

Дані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінки Переоцінена вартість 200 10 - Сума дооцінки (у минулому) - 50 423 Сума нарахованого зносу - - 100 13 Залишкова вартість - 100 - Проведення й оформлення переоцінки Отримано доход від реалізації об'єкта основних засобів 377 742 360 - Зменшення доходу на суму ПДВ 742 641 60 - Списано нарахований знос реалізованого об'єкта основних засобів 13 10 100 - - Списано залишкову вартість реалізованого об'єкта основних засобів 972 10 100 Доход від реалізації віднесений на фінансовий результат 742 793 300 - - Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта 793 972 100 - - Зменшено додатковий капітал на величину перевищення всіх попередніх дооцінок над всіма проведеними уцінками даного об'єкта основних засобів 423 441 50 441  Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після переоцінки Первісна (переоцінена) вартість - - - - - Сума нарахованого зносу - - - - - Нерозподілений прибуток на суму списаного додаткового капіталу - - 50 - 441 /> /> /> /> /> /> />

 

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту