Реферат: Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

Міністерство аграрної політики України

Харківський державний технічний університет

сільського господарства

        Факультетменеджменту                              Кафедра обліку і аудиту

                                                                                                   

Реферат           На тему:    Перевірка виконання прийнятих рішень за                                       наслідками попередньої ревізії

                                                                                                    Виконав:   Студент гр. 45 ОА

                                                                                                   Боровий В.В..

                                                                                Перевірив:Новіков І.Т.

Харків2001

Найважливішою функцією фінансово-господарського контролю єліквідація недоліків у діяльності підприємств та їх профілактика, сприянняпідвищенню ефективності господарювання. За результатами проведених ревізій, аудитуі контрольних перевірок керівництво підприємства, діяльність якого ревізували,за участю трудового колективу розробляє заходи щодо ліквідації і запобіганняповторенням недоліків у наступній діяльності підприємства (табл. 1)

Керівництво підприємства організовує контроль за виконанням цих заходів івизначає ефективність їх у збереженні цінностей. За кожним випадком нестачікоштів і матеріальних цінностей, виявленої у підзвіті матеріальновідповідальних осіб або внаслідок недопоставки підприємствами-постачальникамисировини і матеріалів, подаються позовні вимоги про відшкодування збиткувідповідно правоохоронним органам, до державного або відомчого арбітражу.

Позовну заяву складають на підставі первинних документів, що підтверджують матеріальнувідповідальність конкретних осіб або інших підприємств у розмірі заподіяногозбитку. Підприємство-позивач вживає необхідних заходів щодо задоволення своїхпозовних вимог у судових і арбітражних органах.

Увідшкодуванні завданих збитків підприємству, а також окремим громадянам великезначення має добре налагоджений облік виконавчих листів, виданих судами. Облікпереміщення виконавчих листів на утримання заборгованості ведеться бухгалтерієюу спеціальному журналі.

Представник суду(судовий виконавець) систематично контролює виконання судових рішень напідприємствах,

розташованих натериторії регіону, який обслуговує суд. В окремих випадках ці функції виконуєпрокуратура.

У процесі проведення комплексних ревізій фінансово-господарськоїдіяльності підприємств об’єктом контролю с також достовірність і своєчасністьобліку виконавчих листів та інших документів (рішень арбітражу) навідшкодування завданих збитків.

При визначенні питань замовникиаудиторського контролю ставлять на його вирішення не тільки питання, що маютьпідтверджувати достовірність бухгалтерської звітності, декларацій про доходи, ай щодо виявлення причин і обставин, що зумовлюють спад економічної активностіпідприємств розташованих на території регіону, який обслуговує суд. В окремихвипадках ці функції виконує прокуратура.

У процесі проведення комплексних ревізій фінансово-господарськоїдіяльності підприємств об’єктом контролю с також достовірність і своєчасністьобліку виконавчих листів та інших документів (рішень арбітражу) навідшкодування завданих збитків.

При визначенні питань замовники аудиторського контролю ставлять на йоговирішення не тільки питання, що мають підтверджувати достовірністьбухгалтерської звітності, декларацій про доходи, а й щодо виявлення причин іобставин, що зумовлюють спад економічної активності підприємства нестачі і крадіжки цінностейта інші негативні явища. Звичайно, такі питання не повинні виходити за межікомпетенції аудитора та його правового статусу у фінансово-господарськомуконтролі.

Оскільки бухгалтерський облік є функцією управління, яка виявляєтьсяпередусім у контролі за діяльністю матеріально відповідальних осіб, збереженняцінностей, виконання державних і договірних зобов’язань, раціональноговикористання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, додержання законодавстваі нормативних актів у господарській діяльності та відображення її у системіобліку і звітності, щодо причин правопорушень, то їх слід досліджувати увзаємозв’язку обліку і контролю. Цілком закономірним є постановка питань передаудитом такого змісту:

Чи забезпечує облік і контроль на підприємстві закріплення матеріальноївідповідальності конкретних осіб за цінності?


Таблиця 1.

Заходи щодо ліквідації і запобігання недолікам,

виявленим у процесі ревізії.

Захід Форма впровадження Місце впровадження Час впровад-ження Особи, відповідальні за впровадження Стягнення нестачі грошей у касира. Подання позову до суду Народний суд

10.04.

 200_ р.

Гол. бухгалтер Проведення оперативних раптових контрольних перевірок збереження коштів і цінних паперів Ревізія Каса підприємства Не рідше одного разу на місяць Зам. гол. бух-галтера. Оперативний контроль дефіцитних матеріалів на складах підприємства. Перманентний Склади підприємства Постійно Відділи матеріа-льно технічного постачання, бух-галтерія Контрольний запуск сировини у заготівельних цехах. Технологічний контроль Заготівельні цехи Після кожної перевірки Виробничий і технічний від-діли, бухгалтерія Вибіркові перевірки продукції, яку закладають у контейнери для відправлення покупцям. За окремим графіком їнвентаризації Склади готової продукції Те саме Відділ збуту продукції, бухгалтерія

Хто відповідальний за порушення нормативних актів з обліку і контролюкоштів на підприємстві?

Наскільки організація обліку забезпечує здійснення контрольних функційпри виконанні державного замовлення?

За данимибухгалтерського обліку здійснюється попередній, поточний та післяопераційний(ретроспективний) контроль господарських операцій. Виявляючи причиниправопорушень, аудит встановлює, як бухгалтерія на стадії попереднього контролюгосподарської операції, тобто до її виконання, контролює застосування нормвитрат сировини при виписуванні лімітно-забірних карт на одержання цехамиматеріалів зі складі» та ін. На стадії поточного контролю господарськихоперацій аудит встановлює, чи достатньо бухгалтерія контролює оприбуткуваннявиготовленої продукції, правильність її реалізації тощо. Бухгалтерський облік ізвітність дають необхідну інформацію для післяопераційного контролюгосподарських операцій (за місяць, квартал, рік), тому аудит, встановлюючипричини нестач, пересортування, псування товарно-матеріальних цінностей, зновувдається до функцій внутрішньогосподарського контролю, який здійснюєбухгалтерія (своєчасність) та якість проведення інвентаризації, залік пересортуванняматеріалів, відображення її результатів в обліку тощо).

Таким чином, вивчаючи причини правопорушень і недоліків у господарськійдіяльності, аудит встановлює виконання контрольних функцій, покладених на бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік є перевіреним джерелом інформації для управліннямаркетингом. Аудит, виявляючи причину спаду економічної активності, пов’язаної з випуском неконкурентноспроможної  продукції, відвантаженої покупцям,додержання договірної дисципліни, управління матеріальними запасами і іншимигосподарськими операціями, встановлює повноту і своєчасність забезпеченняінформацією різних ланок управління для раціонального господарювання;використання цієї інформації для своєчасного коригування конфліктних ситуацій увиробництві та збуті продукції на ринку тощо.  Зокрема, це стосуєтьсяоперативності бухгалтерського обліку ресурсів підприємств (матеріальних,фінансових, трудових) і виробничо-комерційних процесів, тобто роботи фінансовоїі управлінської  бухгалтерії.

Отже, аудит, досліджуючи принципи недоліків, правопорушень угосподарській діяльності, вивчає інформаційне забезпечення менеджменту(управління економікою), яке є однією з функцій бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік у господарському механізмі виконує важливу загальноекономічну (розподільну) функцію, яка полягає у нарахуванні і виплаті заробітної платипрацівникам за кінцевими результатами їхньої діяльності — виготовленою продукцією, наданими послугами тощо, тобто за допомогою обліку здійснюютьсярозподільні функції  в усіх ланках народного господарства. Одночасно задопомогою обліку контролюють темпи зростання виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) та оплати праці.

У обліку відображається формування собівартості продукції, яка є основоюїї ціноутворення, а отже, і рентабельності, від якої залежить величина прибутку(госпрозрахункового доходу), що є джерелом утворення фондів матеріальногостимулювання, виробничого і соціального розвитку підприємства, тобто фондівспоживання і нагромадження. Недоліки у бухгалтерському обліку при виконаннізагальноекономічних його функцій призводять до необґрунтованого завищеннязаробітної плати, приписування обсягів невиконаних робіт, збільшення коштів, яківідраховуються до фондів економічного стимулювання, і зниження платежів додержавного бюджету та ін.  

 Таким чином, протиправні діїу бухгалтерському обліку при здійсненні розподільних та іншихзагальноекономічних функцій у господарському механізмі можуть бути причиноюзловживань, збагачення окремих осіб за рахунок суспільства та інших негативнихявищ які досліджує аудит з метою профілактики їх у наступній діяльностіпідприємства.

Порушення функцій бухгалтерського обліку у господарському механізмі всіхланок народного господарства пов’язане з незадовільною організацієюбухгалтерського обліку та недодержанням його методології. Надмірнацентралізація бухгалтерського обліку в торгівлі і громадському харчуванні, яксвідчить практика, є першопричиною безконтрольності за збереженням цінностей,неправильного використання продуктів, привласнення виторгу. Спрощення так само,як і ускладнення методології бухгалтерського обліку, недодержання нормативнихактів, порушення законодавства, як правило, є причинами нестачі і крадіжоккоштів, товарів, сировини, будівельних та інших матеріалів, а такожбезгосподарності, які завдають збитків підприємствам, а звідси — і всьомусуспільству. У профілактиці цих недоліків важливу роль відіграє аудит.

Аудит досліджує питання, поставлені на його вирішення, а також за власноюініціативою вивчає причини недоліків, правопорушень і розробляє профілактичнізаходи щодо недопущення повторення їх у майбутній господарській діяльностіпідприємств. Причини правопорушень та профілактичні заходи щодо запобігання їмвиявляють на дослідній стадії контрольно-ревізійного процесу і систематизують ужурналі групування недоліків ревізії, аудиту.

Профілактичні заходи щодо запобігання виникненні недоліків,правопорушенням у господарській діяльності ревізор, аудитор викладають вокремому розділі акта або окремо оформляють їх і подають разом з актами органу,який призначив ревізію або аудит.

Отже, ревізіяі аудит фінансово-господарської діяльності активно впливають на виявленнянегативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причиннихвзаємозв’язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарськійдіяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

1.   Аудит: практичний посібник /А. Кузьминський, Н. Кужельний, Е. Петрик, В. Савченко та ін.; під.ред. А.Кузьминського. – Київ: “Облікінформ”, 1996. – 283 с.

2.   Курс аудиту: підручник. –2-ге видання, перероб. – К.: Вища школа: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с.

3.   Бухгалтерський облік всільському господарстві: навчальний посібник / Фесенко Д.Н., Штейнман М.Я.,Атрощенко В.І. – К.: Вища школа, 1987. – 360 с. 

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту