Реферат: Кассовые операции в Украине

Вступ.

Основну частину розрахунків готівкоюревізуєме підприємство здійснює через касу. В касу надходить готівка длявиплати зарплати, видачі премій, виплати пенсій та допомог за рахунок фондусоціального страхування, на відрядження, господарські та інші витрати, а такожкошти, що надходять на відшкодування різного виду заборгованості.

Рахунки цього класу призначені дляузагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній таіноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та іншихрахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних,фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів тавитрат майбутніх періодів.

Грошові кошти в іноземній валюті,операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу такласів 4 «Власний капітал та забезпечення зобов'язань», 5 «Довгостроковізобов'язання», 6 «Поточні зобов'язання» та на рахунках 14 «Довгостроковіфінансові інвестиції» і 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»обліковуються у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземноївалюти за курсом Національного банку України на дату здійснення грошовоїоперації, оформлення митих документів, підписання документів про виконанняробіт (послуг), підписання установчих документів, затвердження авансового звітупро використання підзвітних грошових коштів. Од­ночасно грошові кошти,фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій валюті, в якійздійснюються розрахунки й платежі. Курсові різниці за такими операціямивідносяться на рахунки 71 «Інший операційний дохід», 74 «Інші доходи", 85«Інші затрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності», 97 «Іншівитрати».


1.   Порядок ведення касовихоперацій у національній валюті України

Рахунок №30«Каса» призначений для узагальнення інформації про наявність та рухгрошових коштів в касі підприємства.

Рахунок № 30 «Каса» маєтакі субрахунки:

№301 «Каса в національнійвалюті»

№302 «Каса в іноземнійвалюті».

На дебеті рахунка №30«Каса» відображається надходження грошових коштів до касипідприємства, на кредиті — виплата грошових коштів із каси підприємства.

На підприємствах, де працюютьопераційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валют тощо),відкриваються субрахунки «Операційна каса в національній валюті» та«Операційна каса в іноземній валюті».

Касові операції (надходження готівкидо каси і видача з неї) здійснюються на підставі Порядку ведення касовихоперацій у народному господарстві України, затвердженого постановоюНаціонального банку України №21 від 02.02.95 р. у редакції постанови правлінняНацбанку України №334 від 13.10.97 р., зареєстрованого у Мін'юсті України №530/2334 від 04.11.97 р. і Постановою правління Національного банку України«Про затвердження змін і доповнень до Порядку ведення касових операцій внаціональній валюті України» № 16 від 19.01.99 р. (зареєстровано уМіністерстві юстиції України № 65/3358 від 04.02.99 р., № 265 від 4 червня 1999р. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 395/3688 від 21 червня1999 р.).

Усі підприємства, незалежно від формивласності (державні, орендні, колективні, кооперативні, спільні, колективні),зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банку.

Каса — самостійний структурнийпідрозділ підприємства, призначений для зберігання коштів і проведеннярозрахунків готівкою. Матеріальну відповідальність за збереження коштів іведення касових операцій покладено на касира, з яким укладають договір проматеріальну відповідальність у формі зобов'язання касира (або іншої уповноваженоїособи).

Грошові кошти до каси надходять зрахунків у банках (№ 31), внаслідок реалізації товарно-матеріальних цінностей,від підзвітних осіб тощо.

Ліміти залишку готівки в касі длякожного підприємства встановлюються комерційними банками за місцем від­криттярахунка з урахування режиму і специфіки роботи підприємства. У разі, якщо лімітзалишку готівки в касі підприємства взагалі не встановлено, вся наявна готівкав його касі на кінець дня має бути здана до банку (незалежно від причинвідсутності ліміту каси).

Колективні сільськогосподарськіпідприємства, колгоспи, сільськогосподарські кооперативи, селянські спілкисамостійно визначають розміри готівки, що може постійно знаходитися в їх касахз відповідним повідомленням у першому кварталі кожного року установ банків, якіїх обслуговують, і в межах цих коштів здійснюють необхідні поточні витрати(крім виплат, передбачених п.5 Порядку № 334). Готівка понад визначені розміримає здаватися ними до банків і вільно отримуватися з банку на цілі, вказані учеку.

Підприємства можуть мати у своїй касіготівку у межах лімітів залишку і використовувати її з виручки у межах норм.Ліміти залишку готівки в касі визначаються щорічно і у разі необхідностіпереглядаються.

Порядок встановлення лімітів залишкуготівки в касі регулюється Інструкцією Національного банку України № 4«Про організацію роботи з готівкового обігу установами банківУкраїни», затвердженою постановою Правління Національного банку України №149 від 20.06.95 р. в редакції постанови Правління Національного банку № 335від 13.10.97 р.

Указом Президента України «Провнесення змін до Указу Президента України № 436 від 12 червня 1995 р.» №491/99 від 11 травня 1999 р. введені нові штрафні санкції за порушення нормобігу готівки.

За новою редакцією Указу:

-    за перевищеннявстановлених лімітів залишку готівки в касах — у двократному розмірі сумвиявленої понадлімітної готівки за кожний день (у старій не було «закожний день»),

-    занеоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки — у п'ятикратномурозмірі неоприбуткованої суми;

-    завитрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції (робіт,послуг) та інших касових надходжень, на виплату заробітної плати, матеріальногозаохочення, допомог усіх видів, компенсацій, за наявності податковоїзаборгованості — у розмірі здійснених виплат;

— за видачу готівкових коштів підзвіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25% виданихпід звіт сум та інші санкції.

Санкції у вигляді стягненняподатковими органами (згідно зі статтею II Закону України «Про внесення змін доЗакону України «Про державну податкову службу в Україні»):

-    воднократному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку абоіншого платежу, а у випадку повторного порушення, протягом року післяпорушення, встановленого попередньою перевіркою, — у двократному розмірідонарахованої за результатами перевірки суми податку, іншого платежу;

-    10%належних до сплати сум податків, інших платежів за неподання або несвоєчаснеподання органам державної податкової служби податкових декларацій, розрахунків,аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків,тощо.

Згідно з постановою ПравлінняНаціонального банку України „Про затвердження змін і доповнень до Порядкуведення касових операцій у національній валюті України“ № 16 від 19.01.99р. встановлено, що:

-    готівковірозрахунки підприємств та індивідуаль­них підприємців між собою, а також згромадянами можуть здійснюватися як за рахунок коштів, одержаних з кас банків,так і за рахунок виручки, одержаної від реалізації товарів (робіт., послуг), таінших касових надходжень (виручки) за винятком тих підприємств таіндивідуальних Підприємців, які мають податкову заборгованість, і відповідноздійснюють виплати, пов’язані з оплатою праці, виключно за рахунок коштів,одержаних із установ банків;

-    увипадках, пов'язаних з надходженням до каси підприємства наприкінці робочогодня після довершення інкасації або закінчення роботи вечірньої каси значних сумготівки від здійснення господарської діяльності, внаслідок чого перевищуєтьсявстановлений ліміт каси, такі підприємства не пізніше наступного робочого дня(банку та клієнта) повинні здати цю готівку (в частині, що перевищує ліміткаси) до обслуговуючої установи банку. За таких умов вказані кошти невважаються понадлімітними у день їх оприбуткування до каси підприємства;

-    готівковавиручка підприємств та індивідуальних підприємців може використовуватися ними унеобхідних розмірах для забезпечення господарських потреб (у разі відсутностіподаткової заборгованості) і на виплату заробітної плати, заохочень, допомогивсіх видів, компенсацій, тобто виплат з оплати праці;

-    готівка,отримана під звіт. Відповідно до постанови Національного банку України № 265від 4 червня 1999 р. внесені зміни і доповнення до Порядку ведення касовихоперацій у національній валюті України.

Підприємства та індивідуальніпідприємці, які мають поточні рахунки в банку, зобов'язані зберігати свої коштив установах банків. Готівка, яку вони одержують з власних поточних рахунків вустановах банків у межах наявних на них коштів, має витрачатися виключно навизначені в чеку потреби, що не суперечить чинному законодавству, у т.ч.нормативним актам НБУ. Для підтвердження здійснених цільових витрат готівкипідприємства та індивідуальні підприємці повинні надавати обслуговуючійустанові банку (на її вимогу) звітні платіжні розрахункові документи (касові ітоварні чеки, квитанції до прибуткових ордерів, податкові накладні, договорикупівлі-продажу, акти закупівлі, рахунки-фактури тощо).

Сума платежу готівкою одногопідприємства (індивідуального підприємця) іншому підприємству (індивідуальномупідприємцю) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня за однимабо кількома платіжними документами. Платежі понад установлену граничну суму (3тис. грн.) провадяться виключно в безготівковому порядку.

У разі здійснення підприємствами(індивідуальними підприємцями) готівкових розрахунків з іншими підприємствами(індивідуальними підприємцями) понад установлену граничу суму (3 тис. грн.)кошти в розмірі перевищення зазначеної суми розрахункове додаються до фактичнихзалишків готівки в касі платника готівки одноразово (того дня, коли булоздійснено таку операцію) з подальшим порівнянням одержаної суми із затвердженимлімітом каси.

Обслуговуючі установи банку особливу увагуповинні приділяти перевірці цільового використання готівкових коштів у значних(понад 50 тис. грн.) розмірах, знятих підприєм­ствами та індивідуальнимипідприємцями з будь-якого зі своїх банківських рахунків.


2.   Документальне оформленнякасових операцій

Касові операції оформлюютьдокументами, типові форми яких затверджені наказом Мінстату України № 51 від15.02,96 р.

Надходження і видачу грошей з касипідприємства оформлюють прибутковими й видатковими касовими ордерами, яківиписує бухгалтерія, за формами № КО-1 і № КО-2 (табл. 8.4, 8.5).

/>

Касові ордери передаються довиконання касирові підприємства безпосередньо бухгалтером, а не через особу, щоодержує або вносить гроші.

/>

Касир, що одержав з бухгалтеріїкасові ордери, повинен перевірити правильність їх оформлення, наявність ідійсність підписів, додатки, перераховані в ордері. Після цього він приймає абовидає гроші. Особі, що внесла гроші до каси, видається квитанція. При видачігрошей за видатковим касовим ордером окремій особі касир вимагає пред'явленнядокумента, який посвідчує особу одержувача. Таким докумен­том є паспорт,закордонний паспорт, військовий квиток, службове посвідчення за наявності наньому фотокартки Ти особистого підпису власника. Прибуткові касові ордери іквитанції до них, а також видаткові касові ордери заповнюються бухгалтерієючітко й зрозуміло, без будь-яких підчисток, помарок або виправлень. Прибутковій видаткові касові ордери до передачі в касу реєструються бухгалтерією вЖурналі реєстрації касових ордерів (табл. 8.6), де їм надаються порядковіномери. Касир усі надходження і видачі готівки за прибутковими і видатковимикасовими ордерами обліковує у Касовій книзі.

Керівник підприємства повиненнадавати касирові охорону при транспортуванні грошових коштів і цінностей з установибанку. При транспортуванні грошових коштів касирові, суп­роводжуючим йогоособам забороняється: розголошувати маршрут руху і розмір суми грошових коштіві цінностей, що перевозяться, допускати до салону транспортного засобу осіб,які не призначені керівником підприємства для доставки, користуватися супутнімабо громадським транспортом.

Для забезпечення надійного зберіганняготівки і цінностей каса має відповідати таким вимогам:

-    бутиізольованою від інших допоміжних приміщень;

-    мати сейфабо металеву шафу;

-    матиспеціальне віконце для проведення операцій з клієнтами і працівниками;

-    бутиобладнаною охоронно-пожежною сигналізацією, що відповідає вимогам діючогоПоложення.

/>

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту