Реферат: Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

Міністерство освітита науки України

Донецький Національний Університет

Кафедра “Бухгалтерського обліку тааудиту”

/> по дисципліні:  «Аудит „

на тему:Аудит операцій по руху  грошових   коштівв касі і на поточному рахунку”


                                                                                               Студентки  4 курсу

                                                                                              денного  відділення

Науковий  керівник:                                                                      спеціальності 0106(укр.) СмірноваЛ.Д.                                                                                 Хаснутдінової М.М.


Донецьк2003


План

         Вступ………………………………………………………………………….

1.   Мета і завдання аудитуоперацій з грошовими коштами…………………

2.   Нормативно-правоверегулювання операцій з грошовими коштами……

3.   Оцінка системи внутрішньогоконтролю і виявлення зон ризику……….

4.     Змістпрограми аудиторської перевірки руху грошови в коштів                      касі і на розрахунковому рахунку вбанку……………………………………..

5.   Збір аудиторських доказів таоформлення робочих документів…………

6.   Типова кореспонденціярахунків з обліку грошових коштів…………….

7.   Аудиторський висновок зарезультатами перевірки……………………...

Заключення…………………………………………………………………..

Списоклітератури…………………………………………………………...


Вступ

В умовах ринкової економікипідприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншимипідприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами.Тобто вони здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки. Для цьогокожне підприємство має касу для розрахунків готівкою і відкриті в установах банківрозрахункові рахунки для безготівкового обігу, а також зберігання власнихкоштів.                                                                           Сучасніумови існування підприємств, а також процеси, що протікають в економіці Українище раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господарськоїдіяльності суб'єктів підприємництва. Водночас тема грошових коштів являєтьсядуже “тендітною” ділянкою при аналізі платоспроможності та подальшого існуваннякожного суб'єкту господарювання. Тому на кожному підприємстві повинні створюватисявсі умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та рухом грошовихкоштів. Це перш за все стосується внутрішнього і зовнішнього контролю. Моякурсова робота більше охоплює аспекти зовнішнього контролю, який проводитьнезалежна аудиторська фірма (аудитор).

Метою роботиявляється ознайомлення з методикою проведення аудиту грошових коштів, здатністювиявляти суттєві зони ризику, а також уміння визначити допущені помилки,зловживання, правопорушення в грошовій сфері і передбачити можливі наслідки цихпорушень для підприємств та на допустити їх настання.

Дана роботамістить вісім розділів, які почергово характеризують методику проведенняаудиту. Так, перший розділ розкриває мету і завдання аудиту грошових коштів.Другий розділ показує якими нормативно-правовими актами повинен керуватисьаудитор при здійснені перевірки. Оцінка системи внутрішнього контролю, якапотрібна аудитору для встановлення ступеню довіри до підприємства обговорюєтьсяв третьому розділі. Наступні розділи розкривають інформацію, що стосуєтьсяпрограми перевірки, збору аудиторських доказів, формування робочих документівта завершення аудиту складанням аудиторського висновку.

При написанікурсової роботи були використані різноманітні джерела інформації, а саме:підручники з аудиту, автореферати на здобуття ступеню кандидата економічних наук,що стосуються аспектів аудиторської діяльності в Україні, монографії таперіодичні видання.


1.   Мета і завдання аудиту операцій з грошовимикоштами

Більшістьоперацій, що здійснюються на підприємстві, пов'язані з рухом грошових коштів,зокрема, проведенням розрахунків між підприємствами. Тому аудит операцій зкоштами, іншими активами та аудит стану розрахунків е дуже важливими.

Метою аудитуоперацій з коштами, іншими активами та стану розрахунків є встановленнядостовірності даних щодо наявності та руху грошових кошгів, повноти і своєчасностівідображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильностіведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої обліковоїполітики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючогосуб'єкта.

Основнимизавданнями аудиту операцій з коштами, стану розрахунків та інших активів є:

перевіркастану збереження готівки в касі;

 вивченнязаконності і доцільності проведення операцій з грошовими коштами  та грошовими  документами,   своєчасності   і  повноти оприбуткування та витрачаннягрошових коштів;

перевірка законностівідкриття підприємством рахунків у банку, своєчасності одержання і обробкивиписок банку по всіх відкритих рахунках;

станугрошових коштів на рахунках на день проведення аудиту за даними виписок банку іза балансом підприємства;

виявленнянапрямів використання коштів, що зберігаються на банківських рахунках, оцінкаправильності проведення взаємозаліків з кредитною установою;

перевірканаявності договорів та їх реєстрації у відповідних журналах;

перевіркаправильності документального оформлення операцій з коштами, та іншими активамиі відображення цих операцій в обліку і звітності;

перевіркадотримання підприємством податкового законодавства по операціях, пов'язаних ізрухом грошових коштів;

оцінкастану внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів та іншихцінностей  в касі;

встановленняметоду організації аудиту;

забезпеченняпорядку збереження чекових книжок, контроль за випискою чеків та отримання заними грошей.

Джерелами інформації для аудитугрошових коштів є:      .

1)   Первинні документи з обліку грошових коштів.

2)   Облікові регістри, що використовуються длявідображення господарських операцій з обліку коштів, розрахунків та іншихактивів

3)   Акти та довідки попередніх ревізій,аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.

4)   Головна книга.

5)   Звітність

Таблиця 1.  Документування операцій з грошовими коштами

№ п/п

 

Форма документу

 

Первинні документи

 

Призначення документу

 

1 КО-1 Прибутковий касовий ордер (ПКО) Надходження готівки в касу 2 КО-2 Видатковий касовий ордер (ВКО) Видача готівки з каси 3 КО-3 Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів

Для реєстрації в бухгалтерії ПКО, ВКО, чи документів, що їх замінюють

4 КО-4 Касова книга Для обліку касиром операцій з готівкою 5 КО-5 Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей Для обліку руху коштів в касі 6 Грошовий чек Для одержання готівки з рахунку в банку 7 Об'ява на внесок готівки Для внесення готівки на рахунок в банку 8 Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою Застосовується при здачі готівки інкасатору 9 ФКЧ-1 Фіскальний касовий чек на товари (послуги) Розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій (РРО) при проведенні розрахунків за продані товари(надані послуги) 10 ФКЧ-2 Фіскальний касовий чек видачі коштів Розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, компенсації послуг, прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державній лотереї та в інших випадках 11 РК-1 Розрахункова квитанція Використовується при реєстрації розрахунків за продані товари (надані послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, компенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках 12 П-53 Платіжна відомість Виплата грошових коштів з каси декільком особам 13 П-49 Розрахунково-платіжна відомість Розрахунок виплат по заробітній платі та її виплата з каси 14 Платіжне доручення Письмове доручення банку, який обслуговує підприємство, на перераху­вання певної суми коштів з поточного рахунку в банку на рахунок постачальника

 

Для досягнення поставленої мети тареалізації завдань аудитор повинен володіти  нормативно-правовою базою, щостосується саме цієї ділянки  перевірки.


2.Нормативно-правове регулювання операцій з грошовими коштами

         Аудитору своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами.Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудитора. Вона поділяєтьсяна зовнішню і внутрішню.

         Зовнішня нормативна базапредставлена у вигляді відповідних законів, постанов, наказів, інструкцій,положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, матеріалів зоподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку танаціональних нормативів аудиту. Вони потрібні аудитору, щоб виявити законністьта достовірне відображення господарських операцій, відповідність веденнябухгалтерського обліку і фінансової звітності, проведення аналізу та складаннявисновку.

         Внутрішня нормативна база –облікова політика суб'єкта, різні методичні, інструкційні, розпорядчі документиз організації фінансово-господарської діяльності на конкретному підприємстві(накази, розпорядження, посадові інструкціі тощо). Вони підлягають аналізу тазіставленню з чинною методологією.

         З метою правильноговикористання нормативно-правових актів при проведені аудиту аудитори повиннічітко розуміти компетенцію та положення органу, який видав відповіднийнормативно-правовий документ, що стосується операцій з грошовими коштами, тоосновним нормативним документом, що регулює касові операції є Положення про веденнякасових операцій в національній валюті в Україні, затверджений Постановою  ПравлінняНаціонального Банку України від 19.02.2001 року № 72. Вимоги цього Положенняпоширюються на юридичних осіб (крім установи банку і підприємства поштового зв'язку)незалежно від їх організаційно-правової форми  і форм власності, їхвідокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій і фірм, якіздійснюють підприємницьку діяльність, а також на зареєстрованих в установленомупорядку фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності безстворення юридичної особи, які здійснюють операції з готівкою в національнійвалюті та є обов'язковими для виконання з ними.

         Крім цього Положення існуютьще декілька документів, які регулюють операції з грошовими коштами в касіпідприємства та на поточному рахунку, відкритому підприємством в установібанку. До них належать:

1.   Інструкція про організаціюроботи по готівковому обігу установами банків України, затверджена постановоюПравління Національного Банку України від 19.02.01року № 69;

2.   Наказ Міністерства статистикиУкраїни “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій” від15.02.96р. № 51;

3.   Наказ Президента України “Прозастосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки”від 12.06.95р. №436/95 із змінами і доповненнями;

4.   Закон України “Прозастосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадськогохарчування і послуг” від06.07.95 р. №265/95-ВР із змінами і доповненнями;

5.   Наказ ДПАУ “Про затвердженнянормативно-правових актів” від 01.12.00 р. № 614;


3. Оцінка системивнутрішнього контролю і виявлення зон ризику

         Будь-якийекономічний суб'єкт має свою цільову функцію, яка реалізується і досягається задопомогою ефективно діючого управління. Однією з функцій управління окремимсуб'єктом є внутрішній контроль.

         Внутрішній контроль будучифункцією управління виступає засобом двостороннього зв'язку між об'єктамиуправління і органом управління, інформуючи про дійсний стан об'єкта і фактичневиконання управлінських рішень. Основною його метою є об'єктивне вивченняфактичного стану справ у суб'єкта господарювання, виявлення та попередження тихфакторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень ідосягнення поставленої мети.

         Так як внутрішній контроль являєтьсяневід'ємною частиною загальної системи управління, то в ході аудиторськоїперевірки аудитор зобов'язаний в першу чергу вивчити систему внутрішньогоконтролю клієнта, оскільки характер і якість комплексної аудиторської перевіркибагато в чому залежить від того, настільки грамотно і достовірно аудитор дастьоцінку функціонування і ефективності системи внутрішнього контролю суб'єктагосподарювання. Щоб повніше визначити характер, обсяг і зміст аудиторських процедураудитор повинен дати оцінку системі внутрішнього контролю у клієнта. Основнамета вивчення та  оцінки системи внутрішнього контролю клієнта – підготуватиоснову для планування аудиту, встановлення виду, термінів проведення і обсягуаудиторських процедур. В процесі такої оцінки встановлюється ймовірністьнаявності помилок в бухгалтерському обліку, які впливають на достовірністьфінансової інформації. При цьому слід мати на увазі, що система внутрішньогоконтролю не може дати абсолютних гарантій щодо його ефективності, оскільки:

ü  ніхтоне може гарантувати відсутність корисливих мотивів у працівника, наділеноговладою;

ü  керівництвочасто ігнорує контроль, який воно саме встановило;

ü  можливіпомилки, неточності в записах, підрахунках в результаті нерозуміння завдання,неохайності;

ü  незважаючина відбір кваліфікованих кадрів, які заслужили довіру, можливий вплив на них яквсередині, так і за межами підприємства.

         При перевірці операційпов'язаних з рухом грошових коштів в касі і на поточному рахунку аудитор вивчаєнаступні питання:

1.   наявність на підприємстві налагодженоїсистеми проведення раптових перевірок каси з повним перерахуванням грошовоїготівки і перевіркою інших цінностей, які знаходяться в касі;

2.   наявність на підприємстві наказу керівника,який встановлює періодичність перевірок;

3.   наявність ознак формального проведенняперевірок каси, призначення в комісію по проведенню перевірок постійно одних ітих же осіб, відсутність робочих записів ревізійної комісії, що додаються доакту та свідчать про перерахування банкнот, проведення перевірок каси на звітнідати, коли касир знає про них і заздалегідь готується;

4.   надання права підпису прибуткових івидаткових ордерів іншим особам, крім головного бухгалтера і керівникапідприємства, не відображене в розпорядженнях керівника підприємства;

5.   формальне проведення перевірок каси призміні (звільнені) касирі;

6.   відсутність в штаті касира, коли ці функціїпокладені на облікового робітника без письмового розпорядження керівникапідприємства;

7.   наявність договорів про повну матеріальнувідповідальність з касиром;

8.   застосування на підприємстві РРО тавнутрішній контроль за їх використанням.

Відповідальність за дотриманнямпорядку ведення касових операцій покладається на керівника підприємства,головного бухгалтера і касира.

При проведеніперевірки стану внутрішнього контролю аудитор маючи у своєму розпорядженніматеріали дослідження, виконаного перед укладанням договору, звіт попередньогоаудиту, аудитор проводить вивчення системи внутрішнього контролю шляхомопитування персоналу замовника, проведення власного спостереження, спілкуванняз попереднім аудитором, вивчення організаційно-розпорядчої і обліковоїдокументації на місці, вивчення результатів ревізій і перевірок всіхперевіряючи органів, тощо.  (див. мал.1)

         Результати опитуваннявивчення системи внутрішнього контролю можуть бути оформлені в виді анкети(додаток 1). Відповіді можуть бути різноманітними і касир може не знати чи є напідприємстві наказ про проведення раптових ревізій каси, керівник підприємства– про необхідність укладання договору про повну матеріальну відповідальність зкасиром. Не співпадання у відповідях на поставлені аудитором запитання можутьсвідчити про слабкі сторони внутрішнього контролю.

         З виявлення слабкихсторін в питаннях дотримання нормативних документів по готівковому обігуаудитору необхідно детально вивчити акти перевірки дотримання порядку веденняоперацій з готівкою контролюючими органами (додаток 2)

         Взагалі оцінюванняаудитором системи внутрішнього контролю проходить три етапи (див. мал. 2):

Оцінкасистеми внутрішнього контролю

/> <td/> />
   Малюнок 2. Оцінкасистеми внутрішнього контролю

1)   загальне ознайомлення з СВК;

2)   первинна оцінка надійності СВК;

3)   підтвердження достовірності оцінки СВК.

На першійстадії аудитору слід отримати загальне уявлення про специфіку і масштаб діяльностіклієнта, систему його бухгалтерського обліку. За підсумками первинногоознайомлення аудитор повинен прийняти рішення про те чи доцільно йому в своїйроботі спиратись на систему внутрішнього контролю.

Увипадку, якщо аудитор приймає рішення про те що він не може покладатись насистему внутрішнього контролю, він повинен планувати аудит таким чином, щоб аудиторськідумка не ґрунтувалась на довірі до цієї системи. Це необхідно у тих випадках, колинадійність СВК оцінюється  як “низька”  або коли аудитору найбільш зручно чи економічновиправдано не спиратись на цю систему.

В томувипадку, якщо за підсумками загального ознайомлення з  системою внутрішньогоконтролю економічного суб'єкта аудитор приймає рішення про те, що він може покладатисяу своїй роботі на систему внутрішнього контролю, йому слід провести первиннуоцінку надійності СВК. Вона здійснюється на основі методів і прийомів, якіаудитори розробляють самостійно.

 Упроцесі первинної оцінки надійності системи внутрішнього контролю аудитор зобов'язанийбрати до уваги те, що:

Ø   перевіряють бухгалтерську ігосподарську документацію клієнта всього звітного періоду, а не тільки окремихперіодів часу;

Ø   при перевірці необхідно приділитибільше уваги тим періодам діяльності, в яких мала особливості чи відмінностіпорівняно з діяльністю типовою для всього періоду вцілому;

Оцінкаокремих засобів контролю як “низькою” не виключає можливості оцінки надійностіінших окремих засобів контролю як “середньої” чи “високої”.

Аудитор,який прийняв за підсумками процедури первинної оцінки рішення про довіру СВКзобов'язаний в ході аудиторської перевірки здійснювати процедури підтвердженнядостовірності цієї оцінки. Ці процедури здійснюються в період перевірки на основіметодики і прийомів, які розробляються аудитором самостійно.

В томувипадку, якщо аудитор в ході процедури підтвердження надійності прийде довисновку про те, що оцінка надійності СВК в цілому виявиться нижчою від тієї,що була отримана в ході первинної оцінки, він  зобов'язаний належним чиномскоригувати порядок здійснення інших аудиторських процедур, щоб підвищитидостовірність своїх висновків за результатами проведення аудиту.

Всі етапиоцінки СВК повинні належним чином документуватися із зазначенням документів,якими керувався аудитор, даючи відповідну оцінку надійності всієї СВК.

Показникитого, що аудитор отримав необхідне знання системи бухгалтерського обліку  івідповідності внутрішнього контролю, може бути те, що він знає про недоліки вцих системах, а отже може визначити певні зони ризику при ведені операцій зготівкою, а саме:

1.   аудитор зобов’язаний повідомити клієнта про можливі порушення і допомогтиїх усунути. Основні порушення готівкового обігу, за які накладаються стягненняпоказані ні малюнку 3.

/>

/>

Малюнок 3. Типові порушення в сферіготівкового обігу

2.   оцінивши систему внутрішньогоконтролю аудитор на основі отриманої інформації планує і складає програмуаудиторської перевірки руху грошових коштів в касі підприємства та поточномурахунку в банку.


4. Зміст програми аудиторської перевірки руху грошових коштів вкасі і на поточному рахунку в банку

                Для виконання плану аудитор повиненпідготувати в письмовій формі програму аудиторської перевірки з визначенням вній конкретних завдань і  процедур для кожного об'єкту аудиту.

         Програма аудиту –це детальний перелік змісту аудиторських процедур. Цей перелік є детальноюінструкцією для асистентів аудитора та рядових учасників перевірки, який такожє засобом контролю за якістю їх роботи. Програма повинна бути настільки деталізованою,щоб можна було використовувати її як інструкцію для виконавців аудиту, якіберуть участь у перевірці. У програмі аудиту види, зміст та час проведенняпроцедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плануаудиту. Вона містить перелік об'єктів аудиту по його напрямкам, а також час,який необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або аудиторських процедур.

         Аудитор затверджує програму,визначаючи суттєвість по процедурах аудиту, об'єкт аудиту з кожного питанняокремо та масштаб перевірки.

         Найчастіше для зручностіпрограма оформлюється у вигляді таблиці. На початку програми як правиловказується:

¨    назва підприємства;

¨    період перевірки;

¨    дата перевірки;

¨    об'єкт перевірки.

У програмі крімпрізвища також вказують ініціали аудитора, який робив перевірку конкретного об'єкта аудиту, час, якийнеобхідно витратити на перевірку конкретного об'єкта перевірки, тапередбачають місце для поміток про фактичне виконання плану аудиту з кожногопитання.

         Програма по кожному об'єкту аудиту підписуєтьсякерівником групи аудиторів або керівником аудиторської фірми.

         Існує два типи підготовкипрограми: максимально жорсткий і максимально гнучкий. Найбільш вдалою являєтьсязмішана форма програми, коли аудитор, маючи основну програму, складає свою зурахуванням специфічних властивостей. Наприклад, основна програма може включатинаступні об'єкти аудиту:

1.   Основні відомості пропідприємство

2.   Правові основи діяльностіпідприємства:

  Ø правовий аналіз установчих документів;

  Øнаявність державних дозволів на проведення окремих видів діяльності;

3.   Оцінка діючої системи облікута внутрішнього контролю:

  Øформа рахівництва, рівень автоматизації бухгалтерського обліку;

  Øперевірка бухгалтерської комп'ютерної програми на предмет ймовірностідопущення нею помилок в обліку;

  Øорганізація бухгалтерського обліку у відповідності з діючими вимогами;

  Øдотримання прийнятої методології відображення окремих господарських операцій;

  Øоцінка діючої системи внутрішнього контролю;

  Øправильність виведення результатів проведених інвентаризацій.

4.   Грошові кошти

  Øдотримання діючих норм ведення готівкових операцій;

  Øнаявність банківських рахунків;

  Øсклад інших грошових коштів;

  Øотримання письмових тверджень від банку про залишки на рахункахзаданих підприємству, та співвідношення цієї інформації з обліком;

  Øвнутрішній контроль за проведенням грошових операцій.

При аудитіоперацій з грошовими коштами, зокрема касової готівки, аудитор проводитьперевірку в декілька етапів (мал.4). Оглянемо детально проведення перевірки накожному етапі окремо (див. додаток 3)

/> /> /> /> /> /> <td/> /> />
Аудит касових операцій

/>

 

 Малюнок 4.  Порядок проведенняаудиту грошових коштів в касі

         На підготовчому етапі аудитукасових операцій аудитор повинен розглянути загальні питання організації роботикаси на підприємстві:

Ø  інтенсивністькасових операцій;

Ø  основнінапрямки касових надходжень і видатків;

Ø  кваліфікаціяі практичний досвід працівників, які забезпечують роботу каси на підприємстві;

Ø  наявністьдоговорів з касирами про повну матеріальну відповідальність. Касир несе повнуматеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей та за всяку втрату, яка причинена підприємстві як в результаті навмисних дій, так і врезультаті недбайливого чи недобросовісного відношення до своїх зобов'язань.Тому після видання приказу розпорядження про назначеннякасира, керівник підприємства зобов'язаний ознайомити касира з Положенням про веденнякасових операцій та заключити договір про його повну індивідуальну матеріальнувідповідальність.

Ø  забезпеченістьобліку касових операцій електронно-обчислювальною технікою;

Ø  обладнанняприміщення каси на підприємстві. Для забезпечення надійності і збереженняготівки, у відповідності з Положенням про ведення касових операцій внаціональній валюті в Україні,  каса повинна бути ізольована від інших приміщень,обладнана спеціальним віконцем для проведення операцій з клієнтами іспівробітниками, мати сейф чи металічний шафа, охоронно-пожежну сигналізацію,яка відповідає вимогам діючого стандарту.

         Ретельне вивчення зазначенихпитань дасть змогу аудитору скласти думку про стан касових операцій напідприємстві, визначити вузькі місця в організації їх обліку і можливі напрямкипорушень і помилок, а саме:

Основні порушення в операціях з грошовими коштами в касі

№ п/пї

 

Можливе порушення

 

Характеристика порушення

 

1 Пряме розкрадання грошових коштів нічим не обґрунтоване пряме розкрадання грошових коштів  розкрадання грошових коштів, що маскується розписками посадових осіб, працівників бухгалтерії та інших працівників підприємства 2 Не оприбуткування та привласнення грошових коштів, що надійшли Не оприбуткування і привласнення грошових коштів, що надійшли з банку  не оприбуткування і привласнення грошових сум, що надійшли від різних фізичних та юридичних осіб по прибуткових ордерах не оприбуткування і привласнення грошових сум, що надійшли від різних юридичних осіб за довіреностями неповне оприбуткування грошових сум 3 Надлишкове списання грошей по касі повторне використання одних і тих же документів для списання грошей по касі,  надлишкове списання грошей по касі шляхом неправильного підрахунку підсумків в касових документах і звітах касира,  надлишкове списання грошей по касі без підстав або за фальсифікованими документами  надлишкове списання грошей по касі шляхом підробки законно оформлених документів зі збільшенням сум списань 4 Привласнення сум, законно нарахованих різним особам та організаціям привласнення депонованої заробітної плати та коштів, нарахованих за іншими підставами,  привласнення сум, що належать іншим підприємствам 5 Недотримання лімітів залишку готівки розрахунки готівкою в сумі, що перевищує ліміт      не встановлення ліміту залишку готівки  несвоєчасна здача понадлімітних залишків готівки в банк 6 Проведення розра­хунків з різними особами понад встановлені ліміти розрахунки готівкою в сумі, що перевищує гранично встановлену норму 7 Розрахунки з населенням готівкою за готову продукцію, товари, виконані ро­боти та надані послу­ги без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) не застосовуються реєстратори розрахункових операцій, використовуються реєстратори розрахункових операцій, не зареєстровані в податкових органах 8 Некоректне відоб­раження касових операцій в регістрах синтетичного обліку некоректне складання проводок,  неправильне виведення залишків, невідповідність записів в регістрах записам в касовій книзі, звітах касира і документах

        

Перший етап аудиту  перевірки касовихоперацій передбачає проведення раптової ревізії каси з повним поаркушнимперерахунком усіх грошей та інших цінностей, що знаходяться у касі підприємства(векселів, зобов'язань). Це перешкоджає можливості скрити недостачу, надлишокчи інші зловживання. До початку перевірки наявність грошових коштів і іншихцінностей касир повинен скласти касовий звіт. В нього включаються всіприбуткові і видаткові касові документи, які знаходяться в касі. Касиру також пропонують написати розписку про те, що до початку інвентаризації  всі прибуткові і видаткові касові документи на грошові кошти включені в звіт іпередані бухгалтерії, всі грошові кошти, які надійшли в касу оприбутковані, авитрачені – видані та списані в затрати. Це необхідно для попередження заявкасира після перевірки каси про наявність у нього документів, які не включені востанній касовий звіт. Після перевірки грошей та інших цінностей в касі, складаєтьсявідомість інвентаризації каси та обов'язково результати фіксуються в робочих документахаудитора.

Деякі аудиторипри аудиторській перевірці каси не проводять інвентаризацію касової готівки таінших цінностей, які знаходяться в касі, вважаючи цю процедуру не обов'язковою.В даному випадку він може користуватися результатами внутрішнього контролю,якщо перевірені ним акти інвентаризації наявності грошових коштів не викликаютьнедовіри та він приймає рішення про доцільність проведення  інвентаризації.

         Далі аудитор повинен вивчитипитання своєчасності проведення інвентаризації каси, наявності випадківраптових інвентаризацій кас керівництвом підприємства. Згідно Положення проведення касових операцій в національній валюті в Україні, в строки, установленікерівником підприємства, але не рідше одного разу в квартал, на кожному підприємствіповинна проводитись раптова інвентаризація (ревізія) каси поаркушним перерахункомвсіх грошей. Вони є необхідним і важливим елементом внутрішньогосподарськогоконтролю дотримання касової дисципліни.

         Другим етапом є перевіркаправильності заповнення касових документів та організації порядку веденнякасових операцій.  Під час перевірок з'ясовується наявність у підприємствакасової книги, а також відповідність її оформлення вимогам наказу Мінстату.Перевіряючи порядок ведення касової книги, необхідно впевнитися, щопідприємство має тільки одну касову книгу, яка має бути пронумерована,прошнурована і опечатана сургучною або мастиковою печаткою. Кількість аркушів укасовій книзі повинно бути засвідчено підписами керівника і головногобухгалтера. Підчистки та невмотивовані виправлення в касовій книзізабороняються. Крім того, перевіряється правильність ведення касової книги,оформлення в ній касових операцій із приймання і видачі готівкових коштів (утому числі за строками), відповідність зазначених у ній сум про прийняту докаси або видану з каси готівку даним прибуткових і видаткових касових ордерів(типові форми відповідно КО-1 і КО-2), якість і своєчасність записів касиразгідно із зазначеними в касовій книзі касовими документами, наявність підписубухгалтера, який перевірив записи в касовій книзі за кількістю отриманих ним касовихордерів, правильність підрахунку в касовій книзі фактичних залишків готівки  вкасі на кінець дня тощо. Перевіряється також правильність заповнення всіхреквізитів  прибуткових і видаткових касових ордерів та платіжних (розрахунково- платіжних) відомостей. Неприпустимі будь-які виправлення, закреслювання і т.ін, також перевіряється проставлення потрібних дат, номерів сум, підстав для їхвиписки, наявність підписів службових осіб і одержувачів коштів, печаток,штампів, підписів про отримання готівки, правильність оформлення депонованихсум тощо. За окремими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями можутьвибірково перераховуватися суми виплаченої готівки.  Прибуткові касові ордери іквитанції до них, а також видаткові касові ордери мають бути заповнені такимчином, щоб забезпечувалося збереження цих записів протягом терміну зберіганнядокументів. Слід уважно перевірити використання бланків прибуткових касовихордерів, їх облік та зберігання. Обов'язково  установлюється наявність упідприємства журналу реєстрації   прибуткових і видаткових касових ордерів такниги обліку прийнятих та виданих касиром грошей      (типові форми відповідноКО-3 і КО-5)       і правильність їх ведення, а також правильність відображенняв касових документах номерів кореспондуючих рахунків, відповідність міжкореспонденцією рахунків, внесених до касової книги та проставлених у касовихордерах, наявність потрібних виправдувальних документів, що додаються докасових ордерів (заяви, накладні, рахунки, довідки, тощо), і відміток про їхпогашення. У касових документах, які викликають сумніви щодо їх справжності,перевіряється достовірність підписів одержувачів коштів і службових осіб, якідають пояснення щодо цього. При виявленні неправильно оформлених документів аудиторскладає відомість

Відомість виявлення аудиторомнеправильно оформлених касових документів

Код

Журнал-ордер

Назва і зміст документа

Сума

Суть порушення

Особи, відповідні за порушення

Заходи по знешкодженню порушення

Дата

1 1 26.6.02. Видатковий касовий ордер № 103 від 25.05.02 на виплату І. І. Судоменко на поточний ремонт 17700 На рахунку Судоменко немає підтвердження про виконання роботи, акт прийняття робіт відсутній Бухгалтер А.Н. Кравець, касир В.Д. Редька І т. д. Всього

Перевіркаоперацій з видачі готівки з каси проводиться на третьому етапі аудиту. Особливаувага під час перевірок касової дисципліни  має приділятися цільовому використаннюготівки, яку підприємство (підприємець) одержує в установі банку. Підприємства(підприємці), що мають поточні рахунки в установах банків, одержують готівку зцих рахунків в установах банку у межах наявних коштів і витрачають її виключнона цілі, які визначені в грошовому чеку та не суперечить чинному законодавствуУкраїни. Підприємства мають право зберігати готівку в своїй касі, що одержана вустанові банку для виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій,дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів,включаючи день одержання готівки в установі банку. Цільове призначення цихкоштів зазначається конкретним підприємством  при заповненні грошового чекавстановленої форми і не повинно суперечити чинному   законодавству України. Приперевірці цільового використання готівки використовуються банківські виписки,касові книги, звіти касира, видаткові касові ордери, журнали-ордери 1 закредитом рахунку 301 “Каса”, книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), атакож документи, що підтверджують факт витрачання готівкових коштів запризначенням. Крім того, можуть також використовуватись товарні та касові чеки,розрахункові квитанції до прибуткових касових ордерів, проїзні документи, іншірозрахункові документи, а також акти про закупівлю товарів (виконання робіт,надання послуг), платіжні (розрахунково-платіжні) відомості, рахунки-фактури,товарно-транспортні накладні, договори  купівлі-продажу, авансові звітипідзвітних осіб тощо. Під час перевірки підприємства порівнюються відповіднізаписи в касовій книзі та прибуткових касових ордерах з банківськими випискамищодо цільового призначення одержаних у банку коштів, що визначається засимволами касових оборотів, які зазначаються в банківських виписках (згідно іззмістом символів звіту про касові обороти банків України, що викладені в главі6 Інструкціі). У разі виникнення розбіжностей з'ясовуються їх причини.

 Суми і напрямкивикористання готівки, одержаної в касі банку, порівнюються з аналогічнимипоказниками їх фактичного витрачання із залученням відповідних виправдувальнихдокументів. За результатами перевірки встановлюються конкретні факти нецільовоговикористання готівки, з'ясовуються їх причини. Якщо лише частина одержаної вбанку готівки була витрачена за цільовим призначенням, а інша не здана  до касипідприємства, то сума витраченої на інші цілі готівки кваліфікуються якнецільове використання коштів. Вважаються порушеннями також випадки фактичноговикористання підприємством (підприємцем) одержаної в банку готівки за цільовимпризначенням, але без надання підтверджу вальних документів. Особливо уважно потрібноперевіряти також обґрунтованість касових операцій по видачі грошових коштів навиплату заробітної плати по платіжним відомостям та для розрахунку з іншимипідприємствами. Насамперед це пов'язано з наявністю у підприємства податковоїзаборгованості (податкової картотеки на розрахунковому рахунку), при цьому,залежно від терміну, за який проводиться аудит, слід врахувати зміни в порядкуведення касових операцій, які відбулися шляхом прийняття нового Положення пропорядок ведення касових операцій від 19.02.2001 р.  Перш за все вибірковимспособом необхідно встановити, чи всі внесені в розрахунково-платіжні відомостіособи фактично працювали на підприємстві і чи немає серед них підставних, наяких начисляється заробітна плата. Такі факти встановлюються звіркою данихвідомості з показниками обліку особового складу і табелів, з наказами прозачислення і звільнення з роботи, з даними первинних документів про начисленнязаробітної плати. Необхідно перевірити висновки в платіжних відомостях, так якнерідко допускаються факти навмисного завищення висновків в графі “До видачі”на передбачу вальну суму присвоєння. При такій перевірці звертають увагу навеличину виплачених сум окремим особам з послідуючою перевіркою їх реальності,на достовірність підписів осіб, отримавши грошові кошти, на дописані суми,підчистки, не обговорення виправлення, неякісно оформленні довіреності та інше.У всіх відомостях цілеспрямовано перевірити справжність підписів грошовихкоштів. Для цього підписи в одних відомостях зіставляють з підписами в інших,причому, особлива увага звертається на виправлення і підчистки. В окремихвипадках слід опитати отримувача грошових коштів.

 При здійсненіконтролю за дотриманням ведення операцій з готівкою особлива увага також маєприділятись операціям з одержання підприємством значних сум (що перевищуютьеквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленоїНБУ). При цьому систематизуються згідно з банківськими документами всі випадкиодержання підприємством значних сум готівкових коштів, а за потреби використовуютьсятакож відповідні дані установ банку, у яких відкриті основні та додаткові рахунки.Під час перевірки аналізується обсяги готівки, періодичність та структура її видачі,динаміка порівняно з попередніми періодами. Звертається також увага на строкивідкриття підприємством рахунку, проведення ним операцій, що не є економічновиправданими або суперечать чинному законодавству. Аналізується також видачаготівки в сумах, що  становлять менше ніж 10000 євро, але які підприємство, щоперевіряється одержувало зі свого рахунку регулярно протягом короткого періоду.За потреби для контролю за цільовим використанням значних сум готівки, щоодержані підприємством в установі банку, можуть здійснюватися зустрічніперевірки.  У випадку коли аудитор виявляє неправильне використання готівки,він складає відомість

Відомість виявлення аудиторомвипадків неправильного використання грошових коштів в касі

заперіод з 1 березня 2002 р. по 1 березня 2003р. 

Код

Журнал-ордер, відомість

Документ

Операція

Сума збитку

Зміст порушення

Відповідні особи

Місяць

Назва

Дата

Зміст

Сума

Главбух

Керівник підприємства

Всього

Аудитор______________А.Л.Бінкін

Перевіряючи касові операції,необхідно встановити їх законність, достовірність і господарськуцілеспрямованість. При цьому старанно аналізуються  повнота та своєчасністьоприбуткування грошей в касу. Методику проведення перевірки правильностіоприбуткування грошових коштів в касу передбачає четвертий етап.

Грошові коштипоступають в касу підприємства:

            Ø  з розрахункового рахунку, який відкритий в установі банків;

            Øза реалізовану продукцію (роботи, послуги);

Ø  невикористаніпідзвітні суми;

Ø  депонованузаробітну плату.

Повноту та своєчасність оприбуткуваннягрошей в касу, отриманих з рахунків підприємства в банку, встановлюється шляхомзустрічної та взаємної перевірки даних виписок банка з розрахункових рахунківпідприємства, корінці чекових книжок, прибуткових касових ордерів та записів вкасовій книзі. При вивчені грошових операцій аудитору необхідно запросити ізвідповідного відділення банку справку про видані чекові книжки за весь вивчаємий період. Для того щоб не було ніяких  сумнівів, що отримані із банківськихрахунків грошові кошти оприходувані своєчасно і повністю, необхідно перевіритизаписи в журналі-ордері №1 і касовій книзі з сумами на корінцях чекових книжокі в виписках банків. Необхідно мати на увазі, що чекові книжки, корінцівикористаних чеків, а також невикористанні чеки повинні зберігатися у головногобухгалтера в умовах, виключаючи можливість їх втрати. Зіпсовані чеки з надписом”Анульовані” слідує зберігати підклеєними до корінців чеків. Забороняєтьсядовіряти зберігання чекових книжок іншій особі, зокрема касиру, який отримує почекам готівку з банку, а також підписувати незаповнені чеки.

Під час перевіркиповного і своєчасного оприбуткування коштів, що надійшли до каси підприємствавід здійснення господарської діяльності, записи в касовій книзі звіряються засумами та строками з даними відповідних прибуткових касових ордерів (із залученняму разі потреби таких виправдувальних документів, як товарних і касових чеків,розрахункових квитанцій, квитанцій до прибуткових касових ордерів,рахунків-фактур, товарно-транспортних і податкових накладних тощо). За потребипоглибленої перевірки повного оприбуткування в касі готівкових коштів,одержаних з різних джерел, можуть аналізуватися також обороти за відомістюжурналу-ордера №1 за дебетом рахунку 301 “Каса” порівняно з оборотами за кредитомкожного кореспондуючого рахунку з подальшим порівнянням їх із відповіднимизаписами в касовій книзі та даними документів, які підтверджують фактичнеодержання підприємством певних сум готівки у відповідні строки. Стараннійперевірці підлягають операції по оприбуткуванню виручки від реалізаціїпродукції і надані послуги робітникам підприємства за готівку, так як по данимопераціям частіше всього зустрічаються зловживання, пов'язані з повним чичастковим не оприбуткуванням поступивши в касу грошей. В випадку розходженьслід провести перевірку указаних операцій по суті і встановити причинивідхилень. При наявності заборгованості робітників чи інших осіб за, наприклад,куплені товарно-матеріальні цінності необхідно перевірити реальність виникненнятакої заборгованості.

Крім вищеназванихметодів перевірки, для контролю за повним і своєчасним оприбуткуванням готівкиконкретним підприємством, аудитор може застосовувати відповідні зустрічніперевірки, що здійснюються безпосередньо на підприємствах-покупцях (замовниках),які сплатили готівкові кошти, шляхом залучення відповідних первинних документівта взаємного звіряння касових документів отримувачів готівки з даними покупців.Під час перевірок аудитор має брати до уваги, що за наявності в касіпідприємства готівки. Яка не підтверджена прибутковими касовими ордерами, вонавважається не оприбуткованою в касі та зараховується в дохід підприємства.

При встановленівипадків не оприбуткування грошей, виправлень, підчисток, розходжень в номерахчеків  чи розриву між датами отримання грошей по виписці банків таоприбуткування їх в касі слід вияснити причини. З цією метою беруться письмовіпояснення з касира та головного бухгалтера підприємства.

На п'ятому етапіаудитор перевіряє додержання підприємством встановленого ліміту  залишкуготівки в касі. Ліміт каси встановлюється підприємствам, які мають поточнірахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою. Такі підприємстваможуть зберігати у своїй касі готівку на кінець дня в межах затвердженоголіміту каси. Порядок установлення підприємствам ліміту каси, порядку і строківздавання готівкової виручки регулюється Інструкцією про організацію роботи зготівкового обігу установами банків України (далі — Інструкція).Відповідальність за неподання заявок-розрахунків у визначені строки танесвоєчасне одержання встановленого ліміту каси згідно з умовами договору нарозрахунково-касове обслуговування покладена на підприємства.

 Підприємствазобов'язані здавати готівкову виручку понад установлений ліміт каси в порядку істроки, визначені установою банку для зарахування  на їх поточні рахунки. Якщоліміт каси підприємству взагалі не встановлено, то вся наявна готівка (крімрозміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) в його касі накінець дня має здаватися до банку (незалежно від причин, внаслідок яких ліміткаси не встановлено).

Під час перевіркидотримання підприємствами ліміту каси визначається встановлений установою банкуабо самостійно визначений підприємством (у випадках передбачених Інструкцією)ліміт каси, уточнюються за наявними копіями заявок-розрахунків та наказами(розпорядженням)суми самостійно доведеного підприємством ліміту каси своїмвідокремленим підрозділам. Під час перевірок з'ясовують те, як підприємстводотримується встановленого установою банку ліміту каси, строків і порядкуздавання готівкової виручки, а також своєчасність повернення в банк невитрачених у визначений строк коштів, виданих на оплату праці та інші виплати.При цьому має враховуватися те, що кошти. Одержані з каси банку або направленіз виручки на виплати, пов'язані з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів(доходу), можуть відповідно до пункту 2.14 цього Положення протягом 3-5 днівможуть зберігатися в касі підприємства понад установлений ліміт каси.

Для визначенняпонадлімітних залишків готівки в касі порівнюються записи про фактичні їїзалишки в касу за касовою книгою з установленим підприємству лімітом каси закожний день незалежно від того, здійснювалися в цей день касові обороти(надходження і витрати готівки) чи ні. Якщо в період, що перевіряється,виявлено перевищення ліміту каси, то визначається, протягом якого часу (у днях)і які понадлімітні суми не здавалися в установлені строки до банку і з якоїпричини, а також загальна суми понадлімітних залишків (зразок розрахункупонадлімітних залишків приведений нижче в табл. 2)

Під час перевірок мають такожвраховуватися особливості визначення понадлімітних залишків і порядку здаваннядо кас банків підприємствами торгівлі, громадського харчування та послуг згідноз пунктом 4.16 Інструкції. При здійснені цих перевірок у сфері торгівлі,громадського харчування та послуг також звертається увага на необхідність забезпеченняпостійної наявності в касах підприємства, що перевіряється, розмінної монетидля видачі здачі. Виявлені порушення встановленого ліміту каси відображається вакті перевірки (зазначаються дані про діючий ліміт каси, фактичні залишки готівкикаси в ті дні, коли було перевищено її ліміт, а також розрахунок загальної сумиперевищення встановлених лімітів за кожний день).

Таблиця 2.    Порядок розрахунку понадлімітних залишків готівки в касі підприємства

Дата

Залишок готівки на початок дня

Надходження готівки до каси

Видача готівки з каси

Залишок готівки на кінець дня

У т. ч. за платіжними відомостями в дні виплат, пов'язані з оплатою праці

Ліміт каси

Понадлімітні залишки за кожний день

04.10.02 10 250 80 180 100 80 04.10.02 180 100 140 140 100 40 І т. д. ... ... ... ... ... ... ... Всього 510

         Останнім сьомим етапомперевірки є зіставлення даних первинних, аналітичних і синтетичних обліковихдокументів з даними, відображеними у звітності підприємства, з метоювстановлення їх відповідності. В разі виявлення аудитором порушень законодавстваі інших документів, регламентуючим господарсько-фінансову діяльність і станбухгалтерського обліку аудитор складає відомість.

   Перевірка рухугрошових коштів на поточному рахунку здійснюється на основі такої програми(дивдод.4)

Вивчення банківських операцій розпочинається із з'ясування аудиторомпитання, які рахунки відкриті підприємством в обслуговуючих установах банку.Кожному підприємству для зберігання коштів відкривають поточний рахунок, наякий надходить виручка від продажу продукції, товарів, ведення робіт і наданняпослуг, проводяться розрахунки за виконані роботи, оплата товарно-матеріальнихцінностей, робіт і послуг. Крім поточного рахунку, підприємства можуть мати йінші рахунки в банках.

 

Незалежно від того, якими рахунками в банку користується. підприємство,аудит, проведений на основі виписок банку та доданих до них документів,доцільно здійснювати в такій послідовності.

Перевірка наявності виписок з кожного банківського рахунку і ланцюжкаперехідних залишків у них. Аудитори повинні впевнитись, що в бухгалтерії є внаявності всі виписки банку і за всіма рахунками. Разом з цим потрібноперевірити їх вірогідність.

Щоб впевнитись в наявності всіх виписок, необхідно звернути увагу нетільки на нумерацію сторінок, але й на дати. Виписки банку за кожним рахункомслід окремо підібрати за всі робочі дні, в які проводилися операції. Неробочідні можна визначити за календарем, а дні, в які операції не проводились, — запослідовністю залишку.

Вхідні й вихідні залишки слід звіряти не лише за виписками, але й задатами здійснення попередніх операцій. Це дає змогу виявити знищені банківськівиписки за конкретний день. По кожній сумі, зазначеній в банківській виписці,повинні бути додані відповідні документи.

Перевірка якості і достовірності виписок банку, а також наявність додатківдо них. Виписка банку повинна бути без помарок, підчисток і необгрунтованихвиправлень.

При вивченні операцій за рахунками в установі банку перевіряється наявністьта достовірність виписок банку за кожним рахунком, наявність   штампів іпідписів працівників установ банків, відповідність зазначених у них даних данимбухгалтерського обліку — Головної книги. При цьому виписки добираються захронологічною послідовністю для того,  щоб перевірити, чи правильно перенесенізалишки з попередньої до наступної.

    Аудитор перевіряє також наявність усіх додатків та виписок, що засвідчуютьздійснення тієї чи іншої операції, платіжних доручень, платіжних вимог, заяв наакредитив. Якщо не вистачає додатків або якщо у виписках є помарки тавиправлення, аудитор за погодженням з клієнтом бере в банку копії такихдокументів.

Трапляються випадки, коли службові особи, одержуючи готівку з банку,повністю або частково не здають її до каси підприємства. Це приховуєтьсярізними шляхами: в одних випадках не заповнюються корінці чеків, а банківськівиписки знищуються; в інших — на корінцях чеків зазначають меншу суму, ніжодержано насправді, а у виписках банку роблять відповідні зміни. Викрити такіневідповідності можна, одержавши в банку справжню виписку і порівнявши її даніз сумами, оприбуткованими в касовій книзі і звіті касира. Особливу увагу слідзвернути на заповнення реквізитів документів.  Аудитор повинен також звіритиномери корінців грошових чеків з банківськими виписками, і звірити одержання іповноту оприбуткування коштів за касовою книгою. Якщо у банківській виписцівідсутній номер корінця чека, а сам чек знаходиться у чековій книзі, бо нібитозіпсований (що, ймовірно, свідчить про знищення банківської виписки, а отже — про можливі відхилення), то необхідно провести зустрічну перевірку цього чека вустанові банку.

Виписка банку по дебету і кредиту може бути виправлена в бухгалтерії абофіктивна. Операції, які викликають сумнів, за погодженням з клієнтом вивчаютьза допомогою зустрічної перевірки з банківською установою, якщо на такі дії єдозвіл клієнта.

У виписці банку є лише цифрові дані, тому аудитору важливо знати побудовута код умовних цифрових позначень змісту операцій. Необхідно пам'ятати, що наособових рахунках, відкритих у банку, записи по дебету означають зменшення(витрачання) коштів, а по кредиту — збільшення (надходження) коштів.

Також аудитору слід перевірити:

Øвідповідність дат платіжних доручень датам у банківських виписках;

Øправильність заповнення платіжних доручень;

Øтаксування оборотів у виписка банку.

Звірка оборотів і залишків, відображених у виписках банку, із записами воблікових регістрах. Для цього підраховують обороти за виписками в банку врозрізі кожного рахунку за кожен місяць і ці дані порівнюють із записами вжурналі № 1, відомості 1.2 та Головній книзі. Виписки банків контролюють затакою формулою:

åС' + åК — åД = åС“,            де

С'-  залишок на початок дня;

К– кредитовий оборот;

Д– дебетовий оборот;

С»– залишок на кінець дня.

Документальна перевірка записів за рахунками в банку слід проводити втрьох напрямах:

а) перевірити, чи повністювиправдані ці операції документами, доданими до виписок банку;

б) перевірити, чи правильно складеніза ними бухгалтерські проводки. Для цього необхідно провести суцільну перевіркубанківських документів за період, що вивчається, переглядаючи їх в порядкузаписів у журнал та відомість з одночасною відміткою записів на виписках банку.Необхідно переконатися у правильності оформлення документів і відповідностідоданих до них підстав,у наявності на копіях платіжнихдоручень штампів банку тощо;

в) провести систематизовануперевірку документів, згрупованих за однорідністю операцій.

Документи, які викликають сумнів, уважно перевіряються як за формою, такі за змістом. При цьому, як правило, необхідно провести за згодою замовниказустрічну перевірку і взаємний контроль операцій.

Після порівняння виписок банку з доданими до них первинними документами,встановлення правильності підрахунків сум оборотів, початкового і кінцевогосальдо, особливо ретельно перевіряється сутність господарських операцій, асаме: чи на законних підставах надійшла на відповідний рахунок або була списаната чи інша сума коштів. Для цього необхідно порівнювати дані бухгалтерськогообліку, товарно-транспортні документи, журнал реєстрації дорожніх листів тощо.

Крім взаємної звірки та порівняння сум, що записані у відповідних документах,треба також пересвідчитись у реальності тієї чи іншої операції.

Інколи підприємства перераховують кошти іншим підприємствам начебто запридбані товари, які насправді не надійшли на склад або надійшли, але не тогоасортименту, який зазначено у документах, або ж перераховані за придбанняматеріальних цінностей кошти були віднесені по бухгалтерських контировках удебет рахунків обліку витрат на виробництво, а фактично одержані цінності оприбуткованіконтировкою в дебет рахунків обліку матеріальних цінностей і в кредит рахунку372 «Розрахунки з підзвітними особами». Створена таким чиномнереальна заборгованість незаконно виплачується з каси.

Таблиця3. Основні порушення при проведенні операцій порахунках в банках

п/п

 

Можливе порушення

 

Характеристика порушення

 

Неповне відображення в обліку операцій по рахунках в банках Не відображення надходження сум, одержаних з банку і одночасне не відображення надходження сум на рахунок на таку ж суму, тимчасове віднесення відповідних сум на розрахунки з банком по претензіях  відсутність документів, що підтверджують списання грошових коштів з банківської о рахунку 2 Безготівкові перерахування коштів не за призначенням перерахування коштів постачальникам з викривленням тексту, що оплачуються з рахунку або з підміною копій банківських доручень переказ грошових коштів підставним особам за нібито виконані роботи або в порядку погашення заборгованості 3 Некоректне відображення операцій на рахунках в банках в регістрах синтетичного обліку некоректне складання проводок, неправильне виведення залишків, невідповідність записів в регістрах записам в первинних документах

5. Збіраудиторських доказів і оформлення робочих документів

         Основною найбільш важливою,відповідальною і трудомісткою частиною роботи аудитора являється збіраудиторських доказів по всім об’єктам контролю. На основі аналізу іузагальнення даних аудиторських доказів аудитор робить висновок щодо правильностіведення бухгалтерського обліку на аудируємому підприємстві.

           Висновки світового досвідупідготовки аудиторських доказів відображені в розробленому Комітетомміжнародної аудиторської практики  міжнародному нормативі аудиту “Аудиторськідокази”. В відповідності з цим нормативом під аудиторськими доказами слідрозуміти інформацію, яка підтверджує правильність відображення в обліку даних,чи даних, отриманих під час фактичної перевірки  стану контролює мого об’єкту,яку відбирає аудитор в процесі контрольних дій для видачі  замовнику висновокпро достовірність і правильність відображення в бухгалтерському облікуоперацій, пов’язаних зі зміною фінансово-господарського стану.

         Аудиторські докази, якправило відображають зміст частини інформації, яка є на підприємстві. Так якінформація являється основою для складання аудиторського висновку, тоаудиторські докази повинні відповідати наступним вимогам:

     Øнеобхідність;

     Øобґрунтування;

     Øповнота;

    Øправильність.

Для того, щоботримати аудиторські докази в залежності від змісту об'єкта аудиту та умов їхдослідження використовують прийоми фактичного, документального контролю тапідтвердження третьої сторони (як правило банків). Для отримання аудиторських доказів, які підтверджують правильність та достовірність даних бухгалтерськогообліку використовується прийом фактичного контролю – інвентаризація.Зіставленням фактичних даних з відповідними даними бухгалтерського облікувстановлюється стан перевіряє мого об'єкта. Таким чином аудитор отримує доказищодо реальності перевіряємих активів, зокрема грошових коштів. Інвентаризаціяготівки в касі, коштів на рахунках в банку дає можливість виявити недостачі аболишки грошових коштів.

Об'єктами інвентаризації є:

  ·готівка(національна та іноземна валюта);

 ·цінні папери (акції, облігації, депозитні сертифікати);

   ·грошовідокументи (векселі, лімітовані чекові книжки, акредитиви, талони напаливно-мастильні матеріали тощо);

   ·бланкисуворого обліку (акції та облігації власної емісії, санаторно-курортні путівки,незаповнені бланки векселів);

        ·  залишки порахунках в банку (по виписках банку).

Інвентаризація касової готівки проводиться комісією в складіаудитора, головного бухгалтера і касира. Під час інвентаризації встановлюєтьсяфактична наявність грошових коштів, поштових марок, розрахункових чековихкнижок та інших грошових документів, цінних паперів.

Перш, ніж почати вивчати касові операції, аудитор має уважно вивчитинормативні документи, що регламентують порядок ведення касових операцій,збереження готівки в касі, та ознайомитися зі списком осіб, що несутьвідповідальність за недотримання цього порядку.

До початку вивчення касових документів слід визначити, чи укладенийдоговір про матеріальну відповідальність керівника підприємства з працівниками,які відповідають за ведення касових операцій.

Потім касир зобов'язаний скласти звіт касира, який передається аудиторуразом з письмовою розпискою про відсутність у касі грошей і грошових документів,які належать особисто касиру або стороннім організаціям.

Якщо касир заявить, що у касі зберігається готівка або інші цінності, якіналежать стороннім підприємствам, то аудитори повинні негайно одержати відостанніх довідку про суму грошей, що їм належить.

Зберігати в касі готівку, яка не належить даному підприємству, заборонено.

Перевірка наявності грошових коштів та інших грошових активів в касіпроводиться шляхом їх перерахунку касиром в присутності аудитора і головногобухгалтера або іншого члена комісії. Результати підрахунку перевіряє аудитор.Готівка в опечатаних банком пачках розпечатується і також перераховується. Занаявності великої кількості купюр складається опис, в якому зазначаєтьсяномінал купюр, їх кількість і сума. Опис підписується всіма членамиінвентаризаційної комісії.

Під час перевірки фактичної наявності грошових документів встановлюєтьсясума, автентичність кожного документу і правильність його оформлення. Перевірказдійснюється за окремими видами документів із зазначенням в інвентаризаційномуописі назви, номера, серії купюри і загальної суми.

Залишок пред'явленої готівки та цінних паперів комісія порівнює із залишкамипо касовій книзі на момент інвентаризації. Результати заносяться

доінвентаризаційного опису.

Перевіряючи касову книгу, аудитори з'ясовують, чи своєчасно касирпроводить в ній записи за операціями, що мали місце на момент проведення аудитуабо, чи пронумерована та прошнурована касова книга, чи скріплена вона печаткоюз підписом керівника і головного бухгалтера.

Запізнення з записами в касову книгуне можуть бути підставою для припинення інвентаризації готівки в касі. У такомуразі касир зобов'язаний зробити всі записи в присутності членівінвентаризаційної комісії.

За наявності на підприємстві кількох структурних підрозділів (крамниці,кафе, їдальні, пункту надання послуг тощо) на замовлення клієнта інвентаризаціяготівки проводиться в кожній касі або у кожної підзвітної особи, яка займаєтьсязбором виручки або виплатою заробітної плати.

Якщо на момент перевірки гроші знаходяться не лише в касі, а й у касирів-інкасаторів,то в цьому разі проводиться одночасна інвентаризація готівки у цих осіб. Завідсутності такої можливості всі місця зберігання готівки опечатуються, аперевірка проводиться послідовно.

В період інвентаризації в касі можуть перебувати частково оплачені (незакриті) платіжні відомості на виплату заробітної плати, пенсій, допомог, атакож різного роду розписки на видачу грошей у тимчасове користування. Часткововиплачені за такими платіжними відомостями суми, дозволено заносити до актуінвентаризації з певним застереженням. Розписки, неправильно оформленідовіреності, документи на видачу коштів з каси, на яких немає розпискиотримувача, до заліку не приймаються, а видані за ними

сумивважаються недостачею.

Виявлена в касі готівка, не виправдана прибутковими документами, вважаєтьсялишком каси і зараховується в доход підприємства.  Якщо цінні паперизберігаються в депозитарії, то їх наявність підтверджується випискоюдепозитарія, і на її підставі вони заносяться до акту. Дані про іноземну валютувносяться до документів за курсом НБУ, який діє на день інвентаризації.

За фактом проведення інвентаризації аудитор складає висновок, дані проведеноїінвентаризації звіряються з даними поточного обліку і робляться висновки прорезультати інвентаризації. За наявності розходжень з касира в обов'язковомупорядку береться письмове пояснення їх причини.

За результатами інвентаризації касової готівки аудитору слід з'ясувати,чи проводяться підприємством розрахунки з населенням за відпущені їм товари(надані послуги), оскільки підприємство зобов'язане вести вказані розрахунки іззастосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Інвентаризація грошових коштів на рахунках в банку здійснюється методом звіркизалишків, які обліковуються на рахунках в бухгалтерії, із залишками вбанківських виписках.

Розбіжності, виявлені інвентаризацією, оформлюються актом. За необхідностідостовірність виписок встановлюють зустрічною перевіркою з банківськимиустановами.

При інвентаризації не повинні залишатися поза увагою банківські операції,не підтверджені відповідними документами. За погодженням з. клієнтом необхідноз'ясувати причину відсутності документів і у випадку необхідності звернутись добанку за роз'ясненнями по даній операції.

Інвентаризація грошових коштів в дорозі здійснюється шляхом порівняннясум на відповідних субрахунках з даними квитанцій банківських установ, поштовихвідділень, копій супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам банкутощо.

Після перевіркифактичної наявності коштів аудитор розпочинає документальну перевірку.

Одним з найбільшдоказовим джерелом інформації є первинний документ, в якому фіксується кожнагосподарська операція. Перевірка реквізитів і записів та достовірностідокументів здійснюється з метою виявлення фальшивих документів,  тобто таких, вяких є підчистки, підроблені записи і резолюції, заміна текстів та цифр. Такідокументи використовуються для того, щоб приховати обман та інші порушенняправил ведення касових операцій і розрахунків готівкою. Особлива увага повиннаприділятися відбиткам штампів і печаток. Їх незвична форма, різний розмір тихсамих знаків, неправильний текст та інші ознаки можуть вказувати на підробкудокументів. Мають також значення зовнішній вигляд документа, папір, на якомувін виконаний, форма бланка, фарба, якою зроблені записи (чорнила, олівець,паста), колір фарби і т. д. Особлива увага приділяється підписам посадових таматеріально відповідальних осіб, які приймали і відпускали грошові кошти.

Огляд документівз метою виявлення підробок повинен поєднуватися з перевіркою правил їхоформлення. Якщо в документах є виправлення, а в касових та банківських документахвони не допускаються, то це є свідченням  “криміналу”. Необхідно також перевіритинастільки відповідають відображені в документах господарсько-фінансові операціївстановленим правилам і положенням, що дозволяють встановити факти їхнавмисного порушення. Наприклад, перевищення встановленого ліміту залишкуготівки в касі.

В процесі аудитуаудитор може отримати докази також від банків, обслуговуючих клієнта. Для цьогоу всі відомі банки перевіряю чого підприємства з його дозволу надсилаютьсястандартні листи-заявки на банківський звіт для цілей аудиту. Незалежні банківськізвіти дозволяють аудитору отримати дані, які відображають наявність та розмір зобов'язаньі активів, встановити правильність поводження з ними, а також використанняінших даних, які мають відношення пряме до аулиту.

Виявлені задопомогою фактичного та документального контролю докази аудитор систематизуєотриману інформацію в робочих документах, які в майбутньому використовує прискладані аудиторського висновку по результатам аудиторської перевірки.

Робочідокументи – це записи аудитора, за допомогою яких аудитор фіксує проведеніпроцедури перевірки, тести, отриману інформацію. У Законі “Пор аудиторську діяльність”навіть не згадується про порядок складання робочих документів аудитора і веденняаудиторського досьє. Цю прогалину заповнив національний норматив аудиту № 6“Документальне оформлення аудиторської перевірки”. Згідно з ННА № 6 робочідокументи – це записи аудитора, здійснені ним під час планування, підготовки тапроведення перевірок, узагальнення їх даних, а також документально зафіксованаінформація, отримана у процесі аудиту від підприємства-клієнта, третіх осіб абоусних повідомлень. Вони може бути оформлені у вигляді стандартних форм, таблицьна папері, зафіксовані на електронних носіях. Визначаючи зміст робочихдокументів,  аудитору доцільно взяти за орієнтир ту обставину, що робочимидокументами користуватиметься, наприклад, інший аудитор із незначним досвідомаудиторської діяльності.          

Документальне оформлення аудиторськоїперевірки складається з двох видів документації – робочої та підсумкової. Увищезгаданому нормативі № 6 дається приблизний зміст та порядок оформлення ізберігання робочих документів. Всі робочі документи виконують такі функції:

-          обґрунтовують твердження аудиторському висновкута свідчать про відповідність зроблених процедур аудиту затвердженим нормативам

-          полегшують процес управління та контролю заякістю проведення аудиту

-          сприяють виробленню методологічного підходу допроцесу аудиторської перевірки

-          допомагають у роботі аудитора.

Вони покликанівідображати інформацію з питань, що підлягають перевірці:

1.   методики проведеного аудиту;

2.   проведених під час перевірки тестів;

3.   зроблених аудитором висновків та прийнятихрішень та рекомендацій.

Після  закінченняаудиту робочі документи залишаються в аудитора. Його право власності на цідокументи обмежується етичними нормами та зобов'язанням  конфіденційності передклієнтом.  Їх не можна вилучати  або вимагати в аудитора, за винятком випадку,коли органами міліції на аудиторську фірму заведено кримінальну справу.

Аудитор повиненорганізувати надійне зберігання робочих документів, щоб забезпечитиконфіденційність. Термін зберігання визначається як практикою аудиторської діяльності,так і строком позовної давності у разі, якщо клієнт порушить справу проти аудитора.


6. Типовакореспонденція рахунків з обліку грошових коштів

                Контролюючи грошові операції,необхідно встановити відповідність кореспонденції рахунків діючим положенням іправилам ведення бухгалтерського обліку. Такий контроль дозволяє виявитигосподарські операції з неправильною кореспонденцією, які потягнуть за собоюперекручення облікової і звітної інформації. Для цього аудитору потрібноволодіти знаннями типової кореспонденції рахунків.

         Каса – рахунокбухгалтерського обліку руху і виявлення облікових готівкових грошових коштів,якими володіє підприємство.

Типова кореспонденція по дебету рахунка301 “Каса в національній валюті”

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Надходження готівки від дебіторів в рахунок погашення його довгострокової заборгованнояті

301

16

2

Надходження готівки в касу підприємства з операційної каси чи каси філіалу

301

301

3

Оприбуткування готівки в касу підприємства з поточного банківського рахунку для різних виплат: заробітної плати, відряджень, ін.

301

311

4

Погашення дебітором короткострокового векселя готівкою

301

341

5

Отримання готівки від покупців і замовників за відгружені їм товари (готову продукцію), за виконані підприємством роботи, надані послуги

301

361

6

Повернення підзвітною особою невикористаного авансу

301

372

7

Отримання підприємством дивідендів та інших доходів

301

373

8

Внесення винними особами готівки в касу в рахунок погашення заборгованості по відшкодуванню нанесеного матеріального збитку

301

375

9

Одержання готівки від різних дебіторів в рахунок погашення їх заборгованості перед підприємством

301

377

10

Формування пайового капіталу шляхом внесення пайовиками готівки в касу

301

41

11

Надходження готівки від засновників в якості взносу на поповнення капіталу підприємства

301

422

12

Надходження готівки від засновників в якості взносу в статутний капітал підприємства в результаті чого зменшиться дебіторська заборгованість цих осіб перед підприємством

301

46

13

Надходження коштів цільового фінансування готівкою

301

48

14

Отримання готівкової виручки від продажу довгострокових облігацій

301

521

15

Надходження авансів та предоплат готівкою від покупців та замовників

301

681

16

Надходження готівки в порядку розрахунків з дочірніми підприємствами

301

682

17

Оприбуткування в касу орендної плати за рахунок майбутніх періодів, отримання сплати підписаних періодичних видань та ін.

301

69

18

Оприбуткування в касу виручки від реалізації продукції

301

701

19

Оприбуткування в касу виручки від реалізації товарів

301

702

20

Надходження в касу підприємства виручки від реалізації робіт та послуг

301

703

21

Надходження в касу грошових коштів по договорам страхування. Ця проводка приміняється тільки в страхових організаціях

301

76

Типова кореспонденція по кредиту рахунку301 “ Каса в національній валюті”

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Надходження готівки в касу підприємства від операційної каси чи каси філіалу

301

301

2

Касова виручка здається інкасатору

333

301

3

Виданий аванс представникові постачальника готівкою під поставку матеріальних цінностей, робіт, послуг

371

301

4

Видана під звіт готівка на цільове використання

372

301

5

Повернення вкладених в статутний капітал коштів засновнику

46

301

6

Погашення довгострокових облігацій

521

301

7

Видана заробітна плата персоналу підприємства

661

301

8

Погашення зобов'язань перед учасників

671,672

301

Рахунки в банку – рахунок бухгалтерського обліку руху і виявлення облікових залишківбезготівкових грошових коштів, якими володіє підприємство.

Типовакореспонденція по дебету рахунку 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Дострокове погашення дебіторської заборгованості

311

16

2

Передача готівки в банк

311

301

3

Перерахування грошових коштів з одного рахунку на інший

311

311

4

Зарахування на розрахунковий рахунок коштів, що знаходились в дорозі

311

331

5

Погашення дебіторами короткострокових векселів

311

341

6

Погашення короткострокових облігацій

311

352

7

Погашення покупцями та замовниками дебіторської заборгованості по відгруженим їм товарам, виконаним роботам, наданим послугам

311

361

8

Повернення раніше виданого авансу від продавця

311

371

9

Надходження відсотків, дивідендів, інших доходів та платежів

311

373

10

Отримання коштів по пред'явленим претензіям

311

374

11

Надходження від винних осіб коштів в цілях відшкодування збитків

311

375

12

Погашення заборгованості іншими дебіторами шляхом внесення коштів на поточний рахунок

311

377

13

Грошові надходження від продажу емітованих підприємством акцій

311

421

14

Грошові надходження від продажу власних акцій, раніше викуплених у інших підприємств

311

451

15

Погашення дебіторської заборгованості засновниками по внескам в статутний капітал

311

46

16

Цільове надходження грошових коштів, цільове фінансування

311

48

17

Отримання підприємством довгострокового кредиту

311

501

18

Отримання підприємством довгострокового небанківського кредиту

311

505

19

Надходження грошових коштів від продажу довгострокових облігацій

311

522

20

Одержання підприємством короткострокового кредиту

311

601

21

Надходження грошового відшкодування з бюджету, в тому числі підтвердженого декларацією по ПДВ податкового кредиту

311

641

22

Надходження авансів  та передоплати від покупців та замовників

311

681

23

Надходження грошових сум від дочірніх підприємств

311

682

24

Надходження орендної плати в рахунок майбутніх періодів

311

69

25

Надходження виручки від продажу готової продукції

311

701

26

Надходження виручки від продажу товарів

311

702

27

Надходження виручки від реалізації робіт, послуг

311

703

28

Надходження грошових коштів по договорам страхування

311

76

 

Типовакореспонденція по кредиту рахунку 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Надходження готівки в касу підприємства

301

311

2

Оприбутковано дорожніх чеків

33

311

3

Перераховано коштів на купівлю валюти

333

311

4

Оприбуткування короткострокових цінних паперів

35

311

5

Перерахування грошових коштів в рахунок сплати робіт, послуг

39

311

6

Повернення вкладених в статутний капітал внесків засновника

46

311

7

Повернення невикористаних коштів цільового фінансування

48

311

8

Погашення довгострокового кредиту

501

311

9

Погашення довгострокового векселю

511

311

10

Погашення довгострокових облігацій

521

311

11

Оплата по зобов'язанням згідно договору фінансової аренди

531

311

12

Погашення короткострокового кредиту

601

311

13

Погашення короткострокового векселя

621

311

14

Погашення зобов'язання перед постачальниками та підрядчиками за придбані ТМЦ, виконані роботи, послуги

631

311

15

Перерахування грошових коштів в якості податків і обов'язкових платежів

641, 642

311

16

Перерахування грошових коштів в порядку розрахунку з органами соціального страхування

65

311

17

Виплата заробітної плати персоналу шляхом перерахування її на особові рахунки в ощадних банках

66

311

18

Погашення зобов'язань перед учасниками по нарахованим дивідендам

671, 672

311

19

Повернення постачальнику чи підрядчику раніше отриманого авансу

681

311

            Якщоаудитор виявив неправильну кореспонденцію рахунків,  він складає таку відомістьта занотовує в своїх робочих документах.

Нетипові проводки, які потребуютьдальнішої доробки

Найменування номеру документа, дата

Кореспонденція рахунків

Сума

Зміст господарської операції

Питання, рекомендовані проводки

Подальша доробка


7. Аудиторськийвисновок за результатами перевірки

         Як було розглянуто вище, врозділі 5, документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двохвидів документації: робочої та підсумкової. В даному розділі мова піде саме пропідсумкову документацію.

         Підсумкова документаціяскладається з аудиторського висновку та документації, яка передаєтьсязамовникові перевірки, тобто її можна назвати додатковою. Додаткова підсумковадокументація не є обов'язковою і видається замовникові тільки в тому випадку,коли аудитор вважає це необхідним, або у випадку, коли це обумовлено в договорічи додатковій угоді між аудитором та клієнтом. Вона оформляється як додаток доаудиторського висновку або як самостійний документ.

         Аудитор може не посилатися увисновку на додаткову документацію у тому разі, якщо викладене в ній    не єнастільки істотним, щоб вплинути на зміст аудиторського висновку. Зміст таформи додаткової документації аудиту визначає сам аудитор. Прикладаудиторського звіту наведено в додатку

Обов'язковимкомпонентом підсумкової документації являється аудиторський висновок. Порядокскладання висновку регламентується ННА № 26 “Аудиторський висновок” та № 28“Аудиторські висновки спеціального призначення”. Законом України “Проаудиторську діяльність” та національним нормативом України з аудиту № 26передбачено, що аудитор повинен проаналізувати і оцінити інформацію, отримануна підставі аудиторських доказів для формування висновку.

За своїм правовимстатусом висновок прирівнюється до висновку експертизи, що призначається увідповідності до процесуального законодавства України. Аудиторський висновокскладається  у довільній формі, але обов'язково повинен містити такі елементи:

1.   заголовок;

2.   замовник;

3.   вступ;

4.   масштаб перевірки;

5.   висновок про перевірену фінансову звітність;

6.   дата аудиторського висновку;

7.   підпис;

8.   адреса аудиторської фірми.

Заголовок містить запис про те, щоаудиторську перевірку проведено аудитором (прізвище, ім'я, або назвааудиторської фірми). Це є свідченням того, що під час аудиту не було жоднихобставин, які змогли привести до порушення принципу незалежності перевірки.

Датою аудиторського висновку є деньзавершення аудиторської перевірки. В цей день аудитор повинен доповісти прорезультати перевірки керівництву підприємства, що перевіряється. Завершуєтьсяскладання аудиторського висновку підписом аудитора або ім′ям аудиторськоїфірми, оскільки вона несе юридичну відповідальність за якість проведенняаудиту.

Висновок аудитора за результатамиаудиту буває різних видів. Класифікація висновків наведена на малюнку.

/> /> /> /> /> /> <td/> />
Аудиторський висновок

Позитивнийвисновок надається в тому випадку коли підприємство отримало достатньо інформації ведення касових операцій цілком відповідає вимогам Положення про веденнякасових операцій в національній валюті.

Умовно-позитивнийвисновок надається тоді коли виникає будь-яка  фундаментальна невпевненість абонезгода, яка є підставою для відмови від позитивного висновку. Незгода виникаєу випадках неприйнятності звітної політики, при розходженні в думці відноснофактів чи сум в фінансовій звітності. Також наявність фундаментальної незгодиможе призвести до представлення клієнту негативного висновку. Порядок надання іпідстави для умовно-позитивного та негативного висновку регламентується ННА №26. У всіх випадках, коли аудитор складає висновок, який  відрізняється відпозитивного, він повинен дати опис усіх суттєвих причин його невпевненості і незгоди.

Відмовавідвисновку виникає у випадку невпевненості чи обмеження масштабу перевірки, якінастільки фундаментальні, що аудитор не може прийти до висновку стосовнофінансових документів в цілому. Аудитор обов′язково вказує з яких причинвисновок не може бути складений. Якщо аудитор дає відмову від наданняаудиторського висновку він говорить про неможливість на підставі наведенихаргументів сформулювати висновок про фінансову звітність підприємства.


Заключення

         Аудит – особлива самостійна формаконтролю. На сьогоднішній день цей вид послуг являється найбільш правдивою ідостовірною перевіркою фінансово-господарської діяльності суб′єктівгосподарювання. Думки і висновки аудиторів своєчасно здатні попередитипідприємства про неправильність ведення бухгалтерського обліку та складанняфінансової звітності, а отже і застерегти від небажаних наслідків, штрафнихсанкцій та витрачання грошових коштів, які завжди конче потрібні і яких ніколине вистачає. Тому велику увагу слід приділяти саме збереженню цих високоліквіднихактивів.

         Як показала дана роботааудит операцій з грошовими коштами досить трудомістка процедура, яка потребуєвід аудиторів значної уваги, знання нормативно-правової бази, яка регулюєздійснення грошових операцій, а також впевненості в мінімізації ризику як зісторони клієнта так і зі сторони аудитора. Взагалі методика проведення аудитукаси і коштів на поточному рахунку мало в чому відрізняється від аудиту іншихділянок діяльності підприємства. Тобто перш завсе визначається мета і завданняперевірки, вивчається нормативно-правова база, яка стосується регулюванняфінансових взаємовідносин. Велика увага приділяється вивченню і оцінці системивнутрішнього контролю так як від неї багато в чому залежить довіра аудитора доперевіряємого підприємства і можливість покладатися на свідчення персоналу.Отримавши інформацію аудитор виконує основну частину перевірки: планує подальшуроботу і складає програму аудиторської перевірки.

 Основніположення програми являються переліком процедур в ході яких аудитор перевіряєправильність, повноту відображення руху грошових коштів в касі і на поточномурахунку. Одержані дані аудитор фіксує в робочих документах, а свої думки викладаєна завершальному етапі в аудиторському висновку. Цей висновок являється доказомтого відповідає чи ні відображення руху грошових коштів чинному Положенню про веденнякасових операцій в національній валюті в Україні, обліковій політиціпідприємства, іншим нормативно-правовим актам.   

Таким чиномз’ясовується різного роду порушення, крадіжки, навмисні зловживання, які вкінцевому привели б до відтоку грошових коштів, а в крайньому випадку – банкротствупідприємства. Це ще раз підтверджує необхідність та важливість зовнішньогоконтролю – аудиту для забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності.


Література

1.    Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальнийпосібник/ Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ПП„Рута”, 2001. — 416 с.

2.    Аудит: Практическое пособие/ А. Кузьминский, Н.Кужельный, Е. Петрик, В.Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. — К.:«Учётинформ», 1996. — 283 с.

3.    Аудит: Учебник для вузов/ В.И.Подольский,Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова; Под ред. проф. В.И. Подольского. — М.:Аудит, ЮНИТИ, 1999. — 432 с.

4.    Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. — К.: «Знання», КОО, 2000. —769 с.

5.    Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності„Облік і аудит” вищих навчальних закладів. — 2-ге вид., перероб. і доп. —Житомир: ПП „Рута”, 2002. -672с.

6.    Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А.,Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИДФБК — ПРЕСС, 2002.-544с.

7.    Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине (сиспользованием Национальных стандартов): Учебное пособие для студентов вузов. —5-е изд., доп. и перераб. — К.: А.С.К., 2001. — 848 с.

8.    Закон України „Про бухгалтерський облік тафінансову звітність” № 996-XIV від 16.07.99.

9.    Закон України „Про господарські підприємства” №1577-12 від 19.09.91, з наступними змінами і доповненнями.

10.  Закон України „Про підприємства в Україні” від27.03.91, з наступними змінами і доповненнями.

11.  Національні нормативи аудиту. Кодекс професійноїетики аудиторів України. — Аудиторська палата України, К.,1999 — 275с.

12.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звітпро власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87від 31.03.99.

13.  Положення про ведення касових операцій внаціональній валюті від 19.02. 2001 р.

14.  Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учебное пособие. — Мн.:Мисанта, 2002. — 429 с.

15.  Суйц В.П., Ахметбеков А.Н., Дубровина Т.А. Аудит:общий, банковский, страховой: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 556 с.

16.  Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие. —М.: ИНФРА-М, 1995. — 240 с.


Додаток 1Анкета

процедурвнутрішнього контролю

                                                покасі_______________________

             Замовник _________

             складено_____________                       Перевірено___________________                                    

                                            виконавець,      дата                                                                               виконавець, дата     

Процеси Питання Відповіді Примітки 1 2 3 4 Санкціонування Чи тільки керівник дає дозвіл  на видачу готівки з каси? Чи усі видаткові касові ордери або документи, що їх замінюють підписані керівником?

Розподіл обов'язків

Чи розподілені обов'язки по виписуванню касових ордерів і їх виконанню (видачі) отриманню готівки? Чи розподілені обов'язки з обліку касових ордерів та реалізації?

Документування і запис

Чи здійснюється нумерація видаткових і прибуткових касових ордерів у встановленому порядку? Чи своєчасно заповнюється касова книга і подається звіт касира? Чи додаються до звіту касира усі необхідні документи? Чи здійснюється в установленому порядку перевірка звіту касира? Чи перевіряє бухгалтер дотримання суми встановленого ліміту залишку готівки в касі?

Контрольні процедури

Чи здійснюється раптова інвентаризація коштів в касі? Чи здійснюється перевірка своєчасності оприбуткування коштів у касі, їх внесення на поточний рахунок на підставі записів із касової книги, чеків і виписок банку?

                                                                                                                          Додаток 2

Актперевірки дотримання

порядку ведення операцій з готівкою

від “____”   ____________ 2000___ р.

 

Найменування підприємствата форма власності

(№ рахунку в установібанку)

поштова адреса

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.         Веденнякасової книги і касових документів, їх оформлення

 

II.       Оприбуткуваннянадходженняготівки

Оприбуткування готівки, одержаної збанку

                                                                                                 грн.

Показники

Період  у який здійснюється перевірка

1 2 3 1 2 3 4 Залишок каси на початок місяця Надходження готівкової виручки Надходження з банку За даними підприємства За даними банку Оприбутковано фактично Видано підприємством Залишок каси на кінець місяця

Висновки щодо правильності оприбуткуваннянадходжень готівки з кас банку:

Висновки щодо правильності оприбуткуваннянадходжень готівки з кас банку:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки щодо правильності оприбуткуванняінших надходжень готівки:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.     Дотриманнявстановленого ліміту залишку готівки в касі підприємства

                                                                                                                                              грн..

Період (дні) перевищення ліміту каси Установлений ліміт каси Фактичні залишки готівки в касі В т. ч. в дні виплат на з/п за платіжними відомостями Перевищення встановленого ліміту каси 1 2 3 4 5

Висновки щодо дотримання встановленого лімітукас, порядку і строків здавання виручки, а також наявності розмінної монети:_________________________________________________

IV.      Цільове використаня готівкових коштів

                                                                                                                   

V.        Одержанняпідприємством значних сум готівки та їх цільове використання

Висновки щодо цільового використання одержанихпідприємством в установі банку значних сум готівки_______________________________________________________________________

VI.        Дотриманняпорядку витрачання готівки з виручки

Наявність податкового боргу (періоду)

Виплати, пов'язані з оплатою праці

дата

сума

1 2 3

Висновки щодо витрачення готівки з виручки навиплати, пов'язані з оплатою праці_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VII.    Дотриманняпорядку видачі готівки під звіт та її використання

                                                                                                                                        

Показники Видача готівки в тому числі На відрядження На закупівлю с/г продукції На інші виробничі потреби всього В т. ч. суми на госп. потреби дата сума дата сума дата сума Видано під звіт Здано авансовий звіт на витрачену суму Невитрачений залишок

Висновок щодо дотримання установленого порядкувидачі готівки під звіт та її використання______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIII.   Інші види порушення встановленого порядкуведення касових операцій

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Нормативно-правовіакти, якими передбачено відповідальність за встановлені порушення загальнівисновки і пропозиції працівників (аудиторів), які проводили аудит_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аудитор          ______________                                                 __________________________

                              підпис                                                                                прізвище, ім'я по-батькові

Керівник підприємства,

        що перевірялося                ______________________                           _____________________

                                                                                     підпис                                                         прізвище, ім'япо-батькові

       Головний

       бухгалтер                            ______________________                           ______________________

             


Додаток 3

Етапи перевірки

Реєстри та первинні документи

Процедури аудиту

1 2 3 4

1

Раптова ревізія каси Перевірка і перерахунок усіх грошей та цінностей, які знаходяться вкасі

2

Перевірка правильності заповнення первинних касових документів та ведення касової книги Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, касова книга, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів Перевірка: правильності заповнення касових ордерів, реєстрації касових ордерів у журналі реєстрації касових документів, наявності однієї касової книги на підприємстві, порядку її ведення

3

Перевірка встановленого ліміту каси та додержання його підприємством Повідомлення банків про встановлення ліміту каси, касова книга, журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1) Перевірка: касової книги та інших регістрів обліку на предмет перевищення встановленого ліміту каси

4

Перевірка наявності проведення інвентаризації Акти інвентаризації каси Перевірка актів інвентаризації каси: дотримання вимог нормативних документів, які регулюють порядок проведення інвентаризації

5

Перевірка правильності видачі готівки з каси Корінці чеків, виписки банків, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, касова книга, авансові звіти, відомості на виплату зарплати, на закупівлю с/г продукції та продуктів її переробки, журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1) Первірка: використання готівки на цілі, для яких вона одержана в установі банку, видачі готівки на поточні потреби підприємства залежно від кількості робітників та її використання

6

Правильність оприбуткування готівки Корінці чеків, виписки банків, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, касова книга, авансові звіти, відомості на виплату зарплати, на закупівлю с/г продукції та продуктів її переробки, журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1), накладні, рахунки фактури, відомості реалізації продукції Перевірка повного оприбуткування готівки від реалізації продукції за готівку, повного оприбуткування готівки у касі при отримані готівки з розрахункового рахунку, повернення підзвітних сум, депонованої зарплати

7

Перевірка достовірності обліку касових операцій Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1), Звірка даних первинних, аналітичних та синтетичних документів з даними звітності з метою визначення її повноти та достовірності журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1),

 


Додаток 4

Програма аудитаАудит операцій на розрахунковому рахунку

Перевіряємоорганізація______________________________________________

Періодаудиту_______________________________________________________

Кількість чоловіко-годин_____________________________________________

Керівникаудиторської групи__________________________________________

Виконавець_______________________________________________________

Планує мийаудиторський ризик_____________________________________

Планує мий рівеньістотності________________________________________

№ п/п

Перелік перевіряємих питань та процедур

Робочі документи аудитора

Примітки

1 2 3 4

1

Відповідність сум, вказаних в виписках банків, сумам, вказаним в прикладеним до них платіжним документам

Процедура: перевірка документів, слідкування

Вибірка______________________________

Суцільним порядком___________________

Робочі записи

2

Повнота та достовірність банківських виписок

Процедура: перевірка документів

Вибірка_______________________________

Суцільним порядком____________________

Робочі записи

3

 Обґрунтування перерахованих грошових коштів з розрахункового рахунку в тому числі по акцептованим платіжним документам

Процедура: перевірка документів, усне опитування персоналу

Вибірка_______________________________

Суцільним порядком____________________

Робочі записи

4

Правильність складання кореспонденції рахунків

Процедура: слідкування

Вибірка_______________________________

Робочі записи

5

Відповідність записів в виписках банка записам на синтетичних та аналітичних рахунках до рахунку31 та формах бухгалтерської звітності

Процедура: слідкування

Вибірка_______________________________

Робочі записи

Додаток 5

Аудиторське підприємство “____________”

Україна, м. Донецьк

Ліцензія  №_____ чинна до_____________

_______________________________________________________________________

Аудиторський звіт

                                          занаслідками аудиторської перевірки ООО___________

                                          м.Донецьк                          “________”  __________ 200___ р.

Відповідно до ЗУ “Про аудиторську діяльність”аудиторським підприємством “_______” на підставі договору № ____ від _______200____ р. проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності ООО “___________” за період 01.01.2001р. по 01.01.2002р. 

Мета перевірки

Метою аудиторської перевірки єпідтвердження повноти та достовірності балансу, звіту про фінансові результатита їх використання та звіту про фінансово-майновий стан підприємства станом на01.01.2002р.

Об'єкт перевірки

ООО “______”зареєстровано реєстраційною палатою виконкому_____________

Юридична адреса: м.Донецьк,___________

Кодпідприємства_____________

ООО створене зметою сприяння формуванню товарного ринку, задоволення суспільних потребу йогопродукції, роботах та послугах.

Дляздійснення поставленої мети товариство здійснює свою діяльність відповідно доЗУ “Про господарські товариства”, “Про підприємницьку діяльність”, “Пропідприємства в Україні” та інші законодавчих актів і статуту....

9.   Операції з готівкового обігу

Робота з готівкою регламентуєтьсяПоложенням про ведення касових операцій в національній валюті України. Приперевірці операцій з готівкового обігу були виявлені такі порушення:

1.             У всіх прибуткових касових ордерах відсутнійвідбиток печатки підприємства. Згідно п.12 Положення про ведення касовихоперацій в національній валюті України приймання готівки касамипідприємств проводиться за ПКО, підписаними головним бухгалтером або особою нимуповноваженою. Про приймання грошей видається квитанція за підписом головногобухгалтера або особи ним уповноваженої та касира завірена печаткою (штампом)касира або відбитком касового апарата.

2.             У деяких видаткових касових ордерах немає підписівкерівника та не зазначено на які цілі були видані гроші під звіт. Згідно зпунктом 13.......

3.             У грудні 2001 року не оприбуткована виручка з кафена суму _________ хоча до документів підшито квитанцію до прибуткового касовогоордеру №_____.

4.             У платіжній відомості на видачу заробітної плати №3 за березень 2001 р. та за вересень відсутні підписи, що свідчать проотримання грошей. Гроші на розрахунковий рахунок не поверталися.…

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту