Реферат: Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів)

Міжрегіональна Академія управлінняперсоналом

Закарпатський інститут ім.Августина Волошина

Факультет бізнесу та зовнішньо-економічноїдіяльності

Кафедра економіки та управління бізнесом

Габор Кристина Іванівна

Контрольна робота

на тему:

Амортизація основних фондів
З дисципліни: Бухгалтерський облік

Шифр групи: 11-2000 (С6ОА) (2.0з)

Спеціальність: облік і аудит

№ залікової книжки: Фз-00437

             

          

                    Ст.викладач

                   Прокопенко Л.В.

___________________

Ужгород-2002

  З М І С Т

1.  Загальні правила нарахуванняамортизації ОЗ у бухобліку………………3

2.  Відображення нарахуванняамортизації у бухобліку……………………...3

3.  Методи нарахування амортизаціїосновних фондів

3.1.    Прямолінійний метод……………………………………………………...5

3.2.    Метод зменшення залишковоївартості…………………………………..6

3.3.    Метод прискореного зменшеннязалишкової вартості………………….7

3.4.    Кумулятивний метод………………………………………………………9

3.5.    Виробничий метод………………………………………………………..11

3.6.    Податковий метод нарахуванняамортизації ОФ……………………….11

Список використаної літератури……………………………………………………13

 

 

 

 

 

 

1.   Загальні правила нарахування амортизації у бухобліку

До числа найбільшпрогресивних змін, викликаних реформуванням бухгалтерського обліку, слідвіднести право підприємств самостійно встановлювати порядок нарахуванняамортизацї, обравши один із методів, які запропоновані ПБО-7.

В інструкції № 291терміни «знос» та «амортизація» використано у значеннях, встановлених у ПБО-7:

Амортизація– систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

    Знос необоротних активів – сума амортизації обєкта необоротних активів з початку їх корисного використання.

Об’єктом амортизації є основні засоби (крім землі).

Одиницеюобліку основних засобів є об’єкт основних засобів. Отже, амортизація нараховується на кожний об’єкт основних засобів.

Об’єкт основних засобів, крім первісної, балансової, справедливої та ін.,має ще й вартість, яка амортизується. Це первісна або переоцінена вартістьнеоборотних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Якщоліквідаційна вартість дорівнює нулю, то вартість, яка амортизується,дорівнюватиме первісній або переоціненій.

 

Нарахуванняамортизації починаєтьсяз місяця, наступного за місяцем, у якому об’єктосновних засобів став придатним для корисного використання. Амортизаціянараховується щомісяця протягом усього строку корисноговикористання об’єкта. Підприємства з сезонним характеромвиробництва річну суму амортизації нараховують протягом періоду роботипідприємства у звітному році. Нарахування амортизації призупиняється наперіод реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця,наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів.

 

Термінкорисного використаннявстановлюється підприємством з урахуванням таких чинників:

·    передбачуванаінтенсивність використання об’єкта підприємством з урахуванням йогопотужності або продуктивності;

·    фізичний або моральнийзнос, що передбачається;

·    правові або інші обмеженнястосовно термінів використання об’єкта тощо.

Термінкорисного використання переглядається у разі зміни очікуваних економічних вигідвід використання об’єкта.

2.Відображення нарахування амортизації у бухобліку

Для відображення убухгалтерському обліку сум нарахованої амортизації призначено рахунок 13 «Зноснеоборотних активів».

Субрахунки рахунку 13відповідають трьом видам необоротних активів:

¨   131 «Знос основних засобів»;

¨   132 «Знос інших необоротнихматеріальних активів»;

¨   133 «Знос нематеріальних активів».

Відповідно доінструкції № 291 за дебетом рахунку 13 «знос необоротних активів» відображають«зменшення суми зносу». Таке зменшення відбувається у випадках:

ü вибуття активу (незалежно відпричини вибуття);

ü уцінки активу, який раніше недооцінювали;

ü уцінки раніше дооціненого активу.

За кредитом рахунку13 «Знос необоротних активів» відображають суми:

—  нарахованої амортизації;

—  збільшення зносу необоротнихактивів у разі їх дооцінки.

Нарахуванняамортизації відображають оборотом за кредитом рахунку 13 у кореспонденції зрахунками обліку витрат. Тому бухгалтерські записи переважно залежать від того,який варіант обліку витрат застосовують на підприємстві: із застосуваннямрахунків тільки класу 9 або з одночасним застосуванням рахунків класу 8 і 9.Виняток становлять лише записи, що відображають нарахування амортизаціївартості необоротних активів, які використовують в інвестиційній діяльності абоу зв’язку з надзвичайними подіями. Підприємства, які дляобліку витрат застосовують одночасно рахунки класів 8 і 9, для обліку операцій,що відносяться до інвестиційної діяльності або до надзвичайних подій, рахункикласу 8 не використовують, оскільки ці рахунки призначено лише для облікувитрат операційної діяльності.

Якщо підприємстводля обліку витрат застосовує рахунки тільки класу 9, при нарахуванніамортизації субрахунки рахунку 13 кореспондують безпосередньо з рахункамиобліку витрат діяльності. При цьому у кожному конкретному випадкукореспондуючий рахунок залежить від напрямку використання об’єкта (способу одержання підприємством економічної вигоди). Тому ваналітичному обліку об’єкти необоротних активів усередині кожногорахунку або субрахунку доцільно згрупувати за цією ознакою.

Відповідно доп.17 ПБо-7  переоцінка об’єкта основних засобів, інших необоротнихматеріальних активів  передбачає  переоцінку як суми їх первісної вартості, акті суми накопиченого зносу.  Сума переоцінки зносу відображається убухгалтерському обліку по-різному і залежить від:

ü  виду переоцінки (дооцінка або уцінка);

ü  видів та сум попередніх переоцінок.

ПБО 7 пропонує проводити нарахування амортизації із застосуванням таких методів:

1)   прямолінійного;

2)   зменшення залишкової вартості;

3)   прискореного зменшення залишковоївартості;

4)   кумулятивного;

5)   виробничого.

Підприємство можезастосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів,передбачені податковим законодавством.

Метод нарахуванняамортизації обираєтьсяпідприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отриманняекономічних вигід від його використання. Якщо очікуваний спосіб отриманняекономічних вигід змінюється, обирається інший метод нарахування амортизації.

Розглянемо кожен ізних.

3.Методи нарахування амортизації основних фондів

3.1      .Прямолінійний метод

 

Прямолінійний метод не є метод, з яким бухгалтеризустрічаються вперше. Метод нарахування амортизації, що діяв до впровадженнянових стандартів бухобліку, був, по суті, прямолінійним (лінійний метод, методрівномірного списання, рівномірний метод). З тією лише різницею, що вартістю,яка амортизується, вважалася вся первісна вартість об’єктабез вирахування ліквідаційної. Підприємства також не мали права самостійнопровадити амортизаційну політику.

Прямолінійний  метод амортизації за ПБО-7 полягає утому, що «річна сума амортизації визначається діленням вартості, якаамортизується, на очікуваний період часу використання обєкта основних засобів.

Нарахування амортизації проводитьсящомісячно.”

Порядок нарахування амортизації при застосуванняпрямолінійного методу можна подати у вигляді двох простих формул:

/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Річна сума амортизації

  /> <td/> /> /> /> <td/> /> /> /> /> />

 

Місячна сума амортизації

  /> />

Річна сума амортизації

  /> <td/> /> /> /> /> /> 12

 

  /> <td/> /> /> />

Приклад 1.

Умовиприкладу:

Ø  первісна вартість обєктаосновних засобів – 5000 грн.;

Ø  ліквідаційна вартість – 500 грн.;

Ø  термін корисного використання, що передбачається, — 4роки.

Потрібно визначити:

·    вартість, щоамортизується;

·    річну нормуамортизації;

·    щомісячну сумуамортизації (цей показник необхідно розрахувати, оскільки амортизаціянараховується щомісяця).

Виконуємо відповідні розрахунки і отримуємо шуканівеличини:

·    вартість, щоамортизується, -  5000 грн. – 500 грн.     = 4500 грн.;

·    річна норма амортизації–        4500 грн.: 4 роки        = 1125 грн.;

·    щомісячна сумаамортизації –  1125 грн.: 12 місяців = 93.75 грн.

            Такимчином, при застосуванні прямолінійного методу вартість об’єкта, що амортизується, рівномірно списується (розподіляється) протягомтерміну його корисного використання. Метод заснований на припущенні, що суманарахованої амортизації залежить від терміну (тривалості) експлуатації об’єкта основних засобів.

            При застосуванні цього методу:

¨    річна сума амортизації однакова протягомусіх років експлуатації об’єкта;

¨    сума зносу накопичується рівномірно;

¨    залишкова вартість об’єкта основних засобіврівномірно зменшується до рівня ліквідаційної вартості.

3.2      . Метод зменшеннязалишкової вартості

За ПБО-7 це метод, «за яким річна сумаамортизації визначається як добуток залишкової вартості обєкта на початок звітного року абопервісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної нормиамортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця міжодиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використанняобєкта з результату від ділення ліквідаційної вартості обєктана його первісну вартість.

Нарахування амортизації проводитьсящомісячно.”

Зобразимо зміст норм стандарту у виглядіформул:

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

 

Річна сума амортизації

  />

Залишкова вартість об’єкта

на початок звітного року або первісна вартість

на дату початку нарахування амортизації

  /> /> />

Річна норма амортизації

  /> <td/> /> <td/> <td/> /> /> /> <td/> /> /> /> /> />

 

 

 

Річна норма амортизації

  /> /> />

 

 

100 %

  /> <td/> /> <td/> /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> />

 

Місячна сума амортизації

  /> />

Річна сума амортизації

  /> <td/> /> /> /> /> /> 12

 

  /> <td/> /> /> />

Приклад 2.

Умовиприкладу:

Ø  первісна вартість обєктаосновних засобів – 12500 грн.;

Ø  ліквідаційна вартість – 1350 грн.;

Ø  термін корисного використання, що передбачається, — 7років.

Потрібно визначити:

·    річну нормуамортизації;

·    річну суму амортизації;

·    щомісячну сумуамортизації.

 

Виконуємо відповідні розрахунки і отримуємо шуканівеличини:

·    річна  нормаамортизації:

/> <td/>

7

   

/>/>

х 100 % = 0,272 х 100 % = 27,2 %;

 

12500

  />

350

       1-√ 

 

·    річна сума амортизації різнадля кожного року експлуатації обєктаосновних засобів (результати розрахунки наведено у графі Д таблиці 2);

·    щомісячна сумаамортизації різна для кожного року експлуатації обєкта основних засобів (результати розрахунку наведеноу графі Е таблиці 2);

Застосування методу зменшення залишкової вартостіпередбачає використання фіксованої (у відсотках) норми річної амортизації. Цейметод засновано на припущенні, що новий об’єктосновних засобів дасть найбільшу віддачу в перший рік його експлуатації. Потімйого віддача (продуктивність, потужність) з року в рік меншає. Відповідно вперший рік експлуатації об’єкта буде отримано більше економічних вигід,ніж в кожному наступному.

Отже, при цьому методі економічно обгрунтованонарахування більшої амортизації в першому році використання об’єкта і поступове її зменшення надалі.

Таблиця 2

Розрахунок амортизації із застосуванням методузменшення залишкової вартості

№п/п Рік корисної експлуатації Первісна вартість на початок року, грн Розрахунок річної суми амортиз. Щомісячна сума амортиз., (гр.Д:12), грн Сума зносу, накопичена з початку експлуатації об’єкта, грн

Залишк. вартість на кінець року  (грВ-грД),

 грн

Залишкова вартість, грн Норма аморт., % Річна сума амортиз. (гр.Вхгр.Г), грн А Б В Г Д Е Ж З 1 На дату придбання 12500 - - - - - 12500 2 1 12500 12500 27,2 3400 283,3 3400* 9100 3 2 12500 9100 27,2 2475 206,3 5875* 6625 4 3 12500 6625 27,2 1802 150,2 7677* 4823 5 4 12500 4823 27,2 1312 109,3 8989* 3511 6 5 12500 3511 27,2 955 79,6 9944* 2556 7 6 12500 2556 27,2 695 57,9 10639* 1861 8 7 12500 1861 27,2 506 42,7 11145* 1355

*Показники графи Жрозраховані таким чином:

-     показник клітинки 2 Ждорівнює показнику клітинки 2Д;

-     показник клітинки 3 Ждорівнює сумі показників клітинок 2Ж і 3Д, тобто 3400 + 2475 = 5875 грн.;

-     показник клітинки 4 Ждорівнює сумі показників клітинок 3Ж і 4Д, тобто 5875 + 1802 = 7677 грн.;

-     показник клітинки 5 Ждорівнює сумі показників клітинок 4Ж і 5Д, тобто 7677 + 1312 = 8989 грн.;

-     показник клітинки 6 Ждорівнює сумі показників клітинок 5Ж і 6Д, тобто 8989 +   955 = 9944 грн.;

-     показник клітинки 7 Ждорівнює сумі показників клітинок 6Ж і 7Д, тобто 9944 +   695 = 10639 грн.;

-     показник клітинки 8 Ждорівнює сумі показників клітинок 7Ж і 8Д, тобто 10639 + 506 = 11145 грн.

Оскільки при застосуванні цього методу сумаамортизації нараховується нерівномірно, також нерівномірно накопичується сумазносу і зменшується залишкова вартість. В останньому році екслпуатації об’єкта залишкова вартість наближається до ліквідаційної вартості. Цедобре видно у прикладі 2: за умовами прикладу ліквідаційна вартість об’єкта дорівнює 1350  грн., ця сума брала участь у розрахунку річноїнорми амортизації і практично цій же сумі (1355 грн.) дорівнює залишковавартість об’єкта до кінця сьомого року експлуатації(клітинка 8 З таблиці 2). Невеличка різниця між двома показниками викликана лишетим, що при викоанні розрахунків деякі суми округлялися.

3.3. Метод прискореного зменшення залишковоївартості

          При цьому методі «річна сума амортизаціївизначається як добуток залишкової вартості обєкта на початок звітного року або первісної вартостіна дату початку нарахування амортизації і річної норми амортизації, якаобчисляюється виходячи з терміну корисного використання обєкта і подвоюється.

            Нарахуванняамортизації проводиться щомісячно”.

            Уформулах це матиме вигляд:

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Річна норма амортизації

  /> <td/>

 

Річна сума амортизації

  />

Залишкова вартість об’єкта

на початок звітного року або первісна вартість

на дату початку нарахування амортизації

  /> <td/> <td/> /> <td/> <td/> /> /> /> <td/> <td/> /> /> /> /> />

Річна норма амортизації

  /> /> /> /> />

2

  /> /> <td/> /> /> <td/> /> /> /> <td/> /> /> /> /> /> /> />

 

Місячна сума амортизації

  /> />

Річна сума амортизації

  /> <td/> /> /> /> /> /> 12

 

  /> <td/> /> /> />

Приклад 3.

Умовиприкладу:

Ø  первісна вартість обєкта– 13000 грн.;

Ø  ліквідаційна вартість обєкта – 1000 грн.;

Ø  термін корисного використання, що передбачається, — 8років.

Необхідно визначити:

·    річну нормуамортизації;

·    річну суму амортизації;

·    щомісячну сумуамортизації.

Зробимо відповідні розрахунки і знайдемошукані величини:

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Річна норма амортизації

  /> /> />

2

  /> /> />

25 %

  /> <td/> /> <td/> <td/> /> <td/> <td/> /> <td/> <td/> /> /> /> <td/> /> <td/> <td/> <td/> <td/> /> <td/> <td/> /> /> /> />

 


Річна сума амортизації різна для кожного року експлуатації об’єкта основних засобів (результати розрахунку поданов графі Д таблиці3).

Щомісячна сума амортизації також різна для кожного року експлуатаціїоб’єкта основних засобів (результати розрахунку подані вграфі Е таблиці 3).

Приклад нарахування амортизації із застосуваннямметоду прискореного зменшення залишкової вартості наведено а таблиці 3.

Таблиця 3

Розрахунок амортизації із застосуванням методу

 прискореного зменшення залишкової вартості

№п/п Рік корисної експлуатації Первісна вартість на початок року, грн Розрахунок річної суми амортиз. Щомісячна сума амортиз., (гр.Д:12), грн Сума зносу, накопичена з початку експлуатації об’єкта, грн

Залишк. вартість на кінець року  (грВ-грД),

 грн

Залишкова вартість на початок року, грн

Подвоєна

Норма аморт., %

Річна сума амортиз. (гр.Вхгр.Г), грн А Б В Г Д Е Ж З 1 На дату придбання 13000 - - - - - 13000 2 1 13000 13000 25 3250* 270,8 3250* 9750 3 2 13000 9750 25 2438* 203,2 5688* 7312 4 3 13000 7312 25 1828* 152,3 7516* 5484 5 4 13000 5484 25 1371* 114,3 8887* 4113 6 5 13000 4113 25 1028* 85,7 9915* 3085 7 6 13000 3085 25 771* 64,3 10686* 2314 А Б В Г Д Е Ж З 8 7 13000 2314 25 578* 48,2 11264* 1736 9 8 13000 1736 25 736** 61,3 12000* 1000

*Показники графи Жрозраховані таким чином:

-     показник клітинки 2 Ждорівнює показнику клітинки 2Д, тобто 3250 грн.;

-     показник клітинки 3 Ждорівнює сумі показників клітинок 2Ж і 3Д, тобто 3250 + 2438 = 5688 грн.;

-     показник клітинки 4 Ждорівнює сумі показників клітинок 3Ж і 4Д, тобто 5688 + 1828 = 7516 грн.;

-     показник клітинки 5 Ждорівнює сумі показників клітинок 4Ж і 5Д, тобто 7516 + 1371 = 8887 грн.;

-     показник клітинки 6 Ждорівнює сумі показників клітинок 5Ж і 6Д, тобто 8887 + 1028 = 9915 грн.;

-     показник клітинки 7 Ждорівнює сумі показників клітинок 6Ж і 7Д, тобто 9915 +   771 = 10686 грн.;

-     показник клітинки 8 Ждорівнює сумі показників клітинок 7Ж і 8Д, тобто 10686 + 736 = 12000 грн.

 

При цьому методі річна норма амортизації являє собоюфіксовану (у відсотках) величиниу і застосовується до залишкової вартості об’єктів основних засобів. При цьому в перший рік експлуатації об’єкта основних засобів нараховується найбільша сума амортизації, потімвона зменшується щороку (графа Д таблиці 3).

Очікувана ліквідаційна вартість не враховується прирозрахунку річної норми амортизації. Тому в останній рік експлуатації об’єкта річну суму амортизації слід розрахувати не за формулою, а якрізницю між залишковою вартістю об’єкта на початок року(клітинка 9 В таблиці 3) і його ліквідаційною вартістю (клітинка 9 З таблиці3).

3.4. Кумулятивний метод

При кумулятивному методі нарахування амортизаціїосновних засобів «річна сума амортизації визначається як добутоквартості, що амортизується, і кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивнийкоефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінцяочікуваного терміну використання обєкта основних засобів, на суму числа років його корисноговикористання.”

Кумулятивний метод заснований на використаннікумулятивного коефіцієнта, який змінюється залежно від числа років, щозалишилися до кінця передбачуваного терміну експлуатації об’єкта. Тому в наведеній ніжче формулі знаменник – показник постійний, ачисельник змінюється щороку.

/> /> /> /> /> /> />

Кумулятивний коефіцієнт

           

  />

Кількість років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об’єкта

  /> <td/> /> /> /> /> /> Сума числа років корисного використання

 

  /> <td/> /> /> />

Після того яквизначено кумулятивний коефіцієнт, необхідно визначити річну і щомісячну сумиамортизації.

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/>

Річна сума амортизації

  />

Вартість, що амортизується

  /> <td/> /> />

Кумулятивний коефіцієнт

  /> <td/> <td/> /> <td/> <td/> /> /> /> <td/> <td/> /> /> /> /> />

 

Місячна сума амортизації

  />

Річна сума амортизації

  /> <td/> /> /> /> /> /> 12

 

  /> <td/> /> />

Приклад 4.

Умовиприкладу:

Ø  первісна вартість обєкта– 5000 грн;.

Ø  ліквідаційна вартість обєкта – 500 грн.;

Ø  очікуваний термін корисного використання – 4 роки.

Потрібно визначити:

·    кумулятивий коефіцієнтдля кожного року експлуатації обєкта;

·    річну суму амортизаціїдля кожного року;

·    щомісячну сумиамортизації.

 

Виконуємо розрахунок кумулятивного коефіцієнта, апотім й інші показники:

1)   Кумулятивнийкоефіцієнт для нарахування річної суми амортизації наприкінці 1-го рокуексплуатації обєкта:

4/(1+2+3+4) = 4/10;

2)   Кумулятивнийкоефіцієнт для нарахування річної суми амортизації наприкінці 2-го рокуексплуатації обєкта:

3/(1+2+3+4) = 3/10;

3)   Кумулятивнийкоефіцієнт для нарахування річної суми амортизації наприкінці 3-го рокуексплуатації обєкта:

2/(1+2+3+4) = 2/10;

4)   Кумулятивнийкоефіцієнт для нарахування річної суми амортизації наприкінці 1-го рокуексплуатації обєкта:

1/(1+2+3+4) = 1/10;

Таблиця 4

Розрахунок сум амортизації із застосуваннямкумулятивного коефіцієнту

№ п/п Рік корисної експлуатації Вартість Кумуля-тивний коеф. Річна сума амортизації (грВхгрГ), грн. Щомісячна сума амортизації (грД:12), грн. Сума зносу, накопичена з початку експлуатації об’єкта, грн. Залишков вартість на кінець року, грн. первісна, грн. що аморти-зується, грн А Б В Г Д Е Ж З 1 На дату придбання 5000 - - - - - 5000 2 1 5000 4500 4/10 1800 150,0 1800 3200 3 2 5000 4500 3/10 1350 112,5 3150 1850 4 3 5000 4500 2/10 900 75,0 4050 950 5 4 5000 4500 1/10 450 37,5 4500 500

 

З таблиці 4 видно, що найбільшу суму річноїамортизації нараховано в першому році експлуатації об’єктаосновних засобів – 1800 грн., у кожному наступному році сума амортизаціїзменшується порівняно з поперднім роком (графа Д таблиці 4). Залишкова вартістьзменшується на суму нарахованої амортизації до досягнення ліквідаційноївартості.

            Суму числа років корисного використання об’єкта можна розрахувати, використовуючи формулу:

/> /> /> /> /> /> /> /> />

Сума

числа років корисного використання об’єкта

  /> /> /> <td/> /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> 2

 

  /> <td/> /> /> />

Цеможна перевірити на розглянутому прикладі 4:

(4 х (4 + 1)) / 2 = 10

3.5.    Виробничий метод

 

Виробничий метод нарахування амортизації ОЗ – цеметод, за яким «місячна сума амортизації визначається як добутокфактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) і виробничої ставкиамортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, щоамортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємствопередбачає зробити (виконати) із використанням обєкта основних засобів.”

Цей метод можнаназвати також методом нарахування амортизації пропорційно обсягу виконанихробіт.

Виробничий метод засновано на припущенні, що розмірамортизації (зносу) залежить від інтенсивності експлуатації об’єкта незалежно від терміну, тобто тривалість (кількість років)експлуатації об’єкта не впливає на суми амортизації, щонараховується).

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Щомісячна сума амортизації

  /> />

Фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг)

  /> /> />

Виробнича ставка аморт.

  /> <td/> /> <td/> <td/> /> /> /> <td/> /> /> /> /> /> />

 

Виробнича ставка амортизації

  />

Вартість, що амортизується

  /> <td/> /> /> /> /> /> Загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство передбачає зробити, використовуючи об’єкт

 

  /> <td/> /> /> />

Сума нарахованої амортизації залежить від обсягувиконаної роботи. Сума зносу накопичується також залежно від обсягупослуг.Пропорційно обсягу виконаних робіт зменшується і залишкова вартість. Цейметод нарахування амортизації можна застосовувати  в тому випадку, якщо обсягивиконаних робіт (продукції, що виготовляється, послуг, що надаються) може бутивизначена досить точно.

3.6.    Податковий методнарахування амортизації ОФ

 

Закон про прибуток, на відміну від ПБО-7, жорсткорегламентує порядок нарахування амортизації і не допускає можливостіякого-небудь вибору. Тому, яикй би метод (або методи) не вибрало підприємстводля нарахування амортизації у бухобліку, в податковому обліку потрібно діяти,твердо дотримуючись вимог, викладених у ст.8 Закону про прибуток, який так іназивається “Амортизація”. Цей документ регламентує не тільки порядокнарахування амортизації, але й податковий облік основних фондів загалом. Зпогляду оподаткування інтерес викликають не основні фонди як такі, а тільки їхвплив на об’єкт оподаткування. А цей вплив проявляється,переважно, через амортизацію, оскільки на її суму зменшується прибуток, щопідлягає оподаткуванню.

Згідно податкового обліку ОФ поділяють на три групи:

Група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальніпристрої;

Група 2 – автотранспорт, меблі, побутові прилади, включаюи ЕОМ,інформаційні системи, телефони, інше конторське обладнання, устаткування,приладдя до них;

Група 3 – інші ОФ, не віднесені до до груп 1 і 2.

До основних правил податкового обліку основних фондівслід віднести:

-     амортизується не вартість(як у бухобліку) ОФ,  а витрати на їхнє виготовлення, придбання або поліпшення;

-     об’єктомнарахування амортизації є балансова вартість групи;

-     для цілей податковогообліку обов’язковий пооб’єктнийоблік балансової вартості основних фондів групи 1, а з 01 січня 2002 року —  ідля основних фондів груп 2 і 3, які будуть придбані (виготовлені) та введені вексплуатацію. До 2002 року ОФ групи 2 і 3 враховувалися за сукупною балансовоювартістю групи.

Бухгалтерський облік вимагає аналітичний облікосновних засобів, незалежно від того, що податковий облік дозволяв вести тількипогруповий (для груп 2 і 3)

Порядок нарахування амортизації викладено у пп.8.3.1.ст.8 Закону про прибуток і може бути подано у вигляді формули:

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Сума амортизаційних відрахувань

  />

балансова вартість групи на початок звітного періоду

  />

норма амортизації для відповідної групи

  /> <td/> /> <td/> <td/> /> /> /> <td/> /> /> />

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансовоївартості кожної з груп ОФ на початок звітного (податкового) періоду вслідуючому розмірі (в розрахунку на календарний квартал):

Група 1 – 1.25 %;

Група 2 – 6.25 %;

Група 3 – 3.75 %.

Норми амортизації – показники задані, вонивстановлені п.8.6 ст.8 Закону про прибуток. Для правильного визначення сумиамортизаціних відрахувань велике значення має правильне розрахування балансовоївартості групи основних фондів, яке у податковму обліку є одним із ключових.Згідно Закону про прибуток балансова вартість групи основних фондів на початокзвітного періоду розраховується за формулою:

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) – В(а-1) – А(а-1),

де

            Б(а)     – балансова вартість групи на початок звітного періоду;

            Б(а-1) — балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному;

            П(а01)– сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітальногоремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів,протягом періоду, що передував звітному;

В(а-1) – сума виведених з експлуатації основних фондівпроятгом періоду, що передував звітному;

            А(а-1)– сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передувавзвітному.

            Формарозрахунку законом не встановлена, тому її можна самостійно розробити.

Норми амортизації застосовуються до балансовоївартості груп на початок періоду. Тому витрати на придбання основних засобів,здійснені в поточному кварталі, почнуть амортизуватися тільки з наступногокварталу. І навпаки: основні фонди, що вибули в поточному кварталі, зменшатьбалансову вартість групи тільки на початок наступного періоду. Це необхідновраховувати при здійсненні операцій, внаслідок яких зменшується балансовавартість груп. Балансова вартість об’єкта або групи домоменту продажу (або до моменту здійснення іншої операції, що зменшує балансовувартість груп) визначається як балансова вартість на початок варталу, зменшенана суму амортизаціних відрахувань за цей квартал.

Список використаної літератури:

1.   Закон України «Пробухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями, внесеними Законами Українивід 11.05.2000 р. № 1707-ІІІ, від 0806.2000 р. № 1807-ІІІ, від 22.06.2000 р. №1829-ІІІ).

2.    Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»,затверджененаказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, зареєстрований в МінюстіУкраїни 18.05.2000 р. № 288/4509 (із мінами і доповненнями, внесеними наказомМінфіну від 30.11.2000 р. № 304).

3.    НаказМФУ від 30.11.1999 р. № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерськогообліку та Інструкції про його застосування», зареєстрованого в Мінюсті України21.12.1999 р. № 892/4185.

4.    Планрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операційпідприємств і організацій, затверджений МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

5.    Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського облікуактивів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій, за твердженаМФУ від 30.11.1999 р. № 291.

6.    Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”від 28.12.1994 р.№ 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.1997р. № 283/97-ВР, із змінами та доповненнями).

7.    Порядок використання чинних з 01.07.2000 р. методів нарахуванняамортизації згідно з П(С)БО 7 та порівняння його з існуючою міжнародноюпрактикою. Надія Горицька.//ГК, Дебет-Кредит, № 25/2000, с.10-25.

8.    Пять методів амортизації. Римма Грачова.//ГК, Дебет-Кредит, № 31/2000 с.28-35.

9.    Муки вибору-2 або чи доцільно застосовувати податковий методнарахування амортизації. А.Твердомед. //Бизнес Бухгалтерія,  № 36 (399), 04вересня 2000 р.с.53.

10.   Амортизація основних засобів груп 2 і 3: як скористатися свободою?Сергій Максутов.//Бизнес. Бухгалтерія, 3 48 (411), 27 листопада 2000 р.

11.   Амортизація у формулах та прикладах.(РиммаНазарбаєва). Необоротні активи та МШП у бухгалтерському і податковому обліку:// Збірник систематизованого законодавства. Бизнес. Бухгалтерія № 30 (445),23.07.2001 р., с.119-126.

12.   Методи нарахування амортизації: вибір повинен бути усвідомленим. (Володимир Батіщев). Необоротні активи та МШП у бухгалтерському іподатковому обліку: //Збірник систематизованого законодавства. Бизнес.Бухгалтерія № 30 (445), 23.07.2001 р.с. 127-132.

13.   Амортизація у податковому обліку.(Римма Назарбаєва, Ірина Назарбаєва). Необоротні активи та МШП у бухгалтерськомуі податковому обліку: //Збірник систематизованого законодавства. Бизнес.Бухгалтерія № 30 (445), 23.07.2001 р.с. 132-134.

14.   Наказ ДПА України від 13.02.2002. № 68.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту