Реферат: Розробка і узагальнення інформації про фактори, які впливають на рентабельність молока (на прикладі СТОВ "Степове")

ВСТУП

 

Виробництво молока ─ одна з основнихпідгалузей тваринництва. В успішному розвитку цієї галузі важливу роль відіграєстатистика, яка повинна всебічно і об’єктивно відображати стан і розвиток цієїгалузі. За допомогою статистичних показників можна виявити резерви збільшеннявиробництва продукції і підвищення продуктивності галузі, визначити оптимальніспіввідношення між кількістю і продуктивністю тварин, трудовими таматеріальними ресурсами та запобігти можливим диспропорціям.

Стан і розвиток виробництва молока статистикавивчає за допомогою показників наявності, складу і розміщення тварин, виходувалової і товарної продукції. Велике значення для характеристики рівня розвиткувиробництва мають показники інтенсифікації.

Особливу увагу в умовах переходу до багатоукладноїринкової економіки слід звернути на конкурентоспроможність виготовленоїпродукції, а точніше на ефективність та рентабельність її виробництва. Проблемавиявлення резервів поліпшення результатів виробництва молока за допомогоювивчення масових явищ та процесів, являє собою мету цієї курсової роботи. Аосновним завданням є розробка і узагальнення інформації про фактори, яківпливають на рентабельність молока.

Спостереження проводилося на прикладі аналізованогопідприємства СТОВ „Степове”.


1. ТЕОРЕТИЧНІ ТАМЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ МОЛОКА

Тваринництво – одна з найважливіших галузейсільського господарства, уявляє собою самостійний об’єкт статистичноговивчення.

Тваринництво – сукупність галузей, які займаютьсярозведенням сільськогосподарських тварин з метою виробництва продуктів тасировини для переробної промисловості. Виробничій процес в тваринництві тіснопов’язаний з природними процесами розвитку і життєвої діяльності живихорганізмів, при цьому кінцева продукція цієї галузі уявляє собою результатприродного та технологічного циклу. Статистика тваринництва вивчає кількіснийта якісний бік явищ та процесів у тваринництві.

Основними завданнями статистики тваринництва є:визначення рівню розвитку тваринництва в цілому, його окремих галузей тапроцесів, що в них відбуваються; освітлення стану і розвитку тваринництва вокремих сільськогосподарських підприємствах, їх групах і по категоріямгосподарств; вивчення розміщення тваринництва на території країни; контроль завиконанням плану; оцінка умов виробництва та виявлення резервів збільшенняобсягу продукції тваринництва і підвищення її якості; характеристика місця іролі тваринництва в агропромисловому комплексі, а в нашому випадку завданням єстатистичний аналіз рентабельності. Розв’язок цих задач потребує розробкисистеми показників та методики їх обчислення, удосконалення методології аналізута сучасної організації збору та обробки статистичної інформації протваринництво.

Всебічна оцінка стану і розвитку тваринництвавиконується на основі системи показників статистики тваринництва.

Молоко та молочні продукти – одні з найважливішихпродуктів харчування людини. Молоко містить понад 100 необхідних для людинипоживних речовин (жири, білки, вуглеводи, солі, мікроелементи, вітаміни тощо),які перебувають в оптимальному співвідношенні і легкозасвоюваній формі.Перетравність поживних речовин молока досягає 98 %. За харчовою цінністю молокоможе замінити будь-який інший харчовий продукт, але жоден з них не можезамінити молоко. Така ж закономірність зберігається і щодо молочних продуктів,Чекотовський Е. В.[17, с.39.]

У вітчизняній статистиці виробництво молокавизначають від корів, вівцематок, кіз, кобил і деяких інших видівсільськогосподарських тварин. Валове виробництво молока характеризуєтьсяфактично надоєним коров’ячим, овечим, козячим, кобилячим молоком, незалежно відтого, чи було воно реалізовано, чи частина його використана у господарстві навипоювання телят і поросят. Окремо визначається виробництво коров’ячого ікобилячого молока. Найбільше значення для продовольчих цілей і найбільшу питомувагу в виробництві молока займає коров’яче молоко, тому його вивченнюприділяється особлива увага.

Валовий надій коров’ячого молока – це всефактично надоєне молоко від усіх корів молочного і м’ясного стада, яловихкорів, корів на відгодівлі та нагулі, розтелених телиць, які належатьгосподарству. Якщо частина надоєного молока була використана на випоюваннятелят, поросят і курчат, то це молоко включається у валовий надій молока.Молоко, висмоктане телятами при їх підсосному утриманні, а також молоко,куплене сільськогосподарськими підприємствами у населення і прийняте без оплатив рахунок проданих корів, у валовий надій не включається. Крім того окремовизначають показник валового надою молока від корів молочного стада, в якийвключають молоко, надоєне тільки від корів молочного стада, ялових корів, корівна відгодівлі та нагулі і розтелених телиць. Не включається молоко, надоєне відкорів м’ясного стада. Цей показник дозволяє точніше визначити розмір продукціїі рівень продуктивності корів у молочному тваринництві, Суслов И.П. [ 15, с.79]

Молоко, отримане від інших видів тварин,обліковується окремо, як і молоко, куплене в населення.

Якщо молоко обліковується в літрах, то дляперерахунку в кілограми потрібно його обсяг помножити на коефіцієнт 1, 03.

Молочна продуктивність корів характеризуєтьсясередньою удійністю корів. Обчислюють два показники: середній надій на однукорову і середній надій від однієї корови молочного стада. Середній надій на однукорову характеризує середній рівень продуктивності корів. Середній надій молокавід однієї корови молочного стада визначає одночасно ступінь використання корівдля виробництва молока і рівень їх молочної продуктивності.

Середній надій на дійну корову можна обчислитидвома способами: як відношення валового надою до середньої кількості дійнихкорів і як відношення валового надою до середньогрупової кількості дійнихкорів. Середнє число дійних корів за звітний період розраховується яквідношення загального числа кормо-днів дійних корів до календарної тривалостізвітного періоду. Середньогрупову кількість дійних корів визначають діленнямкількості кормо-днів дійних корів на 305 днів (тривалість лактаційного періоду– періоду, протягом якого корови продуктують молоко). До дійних корів належатькорови, що дали приплід і доїлися в звітному періоді. Ялові корови, що доїлися,до дійних не відносяться.

Основним плановим і звітним показником єсередньорічний надій молока від однієї корови молочного стада. Цей показникможна обчислити двома способами – діленням валового надою молока від корівмолочного стада за рік на середньорічне поголів’я корів молочного стада або напоголів’я корів молочного стада на початок року, незалежно від того, доїлисяабо ні корови на цю дату. В останньому випадку до поголів’я корів молочногостада не включають корів м’ясного стада, корів, що знаходяться на відгодівлі, атакож корів, що виділені для групового або підсосного утримання телят, якщо цікорови не доїлися. Останній показник молочної продуктивності корів був введенийу статистичну практику з 1989 р.

Як зауважив Кулініч О.І. [4, с.123.], сучаснікорови-рекордистки дають 10 – 15 тис. кг молока за лактацію. Надої світовихрекордисток перевищують 25 тис. кг молока за лактацію при добових надоях понад110 кг молока. У багатьох господарствах України одержують від корови 7000 –9000 кг молока. У 1997 році від 82 корів було одержано понад 10000 кг молока залактацію. Чемпіонкою за молочною продуктивністю стала черешенька 6632, надійякої склав за третю лактацію 13889 кг

При вивченні резервів збільшення виробництвамолока визначають показник використання молочного стада як відношеннясередньорічної кількості дійних корів до середньорічного поголів’я всіх видівабо як відношення кормо-днів дійних корів до загальної кількості кормо-днівусіх корів за звітний період.

Середньорічний надій молока від однієї коровимолочного стада дорівнює середньому надою від однієї корови, помноженому напоказник молочного стада.

При аналізі даних про виробництво молока важливознати не тільки його кількість, але й якість. Якість молока характеризуєтьсяйого сортом (І, ІІ сорти і несортове), жирністю, вмістом білка, а такожкислотністю, чистотою, свіжістю тощо. Одним з найважливіших показників якостімолока є його жирність. Чим вища жирність молока, тим більше різної продукціїможна одержати при його переробці. Жирність молока залежить від породи, вікутварин, годівлі, складу кормів, умов утримання тварин і т. д. І визначається увідсотках. Тобто жирність молока – це кількість жиру, що міститься в 100 гмолока.

У статистичній практиці для оцінки жирностімолока обчислюють два показники: середній відсоток жирності молока і кількістьмолока у перерахунку на базову або стандартну жирність. Середній відсотокжирності молока обчислюють за допомогою середньої арифметичної зваженої:

/> , де


/> – жирність молока, %;

/> – кількість молока.

Для визначення кількості молока в перерахунку набазову, або стандартну жирність, спочатку треба молоко перерахувати в так званеодновідсоткове, а потім одержану величину поділити на встановлений відсотокбазової жирності молока на кількість молока, тобто />. Отже, для обчислення обсягумолока в перерахунку на базову жирність />можна застосувати формулу:

/> , де

/> – базова, або стандартна жирністьмолока.

У багатьох країнах світу поряд з показникомжирності молока наводяться данні про вміст молочного жиру в кілограмах, СергеевС.С. [13, с.324]

Головними факторами, що зумовлюють кількість таякість молока, є: рівень годівлі, умови вирощування та утримання тварин ікваліфікація тваринників. Спостереження показують: досвідчений оператормашинного доїння може одержати на 20 % більший надій, ніж недосвідчений. Один зних запустить корову через кілька місяців після отелення, інший зуміє доїти їїцілий рік. Надто часто невміле доїння є болісним для корови і призводить дозниження її продуктивності.

Великий вплив на рівень продуктивності корівмають біологічні фактори: погода, вік першого парування, жива маса та розвитокпервісток, кратність доїння (дво- чи триразове). Встановлено, що при збільшеннікратності доїння молочна продуктивність корів залежно від її рівня зростає на 5– 15 % і більше. Для корів з кількома отеленнями має значення вік, тривалістьсервіс-періоду (період від отелення до запліднення, як правило 60 – 80 діб),сухостійний період (період від запуску корови до її отелення, 45 – 60 діб).Найвищі надої у корів спостерігаються під час 3 – 4-ї лактації. Високоюмолочною продуктивністю за першу лактацію характеризуються молоді самки, масаяких після розплоду дорівнює приблизно ¾ маси дорослих тварин.Вважається нормою, коли лактаційний період у корів триває 300 – 305 днів,сухостійний період обмежується 55 – 60 днями і від корови щорічно одержуютьтеля. Яловість корів негативно впливає на загальну продуктивність корів і призводитьдо зниження темпів відтворення стада.

Валове виробництво молока в сільськогосподарськихпідприємствах визначають на основі звітності і річних бухгалтерських звітів, ав господарствах населення – множенням середньорічного надою від однієї коровина середньорічне поголів’я. Середній удій на одну корову визначають за данимибюджетних обстежень домашніх господарств діленням валового надою за рік насередньорічне поголів’я корів у господарствах, які ведуть бюджетні записи.Середньорічне поголів’я визначають шляхом перемноження середньорічногопоголів’я корів, яке обчислено на підставі даних щорічних обліків худоби якпівсума кількості поголів’я корів на початок і кінець року, на поправочнийкоефіцієнт. Останній визначається відношенням обчислених на основі данихбюджетних обстежень домашніх господарств середньорічного поголів’я за формулоюсередньої хронологічної за даними поголів’я корів на початок кожного місяця тасередньорічного поголів’я корів за формулою простої середньої арифметичноюкількості голів на початок і кінець року.

Всі ці показники ефективності молока впливають нарозрахунок рівня рентабельності виробництва молока і будуть розраховані в данійроботі.


2. ОЦІНКАРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ АБСОЛЮТНИХ ТА ВІДНОСНИХ ВЕЛИЧИН

Сільськогосподарське товариство з обмеженоювідповідальністю (СТОВ)” Степове” знаходиться у Слов’яносербському районі.Характер-ним для даної місцевості є різноманітність елементів рельєфу, ґрунтівта умов зволоження. Великий повтор мають засухи та суховії. Так, кількість днівзасухи в рік в середньому біля 60, а в сухі роки – до 100 – 110.В окремі рокизапас вологи не забезпечує потребу рослин. В господарстві діє цехова структурауправління, яка включає в себе цех рослинництва, цех тваринництва, та цех обслуговування:механізації, бухгалтерії, строй цех.

Аналіз структури земельних угідь СТОВ „Степове”показує, що у 2005році значно зменшилась площа земельних угідь. Це явищепояснюється тим, що керівництво підприємства відмовилося від тієї частиниземлі, яка була взята в оренду у декількох осіб (табл.1).

Таблиця 1

Склад, структураі динаміка земельних угідь в СТОВ „Степове”

Види угідь 2007 р. 2008 р.

Відхилення площі.

(+,-), га від рівня

Відхилення структури Площа, га Структура, % Площа, га Структура, %  (+,-), % від рівня С. г. угіддя 3995 100 3717,7 100 -277,3 - у. т. ч. рілля 3449 86 3491,1 94 42,1 -8 сінокоси 272 7 151,9 4 -120,9 -3 пасовища 274 7 74,7 2 -199,3 -5

Як видно з табл.1, площа сільгоспугідьпідприємства в 2008 році у порівнянні з 2007 зменшилась на 277,3 га за рахунокзменшення площі сінокосів на 120,9 га, що складає 3%, та зменшення площіпасовищ на 199,3га, що складає 5%. Хоча площа рілля і збільшилась на 42,1га.

Таблиця 2

Склад, структураі динаміка товарної продукції СТОВ „Степове”

Види товарної продукції 2007 р. порядковий номер в ранжируваному ряді 2008 р. порядковий номер в ранжируваному ряді Виручка, тис грн. Структура вируч-ки, % Виручка, тис грн. Структура виручки, % Рослинництво 1181,3 19,81 - 1928,3 43,55 - у т.ч.: зерно 662,6 11,11 3 1177,3 26,59 2 соняшник 343,2 5,76 5 728 16,44 4 овочі 154,8 2,6 6 6,2 0,14 10 Інша продукція рослинництва 20,7 0,33 9 16,8 0,38 8 Тваринництво 4164,6 69,85 - 2360,1 53,3 - У т.ч. молоко 2099,7 35,22 1 1244,8 28,11 1 м’ясо КРС 1447,6 24,28 2 787,4 18,02 3 м’ясо свиней 614,5 10,31 4 327,4 7,39 5 інша продукція тваринництва 2,8 0,001 11 4,2 0,001 11 Промислова переробка продукції 67,6 1,13 7 66,5 1,5 6 Реалізація іншої продукції, робіт і послуг 15,6 0,26 10 15,9 0,36 9 Реалізація товарів 46,3 0,78 8 56,8 1,28 7 Всього по господарству 5962,5 100 - 4427,6 100 -

Для оцінки ефективності господарської діяльностіпідприємства є ціла низка економічних показників.

Серед них дуже важливим є визначенняспеціалізації підприємства. Виробнича спеціалізація підприємства визначаєтьсяпо основним товарним видам продукції, які дають найбільшу суму грошей відреалізації. Тому основним показником спеціалізації є структура товарноїпродукції (табл.2).

Данні цієї таблиці свідчать про те, що найбільшапитома вага в структурі товарної продукції на протязі двох останніх років належитьмолоку, м’ясу КРС та зерновим. Це говорить про м’ясо-молочну спеціалізаціюгосподарства.

Склад і структура трудових ресурсів наведені внаступній таблиці:

Таблиця 3

Аналіз структурискладу і динаміки трудових

ресурсів в СТОВ„Степове”

Категорії працівників 2007 р. 2008 р. Відхилення чисельності працівників (+,-), % Відхилення структури (+,-), % Чисельність працівників, чол. Структура, % Чисельність працівників, чол. Структура, % Зайняті в с.-г. виробництві 210 100 168 100 -42 - У т. ч. працівники: рослинництва 63 30 45 26,79 -18 -3,21 тваринництва 147 70 123 73,21 -24 3,21

З огляду на табл.3, чисельність працівників СТОВ„Степове” у 2008 р. у порівнянні з 2007 зменшилась на 42 чоловіка в цілому, щоскладається зі зменшення працівників рослинництва на 18 осіб та зменшення на 24особи працівників тваринництва. Це пов’язано з кризовим станом економікиУкраїни в цілому та економіки АПК зокрема.


Таблиця 4

Склад, структураі динаміка основних засобів СТОВ „Степове”

Основні засоби 2007 2008

Відхилення

вартості, %

Відхилення

структури, %

Середньорічна собівартість, тис. грн. Структура, % Середньорічна собівартість, тис. грн. Структура, % Будинки, споруди та передавальні пристрої 142,80 4,31 142,80 5,46 - 1,15 Машини та обладнання 1 928,70 58,18 1 259,35 24,75 -669,35 -33,43 Транспортні засоби 32,45 0,98 19,90 0,52 -12,55 -0,46 Інструменти, прилади, інвентар 11,00 0,33 11,00 0,29 - -0,04 Робоча і продуктивна худоба 897,80 27,08 411,80 10,84 -486,00 -16,24 Багаторічні насадження - - 538,45 15,90 538,45 15,90 Інші основні засоби 297,00 8,96 226,80 7,96 -70,20 -0,99 Інші необоротні матеріальні активи 5,50 0,17 5,50 0,21 - 0,04 Всього основних засобів 3 315,25 100 2 615,60 100 -699,65  -

Аналізуючи данні таблиці можна побачити, що у 2008 році в порівнянні з 2007 р. середньорічнівартість основних засобів зменшилась на 699,65 тис. грн. На цей результатвплинуло зменшення середньорічної вартості машин та обладнання на 669,35,транспортних засобів на 12,55 тис. грн., робочої і продуктивної худоби на 486тис. грн., та інших основних засобів на 70,2 тис. грн. У 2008 році в господарствіз’явилась нова група основних засобів – багаторічні насадження, їх вартістьсклала 538,45 тис. грн. Вартість же інших груп основних засобів в 2008 році залишиласянезмінною.

Найвагомішими змінами в структурі основнихзасобів було зменшення машин і обладнання на 33,43 % та робочої і продуктивноїхудоби на 16,24 %, а також поява багаторічних насаджень, питома вага яких уструктурі склала 15,9 %.

Таблиця 5

Показникиефективності діяльності СТОВ „Степове”

Показники 2007р. 2008р.

Відхилення

(+,-)

/> /> 1 2 3 4 /> 1. Виручка від реалізації, тис. грн. 5475,4 4427,6 -1047,8 /> 2. Валовий прибуток, тис. грн. 1930,8 995,5 -935,3 /> 3. Чистий прибуток, тис. грн. 1263,4 755,8 -507,6 /> 4. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 3544,6 3432,1 -112,5 /> 5. Собівартість виробленої продукції, тис. грн. 5962,5 6388,6 426,1 /> 6. Площа сільськогосподарських угідь, га 3995 3717,7 -277,3 /> 7. Середньорічна чисельність працівників, чол. 210 168 -42 /> 8. Витрати праці, тис. люд.-год. 484 387 -97 /> 9. Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн. 3 315,25 2 615,6 -699,65 />

10. Середньорічна вартість активів,

тис. грн.

7230 7537 307 /> 11.Виручка від реалізації в розрахунку на: /> -100 га с\г угідь, тис. грн. 1,37 1,19 -0,18 /> -1 середньорічного працівника 26,07 26,35 0,28 /> -1 люд\год витрат праці, тис.грн. 11,31 11,44 0,13 /> -1 тис. грн. основних виробничих засобів, тис.грн. 1,65 1,69 0,04 /> -1 тис. грн. виробничих затрат, тис.грн. 0,92 0,69 -0,23 /> 12.Валовий прибуток в розрахунку на: /> -100 га с\г угідь 48,33 26,77 -21,56 /> -1середньорічного працівника, тис. грн. 9,19 5,93 -3,26 /> -1 люд\год витрат праці, тис. грн. 3,99 2,57 -1,42 /> -1тис. грн. основних виробничих засобів, тис. грн. 0,58 0,38 -0,2 /> -1тис. грн. виробничих витрат, тис. грн. 0,33 0,15 -0,18 /> 13.Чистий прибуток в розрахунку на: /> -100 га с\г угідь 31,62 20,33 -11,29 /> -1середньорічного працівника, тис. грн. 6,02 4,5 -1,52 /> -1 люд\год витрат праці, тис. грн. 2,61 1,95 -0,66 /> -1тис. грн. основних виробничих засобів, тис. грн. 0,38 0,29 -0,09 /> -1тис. грн. виробничих витрат, тис. грн. 0,28 0,11 -0,17 /> 14.Рівень рентабельності реалізації, % 54,47 29,01 -25,46 /> 15.Рівень окупності витрат, % 154,47 124,01 -30,46 /> 16.Рівень рентабельності продажу, % 35,26 22,48 -12,78 /> 17.Рівень рентабельності майна, % 17,47 10,03 -7,44 />

Збільшилася тільки собівартість виготовленоїпродукції, що теж становить негативну тенденцію. Ці фактори говорять про те, щорозглянувши табл. 5, можна побачити, що майже всі показники ефективностідіяльності, в порівнянні з 2007 роком, зменшились. Ефективність діяльності спадає, що можепризвести до небажаних наслідків.

3. ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙАНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

Групування господарств луганської області завпливом собівартості 1 ц. виготовленої продукції на зміну рівня окупності затратна виробництво молока у 2008 році

Групування – це розподіл на групи статистичноїсукупності. Воно є одним з найважливіших етапів статистичної роботи. Всі іншістатистичні методи ефективні тільки на підставі групувань і в поєднанні з ними.

Щоб обґрунтовано провести групування даних,потрібно, спираючись на раніше нагромаджені знання про досліджуване явище,виділити із всієї різноманітності зв’язків основний процес, який визначає іншізміни явища і спричинює якісні зміни. Після цього потрібно з’ясувати, що новогоз’являється в ході розвитку даного процесу, які народжуються типи явищ та їххарактерні риси.

Наступним етапом групування даних є визначенняформ розвитку певних типів явищ. Форми розвитку окремих явищ значною міроюзумовлені місцевими умовами, які потрібно з’ясувати. Відповідно до формрозвитку слід вибрати групувальні ознаки, які точно і повно відображуютьвнутрішні особливості досліджуваних явищ. Вони повинні бути істотними іхарактерними для даного явища. При цьому потрібно додержувати принципу рівностіоб’єктивних факторів виробництва, насамперед природних та економічних умов. Неможна, наприклад, до групування включати господарства з різним виробничимнапрямом, а потім кожну типову групу досліджують окремо за іншими ознаками.

За допомогою групувань упорядковують первиннийстатистичний матеріал, поділяють його за істотними варіюючими ознаками на групидля того, щоб глибше проаналізувати. Групування є не тільки першим етапомстатистичного аналізу, а й основою для застосування інших методів аналізу.

У нашому випадку необхідно згрупуватигосподарства Луганської області, які займаються виробництвом молока і на основіцих даних (вихідні данні див. у додатку 1) показати вплив продуктивності худобина зміну рівня окупності затрат.

Першим етапом групування є визначення продуктивностіта окупності затрат, результати якого наведені у таблиці 6.


Таблиця 6

Вихідні данні попродуктивності й окупності

для проведеннягрупування

№ п/п Господарство Продуктивність, ц/гол Окупність затрат, %

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

11.

12.

СТОВ „Агро Стар”

СГТОВ „Агро Бутово”

СТОВ „Артемівське”

ВВК „Україна”

СТОВ „Шульгинка”

„Дібровка”

СТОВ МТС „Альянс”

ПСП „Рамус”

СТОВ „Лесное”

СТОВ ім… Енгельса СТОВ

ДП НДТ ЛНАУ

СТОВ „Степове”

19,7

18,47

19,33

27,73

7,98

31,69

40,43

33,04

23,03

28,35

12,61

26,17

49,64

70,21

130, 43

58,12

34,57

80,05

106,95

104,83

101,36

159,74

52,46

119,97

Наступним етапом групування є побудоваранжированого ряду, в якому усі одиниці розташовані за зростанням факторноїознаки.

Ранжирований ряд наведено в табл. 7.

В табл. 8 проведено розподілення підприємств нагрупи за продуктив-ністю. Так як визначити кількість груп за формулою Стерджесау нашому випадку не можливо, поділ на групи виконано вручну.

На останньому етапі групування виконуєтьсярозподіл господарств, виявляється залежність (табл. 9) та робляться висновки пойого проведенню.


Таблиця 7

Ранжирований ряд розподіленнягосподарств

за урожайністю

№ п/п Господарство Продуктивність, ц/гол Окупність затрат, %

5.

11.

2.

3.

1.

9.

12.

4.

10.

6.

8.

7.

СТОВ „Шульгинка”

ДП НДТ ЛНАУ

СГТОВ „Агро Бутово”

СТОВ „Артемівське”

СТОВ „АгроСтар”

СТОВ „Лесное”

СТОВ „Степове”

ВВК „Україна”

СТОВ ім… Енгельса

СТОВ „Дібровка”

ПСП „Рамус”

СТОВ МТС „Альянс”

7,98

12,61

18,47

19,33

19,7

23,03

26,17

27,73

28,35

31,69

33,04

40,43

 34, 57

52,46

70,21

130, 43

49,64

101,36

119,97

58,12

159,74

80,05

104,83

106, 95

Таблиця 8

Групуваннягосподарств за продуктивністю

№ п/п Господарство Продуктивність, ц/гол Окупність затрат, %

5.

11.

2.

3.

1.

СТОВ „Шульгинка”

ДП НДТ ЛНАУ

СГТОВ „Агро Бутово”

СТОВ „Артемівське”

СТОВ „Агро Стар”

7,98

12,61

18,47

19,33

19,7

34, 57

52,46

70,21

130, 43

49,64

В середньому по першій групі: 15,61 67,46

9.

12.

4.

10.

СТОВ „Лесное”

СТОВ „Степове”

ВВК „Україна”

СТОВ ім… Енгельса

23,03

26,17

27,73

28,35

101,36

119,97

58,12

159,74

В середньому по другій групі: 26,32 109,8

6.

8.

7.

СТОВ „Дібровка”

ПСП „Рамус”

СТОВ МТС „Альянс”

31,69

33,04

40,43

80,05

104,83

106, 95

В середньому по третій групі: 35,05 97,28

Таблиця 9

Залежністьокупності затрат від продуктивності

№ п/п Групи Кількість Продуктивність, ц/гол Окупність затрат, %

1.

2.

3.

[7,98 – 19,7]

[23,03 – 28,35]

[31,69 – 40,43]

5

4

3

15,61

26,32

35,05

67,46

109,8

97,28

В середньому: 12 25,66 91,51

Для виявлення залежності між продуктивністю ВРХта рівнем окупності витрат було проведено просте аналітичне групування. Вихідноюінформацією були данні 12-ти господарств області по виробництву молока.Факторною ознакою була прийнята молочна продуктивність ВРХ, а результативним –окупність витрат.

Після розрахунку факторного та результативногопоказнику та побудови ранжированого ряду, були намічені границі трьох груп.Розраховані середня продуктивність та окупність затрат по кожній групі показали,що між факторним та результативним показником не існує ні прямої ні зворотноїзалежності.

Так середня продуктивність в другій групі склала 26,32ц/гол, що займає друге місце у таблиці, а окупність затрат по цій групі склала109,8 %, і є найбільшою. В цю групу увійшло 4 об’єкти, і в тому числіаналізоване господарство СТОВ „Степове”.

В першу групу увійшла найбільша кількістьпідприємств – 5, з середньою продуктивністю 15,61 ц\гол, при середній окупностізатрат 67,46 %.

В останню групу увійшло всього три господарства знайбільшою середньою продуктивністю 35,05 ц\гол, і другою за величиноюокупністю затрат – 97,28 %.

В результаті проведеного аналізу, виявлено, щосередня продуктивність по всім господарствам 25,66 ц\гол, окупність затрат –91,51 %. В СТОВ „Степове” продуктивність більше середньої на 0,51 ц\гол, аокупність затрат – на 28,46 %.

Кореляційно-регресійний аналіз ефективностівиробництва молока. Специфікація моделі множинної регресії включає в себе:відбір факторів та вибір виду рівняння регресії. Як і в парній регресії можливілінійні та нелінійні залежності, однак при множинній регресії можливість виборуобмежена, тому що при складних залежностях неможливо.

В лінійній множинній моделі /> параметри рівняння /> називаютьрівняннями чистої регресії. Вони характеризують питому зміну результативноїознаки /> призміні відповідного фактора на 1.

При відборі факторів в множинну модель необхідневиконання наступних вимог:

1. Фактори повинні бути кількісно вимірними. Якщо до моделі необхідновключити будь-який якісний фактор, то йому слід надати кількісну визначеність,наприклад, якість землі вимірюється в балах.

2. Фактори на повинні бути тісно пов’язані між собою, в протилежномувипадку, параметри рівняння регресії виявляться ненадійними, а модель в ціломунестійкою.

Параметри рівняння множинної регресії оцінюють задопомогою традиційного методу найменших квадратів. Система рівнянь длявизначення оцінок параметрів включає кількість рівнянь рівну кількостіоцінюваних параметрів./>

На основі лінійного рівняння регресії можуть бутизнайденні приватні рівняння регресії, які зв’язують результативну ознаку звизначеним фактором при закріпленні інших факторів на середньому рівні цієїрегресійної моделі.


/>

Приватні рівняння регресії характеризуютьізольований вплив обраного фактора на результат, при цьому дії тих факторів,значення яких закріплені на середньому рівні виключаються.

Оцінка якості рівняння множинної регресіїпроводиться за допомогою множинного коефіцієнту кореляції, значення якогопоказує спільний вплив факторів, які були включені до моделі, на результативнуознаку.

Оцінка адекватності рівняння множинної регресіїпроводиться за допомогою критерію Фішера по загальній схемі перевіркистатистичних гіпотез.

В результаті дослідження регресійної моделі, яканаведена в додатках, була отримана залежність впливу продуктивності худоби тасобівартості 1 ц. виготовленої продукції на окупність затрат, рівняння якої маєвигляд:

/> , це означає, що при збільшенніпродуктивності 1 голови великої рогатої худоби на 1 ц., окупність затратзбільшується на 0,58 %, а при зменшенні собівартості 1 ц. виготовленоїпродукції на 1 грн., окупність затрат зростає на 0,66 %. Коефіцієнт кореляціїпоказує, що зв’язок між цими факторами тісний. Між ними існує 79 %-вазалежність. Останні 21 % – це вплив факторів, які не були враховані.

Аналіз показників ряду динаміки по виробництвумолока в СТОВ „Степове”. Визначення основної тенденції зміни динамічного ряду. Усі суспільніявища перебувають у постійному русі та розвитку. Дослідження процесу розвиткуявищ – одне з найважливіших завдань економіко-статистичного аналізу. Процесрозвитку явищ у часі називають динамікою, а статистичні величини, якіхарактеризують стан і зміну явищ у часі, – рядами динаміки. Побудова і аналізрядів динаміки дають змогу виявити закономірності розвитку явищ і виразити їх уцифрах. Динамічний ряд є основою аналізу і прогнозування соціально-економічногорозвитку.

Обов’язковими елементами рядів динаміки є моментиабо періоди часу, до яких належать досліджувані показники і рівні ряду, щохарактеризують розмір явища. Рівні ряду динаміки виражають абсолютними,відносними і середніми величинами.

В ряду динаміки для кожного інтервалу часуприведені два основних показника: показник часу і рівень ряду. Крім того,можуть бути ще похідні аналітичні показники.

Дослідження рядів динаміки дає можливістьохарактеризувати процес розвитку явищ, показати основні шляхи, тенденції ітемпи цього розвитку.

Таблиця 10

Показники рядудинаміки молочної продуктивності

тварин в СТОВ„Степове”

Роки Продуктивність, ц\гол Абсолютний приріст Коефіцієнт росту Темп росту, %

Темп приросту,

%

Абсолютне значення 1 % приросту ланц. баз. ланц. баз. ланц. баз. ланц. баз.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

24,12

22,11

19,68

20,34

21,16

25,38

30,89

24,17

27,28

26,17

-2,01

-2,43

0,66

0,82

4,22

5,51

-6,72

3,11

-1,11

-2,01

-4,44

-3,78

0,82

1,26

6,77

0,05

3,16

2,05

0,92

0,89

1,03

1,04

1,20

1,22

0,78

1,13

0,96

0,92

0,82

0,84

0,88

1,05

1,28

1,00

1,13

1,08

91,67

89,01

103,35

87,73

119,94

121,71

78,25

112,87

95,93

91,67

81,59

84,33

104,03

105,22

128,07

100,21

113,10

108,50

-8,33

-10,99

3,35

-12,27

19,94

21,71

-21,75

12,87

-4,07

-8,33

-18,41

-15,67

4,03

5,22

28,07

0,21

13,10

8,50

0,24

0,22

0,20

0,07

0,21

0,25

0,31

0,24

0,27


Зміна продуктивності в середньому по даному рядудинаміки можна дізнатися, розрахувавши середні показники:

1./>

2./>

3./>

4./>

5./>

6. />

7./>

З розрахунків, проведених в табл. 10 можнапобачити, що продуктивність тварин з року в рік коливається. Були виявленіокремі періоди, на протязі яких продуктивність зростала ( з 2001 року по 2005 рік ) і спадала ( з 1999 р. по 2001 р. ).Максимальна продуктивність – 30,89 ц\гол була зафіксована у 2005 році, а мінімальна у 2001 році склала 19,68 ц\гол.Максимальний темп приросту було досягнуто у 2005 році. В порівнянні з 2004р. максимальний темпприросту становив – 21,71 %, а в порівнянні з базисним – 28,07 %. За 10 роківсередня продуктивність склала 24,13 ц\гол, і середній абсолютний приріст –0,228 ц\гол.

Закономірності розвитку в рядах динаміки виявляютьабстрагуванням від випадків змін досліджуваних ознак. Для цього статистикавикористовує такі способи: укрупнення періодів, спосіб ковзної середньої,вирівнювання ряду динаміки по середньому абсолютному приросту, середньомукоефіцієнту зростання, а також спосіб найменших квадратів.

Найпростішим способом виявлення основноїтенденції розвитку є укрупнення періодів. Його суть в тому, що одинінтервальний ряд динаміки замінюють іншим інтервальним рядом з більшимиперіодами. Об’єднані періоди мають бути якісно однорідними щодо факторів, щовизначають загальну тенденцію, і досить тривалими, щоб запобігти випадковимколиванням досліджуваних ознак.

Таблиця 11

Згладжування рядудинаміки молочної продуктивності

худоби в СТОВ„Степове”

Роки

Продуктивність,

ц\гол

Сума продуктивності

за три роки

Середня продуктивність за три роки

2000

2001

2002

22,11

19,68

20,34

62,13 20,71

2003

2004

2005

21,16

25,38

30,89

77,43 25,81

2006

2007

2008

24,17

27,28

26,17

77,62 25,87

Застосувавши спосіб укрупнення періодів отрималитри періоди з середньою урожайністю 20,71; 25,81; та 25,87 ц\гол. Графікприкладено у додатках.

Різновидом укрупнення періодів є згладжуванняряду динаміки за допомогою ковзної середньої. Суть цього способу в тому, що пристійкому інтервалі кожну наступну середню обчислюють, зсуваючи період на однудату.

Розглянемо визначення середньої ковзноїпродуктивності в СТОВ „Степове”:

/>

/>Спосіб ковзної середньої згладжуєколивання рівнів, але не дає рядів, які б змінювали вихідні фактичні рівнівирівняними. Вирівняний графік ряду динаміки див. додатки.

Щоб краще абстрагуватися від випадковогоколивання рівнів ряду, застосовують аналітичне вирівнювання способом найменшихквадратів. Суть його в знаходженні такої математичної лінії, ординати точокякої були б найближчі до фактичних значень ряду динаміки. Це означає, що сумаквадратів відхилень вирівняних рівнів від фактичних має бути мінімальною.

Вирівнювання способом найменших квадратів можназдійснити по лінії, яка виражає функціональну залежність рівнів ряду динамікивід часу. В даному випадку найбільш доцільною для вирівнювання є пряма лінія,рівняння якої має такий вигляд:

/> , де:

/> – вирівняні рівні ряду динаміки;

/>– вирівняний рівень урожайності,при умові, що />;

/>– середній щорічний рівеньпродуктивності;

/> – порядковий номер ряду.

Невідомі параметри /> та /> можна визначити способомнайменших квадратів, вирішуючи систему нормальних рівнянь:

/> , де

/>– фактичні рівні ряду динаміки;

/>– кількість років.

/>

/>/>

Звідси, рівняння прямої, яка характеризуєдинаміку молочної продуктивності в СТОВ „Степове”, матиме вигляд:

/>

Тепер можна розрахувати вирівняну урожайність завсі роки:

2000–/>/>=<sub/>18,97+1,01*1=19,98

2001– />=18,97+1,01*2= 20,99

2002– />= 18,97+1,01*3= 22

2003– />= 18,97+1,01*4= 23,01

2004– />= 18,97+1,01*5= 24,02

2005– />= 18,97+1,01*6= 25,03

2006– />= 18,97+1,01*7= 26,04

2007– />= 18,97+1,01*8= 27,05

2008– />= 18,97+1,01*9= 28,06

Таблиця 12

Вирівнюванняпродуктивності ВРХ в СТОВ „Степове” за

допомогою способунайменших квадратів

Роки y t

t2

/>

y1=ao+a1t

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

21,11

19,68

20,34

21,16

25,38

30,89

24,17

27,28

26,17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

4

9

16

25

36

49

64

91

21,11

39,36

61,02

84,64

126,9

185,34

169,19

218,24

235,53

19,98

20,99

22

23,01

24,02

25,03

26,04

27,05

28,06

Разом: 216,18 45 285 1141,33 Х

Найбільш досконалим способом виявленнязакономірності розвитку є аналітичне вирівнювання рядів динаміки по середньомуабсолютному приросту. При вирівнюванні за цим методом розрахункові рівніобчислюють за формулою:

/>=y0+/>t<sub/>, у даному випадку:

/>=/>


При вирівнюванні ряду динаміки по середньомукоефіцієнту збільшення, розрахункові рівні, визначаються за формулою:

/>=/>, у даному випадку:

/>=/>

/>t<sub/>та /> були розраховані напочатку розділу.

Результати вирівнюванняцими прийомами наведені в таблиці 13.

Таблиця 13

Згладжування рядудинаміки молочної продуктивності

худоби в СТОВ„Степове” по середньому абсолютному приросту

та середньомукоефіцієнту росту

Роки Продуктивність, ц\гол.

/>

/>

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

21,11

19,68

20,34

21,16

25,38

30,89

24,17

27,28

26,17

21,62

22,13

22,64

23,15

23,66

24,17

24,68

25,19

25,7

21,83

22,84

23,85

24,86

25,87

26,88

27,89

28,9

29,91

Разом: 216,18 212,94 232,83

Вирівняні графіки цимиспособами наведені в додатках.

Індексний аналіз основних показників виробництвамолока в СТОВ „Степове” Слов’яносербського району Луганської області. Дляхарактеристики явищ та процесів статистика широко вживає узагальнюючі показникиу вигляді середніх, відносних величин та різного роду коефіцієнтів. До такихузагальнюючих показників відносяться й індекси. В широкому розумінні слово„індекс” означає показник. Однак в статистиці це слово набуває специфічногозначення. Індекс в статистиці – це узагальнюючий показник порівняння двохсукупностей, які складаються з елементів, які безпосередньо не піддаютьсясумуванню.

У статистичній практиці часто виникає потреба увизначенні не тільки темпів розвитку окремого явища, а й середніх темпів розвиткукількох різних явищ. Так аналізуючи господарську діяльність підприємства,визначають як змінилися показники його ефективності та ін. Для цьогозастосовують індекси.

Індексний аналіз валового надою молока

Для характеристики розвитку сільськогосподарськоговиробництва велике значення має порівняння середніх рівнів. Так вивчаючидинаміку продуктивності, порівнюють середню продуктивність звітного періодусередню продуктивність із середньою продуктивністю базисного.

Під час статистичного дослідження змін середніхвеличин потрібно виявити вплив зміни усередненої ознаки і зміни структуриявища. Для цього використовують індекси змінного і фіксованого складу. Типовимприкладом індексу змінного складу є індекс валового збору.

Але перед індексним аналізом валового зборудоцільно буде провести індексний аналіз виручки від реалізації продукції(табл.14).

Таблиця 14

Індексний аналізвалового виробництва молока

Вид продук-ції Поголів’я, гол. Продуктивність 1 гол., ц Валовий надій, ц 2007 р. 2008 р. 2007 р. 2008 р. 2007 р. 2008 р. Символи

П0

П1

У0

У1

У0П0

У1П1

Молоко 720 600 27,28 26,17 19640 15702

іуп =/>=/>=/>

іу =/>

іп =/>

іуп =/>

Валовий надій молока, розрахований у таблиці 15,у звітному періоді в порівнянні з базисним зменшився на 20%. Це сталося зарахунок зменшення поголів’я на 17% та зменшення надою на 4%.

Індексний аналіз залежності собівартості 1центнеру молока від продуктивності та виробничих затрат на 1 голову.

На продуктивність великої рогатої худоби безпосереднійвплив мають два фактори: продуктивність та виробничі витрати на 1 голову.

Динаміка вартісного обсягу реалізованої продукціїу фактичних цінах зумовлена зміною кількості реалізованої продукції і цін на цюпродукцію. Тому індекси фізичного обсягу реалізованої продукції та індекси цінє вимірниками впливу цих факторів у загальній динаміці обсягу реалізованої продукції.Для цього розраховується агрегатний індекс собівартості постійного складу.

/> , де

/> – собівартість одиниці продукціїу звітному періоді,

/> – собівартість одиниці продукціїв базисному періоді,

/> – витрати на виробництвопродукції у звітному періоді,

/> – умовні витрати,

/> – кількість продукції у звітномуперіоді,

Цей індекс характеризує зміну собівартості зарахунок одного фактора.


Таблиця 16

Аналіз залежностісобівартості молока від продуктивності та

виробничих витратна 1 голову в СТОВ „Степове”

Показники 2007 2008 Індекси Виробнича собівартість всього, тис. грн. 1122,3 1218,3 - Валовий надій всього, ц. 19640 15702 - Поголів’я, гол. 720 600 - Собівартість 1 ц. молока, грн.. 57,14 77,59 1,3579 Продуктивність, ц\гол. 27,28 26,17 0,9593 Виробничі витрати на 1 голову, грн. 1558,775 2030,50 1, 3026

Згідно з розрахунками табл. 16, собівартість 1 ц.молока зросла на 35,79 %. На це вплинуло зниження продуктивності на 4,07 %, тазбільшення виробничих витрат на 30,26 %.

Індексний аналіз продуктивності праці привиробництві молока в СТОВ „Степове”. Індекс продуктивності праці дорівнюєвідношенню індексу продуктивності тварин до індексу затрат праці на одну головухудоби.

На продуктивність праці при виробництві молока безпосередньовпливають 2 фактори:

– продуктивність 1 голови ;

– затрати праці на 1 голову.

Для визначення змін продуктивності праці всередньому на 1 ц. молока необхідно розрахувати індивідуальний агрегатнийіндекс постійного скла- ду – трудовий індекс продуктивності праці:

/> .

Для визначення рівня продуктивності працірозраховується вартісний індекс продуктивності праці:


/> , де

/> – кількість виготовленоїпродукції у звітному і базисному роках,

/> – затрати (люд\год) на всюпродукцію у звітному і базисному роках,

/> – розрахункові ціни на 1 ц.продукції (встановлені у 2000 р.).

/> ; />.

Таблиця 18

Розрахуноктрудового індексу продуктивності праці при

виробництвімолока в СТОВ „Степове”

Вид продукції Кількість, ц. Затрати праці на 1 ц., люд\год. Затрати праці на всю продукцію, тис. люд\год. 2007 р. 2008 р. 2007 р. 2008 р. Символи

q1

t0

t1

t1q1

t0q1

Молоко 15702 7,84 9,94 156 123

/>

Проаналізувавши данні табл.18, можна зробитивисновок, що затрати праці на 1 ц. виготовленої продукції у 2008 році зросли на 2,1люд\год, а трудовий індекс показав, що це складає 78,85 %. Затрати праці на всюпродукцію, відповідно, теж збільшились. Їх перевитрата склала 33 тис. люд\год.


Таблиця 20

Індексний аналізтрудомісткості 1 ц. молока

в СТОВ „Степове”

Показники 2007 р. 2008 р. Індекси Витрати праці всього, тис. люд\год. 154 156 - Валовий надій, ц. 19640 15702 - Поголів’я, гол. 720 600 - Витрати паці на 1 ц. молока, люд\год. 7,84 9,94 1,2679 Витрати паці на 1 голову люд\год. 213,89 260 1,2156 Продуктивність, ц\гол. 27,28 26,17 0,98

Індексний аналіз трудомісткості 1 ц. молока,проведений в табл. 20 показав, що в звітному періоді в порівнянні з базиснимтрудомісткість збільшилась на 26,79 %. Це сталося за рахунок збільшення витратпраці на 1 ц. молока на 26,79 %, хоча продуктивність і зменшилась на 2 %, темпросту витрат праці на 1 ц. випереджає темп зниження продуктивності ВРХ.

4. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯРЕНТАБЕЛЬНОСТІ

МОЛОКА В СТОВ„СТЕПОВЕ”

молокорентабельність виробництво

Проведений у попередніх розділах аналіз дає змогувиявити причини низької рентабельності молока та розробити заходи по їх здоланню.

Основними факторами, що впливають нарентабельність продукції є собівартість продукції та ціна реалізації.

Розрахунки, проведені в таблиці 21 показали, щорентабельність молока у 2008 році знизилась на 72,93 %. Це сталося в наслідок зниженнясередньої ціни реалізації на 27, 63 грн., а також росту собівартості продукціїна 20,36 грн. В результаті цих змін у 2008 році рентабельність молока склала всього лише2,18 %.

Як бачимо, рентабельність молока терміновопотребує підвищення, інакше виробництво цієї продукції може стати збитковим, атому потрібно шукати резерви її підвищення і найефективніше це зробити зарахунок зниження собівартості.

Таблиця 21

Про

дукція

2007 2008 Відхилення А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Показники

Рівень рентабельності

(збитковості), %

Собівартість 1 ц. виготовленої продукції Середня ціна реалізації, грн.

Рівень рентабельності

(збитковості), %

Собівартість 1 ц. виготовленої продукції Середня ціна реалізації, грн.

Рівень рентабельності

(збитковості), %

Собівартість 1 ц. виготовленої продукції Середня ціна реалізації, грн. Молоко 192,8 57,14 106,91 119,97 77,5 79,28 -72,83 20,36 -27,63

Найбільший вплив на собівартість молока в СТОВ„Степове” здійснили виробничі затрати на 1 голову. Цю статтю затрат можназменшити за рахунок зниження затрат праці.

/>

Таблиця 22

Зниження собівартості молока вСТОВ „Степове”

за рахунокзниження затрат на 1 голову

№ п/п Показники 2007 2008 2008 до 2007

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Затрати праці всього, люд/год

Валовий надій, ц

Поголів’я, гол

Затрати праці на 1 ц молока, люд/год

Затрати праці на 1 гол, люд/год

Продуктивність

154000

19640

720

784

213,89

27,28

156000

15702

600

9,94

260

26,17

+2000

-3938

-120

+2,1

+46,11

-1,11

Розрахунок показав, що при затратах праці на 1голову на рівні 2008 року, підприємство не має резерву, але його можливо отримати зарахунок збільшення поголів’я, резерв якого складає 120 голів. Також длязниження затрат праці на 1 голову необхідно підвищити її продуктивність. Цеможливо за рахунок збільшення працівників, зайнятих у тваринництві, так як в2008 році їхчисельність скоротилася на 42 особи (див. табл.3).

Другим фактором, щовпливає на підвищення рентабельності є ціна реалізації продукції. У 2008 році ціни на молокознизилися. Поглянемо на зміну рівня рентабельності за рахунок зниженнясобівартості та підвищення ціни до рівня минулого року.

Таблиця 23

Зміна рівнярентабельності СТОВ „Степове” за рахунок можливого підвищення ціни реалізаціїдо рівня 2007 року

Показники Фактично Проект Резерв 1.Реалізовано всього, ц. 12295 12295 - 2.Виручка від реалізації, тис. грн. 1244,8 1314,46 69,66 3.Собівартість реалізованої продукції всього, тис. грн. 1218,3 702,54 -515,76 4.Прибуток (збиток) тис. грн. 26,5 611,92 585,42 5.Рівень рентабельності 92,8 19,97 -72,83 6.Собівартість 1 ц. реалізованої продукції, грн. 77,5 57,14 -20,36 7.Середня ціна реалізації 79,28 106,91 27,63

Розглянувши таблицю 23 можна зробити висновок, щопідвищення ціни на молоко у 2008 році до рівня ціни попереднього року призвелоб до отримання 585,42 тис. грн. додаткового прибутку, і зниження виробничоїсобівартості на 515,76 тис. грн., сприяло б підвищенню рівня рентабельності на84,91 %.


Висновки тапропозиції

З огляду на розрахунки, наведені в даній роботіможна зауважити, що:

1. В аналізованому підприємстві зменшилась площа земельних угідь на277,3 га за рахунок зменшення площі сінокосів та пасовищ, хоча в підприємствім’ясо-молочна спеціалізація.

2. Зменшилась чисельність працівників, та вартість основних засобів, зарахунок зменшення їх кількості.

3. Основні показники ефективності діяльності підприємства маютьнегативну тенденцію, що може призвести до небажаних наслідків.

4. В ранжированому ряді господарств за продуктивністю СТОВ „Степове”займає сьоме місце і належить до другої групи господарств і молочнапродуктивність худоби в цьому підприємстві має тенденцію до зростання.

5. В господарстві знизився об’єм виручки на 41 % за рахунок зниженняцін та об’ємів продажу. А на зниження об’ємів продажу в свою чергу вплинулозменшення валового надою в результаті зменшення поголів’я та продуктивностіхудоби.

6. Зросла собівартість молока за рахунок зростання виробничих витратта затрат праці на 1 ц. молока.

Зважаючи на ці невтішні результати роботипідприємства за 2008 рік, пропоную вжити таких заходів для підвищення ефективностіроботи підприємства в цілому та рентабельності молока, зокрема:

1. Збільшити площу на сінокоси та пасовища, що звільнить підприємствовід додаткових затрат на корми та знизить собівартість молока.

2. Збільшити обсяг виробництва, що вплине на зниження собівартостіпродукції, шляхом зменшення постійних витрат на 1 ц. молока.

3. Збільшити поголів’я великої рогатої худоби, що вплине назбільшення рівня об’єму продаж і відповідно на збільшення виручки відреалізації. З цією ж метою пропоную збільшити кількість працівників, зайнятих утваринництві, для підвищення продуктивності худоби.

4. Шукати нові ринки збуту та нових більш вигідних покупців напродукцію з метою продажу продукції по більш вигідній ціні.

5. Також пропоную підвищити якість продукції шляхом введення новихтехнологій також з метою підвищення ціни на продукцію. А так як в цій справі необійтися без фінансування зовні, тож пропоную пошук нових спонсорів.

еще рефераты
Еще работы по ботанике и сельскому хозяйству