Реферат: Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

МІНІСТЕРСТВОАГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УМАНЬСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Факультетагрономії

 

Кафедрабіології

ДОЗАХИСТУ ДОПУСКАЄТЬСЯ

Зав.кафедри,доктор с.-г.наук, професор

________________ГРИЦАЄНКО З.М.

«___»______________________2007р.

 

Ї

 

 

 

Дипломнаробота

наздобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

спеціальність7.130102 «Агрономія»

кваліфікація– «Агроном»

Науковийкерівник – доцентТ.О.Кравець

Консультантз питань:

Економіки______________Петренко Н.О.

                        Охоронипраці_______________ Березовський А.П.

УМАНЬ– 2007

Зміст.

Вступ

РОЗДІЛ 1. НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КУКУРУДЗИ(МІСЦЕУ ЗЕРНОВОМУ ТА КОРМОВОМУ БАЛАНСІ С-Г, АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ)

1.Огляд літератури

1.1Історія вирощувань кукурудзи в культурі

1.2 Біологічні особливості кукурудзи

1.3 Роль гібридів у продуктивності кукурудзи

1.4 Технології вирощування кукурудзи

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ.

2.1 Характеристика гібридів які вивчались в досліді

 РОЗДІЛ 3. УМОВА, ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ.

3.1 Кліматичні умови у родосліджень

Сума ефективних опадів і температур

3.2 Ґрунтові умови вирощувань кукурудзи

3.3 Схема досліду

3.4 Методики досліджень росту і розвитку гібридів  кукурудзи

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

4.1 Висота та кількість листків

Висота

4.1.2 Кількість листків

4.1.3 Густота посіву

4.2 Формування біомаси у пізньостиглих гібридівкукурудзи

4.2.1 Вегетативна маса

4.2.2 Співвідношення між вегетативними органами

4.2.3 Збір сухих речовин

4.3 Фотосинтетична продуктивність

4.3.1 Листкова поверхня

4.3.2 Чиста продуктивність фотосинтезу

4.4 Продуктивність гібридів кукурудзи

4.4.1 Урожайність

4.4.2 Пошкодженість пухирчастою сажкою та стебловимметеликом

РОЗДІЛ5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ  ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

РОЗДІЛ 7.  ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ.

 


ВСТУП

Виробництво зерна– головне завдання сільськогосподарського виробництва. У вирішенні цьогозавдання значне місце належить кукурудзі. Кукурудза – культура  необмеженихможливостей як у продуктивності, так і у використанні.

В світовомувиробництві  кукурудза знаходиться на другому місці за площею посіву післяпшениці, а за врожайністю значно її перебільшує, тому валові збори зернакукурудзи близькі до зборів зерна пшениці, а в окремі роки навіть перевищуютьїх. Світове виробництво зерна кукурудзи щорічно сягає 550-580 млн.т. і єнайбільшим за обсягом, порівняно з іншими зерновими, навіть з такими провідними культурами як пшениця і рис. Найбільшим виробником зерна кукурудзивважається США, що отримує щорічно 230-250 млн.т. з площі 28-29 млн.га, приврожайності не нижче 79-80 ц/га.     На другому місці в світі по виробництвузерна кукурудзи знаходиться КНР, яка щорічно збирає 120-130 млн.т. Країни ЄСвиробляють 39 млн.т. зерна кукурудзи при середній врожайності 88-90 ц/га.

В Україні посівнаплоща кукурудзи на зерно становить 1,7 млн. га, а валовий збір зерна – 7.4 млн.т., при врожайності біля 43,0 ц/га, а в найбільш сприятливих для її вирощуваннярайонах до 60ц/га.

Широкомурозповсюдженню кукурудзи у всіх країнах світу завдячує те, що її широковикористовують як продовольчу і кормову культуру. Зерно в одному кілограмімістить 1,34 кормових одиниці.  Воно багате жирами  і легко засвоюванимивуглеводами, але порівняно бідне на протеїн (80-82 г. на 1 к.од.). Разом з тим у зерні кукурудзи досить високий вміст малоцінного білка – зеїну.

В продовольчомувиробництві з зерна кукурудзи виготовляють більше 150 видів харчових ітехнічних  продуктів, таких як: крупу, палочки, пластівці, борошно, комбікорм,крохмаль, патоку, глюкозу, спирт, олію і т.д. З стебел, стрижнів і обгортокпочатків виготовляють біля 40 видів промислової продукції – целюлозу, папір,фурфурол, лігнин, ксилозу, клей, лінолеум та ін.     

Кукурудзувикористовують як лікарську рослину при лікуванні циститів, для покращенняфункцій жовчі, покращення зсідання крові, як мочегінний засіб, прихолециститах, холангітах, гіпатитах тощо, використовуючи зародки насінин таприймочки маточок жіночих суцвіть (початків).

На сучасномуетапі перед виробниками сільськогосподарської продукції в Україні стоїтьзавдання значного підвищення продуктивності зернової кукурудзи для потребнародного господарства. Вирішити це питання можливо при застосуваннівисокоурожайних гібридів, передових енергозберігаючих технологій, насіннявисокої якості, тощо.

Кліматичні умовита грунти України достатньою мірою відповідають біологічним потребам кукурудзи,тому, за умов застосування сучасних технологій вирощування тависокопродуктивних гібридів, урожайність зерна може сягати 80-100 цн. з га, щозробить цю культуру провідною за рентабельністю в Україні.

Зарубіжні фірмипропонують насіння різних за стиглістю та продуктивністю гібридів, якіпотребують глибокого і детального вивчення в нових умовах вирощування тарекомендації найбільш продуктивних у виробництво. Компанія “Піонер” щорічнопроводить в господарствах різних кліматичних зон України 287 ДЕМО повирощуванню різних за стиглістю, офіційно зареєстрованих, гібридів кукурудзи, акомпанія  “Дюпон” забезпечує  захист цих посівів засобами власного виробництва.

Ціллю проведенихдосліджень було вивчення середньостиглих та ранньостиглих гібридів кукурудзи  селекціїкомпаній „Піонер”   в умовах  правобережного Лісостепу України.  Дослідженняпроводились в 2004 — 2006 році на ДЕМО  компанії „Райз-агросервіс”, щознаходятьсясь в АФ „Базис” с. Кочубіївки.

 

Розділ1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Вирощуваннякукурудзи на зерно має в Україні досить давню історію. Сучасні гібриди татехнології вирощування дозволяють отримувати стоцентнерні урожаї зерна цієїкультури. Проте, як повідомляє І.В. Луканев [22], в Черкаській областікукурудза дає урожайність 43,3 ц/га. На необхідність розширення площ посіву та підвищення урожайності вказують ряд авторів. [22,34,36]

Результат вирощуваннякукурудзи залежить від багатьох факторів, серед яких першочергове значеннямають високоврожайні гібриди, якісне насіння, прогресивні технологіївирощування та вміле використання кліматичних і грунтових умов.

На вдосконаленнятехнології вирощування кукурудзи,  як одного із головних факторів підвищення їїврожайності, вказують Даниленко Ю.П., Любименко Т.А.[13], Неделькович М., ТузП.[25], Бомба М.Я., Бомба М.І. [7]  і вважають, що в ній мають органічнопоєднуватись: якісний обробіток, оптимальна кількість добрив, гербіциди,високопродуктивні для зони вирощування сорти та гібриди.

Неделькович М.,Туз П. [25]  вказують, що кукурудза найкращеросте на грунтах з високим вмістом гумусу. В Україні існуючі грунти придатнідля її вирощування, окрім піщаних та грунтів з близьким заляганням грунтовихвод. Кукурудза забезпечує  високі врожаї на грунтах з рН 5,6-7,5. Кращимипопередниками вважаються озимі, зернобобові, картопля, гречка. В зонінедостатнього зволоження не рекомендується сіяти кукурудзу після культур, щовисушують грунт на значну глибину.

Хроменко А.С.,Чучмій Н.П.[41] вказують  що, доРеєстру сортів рослин України на 2002 рік було занесено 237 гібридів і 3 сорти, з них 104 або 43,3%української селекції. Найбільший внесок у розвиток методів селекції і створення високоврожайних гібридів кукурудзи зробили: інституткукурудзи УААН (в районуванні42 гібриди), Селекційно-генетичний інститут (17 гібридів), Черкаська державнасільськогосподарська дослідна станція разом з Інститутом фізіології рослин та генетики НАН України,Уманською сільськогосподарськоюакадемією та іншими селекційними закладами (21 гібрид). Селекційно-генетичним інститутом та Інститутомкукурудзи, виведені ірекомендовані у виробництво нові високолізинові гібриди.

Питання удобреннякукурудзи вивчали Макаров Р.Ф., Архипова В.В. [23], Слюдєєв Ю.А. [37], СтулінА.Ф.[36], Пестряков А.М. [32], Кузьменко Ю. [20], Антулін Д.А., Саямін Л.Н.,Калічкін В.К. [5], Антулін Д.А., Саямін Л.Н., ШушарінаЛ.Т. [4], Агафонов Є.В., Батаков А.А. [2,1], Шлапак В.І.[42] і рекомендують агротехніку, що включає: оранку на глибину (30-35 см)  залежно від структури грунту та погодних умов. Останніми роками рекомендується технологіямінімального  обробітку грунту в якій не передбачено вирівнювання грунту післяоранки. Передпосівна підготовка грунту проводиться на глибину посіву дляформування ложа для насіння. Добрива вносяться під запланований урожай ірозподіляються: основне – під оранку — (50%), -  при посіві – 25%, при догляді(підживлення 1 або 2) -25 %.

Компанія «Піонер»рекомендує  внесення  добрив в нормі N120-180P60-90K80-120 діючої речовини з урахуванням наявності поживних речовин угрунті та виносу гібридом.

Для зонинестійкого та недостатнього зволоження правобережного Лісостепу України строкивисіву та густота посіву кукурудзи набувають вирішального значення. АгафоновН.М.[3] вважає, що висів необхідно проводитиз таким розрахунком, щоб максимально використати весняно-зимові запаси вологи іпри температурі грунту на глибині 4-6 см. + 8-10 0С.

Ряд авторівАгафонов Н.М.[3]  Багринцева В.И., Борщ Т.И.,Шарапова И.А.[9]. Слюдеев Ю.А.[37] Толорал Т.Р., Малаканова В.П., Барсуков А.В.[39]Крамарев С.М.,[19], Крамарев С.М., ЯкунинА.А., Бондарь В.П., Головко А.И., Красненков С.В., Шевченко В.Н. [18] приділяють в своїх дослідженняхзначну увагу оптимізації прощі живлення при вирощуванні високих урожаївкукурудзи, яка мусить диференціюватися в залежності від гібриду, кліматичноїзони, особливостей погодних умов, технології.

Гібриди кукурудзиселекції „Піонер” характеризуються тим, що мають значно гостріший кут відходулистка від стебла ніж інші. Така архітектоніка дає можливість вирощувати вищіурожаї при більшій густоті посіву. Окрім цього,  спеціалісти  компанії  „Піонер” вважають,  що  метою  технології    вирощування кукурудзи   їхньої  селекції є  формування  на  кожній рослині  лише  одного   початка. Утворення двох ібільше початків вважається помилкою в технології, що пов‘язана з недостатньоюгустотою посіву або нестриятливими кліматичними умовами. Для групи  ранньо ысередньостиглих гібридів  норма висіву повина бути 65-70 тис/шт. на га.

Післяпосівнеприкочування та до — і після — сходове боронування посіву не рекомендується такяк  втрати вологи призводить до зниження урожайності[14].

Технологіявирощування кукурудзи повинна бути направлена на максимальне знищення бур‘янів,тому догляд за посівами включає 1-2 рихлення міжрядь, що проводяться з метоюпокращення аерації грунту, знищення бур‘янів та  двохразового підживлення.Питання впливу  рівня  забур‘яненості посівів кукурудзи на її продуктивність таметоди захисту її від впливу бур‘янів вивчали Подгорнов Є.В., Халтурін А.Б.[31], Панфілов А.Е. [29], Зуза В.С. [17], Жеребко В.М. [15]

Боротьба ззабур‘яненістю посівів кукурудзи проводиться не лише механічним способом, а йза допомогою гербіцидів, які рекомендується вносити під час догляду запосівами. В досліді гербіциди вносять одночасно з першим міжрядним рихленням:тітус (0,04 кг/га) та естерон (0,6 л/га).

Відсутністьзабур‘яненості сприяє  підвищенню продуктивності до 27 – 30%, про що свідчатьрезультати досліджень Оказова П.І., Оказової З.П. [28],  Алтухової Т.В. [6].

Гібриди селекції„Піонер” характеризується досить швидкими темпами формування та значною величиноюфотосинтетичної поверхні. Дані особливості закладені генетично і єіндивідуальною ознакою гібриду, але їх   можна підсилити, застосовуючистимулятори росту, на що вказують результати досліджень Веселовського І.В. таКаріамо Х.С. [11] Збільшення асимілюючої поверхні рослин, а в результаті іпосіву забезпечує синтез більшої кількості органічної речовини та підвищенняпродуктивності. Питання формування асиміляційної поверхні у рослин кукурудзи тапродуктивності фотосинтезу вивчали Кушенов Б.М. [21], Веселовський І.В.,Каріамов Х.С.Д [11], Варасова Н.Н., Шустова А.П.[10].

Для забезпечення максимального виробничого результату необхідна порівняльна оцінка гібридівкукурудзи, виявлення найбільш продуктивних для даної зони вирощування тарекомендації їх у виробництво, на що вказують результати досліджень ПереверзєвД.С. [30]

Гібриди кукурудзиселекції „Піонер” при дотриманні технології вирощування  в умовах нестійкогозволоження Лісостепу України гарантовано можуть забезпечити урожайність зерна:ранньостиглі – 80 ц/га, середньостиглі – 80-90 ц/га, пізньостиглі– 90-100 ц/гата високу економічну ефективність, про що свідчать  результати дослідженьНечаєва В.І., Александрова В.А. [26]

На вирішальнезначення  технології в успішному вирощуванні  кукурудзи  вказують Зайцев О., таКовальов [16] і вважають, що при  екстенсивному вирощуванні величена урожаю на40% визначається природною родючістю, на 20% погодними умовами і лише на 10%використанням добрив, тоді як при інтенсивному відповідно –10, 10 і 30%.Рекомендується під кукурудзу на зерно, що вирощується на чорноземних грунтахвносити добрива в кількості  N 60-90  P60  K60  при оптимальному вмісті в грунтірухомих форм фосфору та калію. Вважається, що при наявності  значної кількостірізних за стиглістю гібридів кукурудзи, що пропонуються  у виробництво,потрібно розробити регіональні моделі наборів гібридів з різними ФАО зурахуванням  інсоляції та забезпечення вологою регіону вирощування. 

Науковці АФ “СадиУкраїни” О.Зайцев та В.Ковальов  [16] рекомендують розміщення гібридівкукурудзи з різними ФАО в межах одного господарста. На півночі – з меншим ФАОмайже 100%, на півдні – 50-70%, тому що із збільшенням ФАО збільшуєтьсяпосухостійкість гібридів, а саме недостача вологи є характерною для зоникукурудзосіяння в Україні. АФ “Сади України” пропонує господарствам широкийспектр гібридів селекції Інституту польовництва та овочівництва м. Нові Сад(Сербія та Чорногорія) з ФАО від 190 до 480 з потенційною врожайністю в межах90-120 ц/га.

Виробникомвисокоякісного насіння гібридів кукурудзи в Україні є «УкрЕлітцентер», щопропонує для виробництва високопродуктивні  гібриди вітчизняної селекції зпотенційною врожайністю 110 – 140 ц. з га.

Дослідженя Грушка Я. [12]показали, що міжсортова гібридизація — новий крок на шляху селекційно-генетичного поліпшення кукурудзи іперехідна ступінь від вирощуваннявільнозапильних сортів до гібридів. Вона являє собою найбільш простий спосіб прямого використаннягетерозису в селекційній практиці.Перші досліди з міжсортовимигібридами в 70-х роках XIX ст. проводив Біл .

Чучмій І.П., Подолян В.Г. [40] вважають  кукурудзу однією з небагатьох культур, селекції якої надають в Україні великої уваги. Це пов'язано з тим, що тут найбільш сприятливі умови для вирощування різних сортів і гібридів цієї культури.

У нашій країні, перші роботи по вивченню міжсортових гібридів відносяться до 1910 року. Вони почались видатним вченим В.В.Палановим на полях дослідних станцій Єкатеринославської губернії. Урожай зерна гібриду кукурудзиГрушевська х Лімінг в першому поколінні підвищився в середньому на 5,4 ц/га, в порівнянні з сортом Грушевська, і на 2 ц/га вище ніж сортуЛімінг.

ТкалічЮ.І.[38], виходячи із важливостіпроблеми підвищення врожаю кукурудзи і її потенційних можливостей, повідомляє, що лабораторієюселекції і насінництва кукурудзи Уманського державного аграрного університету разом із ТОВ„Расава", проводиться робота по створенню нових високоврожайних скоростиглих гібридів кукурудзи на зерно і силос,які б відповідали сучасним вимогам виробництва.

Хроменко А.С., Чучмій Н.П [41] повідомляють,що кукурудза складає приблизно третину світового виробництва всіх зернових і це– єдина зернова культура яку називають «царицею полів». Кукурудза, у порівняніз іншими зерновими культурами, дає високі врожаї (на рівні 90 – 100ц/га) яких востанні роки досягли в Чилі, Новій Зеландії та США. Найбільші плантації підкукурудзу відводяться в США, Китаї та Бразилії. Обсяги експорту – імпорту,останніми роками становили приблизно 75 млн. тон, з яких близько 60% постачаютьна ринок США, Аргентина, Китай. Імпортерами кукурудзи є Японія (16,6 млн. тон),та південна Корея (8,6 млн. тон). Однак названі вище країни імпортери не єтрадиційними ринками збуту української кукурудзи. Тому більшим попитомкористується сировина з Північної та Південної Америки.

Хроменко  А.С,   Чучмій  И.П.[41]  вказують, що до реєстеру сортівкукурудзи  в Україні занесено 193 гібриди: з них 104 гібриди дальньогозарубіжжя (Франція, Німетчина, США).

У  статті Грушка Я. [12]  повідомляється що за врожайністю такормовою оцінкою кукурудза перевищує інші зернофуражні культури, даєнайдешевший  і дуже поживний корм, як у вигляді зерна так і у вигляді зеленоїмаси. Калорійність 1 кг. зерна кукурудзи складає 13818 Дж тоді як 1 кг вівса – 9072Дж.

Чучмій І.П., Подолян В.Г. [40]  вказують, що застосування  у східномуЛісостепу України  пізньостиглих гібридів кукурудзи, дозволяє  підвищити валовізбори зерна на 20 — 23 %, а за рахунок підживлення на 15 — 20% ,

Пізньостиглі сорти в Лісостепу навіть без удобрення дають не менший врожай ніж у степу разомз поливом. При посіві у другій половині квітні пізньостигла кукурудза досягаєповної фази стиглості при любих погодніх умовах, не пізніше кінця вересня.

В умовахенергетичної кризи необхідно раціонально використовувати удобрення , пестициди  та всі види матеріально технічних ресурсів. Потрібно щоб булапідібрана норма внесення таких добрив, як азоту, фосфору, калію. Також повиннабути достатня кількість органіки, вміст гумусу у грунті повинен бути не менше4.2% за Тюрином, рухомого фосфору і обмінного калію (за Черікова) відповідно7.6 – 7.4 мг./100 г .

Ритов М. І. [33]вважає що на продуктивність фотосинтезу впливають загальна кількість тепла завегетеційний період, та його розподіл не протязі вегетації, тому при розробціагротехніки кукурудзи і вибору гібридів важливо визначати,  залежність основнихфізіодогічних процесів та їх інтенсивність.

   Бойко  О.В. [8]   вважає, щопісляпосівнеприкочування та до- і після- сходове боронування посіву призводять до зменшеннягустоти, тому  не рекомендується.


Розділ2. ОБ‘ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

2.1.Характеристика гібридів кукурудзи

Компанія „ПіонерХай Бред Інтернешнл” — всесвітньовідомий виробник високоякісного насіннясільськогосподарських культур, поставляє в Україну насіння гібридів кукурудзи,запатентованих в останні роки.

Гібриди кукурудзихарактеризуються високою урожайністю, різною тривалістю вегетаційного періоду,пластичністю, яка забезпечує високий рівень пристосованості до умов середовища,стійкістю до вилягання, посухостійкістю, стійкістю до хвороб і шкідників тависокими темпами віддачі вологи при достиганні. Характеристика гібридів дослідуприведені в Таб.2.1

Перш ніжрекомендувати гібриди для вирощування в умовах нестійкого зволоженняправобережної частини Лісостепу України, вони повинні бути всебічно вивчені вумовах зони вирощування і у виробництво впроваджуватись найбільш продуктивні.

 

2.2.Агротехніка вирощування

Для вирощуваннякукурудзи розроблялясь технологія під запланований урожай. Попередником в  дослідахбув цукровий буряк. Технологічна карта розроблялися під урожай 90 ц/га.(Таблиця 2.2)

Технологіявирощування кукурудзи після цукрового буряка включала: внесення 1,5 ц/гааміачної селітри одночасно з посівом, внесення гербіцидів (тітуса 0,04 кг/га таестерона 0,6 л/га) по сходах, дворазове підживлення. Перше підживлення — 50кг/га карбаміду та 2 кг/га мікродобрива „Кристалон особливий”, а друге – 50кг/га карбаміду.   Розрахункова собівартість 1 тони зерна склала 74,38 грн.

Кукурудза неналежить до культур дуже вимогливих до попередників. Кукурудзу можна вирощуватияк монокультуру. У районах недостатнього зволоження не рекомендується висіватикукурудзу після культур, які висушують грунт на значну глибину. Не варто сіятипісля проса, щоб запобігти поширенню спільного шкідника – кукурудзяногометелика.

При безгірбіцидній технологіївирощування кукурудзи велике значення має основний обробіток грунту. Йогопроводять з врахуванням попередника, типу грунту, рельєфу, ступенязабур’яненості поля.

В  зв’язку з  тим ,  що  поле  було  відносно  чистим  від  бур’янів , тому  обмежилися  одним  лущенням  на глибину  6 — 8  см, а  на  забур’янених  кореневищними  бур’янами  проводять  дворазове   лущення   важкими  дисковими боронами  БДТ – 3,  БДТ – 7  або  лущильниками  ЛДГ – 10,  ЛДГ –13  на глибину  10 – 12  см.

Оранку  проводили  плугом  з  передплужником  ПЛН – 5–35  на  глибину  27– 30  см.

Ранона  весні, як  тільки  наступила  фізична  стиглість  ґрунту, закривали  вологу  і   вирівнювали  поверхню  ріллі  зубовими  боронами   БЗСТ–  1,0, спрямовуючи  агрегат  під  кутом  450  до  напрямку оранки.  Передпосівну  культивацію  на  глибину  5 – 7  см проводили культиватором   КПС – 4 .24

Гній,  зазвичай,  вносять  під  зяблеву   оранку  –  норма  в  середньому становить  30 – 40 т  /га,  а мінеральних  орієнтовно  використовують N90P90К90. В  досліді  вносили  лише  мінеральні   добрива  у   зазначеній нормі.

Висівають  кукурудзу,  коли  ґрунт    на  глибині  10  см  прогріється до  10 – 120 С  ,  використовуючи  сівалки  СУПН  – 8.Після  сівби кукурудзи  площу  прикочували  і  боронували  легкою  бороною  ЗБП  –  0,6 .

Розпушування  міжрядь  і  захисні  зони  рядків  у  виробничих  умовах проводять  культиватором  КРН – 4,2  або  КРН – 5,6 А,  а  для  присипання бур’янів  у  рядках  застосовували  лапи  –  відвальники.   Глибина розпушення  ґрунту  4  –  6 м.

 Насіння кукурудзи компанії «Піонер» підготовлено на насіневих заводах. Вономає високу схожість – 95% і енергію проростання 90%, що особливо важливо дляодержання дружніх сходів, формування вирівняних посівів. Його висушують до вологості13 – 14%, калібрують, протруюють припаратами фунгіцидної та інсектицидної дії.

Рекомендована густота посіву для умов України коливається в межах 75 -80тис. рослин на 1 га перед збиранням.

Щоб забезпечити передзбиральну гастоту рослин, встановлюють надбавкунасіння. У Лісостепу надбавка 30 – 40%. Вагова норма висіву насіння становить15 – 25 кг/га.

На дослідні ділянки вносили Кристалони – високоефективні, збалансованікомплексні добрива з макро – та мікроелементами на халатній основі. Добривазастосовували для позакореневого підживлення рослин в інтенсивних технологіяхвирощування сільськогосподарських культур, як доповнення до існуючої системиудобрення.


Розділ3.  УМОВИ  ТА  МЕТОДИКИ  ДОСЛІДЖЕНЬ

 

3.1.Кліматичні умови

В умовахнестійкого зволоження південної частини Лісостепу України лімітуючим факторомпри вирощуванні рослин є кількість опадів, які на протязі вегетаційного періодурозподіляються, як правило,  нерівномірно. (Таблиця 3.1.)

За данимиУманської метеостанції роки досліджень значно відрізнялися не скільки загальноюкількістю опадів за вегетаційний період, а стільки розподілом їх по місяцям. Так,2004 рік характеризувався пониженою кількістю опадів у весняну декаду. Вберезні та квітні випало опадів в чотири рази, а в травні – в два рази меншесередніх багаторічних. Посушливим був і червень, так як опадів випало втричіменше середніх багаторічних. Липень, серпень та вересень були забезпеченівологою добре – кількість опадів перевищувала середні багаторічні показники, ав серпні  в 2,5 рази.

В 2005 році опадирозподілялися по місяцях вегетації кукурудзи на рівні середніх багаторічних здеяким пониженням в VІ та VІІ місяцях. Посушливим був лише ІХмісяць.

Забезпеченістьвологою вплинула на продуктивність кукурудзи.

Пізньостиглігібриди в 2005 році у ІХ місяці потерпали від засухи (випало всього 2,6 мм опадів) і врожай сформували на 2-6 ц/га менший порівняно з 2004 роком.

За данимиУманської метеостанції, в роки досліджень сума ефективних температур склаласьвищою за середні багаторічні показники  в 2004 році на 3000С, в 2005 – на 4780С, а  в 2006 – на 5380С, що викликало скороченнявегетаційного періоду у гібридів кукурудзи.

 2006 рікхарактеризувався пониженою кількістю опадів на протязі всього вегетаційногоперіоду. У червні та липні випало опадів вдвічі менше середніх багаторічних, ілише в березні – в два рази більше.Кількість опадів в інші місяці вегетаціїприближалась до середніх багаторічних з незначним зменшенням. Достатньо бувзабезпечений вологою вересень місяць, яку гібриди ранньостиглої групи вже не могливикористати на формування урожаю.

еще рефераты
Еще работы по ботанике и сельскому хозяйству