Реферат: Планування тваринництва ВАТ "Зелений Гай"

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Коротка організаційно – економічнахарактеристика підприємства

1.1.    Місцезнаходження,спеціалізація та організаційна структура

1.2.    Виробничийпотенціал і ефективність його використання

Розділ 2. Сучасний стан і тенденції розвитку галузі

2.1. Значення і роль галузі в економіці підприємства

2.2. Динаміка поголів’я і структура стада

2.3. Відтворення стада

2.4. Собівартість і рентабельність виробництвапродукції

2.5. Аналіз процесів годівлі і утримання

Розділ 3. Обґрунтування виробничої програми галузі

3.1. Планування потреби в робочій силі і фонду оплатипраці

3.2.Планування собівартості й рентабельності продукції

3.3. Планування свинарства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


Вступ

До складупродукції тваринництва у натуральному вираженні входить продукція, яку дісталив результаті нормальної життєдіяльності сільськогосподарських тварин (молоко,вовна, яйця, мед), і продукція вирощування тварин (приплід, приріст молоднякатварин і приріст тварин на відгодівлі і нагулі). Продукцію забою тварин (м'ясо,сало, шкіру), а також продукти первинної переробки натуральних продуктівтваринництва (масло, сир, сметана) не включають до складу продукціїтваринництва.

Основнепризначення м’ясного скотарства, свинарства, вівчарства і птахівництва полягаєу вирощуванні худоби й птиці для забою на м'ясо.

Облік обсягувиробництва м’яса статистикою тваринництва дає змогу оцінити внесок кожногогосподарства у виробництво м’яса.

Розмірвиробництва кожного виду продукції тваринництва в натуральному вираженнівизначають окремо. Показники виробництва окремих продуктів тваринництва, якправило, не підсумовують.

Основнимипоказниками обсягу виробництва продукції тваринництва, яку одержали врезультаті нормальної життєдіяльності тварин, є валовий надій молока, валовийнастриг вовни, валовий збір яєць. Валове виробництво цих продуктів залежить відкількості худоби і птиці та рівня їхньої продуктивності.

Данні прокількість і склад поголів’я сільськогосподарських тварин мають важливе значеннядля оцінки стану й розвитку тваринництва, характеристики процесу відтворення їхі продуктивності, визначення розмірів окремих видів продукції тваринництва тайого виробничого напряму.

Облік кількостітварин здійснюють диференційовано за видами, віком і статтю, господарськимпризначенням і виробничо-економічним призначенням, породами.

До основних видівсільськогосподарських тварин відносять велику рогату худобу, свиней, овець, кізі коней. Окремо здійснюють облік птиці, кролів, хутрових звірів, бджіл, риб.

За віком всі видисільськогосподарських тварин поділяють на дві основні групи: дорослі тварини імолодняк. Дорослих тварин поділяють на основне стадо, кастровану продуктивну іробочу худобу, дорослі тварини на відгодівлі та нагулі.

До основногостада включають маточне поголів’я і самців-плідників. До маточного відносятьдорослих маток, від яких одержано приплід, і тих, які досягли зрілого віку, хочі не давали приплоду.

Молоднякподіляють на ремонтний, призначений для поповнення основного стада, молодняк навідгодівлі та нагулі і молодшого віку. В свою чергу, кожну групу молоднякаподіляють за статтю і віком. Розподіл за віком здійснюють за числом років, щовиповнилися. Для тварин, які швидко розвиваються вікові інтервали визначають вмісяцях.

За господарськимвикористанням сільськогосподарських тварин поділяють на дві групи:продуктивних, від яких продають продукцію (м'ясо, молоко, вовну); робочу худобу,яку використовують як тяглову силу. В окрему групу виділяють тварин навідгодівлі і нагулі.

Завиробничо-економічним призначенням сільськогосподарських тварин відносять доосновних і оборотних фондів залежно від того, які функції в момент обліку вонивиконують у виробничому процесі. Доросла продуктивна і робоча худоба є засобомпраці і належить до основних фондів, а молодняк тварин і тварини на відгодівлістановлять незавершене виробництво і відносять до оборотних фондів. До нихвідносять дрібні тварини (птиця, кролі, бджоли) незалежно від віку.

За породами всепоголів’я сільськогосподарських тварин поділяють на породних і безпородних.


Розділ 1. Короткаорганізаційно – економічна характеристика підприємства

1.1.    Місцезнаходження,спеціалізація та організаційна структура

Необхідністьоцінки природноекономічних умов пояснюється тим, що земля всільськогосподарському виробництві є основним засобом виробництва. Відрезультатів її використання та природних умов залежатиме виробнича діяльністьпідприємств. Тому необхідно систематично аналізувати природноекономічні умови.

Джерелами аналізуґрунтово-кліматичних умов є ґрунтовий нарис, а також дані ґрунтово-кліматичнихдовідників. Допоміжними є дані агрохімічних лабораторій і місцевихметеостанцій.

При оцінці природно-кліматичнихумов використовується прийом текстового описання.

Природні умовипідприємства характеризуються:

-          кліматом,під яким розуміють багаторічний режим погоди даної місцевості, зокрема:атмосферний тиск, вологість, температура повітря, частота снігу, дощу, граду,туману та ін.;

-          ґрунтамипідприємства, які вивчаються в розрізі бригад, сівозмін;

-          рельєфомтериторії підприємства, який може бути рівнинний, горластий, хвилястий, щовпливає на способи обробітку ґрунту, швидкість руху агрегату, а отже, йпродуктивність техніки.

Вивчившиприродно-кліматичні умови підприємства, приходимо до висновку, що вони єсприятливими для вирощування плодів, овочів та винограду.

Організаційно-виробничаструктура підприємства залежатиме від його розмірів, кількості населенихпунктів. Для великих підприємств більш оправданою буде 3-ступінчатаорганізаційно-виробнича структура, а невеликих 2-ступінчата.

ВАТ „Зелений Гай”розташований на лівому березі річки Південний Буг у північно-західній частиніМиколаївської області і в 2км від м. Вознесенська і в 95 км від обласногоцентру – м. Миколаїв.

Транспортнесполучення залізничною станцією Вознесенськ, розташоване в 3км, здійснюється позалізниці, з обласним центром – по асфальтованому шосе.

Територія ВАТ„Зелений Гай” знаходиться у центральній частині південно-західного степуУкраїни – в помірно-континентальному кліматі. Клімат даного районухарактеризується відносно високою температурою влітку і порівняно низькоютемпературою взимку з частими відлигами, невеликою кількістю опадів.Середньорічна температура повітря взимку -20 – 23 С, влітку — +37,6 С.Кількість без морозних днів 220 – 240. Середня дата першого осіннього заморозку25 листопада. Найраніше заморозок 15 листопада. Пізні весні заморозки 15квітня. Найпізніші весняні заморозки 20 квітня. Виходячи з наведених данихможна стверджувати, що кількість днів з відповідною кількістю тепла цілкомдостатньо для росту і розвитку всіх районованих культур і багаторічнихнасаджень. Кількість опадів за рік складає 432 мм. Розподілення їх на протязіроку по місяцях нерівномірне. Кількість опадів за вегетаційний період (квітень– жовтень) в середньому дорівнює 282 мм. Найбільша їх кількість випадає вквітні – липні і опади носять характер зливних дощів. Найменша їх кількістьвипадає взимку у вигляді снігу. Висота снігового покрову не перевищує 3-4 см.

Переважненаправлення гарячих вітрів південне та східне носить характер суховіїв,утворюючи куряві бурі, які приносять шкоду особливо винограду.

Земельний масивтовариства розташований у проймі річки Південний Буг, яка складається з трьохтерас. Перша проймена тераса являє собою рівнину з великою кількістюмезо-мікровпадин, в яких ґрунтова вода знаходиться близько від поверхні; ґрунтицієї тераси відносяться до четвертої лугово-наносної солонцюватоїагровиробничої групи. Перехід до другої піщаної тераси відбувається різко. Намежі переходу від пройденої тераси є вузька лінія пониження, де ґрунтові водичасто виходять на поверхню. Частина цієї тераси, яка розташована ближче дотретьої дерново-піщаної і п’ятої лугово-болотної агровиробничої мікрорельєфом.Ґрунтове покриття третьої тераси представлене звичайним та піщаним чорноземами,які відносяться до першої і третьої агровиробничої групи.

Джерелом зрошенняявляється річка Південний Буг, на березі якої побудована насосна станція,падаюча воду для зрошення.

Організаційно-виробничаструктура підприємства залежить від його розмірів, кількості населених пунктів.Організаційно-виробнича структура ВАТ „Зелений Гай” Вознесенського районутрьохступенева. В господарстві є три відділення: одне – на центральній садибі; друге – на с. Пряме; третє –на Бурських хуторах.

На центральнійсадибі є дитячий садочок, будинок культури, медпункт, холодильники, вин завод,автопарк, рем майстерня.

На першомувідділенні розташовані – молочнотоварна ферма; ферма по відгодівлі ВРХ, свині;бригади садівництва і виноградарства, багаторічних насаджень. На другомувідділенні – рільничі бригади; бригади садівництва і виноградарства. Натретьому – бригади садівництва і бригади ягідників.

1.2.    Виробничийпотенціал і ефективність його використання

Для оцінкирозміру господарства використовують ряд показників: основний – обсягвиробництва продукції; допоміжні – площа закріплених земель, кількістьпрацюючих, вартість основних виробничих фондів, поголів’я худоби. В умовахекономічного спаду на багатьох підприємствах спостерігається скороченнярозмірів підприємства по обсягу валової і товарної продукції. А в результатіпроцесу герметизації, розукрупнення може скорочуватись і площа земельних угідь.Одночасно зменшуються енергетичні ресурси, так як тривалий час підприємство немає можливості придбати нову техніку, не будує виробничих приміщень.

Основнимиметодами, які дають змогу оцінити розмір господарства і його вплив нарезультатні показники, є методи порівняння, розрахунковий, групування,кореляційно-регресивний і лінійного програмування.

Таблиця 1.1.

Визначеннярозміру виробництва в ВАТ „Зелений Гай” Вознесенського району.

Показники 2005 2006 2006 у % до 2005 Вартість валової продукції в співставних цінах, тис.грн.  4261,5 5770 1,35 Грошова виручка, тис.грн. 32180,5 56408,4 1,75 Середньорічна чисельність працюючих, чол. 755 793 1,05 Площа сільськогосподарських угідь, га 2128 2213 1,04 Поголів’я худоби, ум.гол. 1084 347 0,32

З даних таблицівидно, що в 2006р. вартість валової продукції збільшилася на 1,35%. За рахунокцього збільшилася грошова виручка на 1,75%. Чисельність працюючих вгосподарстві за останній рік зросла. Розширили площі під сільськогосподарськимиугіддями. Проаналізувавши данні бачимо, що значно зменшилося поголів’я худоби.

Роздивимосяструктуру товарної продукції  в ВАТ „Зелений Гай”.

Таблиця 1.2.

Структуратоварної продукції в ВАТ „Зелений Гай” Вознесенського району.

Галузі та види продукції Роки Всього за 3 роки, тис.грн. Структура, % 2004 2005 2006

По с/г

продукції

По господарству Зерно 93,0 65,3 52,8 211,1 5,7 1,3 Цукрові буряки - 7,1 - 7,1 0,2 Соняшник - 6,0 57,9 63,9 1,7 0,4 Овочі 9,0 0,6 13,7 23,3 0,6 0,1
еще рефераты
Еще работы по ботанике и сельскому хозяйству