Реферат: Планування врожайності сільськогосподарських культур ООО "Нібулон"

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1 Коротка організаційно-економічнахарактеристика підприємства

1.1.    Місцезнаходження,спеціалізація та організаційна структура підприємства

1.2.    Землекористуваннята структура земельних угідь

Розділ 2 Сучасний стан і тенденції розвитку галузі

2.1. Значення і роль рослинництва в економіці підприємства

2.2. Площі, породний і сортовий складсільськогосподарських культур

2.3. Врожайність культур та валові збори продукції

2.4. Використання продукції

2.5. Матеріально-технічне забезпечення галузі

Розділ 3 Обгрунтування виробничої програми галузі

3.1. Планування врожайності сільськогосподарськихкультур

3.2. Планування валових зборів продукції

3.3. Планування собівартості і рентабельностіпродукції

Висновки

Список використаних джерел


ВСТУП

Сiльське господарство є однiєю з основних галузей народного господарства, найважливiшимджерелом ма­терiального виробництва, що забезпечує населення краї­ни продуктами харчування, а промисловість — сирови­ною. Воно єтакож необхiдною складовою частиною ви­робництва предметiв народного споживанняi засобiв ви­робництва. Розрiзняють двi великiгалузi сiльського гос­подарства — землеробство i тваринництво, якi тісно по­в'язанi мiж собою, органiчнодоповнюють одна одну i, в свою чергу, подiляються на бiльш дрiбнi галузi.Зокрема, землеробство об'єднує рослинництво, кормовиробництво,овочiвництво, плодiвництво, виноградарство та iншi га­лузi. Правильне поєднання цих галузей у господарст­вi забезпечує рацiональне використання землi та iнших матерiально-технiчних, енергетичних i трудовихpecypciв.

Пicля промисловостi сiльськегосподарство займає друге мiсце у виробництвi валового суспiльного продук­ту,створює близько 30% національного доходу і на 75 % формує фондсуспiльного споживання.

Впровадження iнтенсивних технологiй у сiльськогос­подарськевиробництво передбачає пiдвищенняродючос­тi грунту, використання бiологiчнихособливостей райо­нованих високопродуктивних copтів i гiбридiв, нових по­рiд худоби i птицi, управлiнняпродуктивнiстю рослин i тварин на основімаксимального високопродуктивного ви­користання матерiальних i енергетичнихpecypciв при од­ночасному економному їх витрачаннi.

Bci цi питання i проблеми висвiтленоу курсовомупроекті.

Об”єктдослідження – Прибужанівська філія ООО «Нібулон»

Термінидослідження – 3 роки.

Методидослідження економіко-статистичні.


РОЗДІЛ 1 Короткаорганізаційно-економічна характеристика

1.1.                Місцезнаходження,спеціалізація та організаційна структура господарства

Організаційно-виробничаструктура підприємства залежатиме від його розмірів, кількості населенихпунктів.

Прибужанівськафілія ООО «Нібулон» розташована на лівому березі річки Південний Буг упівнічно-західній частині Миколаївської області і в 5 км від м. Вознесенська ів 95 км від обласного центру – м. Миколаїв.

Транспортнесполучення здійснюється по асфальтованому шосе.

ТериторіяПрибужанівська філія ООО «Нібулон» знаходиться у центральній частиніпівденно-західного степу України – в помірно-континентальному кліматі. Кліматданого району характеризується відносно високою температурою влітку і порівнянонизькою температурою взимку з частими відлигами, невеликою кількістю опадів.Середньорічна температура повітря взимку -20 – 23 С, влітку — +37,6 С.Кількість без морозних днів 220 – 240. Середня дата першого осіннього заморозку25 листопада. Найраніше заморозок 15 листопада. Пізні весні заморозки 15квітня. Найпізніші весняні заморозки 20 квітня. Виходячи з наведених данихможна стверджувати, що кількість днів з відповідною кількістю тепла цілкомдостатньо для росту і розвитку всіх районованих культур і багаторічнихнасаджень. Кількість опадів за рік складає 432 мм. Розподілення їх на протязі рокупо місяцях нерівномірне. Кількість опадів за вегетаційний період (квітень –жовтень) в середньому дорівнює 282 мм. Найбільша їх кількість випадає в квітні– липні і опади носять характер зливних дощів. Найменша їх кількість випадаєвзимку у вигляді снігу. Висота снігового покрову не перевищує 3-4 см.

Переважненаправлення гарячих вітрів південне та східне носить характер суховіїв,утворюючи куряві бурі, які приносять шкоду сільськогосподарським рослинам.

Земельний масивтовариства розташований неподалік річки Південний Буг, яка складається з трьохтерас. Перша проймена тераса являє собою рівнину з великою кількістюмезо-мікровпадин, в яких ґрунтова вода знаходиться близько від поверхні; ґрунтицієї тераси відносяться до четвертої лугово-наносної солонцеватоїагро-виробничої групи. Перехід до другої піщаної тераси відбувається різко. Намежі переходу від пройденої тераси є вузька лінія пониження, де ґрунтові водичасто виходять на поверхню. Частина цієї тераси, розташована ближче до третьоїдерново-піщаної і п’ятої лугово-болотної. Ґрунтове покриття третьої терасипредставлене звичайним та піщаним чорноземами, які відносяться до першої ітретьої агро виробничої групи.

Джерелом зрошенняявляється річка Південний Буг.

Організаційно-виробничаструктура підприємства залежить від його розмірів, кількості населених пунктів.Організаційно-виробнича структура Прибужанівської філії ООО «Нібулон»Вознесенського району двохступенева.

Оскільки основнимпоказником спеціалізації підприємства є структура товарної продукції, торозглянемо склад та структуру товарної продукціїї Прибужанівської філії ООО«Нібулон».

Таблиця 1.1.

Склад таструктура товарної продукції Прибужанівської філії ООО «Нібулон».

Галузі та види продукції Товарна продукція, тис. грн. Сума за 2 роки 2004р. 2006р. Зернові та зернобобові 352,3 604,6 956,9

з них

пшениця озима

0,7 432,9 433,6 кукурудза на зерно 75,5 0,6 76,1 ячмінь 220,1 - 220,1 Насіння соняшника 327,2 150,5 477,7 Овочі відкритого грунту 7,1 10,1 17,2
еще рефераты
Еще работы по ботанике и сельскому хозяйству