Реферат: Клонирование и анализ генов легких цепей иммуноглобулинов стерляди

<span NTTimes/Cyrillic"">ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÑÏÈÑÎÊÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ

<span NTTimes/Cyrillic"">..............................................................................................<span NTTimes/Cyrillic"">3<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÂÂÅÄÅÍÈÅ

<span NTTimes/Cyrillic"">.............................................................................................................................<span NTTimes/Cyrillic"">4<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÎÁÇÎÐËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

<span NTTimes/Cyrillic"">......................................................................................................<span NTTimes/Cyrillic"">5<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÑÒÐÎÅÍÈÅÈÌÌÓÍÎÃËÎÁÓËÈÍÎÂ...................................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">5

<span NTTimes/Cyrillic"">ÃÅÍÎÌÍÀßÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÈÝÊÑÏÐÅÑÑÈß

<span NTTimes/Cyrillic"">ÃÅÍÎÂL-ÖÅÏÅÉ ÈÃ ÓÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÕ....................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">7<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÃÅÍÎÌÍÀßÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÈÝÊÑÏÐÅÑÑÈß

<span NTTimes/Cyrillic"">ÃÅÍÎÂL-ÖÅÏÅÉ Èà ÓÍÈÇØÈÕÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÛÕ......................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">11<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÝÂÎËÞÖÈßÃÅÍΠL-ÖÅÏÅÉÈÃ.......................................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">19

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÌÀÒÅÐÈÀËÛÈ ÌÅÒÎÄÛ

<span NTTimes/Cyrillic"">...........................................................................................<span NTTimes/Cyrillic"">24<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÝËÅÊÒÐÎÔÎÐÅÇÄÍÊ............................................................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">24<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÂÛÄÅËÅÍÈÅÄÍÊ ÈÇÃÅËß.................................................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">24<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÐÀÄÈÎÀÊÒÈÂÍÛÕÇÎÍÄÎÂ......................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">25<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÂÛÄÅËÅÍÈÅÏËÀÇÌÈÄÍÎÉÄÍÊ......................................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">26

<span NTTimes/Cyrillic"">Î×ÈÑÒÊÀÏËÀÇÌÈÄÍÎÉÄÍÊ ÌÅÒÎÄÎÌÐÀÂÍÎÂÅÑÍÎÃÎ

<span NTTimes/Cyrillic"">ÖÅÍÒÐÈÔÓÃÈÐÎÂÀÍÈß ÃÐÀÄÈÅÍÒÅÏËÎÒÍÎÑÒÈCsCl........................................

<span NTTimes/Cyrillic"">26<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈßÏÐÎÊÀÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÕÊËÅÒÎÊ...................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">27

<span NTTimes/Cyrillic"">ÂÛÄÅËÅÍÈÅËÅÉÊÎÖÈÒÎÂÈÇ ÊÐÎÂÈÐÛÁ.................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">28<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÂÛÄÅËÅÍÈÅÑÓÌÌÀÐÍÎÉÐÍÊ ÈÇËÅÉÊÎÖÈÒÎÂ.....................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">28<span NTTimes/Cyrillic""><span NTTimes/Cyrillic";mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÂÛÄÅËÅÍÈÅÂÛÑÎÊÎÌÎËÅÊÓËßÐÍÎÉÄÍÊ

<span NTTimes/Cyrillic"">ÈÇÝÓÊÀÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÕÊËÅÒÎÊ.....................................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">28

<span NTTimes/Cyrillic"">ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅÁÈÁËÈÎÒÅÊÈêÄÍÊ......................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">29<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÏÎËÈÌÅÐÀÇÍÀßÖÅÏÍÀßÐÅÀÊÖÈß...............................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">33<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÑÓÁÊËÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅÄÍÊ...................................................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">34<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÑÊÐÈÍÈÍÃÁÈÁËÈÎÒÅÊÈêÄÍÊ........................................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">34

<span NTTimes/Cyrillic"">ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅÍÓÊËÅÎÒÈÄÍÎÉÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÈÄÍÊ.............................

<span NTTimes/Cyrillic"">35<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÑÀÓÇÅÐÍÁËÎÒÃÈÁÐÈÄÈÇÀÖÈß....................................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">.36<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

<span NTTimes/Cyrillic"">....................................................................................................................<span NTTimes/Cyrillic"">.38<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅÁÈÁËÈÎÒÅÊÈêÄÍÊ È ÅÅÑÊÐÈÍÈÍÃ.....................................

<span NTTimes/Cyrillic"">38<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅÏÅÐÂÈ×ÍÎÉÑÒÐÓÊÒÓÐÛ......................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">40<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉÀÍÀËÈÇÏÅÐÂÈ×ÍÎÉÑÒÐÓÊÒÓÐÛ.............................................

<span NTTimes/Cyrillic"">.40<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÀÍÀËÈÇÃÅÍÎÌÍÎÉÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ..............................................................................

<span NTTimes/Cyrillic"">41<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

<span NTTimes/Cyrillic"">....................................................................................................................<span NTTimes/Cyrillic"">46

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÂÛÂÎÄÛ

<span NTTimes/Cyrillic"">...............................................................................................................................<span NTTimes/Cyrillic"">48

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÑÏÈÑÎÊËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

<span NTTimes/Cyrillic"">................................................................................................<span NTTimes/Cyrillic"">49<span NTTimes/Cyrillic""><span NTTimes/Cyrillic";mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÑÏÈÑÎÊÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ

<span NTTimes/Cyrillic""> 

<span NTTimes/Cyrillic"">Èà                                                                     èììóíîãëîáóëèíû

<span NTTimes/Cyrillic"">ïí                                                                        ïàðíóêëåîòèäîâ

<span NTTimes/Cyrillic"">òïí                                                               òûñÿ÷ ïàðíóêëåîòèäîâ

<span NTTimes/Cyrillic"">å.à.                                                                   åäèíèöààêòèâíîñòè

<span NTTimes/Cyrillic"">ÈÏÒà                                                         èçîïðîïèëòèîãàëàêòîçèä

<span NTTimes/Cyrillic"">ÒÅÌÅÄ                                         N,N,N,'N'-òåòðàìåòèë-ýòèëåí-äèàìèí

<span NTTimes/Cyrillic"">òðèñ                                                  òðèñ(ãèäðîêñèìåòèë)àìèíîìåòàí

<span NTTimes/Cyrillic"">äÍTÔ                                                      äåçîêñèàäåíîçèíòðèôîñôàò

<span NTTimes/Cyrillic"">ääÍÒÔ                                                 äèäåçîêñèíåêëåîòèäòðèôîñôàò

<span NTTimes/Cyrillic"">äÍÒÔ                                                     äåçîêñèíóêëåîòèäòðèôîñôàò

<span NTTimes/Cyrillic"">ðATÔ                                                          ðèáîàäåíîçèíòðèôîñôàò

<span NTTimes/Cyrillic"">ÄÒÒ                                                                          äèòèîòðåéòîë

<span NTTimes/Cyrillic"">Na2ÝÄÒÀ                                            ýòèëåíäèàìèíòåòðààöåòàòíàòðèÿ

<span NTTimes/Cyrillic"">SDS                                                              äîäåöèëñóëüôàòíàòðèÿ

<span NTTimes/Cyrillic"">X-Gal                               5-áðîìî-4-õëîðî-3-èíäîëèë-áåòà-D-ãàëàêòîçèä

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic";mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÂÂÅÄÅÍÈÅ

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">          Âîñíîâåôóíêöèîíèðîâàíèÿãóìîðàëüíîãîèììóíèòåòàóìëåêîïèòàþùèõëåæèò ñëîæíûéêîìïëåêñìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèõèôèçèîëîãè÷åñêèõìåõàíèçìîâ,îáåñïå÷èâàþùèõðåîðãàíèçàöèþ,ìóòàãåíåç èêëîíàëüíóþýêñïðåññèþãåíîâèììóíîãëîáóëèíîâ.Âîçíèêíîâåíèåýòîéïîäñèñòåìûèììóíèòåòàñâÿçûâàþò ñïîÿâëåíèåìõðÿùåâûõ ðûá.

<span NTTimes/Cyrillic"">          Íàðàííèõýòàïàõýâîëþöèèãåíû Èà áûëèîðãàíèçîâàíûâ âèäåïîâòîðÿþùèõñÿêëàñòåðîâ V-J-Cãåííûõñåãìåíòîâ.Ïðè ïîäîáíîéîðãàíèçàöèèðàçíîîáðàçèåïðîäóöèðóåìûõàíòèòåëîñíîâûâàëîñü,ïðåæäå âñåãî,íàêîëè÷åñòâåèìåâøèõñÿ âãåíîìåêëàñòåðîâ,êàæäûé èçêîòîðûõêîäèðîâàëîäèíâàðèàíòïîëèïåïòèäíûõñóáúåäèíèöÈÃ.  õîäåäàëüíåéøåéýâîëþöèèïðîèçîøåëïåðåõîä îòêëàñòåðíîéêñåãìåíòàðíîéîðãàíèçàöèè,îáåñïå÷èâàþùåéäîïîëíèòåëüíûéèñòî÷íèêðàçíîîáðàçèÿçà ñ÷åò êîìáèíàòèâíîéðåêîìáèíàöèèãåííûõ ñåãìåíòîâ.Ïðåäïîëàãàåòñÿ,÷òî ýòîòïåðåõîä òàêæåèìåë âàæíîåçíà÷åíèåäëÿ ðåãóëÿöèèýêñïðåññèèãåíîâ èîñóùåñòâëåíèÿìåõàíèçìîâêëîíàëüíîãîîòáîðààíòèòåëîïðîäóöèðóþùèõêëåòîê â õîäåèììóííîãîîòâåòà.

<span NTTimes/Cyrillic"">          Íàñòîÿùàÿðàáîòàïðåäñòàâëÿåòñîáîé ÷àñòüïðîåêòà,íàïðàâëåííîãîíà èçó÷åíèåýâîëþöèèìåõàíèçìîâèçîòèïè÷åñêîãîèñêëþ÷åíèÿãåíîâëåãêèõ öåïåéÈà ó íèçøèõïîçâîíî÷íûõ.Öåëÿìèðàáîòûÿâëÿëèñüèçó÷åíèåñòðóêòóðû èîðãàíèçàöèèãåíîâ ëåãêèõöåïåé ÈÃñòåðëÿäè (Acipenser ruthenus),ïðåäñòàâèòåëÿôèëîãåíåòè÷åñêèäðåâíåéãðóïïûêîñòíî-õðÿùåâûõðûá.

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic";mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span NTTimes/Cyrillic"">ÎÁÇÎÐËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">            ÑÒÐÎÅÍÈÅÈÌÌÓÍÎÃËÎÁÓËÈÍÎÂ

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">          Èììóíîãëîáóëèíûâûïîëíÿþò âîðãàíèçìå ïîçâîíî÷íûõôóíêöèþãóìîðàëüíûõàíòèòåë èàíòèãåí-ñâÿçûâàþùèõðåöåïòîðîâÂ-ëèìôîöèòîâ.Îñîáåííîñòüþýòîãîêëàññàáåëêîâ ÿâëÿåòñÿîãðîìíîåðàçíîîáðàçèå,ïîçâîëÿþùååèì âñòóïàòüâîâçàèìîäåéñòâèåñ ôàêòè÷åñêèëþáûìèáèîëîãè÷åñêèìèìàêðîìîëåêóëàìè.

<span NTTimes/Cyrillic"">          Òèïè÷íàÿìîëåêóëà ÈÃñîñòîèò èçäâóõ èäåíòè÷íûõòÿæåëûõ (H) èäâóõèäåíòè÷íûõëåãêèõ (L)ïîëèïåïòèäíûõöåïåé. H- è L-öåïèïîñòðîåíûèçíåñêîëüêèõäîìåíîâ,êàæäûé èçêîòîðûõñîñòîèòïðèìåðíî èç 110àìèíîêèñëîòíûõîñòàòêîâ. Óìëåêîïèòàþùèõñóùåñòâóåòïÿòü êëàññîâH-öåïåé:

<span NTTimes/Cyrillic"; mso-hansi-font-family:«NTTimes/Cyrillic»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">g<span NTTimes/Cyrillic"">,m, <span NTTimes/Cyrillic";mso-hansi-font-family: «NTTimes/Cyrillic»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">a<span NTTimes/Cyrillic"">,<span NTTimes/Cyrillic";mso-hansi-font-family: «NTTimes/Cyrillic»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">d<span NTTimes/Cyrillic"">,è <span NTTimes/Cyrillic";mso-hansi-font-family: «NTTimes/Cyrillic»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">e<span NTTimes/Cyrillic"">.Êàæäàÿ H-öåïüïîñòðîåíàèç îäíîãîN-êîíöåâîãî èíåñêîëüêèõ (òðåõèëè ÷åòûðåõ)C-êîíöåâûõäîìåíîâ.N-êîíöåâûåäîìåíûðàçëè÷àþòñÿâ ðàçíûõìîëåêóëàõ èíàçûâàþòñÿâàðèàáåëüíûìè(V) äîìåíàìè.C-êîíöåâûåäîìåíûèìåþòîäèíàêîâóþñòðóêòóðó óìîëåêóëîäíîãîêëàññà èíàçûâàþòñÿêîíñòàíòíûìè(Ñ) äîìåíàìè(ðèñ. 1) (Ïîë, 1987).

<span NTTimes/Cyrillic"">          ÑðåäèL-öåïåéìëåêîïèòàþùèõðàçëè÷àþòäâà òèïà:ëÿìáäà èêàïïà. ÊàæäàÿL-öåïü ñîñòîèòèç îäíîãîâàðèàáåëüíîãîè îäíîãîêîíñòàíòíîãîäîìåíîâ. Âèíäèâèäóàëüíîéìîëåêóëå ÈÃïðèñóòñòâóåòòîëüêî îäèíòèï L-öåïè (Roitt et al., 1993).

<span NTTimes/Cyrillic"">          ÃèãàíòñêîåðàçíîîáðàçèåÈÃîáåñïå÷èâàåòñÿïðåæäå âñåãîòåì, ÷òî V è Cîáëàñòèêîäèðóþòñÿðàçíûìèãåíàìè (ãåííûìèñåãìåíòàìè),ôèçè÷åñêèðàçíåñåííûìèâçàðîäûøåâîéÄÍÊ.

<span NTTimes/Cyrillic"">Âôîðìèðîâàíèèâàðèàáåëüíûõäîìåíîâ H-öåïåéó÷àñòâóþòòðè ãåííûõñåãìåíòà:âàðèàáåëüíûé(V), D-ñåãìåíò (îòàíãë. diversity-ðàçíîîáðàçèå)è J-ñåãìåíò(îò àíãë. joining-ñîåäèíÿþùèé).Ñ-îáëàñòèÍ-öåïåéðàçíûõêëàññîâêîäèðóþòñÿ îòäåëüíûìèãåíàìè (Roitt et al., 1993).

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

VL

    VH

  ÑH1

    ÑH2

   ÑH3

H-öåïü

L-öåïü

ÑL

<img src="/cache/referats/5086/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1051 _x0000_s1127 _x0000_s1134 _x0000_s1164 _x0000_s1173 _x0000_s1177 _x0000_s1182 _x0000_s1188 _x0000_s1194 _x0000_s1206 _x0000_s1214 _x0000_s1219 _x0000_s1226 _x0000_s1243 _x0000_s1251 _x0000_s1258 _x0000_s1262 _x0000_s1268 _x0000_s1271 _x0000_s1275 _x0000_s1281 _x0000_s1287 _x0000_s1292 _x0000_s1320 _x0000_s1324 _x0000_s1329 _x0000_s1334 _x0000_s1340"><span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">


<span NTTimes/Cyrillic"">          Ðèñ. 1.Ñõåìàñòðîåíèÿìîëåêóëûèììóíîãëîáóëèíà.

<span NTTimes/Cyrillic"">          Òèïè÷íàÿìîëåêóëàèììóíîãëîáóëèíàñîäåðæèò äâåèäåíòè÷íûåëåãêèå (L) è äâåèäåíòè÷íûåòÿæåëûå (H)öåïè,ñâÿçàííûåìåæäó ñîáîéêîâàëåíòíîäèñóëüôèäíûìèñâÿçÿìè. ÊàæäàÿL-öåïüñîñòîèò èçîäíîãîâàðèàáåëüíîãî(

VL<span NTTimes/Cyrillic"">)è îäíîãîêîíñòàíòíîãî(ÑL<span NTTimes/Cyrillic"">)äîìåíà.Í-öåïüñîñòîèò èçîäíîãî VH èíåñêîëüêèõ CÍäîìåíîâ. <span NTTimes/Cyrillic";mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

<span NTTimes/Cyrillic"">          Âôîðìèðîâàíèèçðåëîãîãåíà L-öåïèó÷àñòâóþòòðè ãåííûõñåãìåíòà:V-ñåãìåíò èJ-ñåãìåíòêîäèðóþòV-äîìåí,C-ñåãìåíòêîäèðóåò êîíñòàíòíûéäîìåí. Íàïîçäíèõñòàäèÿõ ðàçâèòèÿÂ-ëèìôîöèòàãåííûåñåãìåíòû,êîäèðóþùèåâàðèàáåëüíûåäîìåíû,îáúåäèíÿþòñÿâ ðàçëè÷íûõñî÷åòàíèÿõ,îáðàçóÿìàòðèöó äëÿýêñïðåññèè L-è H-öåïåé (Seidman et al., 1979; Durdik etal., 1984).

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">            ÃÅÍÎÌÍÀßÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÈÝÊÑÏÐÅÑÑÈßÃÅÍΠL-ÖÅÏÅÉÈà ÓÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÕ

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">          Ðàçëè÷íûåâèäûìëåêîïèòàþùèõèìåþò ñõîäíóþñõåìóîðãàíèçàöèèèýêñïðåññèèãåíîâ ÈÃ.Îäíèì èçíàèáîëååèçó÷åííûõ âýòîìîòíîøåíèèâèäîâÿâëÿåòñÿ÷åëîâåê. Ëÿìáäàè êàïïà öåïèÈà ó÷åëîâåêàêîäèðóþòñÿ ãåíàìè,ðàñïîëîæåíûìèâ ðàçíûõëîêóñàõ è íàðàçíûõõðîìîñîìàõ.Êàïïà ëîêóññîñòîèò èçáîëüøîãîêîëè÷åñòâà V

<span NTTimes/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTTimes/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">k<span NTTimes/Cyrillic"">ãåííûõñåãìåíòîâ,ñîáðàíûõ âãðóïïû, ïÿòè J<span NTTimes/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTTimes/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">k<span NTTimes/Cyrillic"">è îäíîãî Ñ<span NTTimes/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTTimes/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">k<span NTTimes/Cyrillic"">ñåãìåíòà…Òàêîé òèïîðãàíèçàöèèíàçûâàåòñÿñåãìåíòàðíûì(ðèñ. 2). Ëÿìáäàëîêóñ ñîñòîèòèç ãðóïïû V<span NTTimes/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTTimes/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">l<span NTTimes/Cyrillic"">ñåãìåíòîâ,òî÷íîåêîëè÷åñòâîêîòîðûõ íåèçâåñòíî,è ñåìè ïàð J<span NTTimes/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTTimes/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">l<span NTTimes/Cyrillic"">-C<span NTTimes/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTTimes/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">l<span NTTimes/Cyrillic"">ñåãìåíòîâ.Òðè èç íèõ (JC<span NTTimes/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTTimes/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">l<span NTTimes/Cyrillic"">4- JC<span NTTimes/Cyrillic";mso-hansi-font-family: «NTTimes/Cyrillic»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">l<span NTTimes/Cyrillic"">6)ÿâëÿþòñÿïñåâäîãåíàìè(Hieter et al., 1981; Roitt et al., 1993).

<span NTTimes/Cyrillic"">          ÂïðîöåññåðàçâèòèÿÂ-ëèìôîöèòàâ êðîâåòâîðíûõîðãàíàõ  îäèíèç Vñåãìåíòîâ ñîåäèíÿåòñÿñ îäíèì èç Jñåãìåíòîâïîñðåäñòâîìñàéòñïåöèôè÷åñêîéðåêîìáèíàöèè(Schatz et al., 1992).  ýòîòïðîöåññâîâëåêàþòñÿñïåöèàëüíûå îëèãîìåðíûåïîñëåäîâàòåëüíîñòè:ãåïòà- èíîíàìåðû,ôëàíêèðóþùèåñ 3' ñòîðîíû Vñåãìåíò è ñ 5'ñòîðîíû Jñåãìåíò (ðèñ.3) (Aguilera et al., 1987; Hesse et al., 1989). Îòëè÷èòåëüíîéîñîáåííîñòüþëÿìáäà èêàïïà ëîêóñîâÿâëÿåòñÿêîíôèãóðàöèÿïðîìåæóòêîâìåæäó ãåïòà-èíîíàìåðàìè,íàçûâàåìûõ ñïåéñåðàìè.Ñ V è J ãåííûìèñåãìåíòàìèëÿìáäà òèïààññîöèèðîâàíû23 ïí è 12 ïíñïåéñåðû ñîîòâåòñòâåííî,à ñ V è Jñåãìåíòàìèêàïïà òèïà — 12ïí è 23 ïíñïåéñåðû (Durdik et al., 1984;Stavnezer et al., 1985).

<span NTTimes/Cyrillic";mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

<span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">

  JC<span NTCourierVK/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">l

1  JC<span NTCourierVK/Cyrillic"; mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">l2   JC<span NTCourierVK/Cyrillic"; mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">l3  JC<span NTCourierVK/Cyrillic"; mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">l4  JC<span NTCourierVK/Cyrillic"; mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">l5   JC<span NTCourierVK/Cyrillic"; mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">l

6   JC<span NTCourierVK/Cyrillic"; mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">l7 <div v:shape="_x0000_s1369">

<span NTCourierVK/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">l

òèï <div v:shape="_x0000_s1189">

   V<span NTCourierVK/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">l

1 V<span NTCourierVK/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">l2         V<span NTCourierVK/Cyrillic"; mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">ln <img src="/cache/referats/5086/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1195"> <span NTTimes/Cyrillic"">

<span NTTimes/Cyrillic"">ë

      <span NTCourierVK/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">Y

ãåíû

3’

  V<span NTCourierVK/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">k

1 V<span NTCourierVK/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">k2         V<span NTCourierVK/Cyrillic"; mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">kn            J<span NTCourierVK/Cyrillic"; mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">k1 — J<span NTCourierVK/Cyrillic"; mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">k5            C<span NTCourierVK/Cyrillic"; mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">k

<span NTCourierVK/Cyrillic";mso-hansi-font-family:«NTCourierVK/Cyrillic»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">k

òèï <div v:shape="_x0000_s1359">

 5’

<img src="/cache/referats/5086/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1049 _x0000_s1387 _x0000_s1422"> <img src="/cache/referats/5086/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1052 _x0000_s1215 _x0000_s1220 _x0000_s1391 _x0000_s1395 _x0000_s1399 _x0000_s1401 _x0000_s1403 _x0000_s1406 _x0000_s1409 _x0000_s1411"> <div v:shape="_x0000_s1201">

3’

<img src="/cache/referats/5086/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1038 _x0000_s1039 _x0000_s1041 _x0000_s1042 _x0000_s1043 _x0000_s1044 _x0000_s1045 _x0000_s1046 _x0000_s1047 _x0000_s1048 _x0000_s1244 _x0000_s1263 _x0000_s1269 _x0000_s1276 _x0000_s1282 _x0000_s1296 _x0000_s1309 _x0000_s1315 _x0000_s1325 _x0000_s1335 _x0000_s1341 _x0000_s1346 _x0000_s1354 _x0000_s1364"> <div v:shape="_x0000_s1350">

 5’

<img src="/cache/referats/5086/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1434"><img src="/cache/referats/5086/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1063"><img src="/cache/referats/5086/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1437"><img src="/cache/referats/5086/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1077"><img src="/cache/referats/5086/image011.gif" v:shapes="_x0000_s1443"><img src="/cache/referats/5086/image012.gif" v:shapes="_x0000_s1440"><img src="/cache/referats/5086/image013.gif" v:shapes="_x0000_s1446"><img src="/cache/referats/5086/image014.gif" v:shapes="_x0000_s1431"><img src="/cache/referats/5086/image015.gif" v:shapes="_x0000_s1102"><img src="/cache/referats/5086/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1425"><img src="/cache/referats/5086/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1114"><img src="/cache/referats/5086/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1128"><img src="/cache/referats/5086/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1145"><img src="/cache/referats/5086/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1428"><img src="/cache/referats/5086/image015.gif" v:shapes="_x0000_s1158"><img src="/cache/referats/5086/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1423"><img src="/cache/referats/5086/image017.gif" v:shapes="_x0000_s1178"><img src="/cache/referats/5086/image018.gif" v:shapes="_x0000_s1183"><span
еще рефераты
Еще работы по биологии