Реферат: Організація охорони праці на виробництві

Міністерство освіти і науки України

Київський технікумготельного господарства

Реферат на тему:

Організація охорони праці навиробництві

Виконав:Студент групи ТКД–22Бовт РусланКиїв 2010
Створення цілком безпечних таздорових умов праці є одним з найважливіших завдань, що стоять перед державою.Виконання цього завдання нерозривно пов’язано з удосконаленням методів управлінняохороною праці на виробництві.В умовах ринку в роботі підприємствз охорони праці великого значення набувають такі фактори:економічна зацікавленість власника(керівника) в одержанні максимального прибутку, зменшенні витрат на штрафнісанкції, ремонт пошкодженого устаткування, відшкодування шкоди потерпілим;необхідність постійного підвищенняякості і конкурентоздатності продукції, що можливо лише за сприятливих ібезпечних умов праці;моральна і юридична відповідальністьвласника за нещасні випадки і відшкодування збитків потерпілим та їхнім сім’ям;моральна відповідальність власникаперед трудовим колективом за створення гуманних умов праці;необхідність зміцнювати позиціїпідприємства на ринку серед вітчизняних і зарубіжних конкурентів;необхідність підносити продуктивністьпраці й віддачу кожної затраченої людино-години, збільшувати відсоток прибуткупо відношенню до вкладених інвестицій, підвищувати ефективність використаннялюдських, матеріальних і фінансових ресурсів;забезпечення досягненняперспективних цілей підприємства, що неможливо без підвищення рівня охоронипраці.Названі фактори чинять певнийморальний і матеріальний тиск на власника підприємства, що змушує його постійноі систематично займатися питанням охорони праці. Однак цей тиск, як і приписидержавних інспекцій та численні нормативні акти, самі по собі не дадуть ефекту,якщо власник не буде озброєний механізмом зменшення рівня виробничого ризику,тобто науково-обґрунтованою системою управління охороною праці (СУОП) напідприємстві.Управління охороною праці напідприємстві є складовою частиною, підсистемою загальної системи управлінняпідприємства, бо лише за високого рівня охорони праці може бути забезпеченеефективне виконання завдань, що стоять перед підприємством, і досягненнявисоких економічних результатів.Управління являє собою сукупністьдій, спрямованих на підтримання та поліпшення функціонування об’єкта відповіднодо існуючої програми чи мети функціонування.В процесі управління органуправління отримує певну інформацію про стан об’єкта управління та станнавколишнього середовища, в якому він перебуває. На основі цієї інформаціївиробляється рішення, за яким здійснюється вплив на об’єкт управління.Метою управління охороною праці єзабезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини під частрудової діяльності. Мета управління може бути досягнута шляхом виконанняпевних функцій управління. Функція управління — це комплекс взаємопов’язанихвидів діяльності, що здійснюються суб’єктом управління при цілеспрямованомувпливі на об’єкт управління. Управління охороною праці забезпечує виконаннятаких функцій:1. Організація і координація робіт зохорони праці;2. Аналіз і оцінка стану умов праці;3. Планування робіт з охорони праці;4. Стимулювання забезпечення високогорівня охорони праці;5. Контроль стану охорони праці.Потрібно зазначити, що управлінняохороною праці має включати виконання таких основних завдань:навчання працівників безпеці праці тапропаганда питань охорони праці;забезпечення безпеки виробничого обладнання;забезпечення безпеки виробничих процесів;забезпечення безпеки будівель та споруд;нормалізація санітарно-гігієнічних умовпраці;забезпечення працівників засобами індивідуальногозахисту;забезпечення оптимальних режимів праціта відпочинку працівників;організація лікувально-профілактичногообслуговування працівників;санітарно-побутове обслуговування працівників;професійний відбір працівників за певнимиспеціальностями.З методологічних позицій системного підходувизначається перелік і склад спеціальних функцій (завдань) управління охороною праців їх безпосередньому зв’язку з функціональними підсистемами управління підприємствомзі встановленням локальних цілей роботи, органів і критеріїв ефективності управлінняза кожною спеціальною функцією.Особливу увагу слід звернути на принципиорганізації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.Система управління охороною праці (СУОП)конкретного підприємства повинна розроблятися з урахуванням особливостей його виробничоїдіяльності і вписуватися в існуючу структуру та схему управління підприємством вцілому, де органи (суб’єкти) управління діяльністю підприємства одночасно є й органами(суб’єктами) управління охороною праці. Зокрема, суб’єктами управління є відповідніслужби, відділи, посадові особи.СУОП може бути побудована за ієрархічноютрирівневою схемою, при цьому управління здійснюється на всіх рівнях і стадіях виробничогоциклу (трудової діяльності працівників): на стадії підготовки — в ході виробництва— після його завершення в умовах нормального функціонування та непланових нестандартних(надзвичайних) ситуацій.В основу СУОП підприємства повинна бутизакладена економіко-цільова спрямованість функціонування та комплексний підхід дорозв’язання проблем охорони праці. Це виражається в чіткому формулюванні цільовихзавдань як бажаного результату діяльності та в розробці економічного механізму якспособу, що забезпечує досягнення поставленої мети.Управління охороною праці включає виконанняряду основних завдань і певних функцій. Основне цільове завдання роботи підприємствав галузі охорони праці може бути сформульоване як необхідність створення передумовдля формування на виробничій території професійно безпечного та екологічно чистогопростору.Комплексний підхід до розв’язанняпроблем у галузі охорони праці реалізується на основі принципів:спрямованості системи управління на реалізаціюцільових завдань;безумовного пріоритету професійної таекологічної безпеки щодо інших категорій господарської діяльності, підкріпленоїфінансовими та матеріальними ресурсами;принципу ненульового ризику, тобто усвідомленнянеобхідності підготовки виробництва й організації дій на випадок нестандартної (надзвичайної)ситуації;соціальної та економіко-цільової оцінкинаслідків припустимих дій та рішень, які приймаються на основі прогнозування ризикуй усунення джерел потенційної небезпеки;достовірності, повноти й оперативностізовнішньої та внутрішньої інформації, доведення її до кінцевої ланки всього управлінськоголанцюга по вертикалі та горизонталі;експрес-реагування на інформацію, яканадходить: оперативна оцінка й аналіз ситуації, вироблення, прийняття та виконанняуправлінських рішень, спрямованих на усунення професійної та екологічної небезпеки,причин її виникнення;безперервності функціонування системинавчання, яка забезпечує достатню професійну компетентність менеджерів і працівниківу галузі охорони праці та інженерної екології;безперервності контролю (нагляду) задотриманням нормативних вимог на виробничих ділянках та робочих місцях;Серед основних найважливіших функційСУОП на підприємстві потрібно виділити такі:організація та координація роботи в галузіохорони праці;планування роботи та прогнозування виробничогоризику (ступеня небезпеки);кадрове та професійне забезпечення;проектно-конструкторське забезпечення;технологічне забезпечення;технічне забезпечення;енергетичне забезпечення;забезпечення безпечної експлуатації гідротехнічнихта інженерних споруд;матеріально-технічне забезпечення;метрологічне забезпечення;нормалізація санітарно-гігієнічних умовпраці, лікувально-профілактичне та соціальне забезпечення;правове забезпечення;інформаційне, нормативно-методичне тадовідкове забезпечення;економіко-цільове регулювання та мотиваціябезпечної роботи;контроль за станом охорони праці;облік, аналіз й оцінка показників стануохорони праці та функціонування СУОП.Реалізацію всіх цих функцій повинні здійснювативідповідні служби.Поточний контроль проводиться до початку і в процесі роботи. Полягаєв перевірці готовності виконавців до трудової діяльності. Він здійснюється керівникамидільниць, організаторами робіт, виконавцями.Оперативний контроль проводиться протягом другого тижня кожного місяця.Він полягає в перевірці організаційно-технічного забезпечення безпеки праці.Періодичний контроль проводиться протягом четвертого тижня, полягаєв перевірці управлінського, організаційного, технічного забезпечення безпеки праціна відповідність нормативним вимогамПід час виконання виробничих завданьвпроваджується нова техніка, прогресивніша технологія, засоби механізації та автоматизації,здійснюються інші заходи, що одночасно з підвищенням ефективності виробництва тапродуктивності праці поліпшують умови та безпеку на виробництві (інакше й бути неможе). Проте переписувати ці заходи до колективного договору як цільові з охоронипраці (з фінансуванням за рахунок спеціального фонду) буде неправильно. Взаємозв’язоктаких заходів з колективним договором може бути лише в тому, що власник покладаєна себе обов’язок досягти кінцевого результату завдяки цим заходам, наприклад: зниженнядо нормативних вимог рівня запиленості, загазованості повітря робочої зони, усуненняшкідливих виробничих чинників у конкретному виробництві, вивільнення працівниківвід важких робіт, нічних змін тощо.У відповідності до спільних рекомендаційдержавних органів і профспілок виділяються заходи, що можуть вважатися цільовимиі виконуватися за рахунок фонду охорони праці:розробка, виготовлення та встановленнянових, ефективніших інженерно-технічних засобів охорони праці (огороджень, засобівсигналізації, контролю, запобіжних пристроїв тощо);реконструкція системи природного та штучногоосвітлення з метою досягнення нормативних вимог щодо освітленості робочих місцьдіючого виробництва;розробка, виготовлення і монтаж нових,реконструкція наявних вентиляційних систем та пристроїв, установок для кондиціонуванняповітря в приміщеннях діючого виробництва, а також у кабінах управління металургійнимустаткуванням, мостовими кранами ливарних цехів тощо;здійснення конструктивних рішень та заходів,що забезпечують на діючому устаткуванні виключення або зниження до регламентованихрівнів шуму, вібрації, шкідливих випромінювань та інших факторів;впровадження устаткування та пристроїв,які забезпечують застосування безпечної напруги до 12 В — у приміщеннях особливонебезпечних та до 42 В — у приміщеннях з підвищеною небезпекою враження електричнимструмом;введення в електроустаткування пристроївдля контролю стану ізоляції та засобів сигналізації або відключення електричногоживлення у випадках пошкодження цієї ізоляції;застосування сигнальних кольорів та знаківбезпеки відповідно до правил і стандартів безпеки праці;обладнання спеціальних механізмів тапристроїв, що забезпечують зручне та безпечне виконання робіт на висоті, наприклад,з ремонту, скління вікон та ліхтарів, очищення скла, обслуговування освітлювальноїарматури тощо;заходи з усунення безпосереднього контактупрацівників із шкідливими речовинами та матеріалами, виводу людей з небезпечнихзон (наприклад, шляхом запровадження засобів механізації, дистанційного управління,надійнішої герметизації устаткування тощо);реконструкція у діючих виробництвах системопалення з метою доведення температурного режиму до встановлених нормативів;впровадження більш безпечних і нешкідливихзасобів транспортування різних вантажів, сировини та матеріалів на заміну ручнимтрудомістким операціям (наприклад, пневмотранспорту для сипучих, пилових матеріалів,трубопровідних систем для перепомпування кислот, лугів до місць їх застосуваннятощо);виготовлення спеціальних майданчиків,сходів та інших засобів для безпечного виконання робіт з ручного зачалювання контейнерівта інших пакетових вантажів, відкривання люків залізничних напіввагонів, обслуговуваннязапірної арматури, розташованої на висоті тощо;заходи з розширення, реконструкції санітарно-побутовихприміщень з метою доведення забезпеченості ними працюючих до чинних норм, додатковеобладнання цих приміщень сучасним інвентарем і пристроями тощо.Розглядаючи всі ці заходи, слід чіткоуявити кінцеву мету конкретної роботи і погоджуватися з включенням до колективногодоговору та фінансуванням її з фонду охорони праці лише тоді, коли робота дозволяєв умовах діючого виробництва досягти більш високого рівня охорони праці відноснотеперішнього.Кожен працівник підприємства зобов’язанийвиконувати положення колективної угоди з тих питань охорони праці, які його стосуються.Законом «Про охорону праці» передбачено,що за допомогою колективної угоди необхідно вирішувати й низку інших важливих питаньсоціального характеру.До трудових договорів забороняється включатиумови, що погіршують порівняно з чинним законодавством, колективною угодою становищепрацівників.Таким чином можна зробити висновок, що управлінняохороною праці на підприємстві має відповідати певним факторам і трудовим договорам…
Література1. Безопасность. Учебное пособие.— М., 1995. Навч. Посібник / За ред… В. Кучерявого. – Львів: Оріяна-Нова, 2007.– 368 с.2. Безопасность жизнедеятельности.Учебное пособие / Под ред. Э.А. Арустамова. — М.: Маркетинг, 1999.3. Васильчук М.В., ВінокуроваЛ.Е., Тесленко М.Я. Основи охорони праці. — К.: Просвіта, 1997.4. Денисенко Г. Ф. Охрана труда.— М.: Высшая школа, 1985.5. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С.,Мельников О.В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 1999.
еще рефераты
Еще работы по безопасности жизнедеятельности