Реферат: Гігієнічні норми праці

Мiнiстерство освіти та науки України

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет

розвитку людини “Україна”

Горлiвський регіональний інститут

Кафедра фізичної реабілітації

РЕФЕРАТ

з дисципліни: Гігієна

На тему:

Гігієнічні норми праці

студента 2-го курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0102 – фізичне виховання і спорт

спеціальності 6.010200 – фізична реабілітація

Продан Василя Олександровича

Викладач: Ярош А.М.

Горлівка 2009


Гігієнічні норми праці

Гігієна праці — розділ профілактичної медицини, що вивчає вплив на організм людини трудового процесу і чинників виробничого середовища з цілю профілактики професійних захворювань і збереження здоров'я працюючих.

Вивчає і оцінює:

· хімічні, фізичні і біологічні виробничі шкідливості

· особливості виробничих процесів і устаткування

· характер і організацію праці

· організацію робочого місця

· санітарно-технічне устаткування і засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

· побутове забезпечення працюючих на виробництві

· психологічний клімат в трудовому колективі.

Розробляє:

· гігієнічні нормативи умов праці

· санітарні правила пристрою і змісту промислових підприємств

· рекомендації по раціональній організації трудових процесів і робочих місць

Небезпечні чинники виробництва — здатні викликати гостре порушення здоров'я, або загибель організму.

Шкідливі чинники виробництва — що роблять негативний вплив на працездатність, професійні захворювання і інші несприятливі наслідки.

Виробничі шкідливості:

· хімічні — токсичні речовини, що знаходяться в різному агрегатному стані, здатні викликати які-небудь види загальної, місцевої або віддаленої несприятливої дії

· фізичні — шум, вібрація і інші види коливальних дій, іонізуючі і неіонізуючі випромінювання, мікроклімат виробничих приміщень

· виробничий пил

· біологічні — патогенні мікроорганізми, мікробні препарати

Несприятливі чинники:

· фізичні перевантаження — підйом і перенесення вантажів, незручне положення тіла, тривалий тиск на поверхню тіла

· фізіологічно недостатня рухова активність (гіпокінезія)

· нервово-психічні перевантаження — розумове перенапруження, емоційні перевантаження, перенапруження аналізаторів

Специфічні прояви професійних шкодливостей

· професійне отруєння — гостра або хронічна інтоксикація, викликана шкідливим хімічним чинником в умовах виробництва

· професійне захворювання — викликане дією шкідливого чинника в умовах виробництва і підтверджене в установленому порядку.

Основні фізіологічні принципи виробничого процесу:

· поступове входження в роботу — забезпечується послідовне включення механізмів, що забезпечують працездатність

· дотримання ритму роботи — сприяє виробленню навиків, уповільнює розвиток стомлення

· послідовність і систематичність виробничого процесу — сприяє збереженню динамічного стереотипу

· зміна праці і відпочинку.

Фази працездатності протягом робочого дня:

· входження в роботу (наростаючої працездатності) — підвищується лабільність фізіологічних систем, швидшає і збільшується об'єм фізіологічних процесів (від скількох хвилин до 1,5 години)

· стійкої працездатності — стабільність і зниження напруженості фізіологічних функцій (2-2,5 години)

· зниження працездатності — зниження функціональних можливостей основних органів і систем (серцево-судинна, нервова)

Тяжкість праці — інтегральне поняття, що відображає ступінь функціональної напруги організму при трудовому процесі: легкий, середньої тяжкості, важкий, дуже важкий.

Напруженість праці — поняття, емоційна і інформаційна напруга організму, що відображає, при трудовому процесі: мало напружений, помірно напружений, напружений, дуже напружений.

Ергономічне зонування робочого місця:

1. оптимальна зона — розміщуються органи управління, що часто використовуються, виконуються операції, що вимагають точних і швидких рухів

2. швидкої досяжності — розміщуються органи управління, використовування яких необхідне в ході ряду виробничих ситуацій

3. загальної досяжності — розміщуються органи управління, що рідко використовуються, при цьому потрібна велика амплітуда рухів. Іноді не організовується.

Раціональний виробничий режим — співвідношення періодів роботи і відпочинку, при якому висока продуктивність праці поєднується з високою і стійкою працездатністю без ознак перевтоми протягом тривалого періоду.

Психологія праці

— розділ гігієни праці, вивчаючий особливості психофізичної діяльності людини в процесі трудової діяльності.

Задачі:

· організація трудового процесу — раціоналізація, боротьба із стомленням, монотонністю

· професійний відбір

· контроль за відповідністю технічних засобів, що використовуються працюючою людиною, його психологічним особливостям

Методи психології праці:

· експеримент

· спостереження за ходом виробничого процесу

· моделювання виробничої діяльності в лабораторних умовах

· психофізіологічне тестування.

Розділи психології праці:

· ергономіка — вивчає відповідність робочих місць анатомо-фізіологічним і психологічним особливостям працюючого

· технічна естетика — охоплює питання художнього конструювання з метою з метою оптимізації дії виробничої обстановки на аналізатори працюючого

· інженерна психологія — вивчає вплив конструкції пультів управління на виробничу діяльність операторів

· наукова організація праці — комплекс організаційних заходів, направлених на оптимізацію умов праці.

Мікроклімат виробничих приміщень

Оптимальні мікрокліматичні умови — при систематичній дії не викликають напруги механізмів терморегуляції.

Допустимі мікрокліматичні умови — при систематичній дії не викликають погіршення стану здоров'я.

Оптимальна відносна вогкість повітря — 40-60%, допустима — 75%.

Коливання оптимальної температури по вертикалі і горизонталі — не більше 20о С, допустимої температури — не більше 30о С.

Профілактика переохолодження — спецодяг, теплоізоляція, опалювання, теплопроводящие екрани — порожнисті конструкції, в яких циркулює вода або повітряна суміш, устаткування приміщень для обігріву (при роботі в холодильниках)

Профілактика перегрівів — екрани:

· відбивні — покриття зовнішніх поверхонь кабін

· поглинювальні — з скла, води.

Електромагнітні поля радіочастот

використовуються в радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації, фізіотерапії; основна дія на біологічні тканини — теплова

Захисні заходи:

· запобігання попадання працюючих в зону високої напруженості ЕМП

· створення санітарно-захисних зон

· герметизація випромінюючих елементів, розташованих поблизу робочих місць

· використовування екранів, що відображають і поглинаючих

· спецодяг з металізованої тканини, захисні окуляри

Електромагнітні поля струмів промислових частот

Джерела — промислові електроустановки. Викликають невротичні розлади — головний біль, частіше в скроневій або потиличній області, пригноблюваний настрій, апатію, дистонію.

Захист:

· козирки, навіси, перегородки, екрани

· спецодяг — каска, гумові чоботи; у разі високої напруженості електричного поля спецодяг заземляють

Лазерне випромінювання

— когерентне випромінювання оптичного діапазону

I. клас — безпечні лазери

II.малонебезпечні — пряма або дзеркально відображена дія небезпечно для очей

III.середньонебезпечні — те ж + дифузно відображена дія на відстані 10 см

IV.високонебезпечні — небезпечні для шкіри дифузно відображена дія на відстані 10 см

Використовування: геодезія, голографія, спектроскопія, матеріалознавство, хірургія, терапія.

Шкідлива дія: очі — кон'юнктивіт, катаракта, шкіра — опіки (4 ступені тяжкості).

Гігієнічні заходи:

· 2 — 3 класи — огорожі (вогнестійкі, нетоксичні), спецодяг, окуляри

· 4 класи — поміщаються в ізольованих приміщеннях і управляються дистанційно (з пульта); приміщення обладнуються вентиляцією

Виробничий шум викликає поволі прогресуюче зниження слуху — кохлеарний неврит, при цьому в першу чергу міняється чутливість до високих частот (час появи коливається від декількох місяців до десятиріч). Неспецифічна дія — дистонія.

Класифікація за часовими характеристиками:

· постійні шуми — рівень яких протягом робочої зміни міняється не більш, ніж на 5дБ

· що коливаються — рівень яких безперервно змінюється в часі

· переривисті — рівень яких ступіньчато змінюється на 5 дБ і більше

· імпульсні — що складаються з одного або декількох звукових сигналів, кожний тривалістю менше 1 с

Еквівалентний рівень шуму — значення рівня шуму при перерахунку на рівномірний шум протягом робочої зміни.

Профілактичні заходи:

· ослаблення шуму в його джерелі (вдосконалення конструкції, схеми установки, зміна режиму роботи, використовування матеріалів із зниженими акустичними властивостями, устаткування звукоізолюючих пристроїв)

· ослаблення на шляхах передачі (звукоізолюючі кожухи, камери для устаткування, кабіни для операторів, акустичні екрани, обробка приміщень; для аеродинамічного шуму — глушники)

· безпосередній захист працюючого (антифони, вкладиші).

Вібрація

— механічні коливання твердого тіла, що має пружні властивості

Місцева — що передається на руки працюючого, загальна — що передається через опорні поверхні тіла людини в положенні сидячи або стоячи.

· низькочастотна — до 30 Гц

· середньочастотна — 30 — 65 Гц

· високочастотна — більше 65 Гц

Джерела:

· місцева — інструменти ударної дії, машини ударно-обертальної дії, механізми обертальної дії, органи ручного управління

· загальна — транспорт, віброплатформи, перекриття технологічних приміщень

Вібраційна хвороба (формується через 3-8 років)

· від локальної вібрації — порушення периферичного кровообігу, зміна тонусу капілярів, порушення загальної гемодинаміки (побілінння пальців під холодною водою і на морозі), болі у верхніх кінцівках (сильніше — у спокої, ночами), розлад чутливості (вібраційної, больової, температурної), зміни в суглобах верхніх кінцівок

· від загальної вібрації — головний біль, запаморочення, підвищена пітливість, опущення внутрішніх органів, порушення секреції шлунку, зміни в хребті; у жінок — розлад менструального циклу.

Профілактичні заходи:

· технічні (зменшення інтенсивності вібрації безпосередньо в джерелі — конструктивні удосконалення; засобів зовнішнього віброзахисту — з пружньодеформуючих матеріалів, які розташовуються між джерелом вібрації і працюючим)

· режимні — при перевищенні норми рівня вібрації на 3 дБ і менше сумарний час роботи протягом зміни повинен бути не більше 3 годин, кожне подальше збільшення на 3 дБ скорочує сумарний час роботи в 2 рази (на 12 дБ — до 20 хвилин)

Ультразвук

— механічні коливання пружного середовища з частотою, що перевищує верхній поріг чутності. На відміну від звичайного звуку практично не розповсюджується в повітрі.

Використовування:

· в промисловості — обробка поверхонь, очищення середовищ, дефектоскопія

· сільське господарство — обробка насіння, боротьба з комахами

· медицина — візуалізація, фізіотерапія

Дія: переважно локальна – зміни в судинах, м'язах і суглобах в області контакту, а також – дистонія, головний біль, запаморочення.

Профілактичні заходи:

· технічні (максимальне віддалення діапазону, що використовується, від порогу чутності, використовування поглинаючих покриттів)

· режимні (автоматичне виключення генераторів залежно від технологічних етапів, перерви – через кожні 1,5 годину на 15 хвилин)

· ЗІЗ (протишуми, гумові рукавички з бавовняною прокладкою)

Інфразвук

— акустичні коливання з частотою нижче 20 Гц.

Механізм виникнення у виробничих умовах – той же, що і у шуму: турбулентності, резонанс, пульсація, поворотно-поступальний рух. Звичайно супроводиться чутним шумом. Генерується агрегатами з великою поверхнею. Джерела — транспорт (автомобілі, кораблі), плавильні цехи, компресорні станції, вентилятори.

Розповсюджується на велику відстань, здатний викликати вібрацію крупних об'єктів за допомогою резонансу. Звукоізоляція, звукопоглинання і видалення від джерела малоефективні.

Дія: дистонія, запаморочення, головні болі, зниження слуху, відчуття страху.

Профілактичні заходи: перевага малогабаритним машинам великої жорсткості, збільшення числа оборотів, робочих ходів.

Виробничий пил

— зважені в повітрі поволі осідаючі тверді частинки

За походженням – неорганічний, органічний, змішаний.

За способом створення – аерозоль дезинтеграції і конденсації (згонка твердих речовин — плавлення, електрозварювання)

Дисперсність пилу:

· видима – більше 10 мкм

· мікроскопічна – 0,25 – 10 мкм

· ультрамікроскопічна – менше 0,25 мкм.

Пил має електричний заряд, може переносити мікроорганізми, кліщів.

Може бути радіоактивним. Викликає пневмоконіоз, хронічний пиловий бронхіт, професійну бронхіальну астму.

Пневмоконіоз:

· силікоз – пневмоконіоз від вдихання кварцового пилу

· силікатоз – від вдихання силікатів

· металоконіози – від вдихання пилу металів

· легеня фермера – від вдихання органічного пилу

· пневмоконіози від вдихання змішаного пилу (у зварювальників).

Хронічний пиловий бронхіт – захворювання від тривалого вдихання крупнодисперсного пилу.

Виробничі інтоксикації

Свинець: застосовується для виготовлення апаратури, фарб, акумуляторів, отримання сплавів, в поліграфії. Поступає через ШКТ і шкіру. Діє на кров і нервову систему. Гігієнічні заходи – особиста гігієна, вентиляція, ЗІЗ.

Ртуть: приладобудування, радіоелектроніка, здобуття металів, отрутохімікати. Поступає через легені. Діє на кров, нирки, печінку, нервову систему. Гігієнічні заходи – герметизація процесів, спецодяг. У разі розливу – аварійні заходи, працюючі виводяться із зони.

Марганець: виробництві електродів, електричних батарей, добавка до сталі і чавуну. В організм поступає через легені. Нагромаджується в організмі, вибірково вражає нервову систему (марганцевий паркінсонізм). Заходи – механізація процесів, респіратори, вентиляція при зварці.

Дратівливі гази (хлор, окисел сірки, сірководень, аміак). Володіють різким запахом, дратують слизисті (очі, верхні дихальні шляхи). Обеззараження, виробництво добрив, хімічна промисловість. Заходи – герметизація процесів, штучна вентиляція; при ліквідації аварій використовуються противогази і киснево-ізолюючі прилади.

Органічні розчинники: ацетон, бензин, бензол, сірковуглець. Надають наркотичну дію на ЦНС, дратують слизисті оболонки; при тривалому попаданні викликають шкірні захворювання, вражають систему крові, печінку. Заходи — спецодяг, ЗІЗ, використовування кремів на жировій основі після роботи.

Анілін – виробництво фарб, пластмас, гуми, ліків. Пари поступають через легені, рідкий анілін всмоктується через непошкоджену шкіру. Викликає зміни в крові, швидко нагромаджується в печінці і нирках. Профілактика – ЗІЗ, герметизація, вентиляція, очищення вентиляційних викидів.

Нітротолуол: вибухові роботи. Поступає через ШКТ, шкіру, легені. Одномоментне отруєння – порушення функції шлунково-кишкового тракту, тривала дія – ураження печінки. Заходи – ЗІЗ, вентиляція.

Пестициди, заходи профілактики несприятливої дії: ЗІЗ, дозоване використовування, допускати до роботи спеціалізовані навчені групи.

Професійні інфекції

— інфекційні захворювання, виникнення яких пов'язано з виробничою діяльністю. Професійні групи ризику: тваринники, заготівники кормів, ветеринари, працівники м'ясокомбінатів, молокозаводів, підприємств по обробці шкіри і хутра.

Зараження – через ШКТ, пошкоджені шкіру або слизисті, через легені, через переносників (кліщі, кровоссальні комахи). Має сезонний характер.

Профілактика: механізація процесів, утилізація відходів тваринного походження, ЗІЗ, особиста гігієна.


Список літератури

1. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. — К.: Вища школа, 1983. — 320с.

2. Гигиена детей й подростков / Под ред. Г.Н. Сердкжовской. — М.: Медицина, 1989. — 320с.

3. Загальна гігієна: Посібник до практичних занять / За ред. 1.1. Даценко. — Львів: Світ, 2001. — 471 с.

4. Загальна гігієна та основи екології. Підручник. – К., 2003.

5. Румянцев Г.И., Воронцов М.П. Общая гигиена, М., 1990.

6. Севастьянов М.И., Штефанов Б. И. Охрана труда. Труд женщин. Труд молодежи. — М., 1990.

7. Шептулина Н.Н. Охрана труда работников, занятых на работах снеблагоприятными условиями труда / / Трудовое право. — 1998.

еще рефераты
Еще работы по безопасности жизнедеятельности