Реферат: Страховий ринок України

Вищий навчальний заклад

Харківський інститутекономіки ринкових відносин та менеджменту

( ХІЕРВМ )

Контрольнаробота

з дисципліниСтрахування

Виконав студент ІІІ курсу заочноговідділення економічного факультету

за спеціальністю „ Облік і аудит “

Півторонос Є.М.

Лубни 2008 рік


І поточний модульний контроль

Частина1 (2 бали)

Творчий тачастково алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконаннязавдання: дайте короткі відповіді:

1. Дайте визначення страховогозахисту як економічної категорії.

Страховий захист– економічні, перерозподільні відносини, що складаються у процесі запобігання,подолання й відшкодування збитків, завданих конкретним об’єктам: матеріальнимцінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров’ю громадян, тощо. (0,4 б)

2. Назвіть відомі Вам видиобов’язкового страхування в Україні.

1. Медичнестрахування.

2. Страхуванняжиття і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини.

3. Особистестрахування від нещасних випадків на транспорті.

4. Страхуванняцивільної відповідальності власників транспортних засобів.

5. Страхуванняцивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бутизаподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючипожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких можепризвести до шарій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

6. Страхуваннявідповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настаннянегативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.

7. Страхуваннявідповідальності власників собак (за переліком порід, визначених КабінетомМіністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам. (0,4 б)

3. Дайте визначення страховогофонду та назвіть його ознаки.

Страховий фонд –сукупність натуральних запасів і фінансових резервів суспільства, призначена дляпопередження, локалізації і відшкодування збитків завданих стихійними лихами,нещасними випадками та іншими надзвичайними подіями.

Ознаки страховогофонду:

- цільовийхарактер фонду;

- розкладаннязбитків серед широкого кола учасників;

- обопільнасумлінність страховика і страхувальника;

- використанняфраншизи (умовної та безумовної);

- суброгаціїта контрибуції. (0,4 б)

4. Дайте визначення страховогоринка.

Страховий ринок –це особлива сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічнапослуга – страховий захист і на якому формуються попит і пропозиція на цюпослугу. (0,4 б)

5. Розкрийте мету та завданнядержавного нагляду за страховою діяльністю.

Державний наглядза страховою діяльністю в Україні здійснюють з метою дотримання вимогзаконодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг,запобігання неплатоспроможності страховиків і захисту інтересів страхувальника.

Орган нагляду застраховою діяльністю має такі конкретні завдання:

- видачаліцензій страховикам на право здійснювати страхову діяльність та перевірка щодододержання ними видів страхування і перестрахування, передбачених ліцензіями;

- планові,тематичні та комплексні перевірки щодо правильності застосування страховикамизаконодавства України про страхову діяльність та достовірності їх звітності;

- методичнезабезпечення (згідно зі своєю компетенцією) роботи страховиків;

- розробкапроектів актів законодавства з питань страхової діяльності та рекомендацій длязахисту фінансових інтересів страховиків і страхувальників;

- прийомнормативних актів з питань страхової діяльності;

- аналіздодержання об’єднаннями страховиків чинного законодавства;

- контрольза платоспроможністю страховиків згідно зі взятими страховими зобов’язаннями;

- забезпеченнядослідницько-методологічної роботи з питань страхової діяльності та підвищенняефективності державного страхового нагляду;

- установленняправил формування й розміщення страхових резервів, а також (за погодженням зМінстатом) правил їх обліку та показників звітності;

- розробката контроль за дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку ізвітності, а також форм статистичної звітності для страховиків;

- аналізстану та тенденцій розвитку страхової діяльності в Україні, узагальненняпрактичного досвіду страховиків;

- організаціязаходів щодо професійної підготовки та перепідготовки фахівців зі страховоїдіяльності, а також роботи круглих столів, нард, семінарів, конференцій зпитань страхової діяльності;

- налагодженняміжнародного співробітництва в галузі страхової діяльності, вивчення,узагальнення й поширення світового досвіду в цій справі, виконання міжнароднихдоговорів України з питань страхування;

- інформаційно-роз’яснювальнаробота через пресу, телебачення та інші засоби масової інформації з питаньстрахової діяльності;

- розглядпропозицій та запитів громадян з питань, що належать до його компетенції;

- управліннямайном, яке перебуває в загальнодержавній власності і належить підприємствам,установам й організаціям, які входять до сфери його управління;

інші функції зуправління майном, передбачені чинним законодавством. (0,4 б)

Частина2 (2 бали)

 

Алгоритмічнийрівень пізнання

Умови виконаннязавдання: визначте правильну відповідь з наведених нижче:

№ Питання Відповідь 1 Необхідність страхового захисту має кілька аспектів: а) глобальний; б) загальнонаціональний; в) природний; г) цивільний а, б 2 Основними галузями страхування є: а) особове страхування юридичних осіб; б) цивільне страхування; в) страхування відповідальності; г) страхування від нещасних випадків а, г 3 Обов’язковими об’єднаннями страховиків в Україні є: а) Авіаційне страхове бюро; б) Ліга страхових організацій в Україні; в) Ллойд; г) Загальнодержавний фонд страхових гарантій а 4 Методом управління страховими ризиками є: а) нагляд; б) спостереження; в) поглинання; г) моніторинг б 5 Страховими посередниками є: а) брокери; б) дилери; в) актуарії; г) аджастери а

Частина3 (2 бали)

 

Частково творчийі алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконаннязавдання: заповніть пропущені слова, вирази, числа, тощо:

1. Першими письмовимисвідченнями про страхування, що дійшли до наших часів, були датовані 67 р. дон. е., стосувалися вони Стародавнього Риму. За пропозицією народного трибунаАвла Габнія в зазначеному році, боротьбу з піратами було доручено полководцюПомпею, який реалізував цей проект досить успішно. У 1911 році на Буковині булостворено «Товариство взаємного страхування життя і пенсій «Карпатія». В 1925 р.з’явилося «Положення про державне страхування в СРСР», Закон України «Прострахування» 1996 рік; Закон України «Про внесення змін та доповнень до ЗаконуУкраїни «Про страхування» від 4 жовтня 2001 року. (0,4 б)

2. Існують такі теоріїпоходження джерел формування страхового фонду: запаси, які не спожиті употочному періоді; запаси товарно-матеріальних та грошових засобів, внескироботодавців та найманих працівників, внески підприємців, закупівля державоюстратегічно важливих ресурсів, продуктів, золота, дорогоцінних металів, вільноконвертованої валюти, внески комерційних банків та внески страхувальників (якюридичних так і фізичних осіб). (0,4 б)

3. В залежності від формизалучення до страхової спільноти страхування підрозділяється назагальнодержавне та комерційне. (0,4 б)

4. Страховий ринок класифікуютьза такими критеріями: територіальний, галузь страхування, форми власності,доступ на «жорсткий ринок», співвідношенням попиту та пропозиції, організаційнаструктура. (0,4 б)

5. Органом, що здійснюєдержавний нагляд за страховою діяльністю є Міністерство Фінансів України. (0,4б)

Частина4 (6 балів)

 

Репродуктивнийрівень пізнання

Умови виконаннязавдання: визначте, чи є правильним приведене нижче твердження:

№ Відповідь 1 Страховий фонд страхової компанії формується у натуральній та грошовій формі так 2 Страховий платіж – це грошова сума, яку страховик виплачує страхувальнику при настанні страхового випадку так 3 Страховиками можуть бути фізичні та юридичні особи ні 4 Страховими оцінниками ризику є: аджастери, андеррайтери, актуарії так 5 Основними характеристиками страхового ризику є ймовірність та випадковість настання страхового випадку так 6 Здійснення страхування не передбачає обов’язкового отримання ліцензії ні 7 Страхування передбачає перерозподіл ризику усіх учасників страхування на одного страхувальника ні 8 Ведення Єдиного державного реєстру страховиків покладено на Міністерство економіки та з питань фінансового ринку ні 9 Темпи зростання страхових виплат в Україні постійно перевищують темпи зростання страхових платежів ні 10 На страховому ринку України найбільшою є частка страхування відповідальності ні 11 Абандон – це форма здійснення страхової виплати, що передбачає капіталізацію страхової суми ні 12 Франшиза – це спеціальна пільга, що надається страхувальнику страховиком ні 13 Страхові компанії можуть бути створені у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства із додатковою відповідальністю, повного та командитного товариства так 14 Аварійний комісар відповідно до чинного законодавства з’ясовує причини настання страхового випадку так 15 Навантаження в структурі страхового тарифу є основним ціноутворюючим елементом ні

Частина5 (5 балів)

 

Творчий рівеньпізнання

Умови виконаннязавдання: логічно обґрунтуйте відповідь на поставлене завдання:

1. Чим на Вашу думку викликананеобхідність існування страхування в сучасному суспільстві? Необхідністьіснування страхування в сучасному суспільстві викликана збільшенням кількостіризиків. (1б.)

2. Навіщо державоюзапроваджується обов’язкова форма здійснення страхування? Тому, що у випадкуоб’єктів державного значення страхувальник не може визначити страхувати йомуцей об’єкт чи ні. (1б.)

3. У чому Ви бачите шляхипокращення стану страхування в Україні? У зменшені корумпованості страховиків,у зменшені розмірі страхових гонорарів, у роз’яснені населенню необхідностіпевних видів страхування. (1б.)

4. Яка з існуючихорганізаційних форм страхового фонду, на ваш погляд, є найбільш прогресивною ічому? Найбільш прогресивною формою є децентралізовані фонди самострахуваннядомогосподарств та підприємств, установ, організацій, тому що в цьому разі сумавідшкодування визначається вартістю втраченого майна, яке знаходиться уприватній власності громадянина, а не державним регулюванням. (1б.)

5. Зробіть економічнеобґрунтування тези щодо неможливості перевищення страховою сумою реальноївартості об’єкта страхування при майновому страхуванні. По-перше страхова сумане повинна перевищувати страхову вартість об’єкта з метою уникнення здійсненнямайнового страхування, при якому страхувальник міг би збагачуватись. По-другетакий запобіжний захід повинен унеможливити знищення власного майна таотримання за нього надмірної компенсації. (1б.)

Частина6 (3 бали)

 

Частково творчийрівень з елементами алгоритмічного

Умови виконаннязавдання: знайдіть відповідність показників з групи А показників з групи Б:

Група А Група Б А Поняттю страховий платіж відповідає 1 Страховий ризик Б Грошова сума, в межах якої страховик здійснює виплати при настанні страхового випадку 2 Попередження неплатоспроможності страховиків В Страховий захист 3 Страхова премія Г Мінімальний розмір статутного фонду страховика 4 Страхове відшкодування Д Сума, що виплачується страховиком при настанні страхового випадку 5 Майновий Е Основні риси страхування 6 Ллойд Ж Залучення до страхової спільноти якомога більше страхувальників має назву 7 Спосіб розподілу збитків З Видачею дозвільних документів на здійснення страхової діяльності в Україні займається 8 100 тис. євро І Найбільш відомим об’єднанням страховиків в Україні є 9 1000 тис. И Страхування 10 10000 тис. євро К Відома з ХVІІ ст. корпорація страховиків 11 Замкнутий розклад збитків Л Якщо дійсна вартість майна складає 1000 тис. євро, то страхова сума не повинна перевищувати 12 Зворотність коштів М Страховий ринок 13 Розклад збитків у просторі Н Принцип обов’язкового страхування 14 Ліга страхових організацій України О Мета державного нагляду за страховою діяльністю 15 Спеціально уповноважений орган 16 Національний 17 Страхова сума 18 Своєчасна сплата страхових внесків 19 Нормування страхового забезпечення 20 Відносини із подолання та локалізації наслідків стихійних явищ та катастроф А 4 Б 17 В 3 Г 8 Д 17 Е 1, 3, 4, 17, 13 Ж 19 З 15 І 14 И 1, 20, 7 К 6 Л 9 М 5, 16 Н 18 О 2

ІІпоточний модульний контроль

Частина1 (2 бали)

 

Творчий тачастково алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконаннязавдання: дайте короткі відповіді:

1. Розкрийте сутність таособливості особистого страхування. Особисте страхування – це різновидстрахування, призначений для забезпечення страхового захисту особистих доходівгромадян у результаті здійснення ризиків, пов’язаних із життям або станомїхнього здоров’я. Існує багато видів особистого страхування. Класифікація їхможе здійснюватися за різними критеріями:

— згідно іззаконами держави – обов’язкове і добровільне;

— за характеромризику – страхування на випадок дожиття або смерті, на випадок втратипрацездатності, страхування медичних витрат;

— щодо кількостіосіб, зазначених у договорі, — індивідуальне, колективне;

— за тривалістюстрахового забезпечення – короткострокове (менше одного року), середньострокове(1- 5 років), довгострокове (5-15 і більше років);

— за формоювиплати страхового забезпечення – з одноразовою виплатою страхової суми, звиплатою ренти;

— за формоюсплати страхових внесків – з одноразовою страховою премією, з періодичноюсплатою страхових внесків.

Нині найчастішевиділяють такі основні види особистого страхування:

- страхуванняжиття;

- страхуваннявід нещасних випадків і хвороб;

- медичнестрахування, які можуть мати багато видів.

Основнимиподіями, на випадок яких здійснюється страхування є :

- дожиттядо закінчення терміну страхування;

- вік;

- втратаздоров’я внаслідок нещасного випадку;

- смертьабо втрата здоров’я в результаті обумовлення в договорі страхування подій. (0,4б)

2. Назвіть особливостістрахування сільськогосподарського врожаю. Найбільш ризиковим є вирощуванняврожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. Правильноорганізована система страхування врожаю сільськогосподарських культур відіграєважливу роль у розвитку сільськогосподарського виробництва, особливорослинництва.

Сільськегосподарство як самостійна галузь економіки має суттєві особливості, яківпливають на проведення страхування, а саме: залежність сільськогосподарськоговиробника від природно-кліматичних чинників, сезонність виробництва та тривалістьвиробничого циклу, склад і структура сільськогосподарських виробничих фондів.(0,4 б)

3. Розкрийте сутність таособливості страхування відповідальності. Страхування відповідальності – галузьстрахування, де об’єктом виступає відповідальність перед третіми особами, якимможе бути спричинено збиток внаслідок яких-небудь дій або бездіяльностістрахувальника, тобто це страхування збитків.

Страхування відповідальностівирізняється особливими рисами пов’язаними з тим, що:

— в страхуваннівідповідальності завжди беруть участь три сторони: страховик, страхувальник ітретя особа, яка є наперед невідомою;

— відшкодуванняторкається як матеріального збитку, так і шкоди, завданої життю і здоров’ютретіх осіб, яким в силу закону або за рішенням суду здійснюються відповіднівиплати, що компенсують понесений збиток.

Збитки маютьдеякі особливості:

- причина –ненавмисні дії страхувальника;

- відповідністьповинна бути визначена законодавчо;

- спричиненітретім особам, а не самому страхувальнику;

- договоромзазвичай не визначається конкретна страхова сума, а оговорюється тільки верхняграниця розміру відшкодування (ліміту відповідальності страховика). (0,4 б)

4. Назвіть обов’язкові видиособистого страхування: Страхування життя, страхування від нещасних випадків,медичне страхування. (0,4 б)

5. Назвіть обов’язкові видимайнового страхування. Обов’язкові види майнового страхування:

— авіаційнестрахування цивільної авіації;

— страхуваннязасобів водного транспорту;

— страхуванняврожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державнимисільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур, цукровихбуряків і сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;

— страхуваннямайнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбаченихЗаконом України «Про угоди про розподіл продукції»;

— страхуваннямайнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках,передбачених Законом України «Про нафту і газ»;

— страхуванняоб’єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік якихзатверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічногоагентства України;

— страхуванняоб’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), яка є власністюУкраїни, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки накосмодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

— страхуваннятварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійнихлих та нещасних випадків у випадках та згідно переліком тварин, встановленимКабінетом Міністрів України;

— страхуванняліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергіївід пошкодження внаслідок впливу стихійних лих, або техногенних катастроф тавід протиправних дій третіх осіб. (0,4 б)

Частина2 (2 бали)

 

Алгоритмічнийрівень пізнання

Умови виконаннязавдання: визначте правильну відповідь з наведених нижче:

№ Питання Відповідь 1 Франшиза буває таких видів: а) проста; б) складна; в) умовна; г) умовно-постійна; д) безумовна. в, д 2 До видів обов’язкового страхування відповідальності в Україні не відносяться: а) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; б) страхування транспортних засобів; в) страхування собак; г) страхування професійної відповідальності в 3 Існують наступні види особистого страхування: а) страхування особистого домашнього майна страхувальників; б) страхування на випадок смерті; в) шлюбне страхування; г) страхування від нещасних випадків. г 4 Майно застраховано за системою першого ризику на суму 12 тис. грн. Його дійсна вартість на момент укладення договору страхування – 16 тис. грн. Збиток, нанесений пожежею, складає 15 тис. грн. Сума страхового відшкодування складе: а) 16 тис. грн.; б) 15 тис. грн.; в) 12 тис. грн.; г) 4 тис. грн. в 5 Умовна франшиза 100 грн.; а сума збитку 160 грн. Сума страхового відшкодування дорівнює: а) 160 грн.; б) 100 грн.; в) 60 грн.; г) 260 грн.; д) не виплачується. а

Частина3 (2 бали)

 

Частково творчийі алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконаннязавдання: заповніть пропущені слова, вирази, числа, тощо:

1. Змішане страхування єдешевшим від аналогічних окремих договорів, бо в одному договорі об’єднуєтьсястрахування від декількох видів ризиків: смерті, дожиття до певного віку,нещасного випадку, хвороби, втрати працездатності, тощо, тоді як страховівнески по сукупності договорів майже дорівнюють страховим внескам по одномудоговору за умови незмішаного страхування, бо страхові виплати відбуваються закожним договором окремо. (0,4 б)

2. Існують такі види особистогострахування: страхування життя, страхування від нещасних випадків, медичнестрахування. (0,4 б)

3. Якщо, застрахована задоговором страхування життя на випадок смерті, особа померла від хронічногозахворювання на протязі перших 6-місяців із дня укладення договору, то страховакомпанія виплачує правонаступникам померлого страхову суму у розмірі 100%, заумови, що договір страхування був укладений без франшизи. (0,4 б)

4. Типовий договір страхуваннямайна підприємства покриває такі види ризиків: виробничий ризик, комерційний,інвестиційний, кредитний, ризик банкрутства, діловий, ціновий ризик. (0,4 б)

5. Органом, що забезпечуєплатоспроможність страховиків, які здійснюють страхування відповідальностівласників транспортних засобів є Моторне (транспортне) страхове бюро України(МТС БУ). (0,4 б)

 

Частина4 (6 балів)

 

Репродуктивнийрівень пізнання

Умови виконаннязавдання: визначте, чи є правильним приведене нижче твердження.

№ Питання Відповідь 1 Об’єктом особистого страхування є особисте майно в усіх його видах так 2 Орендоване майно підлягає страхуванню за додатковим договором страхування так 3 Змішане страхування включає у себе страхування водія, страхування автомобіля та страхування пасажирів так 4 Диспашер складає диспаш-розрахунок за «загальною аварією» так 5 Актуарій здійснює розрахунки страхових тарифів так 6 Договір страхування набирає сили з моменту його укладання так 7 Якщо майно перемістити в інше місце, то страховий захист припиниться ні 8 Коштовності, хутряні речі, предмети колекцій мають страхуватися за додатковим договором страхування ні 9 Майно приймається на страхування лише за умови його попереднього огляду сюрвейєром так 10 Якщо заподіяні майнові збитки відшкодовуються винною особою, то страхувальник втрачає право на страхове відшкодування з боку страховика так 11 У страхуванні «Зелена картка» – це вид на проживання в США ні 12 «Каско» – це транспортне страхування, «карго» – це морське страхування так 13 При страхуванні відповідальності авіаперевізника покриваються відносно тільки тих об’єктів, що знаходяться на борту літака ні 14 Страхування відповідальності – наймолодша галузь страхування так 15 Поняття страхова сума відповідає поняттю страхове відшкодування так

Частина5 (5 балів)

 

Творчий рівеньпізнання

Умови виконаннязавдання: логічно обґрунтуйте відповідь на поставлене запитання:

1. Завдяки чому, незважаючи надостовірність події настання смерті у житті людини (її ймовірність дорівнюєодиниці), існує страхування життя на випадок смерті? Завдяки тому, що людинаможе загинути передчасною смертю внаслідок тої чи іншої події або випадковогозбігу обставин. (1 б.)

2. У чому саме полягає пенсійнареформа в Україні? Пенсійна реформа полягає в страхуванні життя пенсіонера,страхуванні на випадок втрати працездатності та страхування пенсійногозабезпечення. (1 б.)

3. Поясніть, які проблемиіснують в Україні щодо проблеми запровадження обов’язкового медичногострахування? Головна проблема полягає в тому, що не кожен громадянин Україниусвідомлює необхідність медичного страхування. Друга проблема – кошти змедичних страхових кас часто використовуються не за призначенням, що породжуєнедовіру громадян України до цього виду страхування.

4. З якою метою страховики удоговорах страхування встановлюють франшизу? Для звільнення страховика відпокриття збитку у встановленому розмірі.

5. У чому Ви бачите проблемурозвитку страхування відповідальності в Україні? Головна проблема розвиткуполягає в тому, що страхувальник не усвідомлює того, що внаслідок страховоїподії можуть постраждати треті особи.

Частина6 (3 бали)

 

Частково творчийрівень з елементами алгоритмічного

Умови виконаннязавдання: знайдіть відповідність показників з групи А показників з групи Б:

Група А Група Б А Поняттю «викупна сума» відповідає: 1 Страхування від нещасних випадків Б Актуарні розрахунки 2 Добровільне страхування В Врожай сільськогосподарських культур підпадає під 3 Назва пояснюється зеленим кольором полісу Г Мінімальний розмір статутного фонду страховика, що здійснює страхування життя 4 Математичне обґрунтування необхідних резервних фондів страховика і джерел їх формування Д Навмисні дії страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку, є підставою для відмови у виплаті 5 Грошова сума, яку страховик виплачує за договором страхування життя при настанні страхового випадку Е «Зелена картка» 6 1000 тис. євро Ж Вартість об’єкта страхування складає 1500 тис. євро. Страхова сума – 1200 тис. євро, збиток625 тис. євро. Страхове відшкодування за пропорційною системою складає: 7 500 тис. євро З Страховий платіж 8 Вид комбінованого транспортного страхування І Системи страхової відповідальності 9 1500 тис. євро И На транспорті діє 10 Добуток страхового тарифу та страхової суми К Виплата страхового відшкодування у межах встановленого рівня – це 11 Міжнародна система страхування відповідальності власників транспортних засобів Л Медичне страхування 12 Пропорційна відповідальність М Страхова виплата 13 Обов’язкове страхування Н Страхове відшкодування по неповерненому кредиту в сумі 1000 тис. євро, при межі відповідальності страховика 80% сладатиме: 14 Вирахування математичної імовірності настання страхового випадку, визначення частоти і ступеня важкості наслідків заподіяння збитку О Автокомбі 15 Страхового відшкодування 16 Система граничної відповідальності 17 Система першого ризику 18 Особисте страхування 19 Грошова сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя 20 800 тис. євро А 19 Б 14 В 13 Г 9 Д 1 Е 3, 11 Ж 7 З 10 І 16, 17, 12 И 1, 2, 13 К 4 Л 13, 2, 18 М 5 Н 20 О 8

Заліковиймодуль І. Тема 8 Страховий договір

 

1.Порядок підготовки та укладання страхового договору

 

Порядокукладання договору визначається цивільним законодавством, зокрема ЗакономУкраїни «Про страхування». Існують дві стадії у процесі укладання договору: 1)пропозиція однієї сторони іншій вступити в договірні відносини — оферта; 2)одержання і прийняття пропозиції іншою стороною — акцепт, що вказує назгоду останньої укласти договір на умовах, закладених у пропозиції.

Питанняпро правову характеристику — оферту — не може розглядатися без урахуваннятеоретичних положень, розроблених наукою, та постанов цивільного законодавства.

Пропозиціящодо укладання договору може визначатись як оферта, якщо вона відповідає рядунеобхідних ознак, зокрема, з оферти має випливати волевиявлення щодо укладаннядоговору, а не просто наводитися інформація про можливість укладання договору.Оферта має бути адресована конкретній особі.

Законодавчевизначення оферти і перелік ознак, яким вона має відповідати, передбачено вцивільному законодавстві. Згідно з ним пропозиція щодо укладання договору однійабо кільком конкретним особам є офертою, якщо вона достатньо визначена і відбиваєнамір особи, яка внесла пропозицію, вважати себе пов'язаною договором у разі їїприйняття (акцепту). Пропозиція вважається достатньо визначеною, якщо в нійзазначені істотні умови договору або порядок його визначення.

Законодавстворозрізняє порядок укладання договорів залежно від пропозиції, зробленої однієюзі сторін з визначенням строків для відповіді або без їх визначення.

Колипропозиції укласти договір зроблено із вказівкою строку для відповіді, моментукладення договору встановлюється залежно від того, в усній чи письмовій форміподано пропозицію. У першому випадку договір визначається укладеним, якщо іншасторона терміново повідомила особу, яка внесла пропозицію, про прийняття цієїпропозиції.

Віншому випадку угода вважається досягнутою і договір укладеним, якщо повідомленняпро прийняття пропозиції одержано до строку, встановленого законодавством, аякщо такий строк не встановлений, — у межах необхідного для цього часу.

Доформи договору страхування застосовують загальні правила, установлені для формиугоди.

Якщозгідно із законодавством або угодою сторін договір має бути укладений у письмовійформі, то він може бути укладений складанням одного документа, підписаногосторонами, обміну листами, телетайпограмами і т. ін., а також підписанийстороною, яка їх надсилає.

Законодавствопередбачає, що для укладання договору страхувальник подає страховикові письмовузаяву встановленої форми або іншим способом повідомляє про свій намір укластидоговір страхування.

Дляписьмового визнання договору страхування необхідна не тільки письмова заявастрахувальника, а й письмова згода страхової організації на укладання такогодоговору, підтвердженням якої є страхове свідоцтво (страховий поліс), виданестраховиком.

2. Права та обов’язки сторін за договором страхування

 

Страховезобов'язання — цеправовідносини, згідно з якими одна сторона (страхувальник) зобов'язуєтьсясплатити встановлений законом або договором страховий внесок (страхову премію),а інша сторона (страховик) зобов'язується в разі настання передбачуваноїдоговором страхування події (страхового випадку) при майновому страхуванні істрахуванні відповідальності відшкодувати страхувальникові або іншій особі, накористь якої укладено договір страхування, завдані збитки в межах обумовленої —страхової суми, а в разі особистого страхування — виплатити відповідну грошову(страхову) суму.

Зобов'язанняявляють собою найпоширеніший вид цивільних правовідносин. З урахуваннямекономічних і юридичних ознак усі зобов'язання поділяються на певні групи(зобов'язання з передання майна у власність та користування, з виконання робіт,надання послуг і т. ін.).

Згідноз чинним законодавством України страховик зобов’язаний:

1)ознайомитистрахувальника з умовами та правилами страхування;

2)протягомдвох робочих днів, тільки-но стане відомо про настання страхового випадку,вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасногоздійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальникові;

3)у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату або виплатустрахового відшкодування в передбачений договором термін. Страховик несе майновувідповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхової суми (страховоговідшкодування) шляхом сплати страхувальникові неустойки (штрафу, пені), розмірякої визначається умовами договору страхування;

4)відшкодувати витрати, що їх у разі настання страхового випадку взяв на себестрахувальник, аби запобігти збиткам або зменшити їх, якщо це передбаченоумовами договору;

5)у разі збільшення вартості майна за заявою страхувальника, котрий вжив заходів,спрямованих на зменшення страхового ризику, переукласти з ним договірстрахування;

6)тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, за виняткомвипадків, передбачених законодавством України.

Умовамидоговору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.

Обов’язкистрахувальника полягають ось у чому:

1)своєчасно вносити страхові платежі;

2)при укладанні договору страхуваннянадати страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значеннядля оцінювання страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку змінустрахового ризику;

3)повідомити страховика про інші чиннідоговори страхування щодо цього об'єкта страхування;

4)вживати заходів, щоб запобігтизбиткам, завданим внаслідок настання страхового випадку та зменшити їх;

5)повідомити страховика про настаннястрахового випадку в термін, передбачений умовами страхування.

Умовамидоговору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.

Основнимправом страхувальника є право на одержання обумовлених договором грошових сум.

Так,за договором страхування майна або пов'язаного з ним майнового інтересу (договірмайнового страхування) страховик зобов'язується у разі настання зазначеної в договоріподії (страхового випадку) відшкодувати страхувальникові або іншій особі, накористь якої укладено договір, завдані збитки повністю або частково (виплатитистрахове відшкодування), у межах обумовленої договором суми (страхової суми).

Навипадок, коли майно застраховане не на повну вартість, відшкодуванню підлягаєвідповідна частина збитку, якщо інше не передбачено законодавчими актами абодоговором страхування.

Якщострахова сума, заявлена в угоді, перевищує дійсну вартість застрахованогомайна, договір є недійсним у тій частині страхової суми, яка перевищує вартістьмайна.

Задоговором особистого страхування страховик зобов'язується у разі настаннястрахового випадку заплатити страхувальникові або іншій особі, на користь якоїукладено договір, обумовлену за договором страхову суму, незалежно від суми,яка за соціальним страхуванням чи соціальним забезпеченням належить йому дляпокриття шкоди.

Пристрахуванні майна страхова сума не може перевищувати його дійсної вартості намомент укладення договору (страхової вартості). Сторони не можуть змінюватистрахову вартість майна, визначену в договорі страхування, за виняткомвипадків, коли страховик доведе, що він введений в оману страхувальником.

Страховевідшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, завданогозастрахованому майну страхувальника або третьої особи в разі страховоговипадку. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбаченодоговором страхування.

Страховезабезпечення виплачується страхувальникові або третій особі (незалежно відсуми, яка належить йому за іншими договорами страхування, із соціальногострахування чи соціального забезпечення) як відшкодування збитків.

Зупинимосяна розгляді окремих положень статті 9 Закону України «Про внесення змін доЗакону України «Про страхування»», які мають важливе правовезначення.

По-перше,основним принципом майнового страхування є страхування майна на всю його дійснувартість на момент укладання договору (страхова вартість), і розмір страховоговідшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, заподіяногозастрахованому майну, тобто принцип відшкодування, компенсації шкоди.

По-друге,у законі міститься норма, згідно з якою в разі, коли страхова сума нижча застрахову вартість майна, розмір страхового відшкодування скорочується в тійпропорції, яким є відношення страхової суми до страхової вартості майна (якщоумовами договору страхування не передбачено інше), тобто закріплюється принциппропорційної системи покриття заподіяних збитків.

Метоюі завданням майнового страхування є відшкодування заподіяних негативнимичинниками збитків застрахованим об'єктам. Проте розмір страхового відшкодуванняне завжди збігається з розміром завданих збитків. Співвідношення між цимивеличинами залежить від ряду факторів, у тому числі таких, як страхова сума,страхова вартість і система (вид) страхового забезпечення.

Істотнезначення для обсягу відшкодування в майновому страхуванні має страхова сума максимальна грошова сума, у межах якої страхова організація несе зобов'язанняз виплати страхового збитку в разі настання страхового випадку.

Страховасума може збігатися зі страховою вартістю об'єкта. Тоді майно вважаєтьсязастрахованим за повною його вартістю. А якщо вона нижча за страхову вартість,важливим чинником при визначенні розміру страхового відшкодування є система(вид) страхового забезпечення.

Вособистому страхуванні страхова сума встановлюється за згодою сторін, істрахові виплати за договором страхування життя здійснюються в розмірістрахової суми (її частини) та/або у вигляді регулятивних, послідовних виплат,обумовлених у договорі страхування сум ануїтету.

Умайновому страхуванні застосовуються дві основні системи страхового забезпечення:пропорційна і першого ризику. За пропорційної системи відшкодування виплачуєтьсяв розмірі такої частини збитків, яку страхова сума становить щодо страхової оцінки(страхової вартості) об'єкта страхування. Якщо страхова сума менша за практичнувартість майна, то певна частка збитку завжди лежить на страхувальникові,іншими словами, ступінь повноти відшкодування залежить від співвідношення міжстраховою сумою та вартістю застрахованого майна (страховою вартістю). Цясистема, з одного боку, дає змогу страхувальникові відшкодовувати в повномурозмірі збитки, а з іншого — підштовхує до вжиття заходів зі збереженням майна,а також попереджувальних заходів, оскільки частина втраченого йому неповертається.

Система першого ризику передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі збитку,але в межах страхової суми. За такої системи страхового забезпечення збитки врамках страхової суми (перший ризик) повністю погашаються страховиком, а збиткипонад страхову суму (другий ризик) не погашаються. При системі першого ризику рівеньвідшкодування, як правило, вищий, ніж у разі пропорційної системи.

Якщомайно застраховане на повну вартість (страхова сума дорівнює страховій оцінці —страховій вартості), то розмір страхового відшкодування буде один і той самийяк при страховому забезпеченні за пропорційною системою, так і в разі системипершого ризику: відшкодування при цьому завжди дорівнює збитку. Якщозастраховане майно загинуло повністю, то відмінності між зазначеними системамипрактично втрачаються, оскільки за тією чи іншою системою виплачується повнастрахова сума.

Відмінностіміж цими системами виявляються при страхуванні майна не в повній вартості іводночас при неповній його загибелі, коли обсяг відшкодування за системоюпершого ризику трохи вищий. Хоча в цілому механізм зазначених двох систем можнавважати умовно вигідним, обом сторонам — страхувальникові і страховикові. Адженезначна втрата для страхової організації в разі системи першого ризикукомпенсується залученням багатьох страхувальників, зацікавлених у таких умовахмайнового страхування. Це, зрештою, підвищує фінансову стійкість страхування, аотже, у підсумку відповідає інтересам страхової організації.

Характерноюознакою договорів страхування життя є обов'язкове збільшення розміру страховоїсуми та (або) розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаютьсястраховиком один раз на рік. При цьому виходять із результатів інвестування та розміщеннякоштів резервів зі страхування життя, ураховуючи витрати страховика на веденнясправи в розмірі до 15 відсотків отриманого інвестиційного доходу таобов'язкове відрахування до математичних резервів частки інвестиційного доходу,який застосовується для розрахунку страхового тарифу за цим договоромстрахування; у разі індексації розміру страхової суми та (або) розмірустрахових виплат за офіційним індексом інфляції — відрахування до такихрезервів частки інвестиційного доходу, що відповідає цій індексації.

Договоромстрахування життя також може бути передбачено збільшення розміру страхової сумита (або) розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаютьсястраховиком один раз на рік за іншими фінансовими результатами його діяльності(участь страхувальника у прибутках страховика).

Прийнятістраховиком додаткові страхові зобов'язання повідомляються страхувальниковіписьмово і не можуть бути у подальшому збільшені в односторонньому порядку.

Уразі несплати страхувальником чергового страхового внеску в розмірі та устроки, передбачені правилами та договором страхування життя, таким договоромможе бути передбачено право страховика в односторонньому порядку зменшити(редукувати) розмір страхової суми та (або) страхових виплат.

Договоромстрахування життя може бути передбачено індексацією (зміну) за офіційниміндексом інфляції розміру страхової суми та (або) страхових виплат протягом діїдоговору страхування життя за умови відповідної індексації (зміни) розмірустрахового платежу (страхового внеску, страхової премії). Порядок та умовиіндексації визначаються правилами та договором страхування.

Страховівиплати за договорами особистого страхування здійснюються незалежно від суми,яку має отримати одержувач за державним соціальним страхуванням та соціальнимзабезпеченням, і суми, що має бути йому сплачена як відшкодування збитків.

Розмірстрахової суми визначається договором страхування або чинним законодавством підчас укладання договору страхування чи в разі його зміни. Якщо з настаннямстрахового випадку передбачаються послідовні довічні страхові виплати, удоговорі страхування визначається розмір таких послідовних довічних страховихвиплат, а страхова сума з цими випадками не встановлюється.

Крімзазначених у Законі обов'язків страховика, договором страхування можуть бутипередбачені й інші його обов'язки.

Основнийобов'язок страховика — здійснити страхові виплати в разі настання страхового випадку — кореспондуєз основним обов'язком страхувальника — своєчасно вносити страхові внески.

Страховий внесок плата за страхування, яку страхувальник зобов'язанийвнести страховикові згідно з договором страхування або законом. У міжнароднійпрактиці страховий внесок називають страховою премією.

Страховий тариф — це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми чиоб'єкта страхування. Страхові тарифи за обов'язковими видами страхуваннявстановлюються в законах про обов'язкове страхування або постановах Уряду. Страховітарифи за добровільними видами особистого страхування, страхування майна тастрахування відповідальності страховиком розраховуються актуарно (математично)на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретнийрозмір страхового тарифу визначається договором страхування за угодою сторін.

Згідноіз законом страхувальник, укладаючи договір, зобов'язаний поінформуватистраховика про всі відомі йому обставини, які мають значення для оцінкистрахового ризику, а також про всі укладені й такі, що укладаються, договористрахування, пов'язані з даним об'єктом страхування.

Крімтого, обов'язок страхувальника — вжити заходів, щоб запобігти (зменшити)збиткам застрахованого майна в разі настання страхового випадку та повідомитипро це страховика в строки, які встановлено договором страхування.

Практичнезначення цього обов'язку полягає в тому, щоб своєчасно встановити факт таобставини страхового випадку. Наявність страхового випадку та його причиниважливі не лише для страховика, його економічних інтересів, а й для дієвогозахисту майнових прав самих страхувальників.

Договоромстрахування можуть бути передбачені також і інші обов'язки. Майнове страхуванняспрямоване на відшкодування збитку, завданого застрахованому об'єкту в разінастання страхового випадку. Тому умовами страхування, а також договором на страхувальниківможуть покладатись обов'язки, пов'язані з додержанням протипожежних, технічнихвимог, правил дорожнього руху і т. ін. Санкції за порушення таких обов'язківмають передбачатися та встановлюватися в рамках цивільного законодавства запогодженням сторін.

ЗакономУкраїни «Про страхування» врегульовано питання про заміну страхувальника вдоговорі. Так, на випадок смерті страхувальника, який уклав договір страхуваннямайна, права та обов'язки страхувальника переходять до особи, котра прийняламайно у спадок. При цьому страховик або будь-хто зі спадкоємців має правоініціювати переукладення договору страхування. В і інших випадках замінистрахувальника його права та обов'язки переходять до нового власника за згодоюстраховика, якщо договором чи законом не встановлено інше.

Принципзаміни страхувальника передбачається і в договорах особистого страхування. Зокрема,у разі смерті страхувальника який уклав договір на користь третьої особи, правата обов'язки що визначаються цим договором, переходять до третьої особи за їїзгодою.

Згідноіз загальними нормами цивільного законодавства, якщо в період дії договору страхуваннястрахувальника за вироком суду визнано недієздатним або обмеженим удієздатності, його права і обов'язки виконує його опікун.

Винятокстановить договір страхування відповідальності. Такий договір повинензакінчувати свою дію з моменту, коли страхувальника визнано недієздатним або обмежениму дієздатності.

Приреорганізації страхувальника, якщо він є юридичною особою, у період діїдоговору страхування його права та обов'язки за згодою страховика переходять доправонаступника.

ЗаконодавствоУкраїни передбачає норму, згідно з якою при настанні зазначеної в договоріподії (страхового випадку) страховик зобов'язується відшкодувати збиткистрахувальникові або іншій особі частково в межах обумовленої договором суми.

Уразі, коли майно застраховане не в повній вартості, відшкодуванню підлягає відповідначастина збитку, якщо інше не передбачено законодавством або договорами страхування.На випадок, коли страхова сума нижча від страхової вартості майна, розмір страховоговідшкодування скорочується пропорційно до відношення страхової суми і страховоївартості майна, якщо умовами договору не передбачено інше.

Важливимелементом страхових правовідносин є страховий випадок — подія,передбачена договором страхування або законом, з настанням якої виникаєзобов'язання страховика зробити страхову виплату страхувальникові або застрахованійособі, на користь якої укладено договір страхування.

Протещодо конкретних видів і договорів страхування страховий випадок являє собоюсукупність визначених умов та зобов'язань, наявність яких і породжує суб'єктивніправа та обов'язки сторін страхового зобов'язання. Слід погодитися звизначенням, що подається в літературі: страховий випадок — складне поняття,зміст якого охоплює ряд необхідних елементів, у тому числі встановлені страховикомчи передбачені законодавством факти (обставини), які мають певні ознаки.

Доелементів або умов, які мають входити до змісту страхового випадку, належитьшкідливість випадку, на який здійснюється майнове страхування. Конкретнийперелік таких подій передбачається правилами страхування.


3. Контроль за виконанням умов договору страхування

 

Договір страхування це угода двох або кількох осіб, яка спрямована навстановлення, зміну або розірвання між ними правових зв'язків (прав і обов'язків).

Такийдоговір виконує дві основні функції. По-перше, це — юридичний факт, з якимнорми права пов'язують виникнення (а також зміни і припинення) зобов'язань.Відповідні зобов'язання, оскільки вони виникають на підставі договору,називаються договірними. Кожне зобов'язання відбиває певні правовідносини. Цеозначає, що договір як угода сторін є юридичним фактом, на підставі якого виникаютьдоговірні зобов'язання і правові відносини.

По-друге,оскільки сторони договору не лише встановлюють між собою правовий зв'язок, а йтією чи іншою мірою визначають його зміст, то договір є ще й засобомрегулювання відносин, формування умов, на яких будується правовий зв'язок йогоучасників.

Згідноіз Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування»»договір страхування є письмовою угодою між страховиком і страхувальником,за якою страховик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового випадкуздійснити страхову виплату або відшкодувати збиток у межах страхової сумистрахувальникові чи іншій особі, на користь якої укладено договір страхування(надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язуєтьсясплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умовидоговору.

Змістдоговору як юридичного факту визначається сукупністю його умов. Визначеннязмісту договору має велике практичне значення, оскільки від цього залежатьособливості виникнення прав і обов'язків, можливість належного виконаннязобов'язань.

Якпередбачено цивільним законодавством, договір вважається укладеним, якщо між сторонамив належній формі досягнуто угоди за всіма її істотними умовами.

Істотнимиє умови про предмет договору, умови, які законодавством визнані суттєвими абонеобхідними для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких зазаявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Отже,під істотними умовами договору розуміємо умови (пункти), передбачені як обов'язкові норми права, щорегулюють конкретні договірні відносини. До таких умов договорустрахування, крім предмета страхування і розміру страхового внеску (премії),належить умова, що стосується страхового випадку. Події, визначені як страховівипадки, що тягнуть за собою виплату страхових сум, мають бути чіткозафіксовані в договорі й погоджені сторонами.

Ниніна практиці застосовуються розроблені страховими організаціями (компаніями)умови (правила) з різних видів особистого і майнового страхування, щовідбивають діловий імідж і фінансово-підприємницькі можливості страхувальників.

Цимиумовами і правилами часто визначається весь комплекс істотних (та інших) умов,які становлять зміст страхового договору. Угода сторін зводиться, по суті, доприйняття умов договору або до відмови від укладення договору страхування назапропонованих страховиком умовах і конкретизації окремих пунктів (розмірстрахової суми, строк і т. ін.) в індивідуальних договорах страхування.

Наринку страхових послуг поширюється «продаж страхових полісів», в яких усі умовистрахового договору передбачені в односторонньому порядку страховиком.Придбавши такий поліс, страхувальник «погоджується» із запропонованими умовами.

Протехоча визначальною ознакою договору є угода сторін, для деяких цивільно-правовихдоговорів самої лише такої угоди замало. Потрібно виконати ще певні дії,наприклад передати речі, гроші, сплатити внески, після чого договір вважаєтьсяукладеним. Такі договори іменуються реальними (на відміну від консенсуальних).До них належить договір страхування, який набирає чинності з моменту сплатистраховиком першого страхового внеску (якщо договором або законом не передбаченоінше). Договори страхування укладаються за правилами страхування. Фактукладення договору страхування може засвідчуватися страховим свідоцтвом(полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.

Правовезначення страхового полісу (свідоцтва)полягає в тому, що він поєднує в собі функції документа, який згідно з вимогамизаконодавства надає договору письмової форми, засвідчує згоду страхувальника напропозицію страховика укласти договір і є доказом укладення страховогодоговору.

Отже,законодавство тлумачить страховий поліс лише як можливий доказ факту укладеннядоговору страхування, до того ж із доданням правил страхування.

 

Задача № 8

 

Дляособи у віці 48 років розрахувати:

1.ймовірність прожити ще один рік;

2.ймовірність померти на протязі майбутнього року життя;

3.ймовірність прожити ще два роки;

4.ймовірність померти на протязі майбутніх двох років;

5.ймовірність померти на третьому році життя.

Розв’язок

1. Визначаємовірогідність прожити ще один рік.

Px = (Lx + 1) / Lx,

де Р – ймовірністьпрожити ще 1 рік; х – вік.

Вірогідність дляособи у 48 років Р48 = (L48 +1) / L48 = 80034 / 81208 =0,986.

2. Визначаємоймовірність померти на протязі майбутнього року.

Qx = dx / Lx,

де Qx – ймовірність померти на протязімайбутнього року. Qx = 1223 / 81208 = 0,0151.

3. Визначаємоймовірність прожити ще два роки. У

Рх = (Lx + y) / Lx,

де у – період напротязі якого живе людина. L50 / L48 = 78811 / 81208 = 0,9705.

4. Визначаємо ймовірність померти напротязі майбутніх двох років.

Іу Qx = (Lx – Lx + y) / Lx = (81208 -78811) / 81208 = 0,03.

5. Визначаємоймовірність померти на третьому році життя.

 yI Qx = (Lx +y -1- Lx +y) / Lx = (dx + y -1) / Lx = 1266 /81208 = 0,0156; d – кількість смертей.

Задача№ 38

Збитокстрахувальника, заподіяний знищенням майна, складає 12420 грн.; страхова сума –19840 грн., що дорівнює 60% від оцінки майна. Розрахувати суму страховоговідшкодування за пропорційною системою.

Страхова оцінкамайна = (19840 ∙ 100) / 60 = 33067 грн.; 19840 – 60%, х – 100%.

Страхова сума –19840 грн.

Збиток – 12420грн.

Розв’язок

Страховевідшкодування = (страхова сума ∙ збиток) / страхову оцінку = (19840 ∙12420) / 33067 = 7451,92 грн.

 

Висновок: сума страхового відшкодуванняза пропорційною системою становить 7451,92 грн.


Заліковиймодуль ІІ. Тема 23 Страхування вантажів

 

1.Необхідність та особливості страхування вантажів

 

Страхуваннявантажів ще з стародавніх часів, з'явившись як перша реакція на майнові збиткив міжнародних торговельних відносинах, за своїми формами розвивалося відповіднодо змін суспільно-економічних відносин, стану науки, виробничих технологій іміждержавних політичних ситуацій. Із запозиченням набутого досвіду страхуваннявантажів іншими видами майнового страхування утворилася страхова система, якасьогодні перетворилася на потужний інститут акумулювання фінансових коштів таїх інвестування у світову ринкову економіку.

Протягомстоліть відбувався добір підходів та умов страхування, і сьогодні існують тарозвиваються лише ті, що найповніше враховують інтереси учасників страхових взаємовідносині найбільше відповідають вимогам господарювання. Ці умови в усьому світіхарактеризуються здебільшого своєю уніфікованістю, що є позитивним фактором,оскільки полегшує проблему вибору страхувальника та роботу страховика. Загальноприйнятіумови широко застосовуються і на українському страховому ринку. Розглянемодокладніше діючі умови страхування вантажів, що перевозяться.

Засвоєю суттю страхування вантажів передбачає зобов'язання страховика здійснитивиплати страхувальнику згідно з умовами договору в разі настання страховоїподії, що спричиняє йому збитки.

Об'єктомстрахування затаким договором виступають майнові інтереси фізичної чи юридичної особи, що євласником, користувачем чи розпорядником вантажу, внаслідок ушкодження,знищення, зникнення безвісти вантажу за будь-якого способу його транспортування.

Страхувальникомможе бутифізична чи юридична особа, котра є власником вантажу та має в ньому страховийінтерес. Страховиком виступає лише страхова компанія (юридична особа), що маєвідповідну ліцензію Управління ліцензування страхової діяльності Департаментуфінансових установ та ринків при Міністерстві фінансів України на правоздійснення даного виду страхування згідно з її установчими документами.

2.Основніумови страхування вантажів

Приздійсненні зовнішньоторговельних операцій невіддільною частиною міжнародноготорговельного контракту є положення про страхування вантажу, і серед умов торговельнихугод, що були видані в Парижі Міжнародною торговельною палатою в 1936 році підназвою «Міжнародні комерційні терміни» (INCOTERMS), з останнім перевиданням у 1990році, найширшого застосування набули чотири основні типи: СIF, СAF, FОВ, FАS.

Заугодою СIF(вартість,страхування, фрахт) продавець зобов'язується доставити вантаж у портвідправлення, завантажити його на борт судна, зафрахтувати тоннаж, сплатитивартість фрахту та застрахувати вантаж від транспортних (морських,автомобільних, авіаційних, залізничних) ризиків на весь час перевезення домоменту передання його покупцеві.

УгодаСАF(вартість, фрахт) передбачає, щопродавець має власним коштом укласти договір транспортного перевезення вантажудо місця призначення, вказаного у контракті, та забезпечити доставку вантажу наборт судна. Обов'язок страхування вантажу лежить на покупцеві.

Заугодою FОВ («вільний на борту») продавецьзобов'язується провести завантаження вантажу на борт судна (транспортногозасобу), що попередньо був зафрахтований покупцем. Обов'язок страхуваннявантажу також належить покупцеві.

УгодаFAS(«вільний вздовж борту») передбачає,що продавець має організувати доставку вантажу до пункту навантаження, а всяподальша відповідальність за вантаж покладається на покупця.

Приперевезенні вантажів наземними видами транспорту також застосовуються умови заугодою «Поставка до кордону». За її умовами обов'язки продавця вважаютьсявиконаними в момент прибуття вантажу на митний кордон країни, зазначеної вдоговорі купівлі-продажу.

Умовистрахування вантажіввизначаються правилами страхування, що розробляються індивідуально кожноюстраховою компанією. Переважно різниця між правилами різних страхових компанійполягає у визначенні обсягу відповідальності.

Умовистрахування вантажів, що перевозяться авіа та наземними видами транспорту,базуються на правилах морського страхування (CARGO), що сформувалися значно раніше.Відмінність полягає у визначенні специфічності ризиків, які виникають у разі експлуатаціїцих засобів перевезення.

Застереженняпро страхування вантажів Інституту Лондонських Страховиків з морськогострахування мають три типи застережень: «А», «В», «С». Для всіх трьох типівзастережень однаковими є застереження 8 — 19, а відмінність полягає у визначенніперших семи застережень. Застереження типу «А» надає найширше страхове покриття,застереження типу «С» — найвужче покриття, а застереження типу «В» — середнєстрахове покриття. Щодо їх застосування, то найбільшою популярністю користуютьсязастереження типу «А» (понад 80 % укладених полісів), на найдешевші іззастережень — застереження типу «С» — припадає близько 15 %, а застереженнятипу «В» застосовуються найрідше — не більш як 5 %. Така світова тенденція характернай для вітчизняного страхового ринку.

Застереженнястрахування вантажів Інституту Лондонських Страховиків типу «А» з морськогострахування передбачає страхове покриття за загибель та пошкодження від усіхризиків, окрім небезпек, зазначених у застереженнях 4—7, а саме:

♦Застереження4 виключає навмисні порушення умов страхування страхувальником, поганепакування, властиві товару природні вади, пов'язані з притаманними йомудефектами, затримку, неплатоспроможність перевізника, використання ядерноїзброї.

♦Застереження5 виключає втрати через непридатність судна для плавання (транспортного засобудо рейсу), якщо страхувальникові про це відомо.

♦Застереження6 виключає воєнні ризики (за винятком піратства);

♦Застереження7 виключає страйки, громадські заворушення, тероризм, народні заворушення заполітичними мотивами.

Цізастереження є дійсними для всіх трьох типів застережень страхування вантажів,але за умовами типу «В», «С» до нестрахових подій додатково віднесено:

♦навмисні пошкодження або навмисне псування застрахованого вантажу чи будь-якоїйого частини через неправомірні дії однієї або кількох осіб;

♦захоплення, арешт, конфіскація вантажу та піратські дії.

Обсягвідповідальності за договором страхування може бути збільшений за рахунокдодатково внесених за бажанням страхувальника перелічених раніше ризиків, щовідповідно вплине на зростання розміру тарифу та страхової премії.

Застереження страхування вантажів Інституту ЛондонськихСтраховиків типу «В» з морського страхування передбачає страхове покриття зазагибель та пошкодження вантажу внаслідок таких ризиків (окрім небезпек, зазначениху застереженнях 4—7):

• пожежіабо вибуху;

• посадкина мілину, потоплення або перевертання судна;

• перевертаннячи сходження з рейок наземного перевізного транспорту;

• зіткненнясудна або іншого транспортного засобу з будь-якими зовнішніми об'єктами, крімводи;

• розвантаженнявантажу в порту лиха;

• землетрусу,дії вулкану або блискавки;

• пожертвуванняза загальною аварією;

• викиданняза борт або намокання;

• потраплянняморської, річкової або озерної води у судно, човен, контейнер, підйомник або вмісце зберігання;

• повноїзагибелі цілого місця вантажу, що впав за борт, або упущеного внаслідокнавантажувально-розвантажувальних робіт на судно чи інший транспортний засіб.

Застереженнястрахування вантажів Інституту Лондонських Страховиків типу «С» з морськогострахування передбачає страхове покриття за загибель та пошкодження вантажувнаслідок наступних ризиків (окрім небезпек, зазначених у застереженнях 4-7):

• пожежіабо вибуху;

• посадкина мілину, потоплення або перевертання судна;

• перевертаннячи сходження з рейок наземного перевізного транспорту;

• зіткненнясудна або іншого транспортного засобу з будь-якими зовнішніми об'єктами, крімводи;

• розвантаженнявантажу в порту лиха;

• землетрусу,дії вулкану або блискавки;

• пожертвуванняза загальною аварією;

• викиданняза борт з метою врятування вантажу.

Умовистрахування вантажів, що перевозяться авіатранспортом, збігаються із застереженнямитипу «А» морського страхування, згідно з полісом Ллойда — Institute cargo clauses (Air). Винятки становлять обставини, що притаманні лише для морських перевезень(загальна аварія, змивання вантажу хвилею і т. ін.).


3. Світовий досвід устрахуванні вантажоперевезень

 

Усвітовій практиці широко застосовується поліс Ллойда з перевезення вантажів наземнимтранспортом (Lloyd’s goods in transit policy), що при бажанні може включати істрахування відповідальності вантажоперевізника. За ним вантажі страхуються відвтрати та збитку на умовах «з відповідальністю за усі ризики» на періодперевезення й термін зберігання на складі до 72 годин, тобто «від складу доскладу». По суті, вони аналогічні Застереженням страхування вантажів ІнститутуЛондонських Страховиків типу «А» з морського страхування.

Cтраховийполіс видає страховик (страхова компанія) лише від свого імені. Наявністьполісу є свідченням укладення договору страхування.

Вантажістрахуються на час безпосереднього транспортування, а також на час зберіганняна складах з максимальним терміном до З0 днів. Договір страхування набуваєчинності з 00 годин дня, що є наступним за днем надходження страхових премій достраховика, або в зазначений у страховому полісі (сертифікаті) строк.

Застроком дії страхові поліси поділяються на рейсові, тобто вантаж страхуєтьсявід одного пункту до іншого, та на визначений період часу. За умовами змішаногополісу страхування вантажу здійснюється одночасно за обома умовами.

Широкезастосування як у зовнішньо, так і внутрішньо-економічних зв'язках набулаособлива форма — Генеральний поліс. За угодою зі страхувальником страховик зобов'язуєтьсяпротягом визначеного строку (як правило, рік) страхувати всі вантажі, що їхотримує чи відсилає страхувальник. Зручність полягає в тому, що забагаторазових поставок відпадає потреба в оформленні полісу страхування закожною окремою партією вантажу. Страховик несе відповідальність за всі вантажі,що підпадають під страхування в разі, коли страхувальник заповнив заяву настрахування вантажу і страхові премії перераховані вчасно. Окрім строку дії, угенеральному полісі зазначаються обсяг та межа відповідальності страховика,інші спеціальні умови.

Вантажприймається на страхування в сумі (страхова сума), заявленій страхувальником, але не вищій за вартістьвантажу (страхову вартість), зазначену в рахунку поставки,включаючи витрати на перевезення, якщо інше не обумовлено. Договір може передбачатистрахування вантажів у повній чи частковій їх вартості. У разі, коли страховасума була заявлена нижчою за дійсну вартість страхового інтересу, згідно зі статтею251 Кодексу торговельного мореплавства, страховик відповідає за збиткипропорційно відношенню страхової суми до страхового інтересу. Якщо зазначена вдоговорі страхування сума перевищує страхову вартість, то договір вважаєтьсянедійсним у тій частині страхової суми, що перевищує страхову вартість вантажу.При цьому сплачена зайва частина страхових премій у даному разі поверненню непідлягає.

Навідміну від викладених щойно норм вітчизняного законодавства в деяких країнахзастосовуються інші підходи щодо визначення страхової вартості. Наприклад, уНімеччині за основу приймається вартість вантажу на момент настання страховоговипадку, а у Франції страхова вартість визначається як вартість вантажу під часнавантаження плюс транспортні витрати, плюс очікуваний прибуток від реалізаціївантажу (страховики, як правило, визначають таку величину у 10 %).

Страхові тарифи зі страхування вантажів, як правило, страховики розраховуютьсамостійно, визначаючи розмір страхових премій як відсоток вартості одиницістрахової суми з урахуванням імовірності настання страхової події за данимоб'єктом страхування.

Розмірставок страхових премій залежить від інформації, що міститься в заяві страхувальникапро укладання договору страхування вантажів, а саме:

•видута характеру вантажу (точна назва, тип пакування, кількість місць та вага);

•технічних характеристик транспортного засобу (наприклад, при морському перевезенні— назва судна, рік побудови, тоннаж);

• способувідправлення вантажу (у трюмі, на палубі, навалом, наливом, насипом, уконтейнерах);

• маршрутутранспортування (пункт відправлення, перевантаження, призначення транспортногозасобу);

• вартостівантажу;

• типуобсягу страхової відповідальності (умов страхування).

Зауважимо, українські страхові компанії додержуються такоїдумки: найбільшою є ймовірність крадіжки вантажу, а найменшою — ймовірністьйого загибелі під час аварії.

Зазначимо,що у згаданому полісі Ллойда з перевезення вантажів наземним транспортомобумовлюється непокриття збитків у разі крадіжки, якщо вантаж було залишено бездогляду. Страхове покриття буде виплачене за умови, що крадіжка була здійснена вночі(з 18.00 до 6.00) з вантажівки, яка перебувала в замкненому гаражі або на спеціальноосвітленому майданчику при діючій системі сигналізації або вдень при діючій системісигналізації та вжитих заходах попередження за відсутності водія.

Українах з високим ступенем кримінальності ризик крадіжки вантажу при перевезенніавтотранспортом є дуже високим. Серед європейських країн Італія вирізняєтьсянайістотнішим ступенем ризику крадіжки. Тут широко застосовується захоплення вантажуз водієм (hi- jacking).

Розмірстрахової премії також залежить від строку страхування, розміру франшизи таліміту відповідальності страховика. Сплата страхових премій може здійснюватисьяк одноразово, так і за кілька внесків шляхом готівкового, безготівковогорозрахунків або поштового переказу на рахунок страховика.

Слідпам'ятати, що страхові компанії не відшкодовують збитків від пошкодженнявантажу за відсутності зовнішніх пошкоджень транспортного засобу, контейнераабо тенту чи за наявності цілої пломби. Причиною таких збитків може бути лишенеправильне розміщення вантажу. Відповідальність за порушення правилнавантаження несе перевізник, а не страховик.

Завдякиусуненню митних бар'єрів у рамках ЄС значно зросли митні вимоги щодо вантажівокпоза його кордоном. Це призводить до тривалих простоїв на шляхах біля митниць,а отже, і до зростання ризику крадіжки. Зі збільшенням розмірів вантажівокзростає вартість вантажів, що перевозяться, а відповідно, й суми збитків у разіїх втрати. Для організованої злочинності крадіжка вантажу з автотранспортногозасобу є найзручнішою. Саме тому перевезення цим видом транспортунайризикованіші, а тарифні ставки — найвищі.

Одниміз факторів, що можуть істотно вплинути на розмір тарифу, є наявність чи відсутністьохорони під час перевезення вантажу. Перевага надається охоронним агентствам.Як доводить практика, пограбування автомобілів, що мають охоронний супровід,трапляються дуже рідко. Крім того, при настанні страхового випадку відомості,що їх дасть охоронець як свідок, беруться до уваги як міліцією, так істраховиком.

Приморських та авіаперевезеннях ризик крадіжки, пошкодження чи втрати вантажу єнайістотнішим під час навантажувально-розвантажувальних робіт та перебування вантажуна складі. Нерідко вантаж або його частину викидають з люка літака під час зльоту.

Першочерговимкритерієм оцінювання вантажу при перевезенні є визначення його типу, оскількикожний тип вантажу схильний піддаватися певним імовірним ризикам, щозумовлюється його характеристиками. Так, горіхи, зерно, кава, цукор схильні допідмочування, псування в умовах підвищеної вологості, пошкодження комахами тагризунами; бавовна — забрудненню іншими вантажами, а також до вибуху при перевищенніприпустимого рівня густини пилу у трюмі, а заморожене м'ясо — до псування приперевантаженнях у порту чи у результаті псування, ламання рефрижераторних машин.

Статистикапоказує, що найбільша кількість аварій відбувається з морськими суднами вікомпонад 15 років, причому перше місце за часткою аварійності посідають танкери,газовози, рол-керні судна (ROLL — ОN, ROLL— ОFF, RО — RО), рудовози. Найбільше втрат тааварій морських суден припадає на судна під прапорами Ліберії, Панами, Кіпру,Гібралтару, Греції, Сен-Вінсента та Маршалових островів, де вимоги щодозабезпечення безпеки плавання нижчі за загальноприйняті у світі.

Небезпечнимирегіонами для морських перевезень вважаються Біскайська та Мексиканська затоки,протоки Ла-Манш та Па-де-Кале, Північноатлантична траса, моря Південно-Східноїта Східної Азії, Західне узбережжя Африканського континенту, де часто сідаютьна мілину судна, відбуваються пожежі та вибухи. У районах Східного Африканськогоузбережжя та Південно-Китайського моря поширене піратство, а в Південній Африці— тероризм. Проте основним ризиком загибелі або пошкодження судна чи вантажу єнесприятливі погодні умови та рівень кваліфікації екіпажу судна.

Колийдеться про перевезення вантажів залізницею, то на теренах СНД найнадійнішимвизнано двадцятитонний контейнер, що має лише одні двері, причому на платформуставляться два контейнери так, щоб двері одного були навпроти дверей іншого.Оскільки оренда таких контейнерів недешева, то при використанні звичайних вагонівпісля завантаження страхові компанії вимагають, як правило, запаяти усі вікна,люки та двері.

Дляперевезення особливо цінних вантажів (комп'ютерів, аудіо та відеотехніки,грошей, цінних паперів, ювелірних виробів) більш придатними є поштові вагонизавдяки наявності купе, де можна розмістити охорону.

Вантажі,що перевозяться під охороною в контейнерах та залізних вагонах, часто беруть настрахування за умовами «з відповідальністю за всі ризики». Обсяг відповідальностіможе бути розширений або звужений аналогічно до автомобільних перевезень.

Вантажі,які незручно красти частинами (сировина, ліс, устаткування, труби), звичайноперевозяться на відкритих платформах. Такі вантажі або не страхують взагалі,або на умовах «без відповідальності за пошкодження, окрім випадків загибелі»,що не включають відповідальності за крадіжку і відшкодовують збитки в разізникнення вантажу безвісти.

Небажанимризиком для страхової компанії є перевезення автомобілів, тракторів, мотоциклівна відкритих платформах без охорони — такі вантажі найдоцільніше відправляти увагоні-сітці.

Зазначимо,що при визначенні ступеня ризику, окрім наведених вище факторів, істотний впливмає можливість його перестрахування.

Розмір збитку, що стався внаслідок страхової події, визначаєтьсяпредставником страховика за участю страхувальника. Згідно зі світовою практикоюпредставниками страховика (страхових компаній) є аварійні комісари тадиспашери. При цьому обов'язок щодо доведення наявності страхового випадкупокладається на страхувальника.

Страхуваннявантажів в Україні сьогодні лише починає освоювати потенціал чи не найбільшогоу Східній Європі ринку вітчизняного і транзитного вантажоперевезення. Прогресподальшого розвитку цього виду страхування в Україні насамперед залежатиме відудосконалення його інфраструктури та підготовки висококваліфікованихвітчизняних кадрів.

 

Задача № 68

 

ВАТ«Сільгосптехніка» застрахувало своє майно на 1 рік з відповідальністю закрадіжку на суму 30000 грн. Ставка страхового тарифу – 0,2% від страхової суми.за договором страхування передбачена умовна франшиза в розмірі 2% від суми договору,при якій надається скидка до тарифу – 3%. Внаслідок дії злочинців фактичнізбитки ВАТ «Сільгосптехніка» склали 550 грн. Розрахувати розмір страхового платежу.Визначити розмір страхового відшкодування що одержить ВАТ «Сільгосптехніка».

Розв’язок

1.Визначаємо розмір страхового платежу.

Страховийплатіж (СП) = страховий тариф страхову суму = 30000 ∙ 0,2 / 100 = 60 грн.

2.Визначаємо розмір страхового платежу, який підлягає сплаті.

Страховийплатіж до сплати = страховий платіж – скидка = 60 – 60 ∙ 0,03 =58,2 грн.

3.Визначаємо розмір умовної франшизи.

Умовнафраншиза (УФ) = 30000 ∙ 2 / 100 = 600 грн.

4.Визначаємо розмір страхового відшкодування, що одержить ВАТ.

ЯкщоЗб < УФ => Стр. відшкод. = 0. (якщо збиток менше умовної франшизи тострахове відшкодування дорівнює 0.

550< 600 => Страхове відшкодування = 0.

Задача № 98

 

Напрямки вкладень Сума вкладень, тис. грн.

Норматив

Ні

Ві Ні Державні цінні папери 290 0,875 253,75 Банківські вклади 105 0,550 57,75 Права власності на частку в статутному капіталі 86 0,125 10,75 Інші цінні папери 80 0,600 48 Нерухомість 180 0,588 105,84 Квартири 150 0,633 94,95 Валютні цінності 250 0,525 131,25 Розрахунковий рахунок 170 0,675 114,75 Позики 60 1,0 60 Разом 1371 877,04

Визначаємоступінь відповідності нормативам. ВН = ∑ Ві Ні / ∑ Ві = 877,04 /1371 = 0,640.


Використаналітература

1. Цивільний кодекс України// Офіційний вісник України. — 2003. — № 11.- С. 3-302.

2. Закон України «Прогосподарські товариства» від 19вересня 1991 р.,ВВР УРСР.— 1991.— № 49.— Ст. 682.

3. Закон України від 7березня 1996 р. (в редакції від 4 жовтня 2001 р.)«Про страхування»//Урядовий кур'єр. — 7 листопада 2001 р. — № 205.

4. Закон України«Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземнихтранспортних засобів» // www.rada.gov. ua.

5.Концепція розвиткустрахового ринку України до 2010 року, схвалена розпорядженням КМУ від 23серпня 2005 р. N 369-р // www.kmu. gov.ua.

6.Основьі страховой деятельности: Учебник / Отв. ред. проф. Т.А. Федорова. — М.:Издательство БЕК, 1999. — 776 с.

7.Сербиновский Б.Ю., Гарькуша В.Н. Страховое дело: Учебное пособие для вузов. — Ростов н/Д: «Феникс», 2000. — 384 с.

8.Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посібник / За загальноюред. проф. Внукової Н.М. — Харків: Бурун Книга, 2004. — 376 с.

9.Страхування: Підручник / Під ред. С.С. Осадця. — К.: КНЕУ, 2006. — 548 с.

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу