Реферат: Управління вартістю ПАО "Райффайзен Банк Аваль"

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академіяУкраїни

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту

Курсова робота

На тему: «Управління вартістю ПАОРайффайзен Банк Аваль»


РЕФЕРАТ

Курсовароботу містить 5 рисунків, 7 таблиць, 8формул, 4 додатки.

Об’єктомдослідження курсової роботи є Публічне Акціонерне Товариство «Райффайзен БанкАваль».

Предметомдослідження курсової роботи є оцінка вартості комерційного банку, аналізсистеми, що керує створенням вартості банку та надання рекомендацій повдосконаленню цієї системи.

Метоюкурсової роботи є розкриття особливостей вартісного управління та спробавдосконалення системи управління комерційного банку із урахуванням особливостейзгаданої теорії управління.

Укурсовій роботі використовуються наступні методи: метод фінансовихкоефіцієнтів, метод дисконтування грошових потоків; методи класичної логіки,аналіз та синтез, статистичні методі аналізу.

Укурсовій роботи проведено оцінку стану ринку банківських послуг України,проаналізовано фінансове становище ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; також у курсовійроботі проведено оцінку внутрішньої вартості комерційного банку ПА/>Т «Райффайзен Банк Аваль», визначені принципи проведенняоцінювання компаній як активів та вироблені рекомендації щодо покращеннясистеми мотивації персоналу у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності досистеми управління вартістю банку.

ВАРТІСТЬ,КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, ВАРТІСНЕ УПРАВЛІННЯ, ГРОШОВІ ПОТОКИ.


ВСТУП

Цякурсова робота описує основні принципи та методи теорії вартісного управліннякомпанією, що діє в умовах ринкової економіки, на прикладі комерційного банку ПАТ«Райффайзен Банк Аваль».

Актуальністьобраної теми полягає у необхідності поступового розвитку корпоративної культурименеджменту українських компаній із залученням нових теоретичних розробок тапрактичного досвіду західних та вітчизняних компаній. Згадана теорія вартісногоуправління є гармонійним поєднанням фінансового менеджменту, стратегічногоуправління компанією, теорій мотивації та багатьох інших галузей менеджменту.Емпірично підтверджені результати впровадження вартісного способу мислення усистему управління компанії підтверджують доцільність теорії та її високепрактичне значення. Метоюкурсової роботи є розкриття особливостей вартісного управління та спробавдосконалення системи управління комерційного банку із урахуванням особливостейзгаданої теорії управління.

Об’єктомдослідження є Публічне Акціонерне Товариство Райффайзен Банк Аваль. Предметомдослідження роботи є оцінка вартості комерційного банку, системи управлінняцією вартістю та надання рекомендацій по вдосконаленню системи.

Основнимизадачами, які стоять перед роботою, є:

— вивчення характеристики ПАТ «РайффайзенБанк Аваль» та банківського ринку України;

— проведення фінансового аналізу ПАТ«Райффайзен Банк Аваль»;

— висвітлення основ теорії оцінки компанійта управління вартістю комерційних організацій;

— аналіз системи управління вартістю банку;

— проведення оцінки поточної внутрішньоївартості ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

— надання рекомендацій по вдосконаленню управліннябанком з урахуванням результатів вирішення попередніх задач.

Основнимиметодами, що будуть використані у процесі реалізації цієї курсової роботи, є:

— метод фінансових коефіцієнтів;

— метод дисконтування грошових потоків;

— методи класичної логіки, аналіз тасинтез;

— статистичні методі аналізу.


1АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1Характеристика ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Публічнеакціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» було зареєстровано уНаціональному банку України 2 березня 1992 року. Тоді компанія мала назвуАкціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль». Центральний офіс компаніїзареєстровано за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Нижченаводяться основні показники діяльності банку станом на 31 грудня 2009 року(згідно даних бухгалтерського обліку). Статутний капітал банку становив 2 419935 тис. грн. (24 419,935 млн. звичайних акцій та 50 млн. привілейованихакцій); разом із сформованими резервами, емісійними різницями, прибуткамиминулих та поточних періодів загальний обсяг власного капіталу банку становив5 312 935 тис. грн. Загальний обсяг балансових активів склав 54 048003 тис. грн., у т.ч.: кредитно-інвестиційний портфель – 48 724 527 тис.грн., ліквідні активи – 7 530 532 тис. грн., основні засоби танематеріальні активи – 2 973 000 тис. грн. (сума перелічених активів перевищуєвалюту балансу через формування резервів під знецінення кредитів на суму 9 597294 тис. грн. за контрактивними рахунками).

Загальнийобсяг отриманих чистих процентних доходів банку за 4 квартали 2009 року склав 4 287797 тис. грн., чистий комісійних дохід – 1 163 878 тис. грн. Фінансовийрезультат банку за чотири квартали склав (2 019 070 тис. грн.): такийнегативний показник обумовлений тим, що банк відповідно до вимог НБУ за 2009рік сформував резервів під знецінення кредитів на загальну суму 5 497 025тис. грн.

Станомна 31 грудня 2009 року штат працівників банку складався з 17491 співробітника.

ПАТ«Райффайзен Банк Аваль» є компанією, що належить до міжнародного банківськогохолдингу Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ (РБГ). Станом на 31 грудня2006 року консолідований баланс бізнес-групи склав 205 млрд. євро. У своючергу, ця група є членом іншої банківської групи, асоціації кооперативнихбанків Європи Unico Banking Group. Ассоціація має більше 170 млрд. евровласного капіталу та сукупний баланс у 3 334 млрд. євро. Станом на 31грудня 2009 року 95,93% акцій Райффайзен Банк Аваль належали РБГ.

Згіднокритеріїв резидентної приналежності банківського капіталу НБУ, ПАТ «РайффайзенБанк Аваль» є комерційним банком з іноземними інвестиціями. До 25 вересня 2006року банк мав назву Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль».

Банкмає один з найширших переліків послуг, що надаються клієнтам та контрагентам.Далі наводиться перелік груп послуг для клієнтів різних сегментів:

— для корпоративних клієнтів (підприємстваз річним обігом у більш ніж 5 млн. євро):

1) комплекс послуг з управління грошовимипотоками (cash-management): включає окрім традиційного розрахунково-касовогообслуговування також різні типи еквайрінгу, контроль платежів регіональних таструктурних підрозділів клієнта, автоматичний розподіл ресурсів компанії міжпідрозділами;

2) фінансування бізнесу: лізинг,фінансування основних та оборотних засобів, надання гарантій, проектнефінансування, надання послуг овердрафту на поточному рахунку клієнта;

3) депозитні продукти;

4) операції з цінними паперами:кастодіальні послуги, андерайтинг, купівля-продаж цінних паперів за дорученнямклієнта, документарні операції (врахування та авалювання векселів, акредитиви);

5) юридичні консультації, пошук іноземнихпартнерів для купівлі-продажу бізнесу.

— для клієнтів малого та середньогобізнесу:

1) розрахунково-касове обслуговування;

2) фінансування бізнесу:експрес-кредитування;

3) інвестиційне кредитування, фінансуванняпоповнення оборотних коштів у вигляді кредитної лінії;

4) депозитні послуги.

— для приватних клієнтів:

1) депозитні послуги;

2) поточні рахунки;

3) кредитні картки;

4) послуги для держателів платіжних карток;

5) грошові перекази, продаж та інкасуваннячеків, обмін валют;

6) споживче кредитування;

7) надання депозитних сейфів.

Банкмає широку мережу відділень: станом на 2009 рік їх кількість склала 1139 одиниць.Для клієнтів всіх сегментів на території України працює 2615 банкоматів. Клієнтськабаза юридичних осіб станом на 1 вересня 2009 року складала 233 тис. клієнтів,база фізичних осіб – 4711 тис. клієнтів.

Банкпідтримує кореспондентські відносини з 201 банком світу, активно бере учать уклірингових операціях між фінансовими установами України та світу.

Такожбанк має дві дочірні компанії: КУА «Райффайзен Аваль» та Лізингову компанію«Райффайзен Лізинг Аваль» (щодо останньої: частка на ринку лізингу України –9%).

ПАТ«Райффайзен Банк Аваль» посідає вагоме місце у банківський системі України.Нижче наводяться показники часток банківського ринку України для досліджуваногобанку:

— 5,82% від активів системи;

— 7,73% від депозитів системи;

— 6,61% від балансового капіталу системи.

Организаційнаструктура банку має гібридний характер. Вище керівництво банку складається зтрьох рівнів: Загальні збори акціонерів, Спостережна Рада та Правління банку.Спостережна Рада складається з шести членів, представників материнської групибанку. Правління банку у свою чергу складається з Голови правління банку тавосьми його заступників. Заступники голови відповідають за управління діяльністюбанку по окремих напрямах, перелік приводяться нижче:

— корпоративний бізнес;

— транснаціональні корпорації;

— казначейський бізнес, фінанси табухгалтерія;

— операційна підтримка;

— банківська безпека;

— роздрібний бізнес;

— управління ризиками;

— інформаційні технології.

Нижчена рис. 1.1 наводиться схема організаційної структури банку.

Длябільш повноцінного сприйняття стану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» необхідним єнаведення невеликого опису ринку банківських послуг України.

Доситьдовгий час банківський сектор характеризувався інтенсивним зростанням,схильністю до зовнішніх запозичень, сильною конкуренцією, спричинену зокрема поширеноюприсутністю іноземних банківських установ, та всебічним розповсюдженням таполегшенням доступу до банківських послуг загалом. Ситуація змінилася учетвертому кварталі 2008 року, коли банківський сектор потрапив у своютурбулентну фазу із приходом економічної кризи. За період з жовтня 2008 року полипень 2009 з банківської системи спостерігався відтік депозитів у розмірі 20% пасивівпо системи в цілому. До того ж, ліквідність банків було підірвано блокуваннямзовнішніх запозичень через надто стрімку девальвацію гривні та високий рівеньризиків, що a priori був притаманний системі та що досяг піку у кризовиймомент.

Наданий момент банківська система знаходиться у своїй перехідній фазі, колиодночасно і економічна система переглядає свої відносини із банками, і самібанки намагаються проводити комплексну реорганізації своїх внутрішніх структурта системи роботи з клієнтами.


/>

Рис.1.1 — Організаційна структура управління ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»


Станомна 1 січня 2010 року в Україні налічувалось 15 банків, у які НБУ було введенотимчасову адміністрацію. Задля пом’якшення дії системної банківської кризи НБУпочав впроваджувати деякі види превентивних заходів, такі як мораторій навиконання вимог кредиторів у деяких банках, зниження резервних вимог до вкладіву гривні та проведення політики рефінансування великих системних банків.

Внаслідокзниження рівня ліквідності на даний момент в Україні банки мають обмеженіможливості кредитування, із метою захисту населення та банків від валютнихризиків повністю заборонено споживче кредитування у іноземній валюті. Загалом,баланс банківської системи України скоротився на 10%, від жовтня 2008 року дожовтня 2009 року.

Нижченаводиться діаграма, що зображує розподіл сил на банківському ринку України завартістю активів станом на 01.10.2009 року:

/>

Такожінформативно нижче у таблиці 1.1 наведено основні дані по діяльностібанківського ринку України за період 2004-2009 років:

Таблиця 1.1 Дані банківського ринку України

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Сукупні активи, млн. євро 19 604,70 37 347,30 51 148,20 80 787,00 85 413,20 81 190,70 річний приріст, % 23,80 90,50 37,00 57,90 5,70 -4,94 у % до ВВП 41,00 50,50 62,50 83,20 97,60 115,97 Сукупні кредити, млн. євро 12 272,80 24 016,60 36 884,30 57 541,50 67 608,30 68 928,28 річний приріст, % 20,50 95,70 53,60 56,00 17,50 1,95 у % до ВВП 25,70 32,50 45,10 59,20 77,30 98,45 Кредити приватним підприємствам, млн. євро 10 097,00 18 402,80 25 061,90 36 581,80 42 423,70 43 808,66 річний приріст, % 14,30 82,30 36,20 46,00 16,00 3,26 у % до ВВП 21,10 24,90 30,60 37,70 48,50 62,57 Кредити домогосподарствам, млн. євро 2 022,70 5 613,70 11 809,50 20 951,10 25 184,60 20 519,11 річний приріст, % 50,00 17,50 110,40 77,40 20,20 -18,53 у % до ВВП 4,20 7,60 14,40 21,60 28,80 29,31 Іпотечних кредитів, млн. євро 443,40 1 775,10 4 089,70 7 722,90 7 369,60 6 892,83 річний приріст, % 28,40 300,40 130,40 88,80 -4,60 -6,47 у % до ВВП 0,90 2,40 5,00 8,00 8,40 9,85 Кредити у іноземній валюті, млн. євро 5 178,00 10 406,50 18 259,80 28 713,10 39 960,30 34 872,88 річний приріст, % 22,00 101,00 75,50 57,20 39,20 -12,73 у % до ВВП 10,80 14,10 22,30 29,60 45,70 49,81 % валютних кредитів по відношенню до сукупної вартості кредитів 42,20 43,30 49,50 49,90 59,10 50,59 Сукупні депозити, млн. євро 11 269,10 22 398,60 27 511,70 37 753,00 32 960,40 32 247,10 річний приріст, % 24,90 98,80 22,80 37,20 -12,70 -2,16 у % до ВВП 23,60 30,30 33,60 38,90 37,70 46,06 Депозити домогосподарств, млн. євро 5 709,30 12 147,80 15 949,50 22 166,70 19 856,40 19 695,05 річний приріст, % 18,40 112,80 31,30 39,00 -10,40 -0,81 у % до ВВП 11,90 16,40 19,50 22,80 22,70 28,13 % кредитів по відношенню до депозитів 108,91 107,20 134,10 152,40 205,10 213,75 Ринкова інформація Кількість банків 181 186 193 198 198 197 Доля ринку, що належить державним банкам, % 7.7  9.3  8.8  8.0 11.4 12,30 Доля ринку, що належить іноземним банкам, % 7.1 25.0 29.0 37.5 50.2 49,90 Прибутковість та ефективність: ROA, %  1.1  1.3 1.6 1.5  1.0 -4,4 ROE, %  8.4 10.4 13.5 12.7  8.5 -32,5 Адекватність капіталу (за зваженими за ризиком активами), % 16.8 15.0 14.2 13.9 14.0 15,53 Непрацюючі кредити, % 30.0 16.6 17.8 13.2 13.1 15,1 Середній спред, %  9.4  8.3  7.2  5.8  8.6 6,5

1.2Аналіз фінансового стану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2006 — 2009 рік

Аналізфінансового стану комерційного банку є одним з найважливіших етапів управлінняцим типом фінансових установ. Структура активів та зобов’язань визначаєтьсяприйнятими для банку стратегічними установками, тими напрямками бізнесу, якікерівництво банку вважає пріоритетними. Водночас, і наявна структура пасивів таактивів визначає те, як повинен функціонувати банк у коротко- тасередньостроковій перспективі задля збереження своєї фінансової стійкості тазниження ризикованості діяльності. Звичайно, фінансовий стан комерційного банкудуже чутливий до стану зовнішнього макросередовища, більшість ризиківбанківської діяльності так чи інакше підвладні факторам макросередовища.

Аналізфінансової стійкості доцільно проводити у послідовному аналізі структуриактивів та пасивів банку та коефіцієнтному аналізі структури фінансовоїзвітності.

Утаблиці 1.2 відображені структурні зміни у активах банку за 2009 рік:


Таблиця1.2 Зміни у структурі активів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009 рік

01.01.2009 %% 01.01.2010 %% Абсолютна зміна Зміна за структурою, % Грошові кошти та їх еквіваленти 3 751 775,00 5,73 6 490 901,00 12,01 2 739 126,00 6,28 Торгові цінні папери 141 967,00 0,22 421 717,00 0,78 279 750,00 0,56 Заборгованість кредитних установ 1 540 769,00 2,36 581 456,00 1,08 -959 313,00 -1,28 Кредити та заборгованість клієнтів 51 415 996,00 78,59 39 127 232,00 72,39 -12 288 764,00 -6,19 Інвестиційні цінні папери: 0,00 0,00 0,00 0,00  - за справедливою вартістю 44 833,00 0,07 45 023,00 0,08 190,00 0,01  - наявні на продаж 862 962,00 1,32 1 069 232,00 1,98 206 270,00 0,66  - утримувані до погашення 406 668,00 0,62 1 855 488,00 3,43 1 448 820,00 2,81 Основні засоби та нематеріальні активи 3 119 383,00 4,77 2 973 000,00 5,50 -146 383,00 0,73 Інші активи 4 140 894,00 6,33 1 483 953,00 2,75 -2 656 941,00 -3,58 Загальна сума резервів під знецінення активів -4 001 806,00 6,12 -9 674 553,00 17,90 -5 672 747,00 11,78 Усього активів 65 425 247,00 100,00 54 048 003,00 100,00 -11 377 244,00 />

Загальнескорочення активів банку за рік склало 17,39%. Як бачимо, частка кредитівскоротилася за рік на 6,19%. Від’ємний приріст пов’язаний у першу чергу із суттєвимскороченням видачі кредитів, що у свою чергу пов’язано із підвищеннямризикованості даних операцій у період фінансової кризи. Крім того, банкпроводить досить жорстку політику боротьби із проблемними кредитами (ізнаявними несплаченими обов’язковими платежами строком більше 90 днів) щодо їхбільш інтенсивного погашення, що веде до таких результатів, як скороченнякредитного портфелю банку. Слід зазначити, що у середньо- та довгостроковійперспективі для збереження сильних позицій на банківському ринку банк все жповинен почати відновлення попереднього обсягу портфелю та його нарощення, аджекредитні доходи від кредитних операцій займали у 2009 році 84,56% від загальнихдоходів і формували більшу частку операційного прибутку банку.

Слідтакож зазначити збільшення частки високоліквідних коштів у балансі банку до12,01%. Чистий вхідний грошовий потік склав за рік 2739,126 млн. грн. Цейпоказник має виключне значення для подальшого аналізу вартості банку, оскількипоказує, що банк здатний формувати базу для сплати своїм акціонерам таінвесторам виплат як винагород за вкладені кошти. Однак, одним із основних факторів,що призвів до зростання грошового потоку, стало скорочення обсягу кредитуваннябанком, особливо споживчого як більш ризикованого. Необхідно також відмітити,що одним з головних факторів зменшення вартості активів у балансі банку сталоформування резервів під відшкодування можливих витрат за кредитними операціями,загальний приріст склав 141,75%, на відповідно суму резервів у відповідності зправилами обліку у банках було скорочено балансову вартість активів. У таблиці1.3 наводиться аналіз зобов’язань банку за період 2009 року.

Таблиця1.3

Структуразобов’язань ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009 рік

/> 01.01.2009 %% 01.01.2010 %% Абсолютна зміна Зміна за структурою, % Зобов'язання перед банками 22 413 403,00 38,65 16 332 907,00 33,51 -6 080 496,00 -5,14 Заборгованість перед клієнтами:  - на вимогу 8 595 044,00 14,82 12 148 768,00 24,93 3 553 724,00 10,11  - строкова 18 287 177,00 31,54 15 518 905,00 31,84 -2 768 272,00 0,31 Емітовані цінні папери 721 978,00 1,25 190 100,00 0,39 -531 878,00 -0,86 Поточні зобов'язання с податку на прибуток 60 261,00 0,10 703,00 0,00 -59 558,00 -0,10 Відстрочені зобов'язання з податку на прибуток 365 471,00 0,63 302 877,00 0,62 -62 594,00 -0,01 Субординований борг 1 112 231,00 1,92 2 374 696,00 4,87 1 262 465,00 2,95 Резерви 56 989,00 0,10 56 832,00 0,12 -157,00 0,02 Інші зобов'язання 6 372 750,00 10,99 1 809 280,00 3,71 -4 563 470,00 -7,28 Усього зобов'язань 57 985 304,00 100,00 48 735 068,00 100,00 -9 250 236,00 />

Якбачимо, спостерігається загальне скорочення зобов’язань банку на 15,95% від їхвартості у 2008 році. Головними факторами скорочення стали відтік строковихкоштів клієнтів та інших банківських установ (їх скорочення склало 27,12 та15,13%% відповідно). Значний відносний приріст субординованого боргу на 113,50%не відіграв значної ролі через паралельне скорочення вартості емітованих ціннихпаперів та інших зобов’язань, що до того ж мають більшу вагу у структурізобов’язань. Слід відзначити зростання онкольних депозитів у ресурсномупортфелі банку. Це вказує на досить високу активність банку у роботі позалученню до роботи корпоративних клієнтів, адже саме вони формують основнучастку онкольних депозитів у балансі банку. Однак криза довіри до банківськоїсистеми позначилась на строкових депозитах, вони скоротились на 15,13%.

Утаблиці 1.4 зображено зміни у структурі власного капіталу банку:


Таблиця1.4Зміни у структурі власного капіталу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»за 2009 рік

/> 01.01.2009 %% 01.01.2010 %% Абсолютна зміна Зміна за структурою, % Статутний капітал 2 419 935,00 32,53 2 419 935,00 45,55 0,00 13,02 Додатковий сплачений капітал 2 683 602,00 36,07 2 683 602,00 50,51 0,00 14,44 Резерви 1 771 493,00 23,81 2 194 695,00 41,31 423 202,00 17,50 Нерозподілений прибуток 564 913,00 7,59 -1 985 298,00 -37,37 -2 550 211,00 -44,96 Всього капіталу 7 439 943,00 100,00 5 312 934,00 100,00 -2 127 009,00 Зобов'язання та капітал 65 425 247,00 /> 54 048 002,00 /> /> />

Якбачимо, кардинальних змін у структурі власного капіталу не відбулося, однакслід відмітити зміну знаку перед статтею нерозподіленого прибутку. Причиноювід’ємності цієї статті став від’ємний фінансовий результат банку за 2009 рік.Причини короткострокової збитковості банку описано нижче.

Таблиця1.5 показує формування фінансового результату банку у 2008 та 2009 роках.Можемо спостерігати значну вагу процентних доходів у загальних та збільшення їхчастки за 2009 рік. Це пов’язано в основному із коливаннями валютних курсів тазбільшенням грошового потоку від погашення кредитів у гривневому еквіваленті.

Необхіднозвернути увагу на збільшення долі витрат на формування резервів з 21,81 до46,05%% у загальних витратах банку за рік. Вкажемо основні причини, якипримушують банк нести та формувати ці витрати. В основному це вимогивітчизняного законодавства щодо порядку формування цих резервів. Інструкція НБУпередбачає моніторинг кредитними підрозділами банку кредитного портфелю таприсвоєння кожному кредиту відповідного класу якості, а кожному позичальнику –класу платоспроможності. За присвоєними класами заборгованості по кожномукредиту у відповідності до імовірності неповернення кредиту формується резерв –від 2 до 100% від залишкової заборгованості за кредитом, що оформлюєтьсякореспонденцією рахунку витрат банку та рахунку резервів. Відповідно, припогіршені якості кредитного портфелю зростає вірогідність неповернення кредитута збільшуються резерви. Фактично банк не робить жодних перерахувань коштів,тобто фізичний рух вартостей не має місце, але віднесення резервів на витратискорочує прибуток банку, який він може направити на виплату дивідендів тарозвиток.

Таблиця1.5 Формування фінансового результату ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2008-2009роки

/> За 2008 рік %% у доходах/ витратах За 2009 рік %% у доходах/ витратах Абсолютна зміна Зміна за структурою, % Процентні доходи 6 255 516,00 77,99 7 863 111,00 84,57 1 607 595,00 6,58 Кредити клієнтам 6 005 295,36 74,87 7 548 586,56 81,19 1 543 291,20 6,32 Заборгованість кредитних установ 62 617,72 0,78 78 709,74 0,85 16 092,03 0,07 Інвестиційні цінні папери 135 119,15 1,68 169 843,20 1,83 34 724,05 0,14 Інше 52 483,78 0,65 65 971,50 0,71 13 487,72 0,06 0,00 0,00 Процентні витрати 2 687 431,00 36,81 3 575 315,00 29,95 887 884,00 -6,86 Заборгованість перед клієнтами 1 413 639,77 19,36 1 880 683,62 15,75 467 043,85 -3,61 Заборгованість перед кредитними установами 1 161 776,42 15,91 1 545 608,67 12,95 383 832,25 -2,97 Субординований борг 42 254,48 0,58 56 214,68 0,47 13 960,20 -0,11 Заборгованість перед НБУ 69 760,33 0,96 92 808,03 0,78 23 047,69 -0,18 Чисті процентні доходи 3 568 085,00 44,48 4 287 796,00 46,12 719 711,00 1,63 Резерв під зменшення вартості кредитів 1 884 085,00 25,81 5 497 025,00 46,05 3 612 940,00 20,24 Чисті процентні доходи після резерву під зменшення корисності кредитів 1 684 000,00 20,99 -1 209 229,00 -13,01 -2 893 229,00 -34,00 Комісійні доходи 1 325 268,00 16,52 1 356 697,00 14,59 31 429,00 -1,93 Комісійні витрати 151 252,00 2,07 192 819,00 1,62 41 567,00 -0,46 Чисті комісійні доходи 1 174 016,00 14,64 1 163 878,00 12,52 -10 138,00 -2,12 Чистий прибуток/збиток від операцій з іноземними валютами 271 184,00 3,38 -22 458,00 -0,24 -293 642,00 -3,62 Чистий прибуток від операцій з торговими цінними паперами 5 751,00 0,07 38 999,00 0,42 33 248,00 0,35 Переоцінка фінансових інструментів 100,00 0,00 11 901,00 0,13 11 801,00 0,13 Інше 163 436,00 2,04 49 703,00 0,53 -113 733,00 -1,50 Непроцентні доходи 440 271,00 5,49 78 145,00 0,84 -362 126,00 -4,65 Витрати на персонал 1 344 467,16 18,42 1 393 823,48 11,68 49 356,32 -6,74 Знос та амортизація 218 053,75 2,99 226 058,66 1,89 8 004,90 -1,09 Інші адміністративні та операційні витрати 1 010 737,67 13,84 1 047 842,55 8,78 37 104,88 -5,07 Інше 4 818,43 0,07 4 995,31 0,04 176,89 -0,02 Непроцентні витрати 2 578 077,00 35,31 2 672 720,00 22,39 94 643,00 -12,92 Прибуток до оподаткування 720 210,00 8,98 -2 639 926,00 -28,39 -3 360 136,00 -37,37 Податок на прибуток 188 555,00 2,58 -622 338,00 -5,21 -810 893,00 -7,80 Прибуток за рік 531 655,00 6,63 -3 262 264,00 -35,09 -3 793 919,00 -41,71 /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Описаневище має два наслідки. По-перше, у короткостроковій перспективі це є корисним,адже у разі наявності збитків банк не платить податку на прибуток. По-друге,при нормальному погашені кредиту сформовані резерви стануть доходами банку, аотже відкладені податки все одно доведеться сплачувати. Однак, як каже золотеправило фінансового менеджменту, грошу зараз коштують дорожче, ніж грошу черездеякий час, а отже, банк має вигоди від відстрочення податкових зобов’язань,скорочуючи вихідний грошовий потік.

Крімтого, слід зазначити, що маніпуляції при формуванні резервів також можуть матимісце, адже оцінка кредитоздатності позичальника стикається з досить значнимобсягом збору документів про підтвердження фінансових можливостей конкретного клієнта,а отже, можна сформувати додатковий резерв при нездатності позичальником податиофіційну довідку про доходи чи «красиву» фінансову звітність (для фізичних таюридичних осіб відповідно).

Отже,якщо прийняти, що відрахування до резерві не змінилися, можна побачити, що банкза 2009 рік отримав прибутку у три рази більше ніж за попередній рік. Це вказуєна двоякість фінансової звітності банків та необхідність більш глибокої комплексноїоцінки порядку формування фінансових результатів.

Післярозгляду вертикального та горизонтального аналізу фінансової звітності банкуПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перейдемо до аналізу фінансових коефіцієнтів тапоказників, таблиця 1.6. Формули розрахунку показників наведені у додатку Б.

Якбачимо по коефіцієнтам співвідношення власного капіталу та залучених коштів ірегулятивного капіталу та сукупних активів, зобов’язання та активи банку доситьзахищені від можливих непередбачених витрат власними коштами; перевищення наднормативним мінімумом у середньому складає 150-200 %.

Мультиплікаторвласного капіталу банку показує вартість активів, які були нарощені у ході діяльностібанком. У ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» цей коефіцієнт дорівнює відповідно усередньому 7,7-8,5. Показник фінансового важелю банку у середньому дорівнює7,5-7,9, цей показник відображає середнє перевищення рентабельності власногокапіталу на рентабельністю активів банку (ROEнад ROA).Він зображує вигоду, яку отримує банк від залучення коштів та їх розміщення яккредитних незважаючи на необхідність сплачувати відсоток по залученим коштам.

Аналізуючиспіввідношення вартостей дохідних активів та платних пасивів слід зазначитинесприятливу тенденцію до скорочення дохідних активів. Це сталося черезскорочення обсягів кредитування та зменшення вартості портфелю через погашеннякредитів та формування резервів. У подальшому банку необхідно вирівнювати це співвідношенняу напрямку зростання.

Аналізуючиточку беззбитковості банку (середня дохідність по активам банку, за якої вінзможе повністю покрити непроцентні витрати без отримання прибутку), слідзазначити, що установа досить міцно тримається на ринку, до перетину точкизниження дохідності скорочення маржі має скласти у середньому 2%.

Таблиця1.6 Фінансові коефіцієнти та показники ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009

Показник Значення показника /> /> 01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010 /> Основний власний капітал, тис. грн 7 295 289 7 334 536 7 395 553 6 840 193 6 442 221 /> Розмір регулятивного капіталу, тис грн (норматив — не менше 5 млн. євро) 9 423 224 9 152 478 9 396 862 7 516 530 7 706 021 /> Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та залучених коштів, % (норматив — не менше 5%) 14,585 27,323 15,858 13,466 14,578 /> Коефіцієнт співвідношення власного регулятивного капіталу банку та сукупних активів з урахуванням створених резервів, % (норматив — не менше 7%) 14,403 15,303 16,422 12,478 14,258 /> Коефіцієнт захищеності власного капіталу банку від інфляції, % 0,414 0,415 0,410 0,451 0,447 /> /> /> /> /> /> /> /> Мультиплікатор власного капіталу (норматив -7-10) 8,968 8,154 7,737 8,806 8,390 /> Співвідношення зобов'язань та капіталу банку (фінансовий важіль) 7,948 7,185 6,865 7,935 7,565 /> Середня вартість залучених коштів, % 4,635 7,336 /> Співвідношення дохідних активів та платних пасивів банку, % (норматив – більше 100%) 106,422 180,120 99,144 101,328 92,558 /> Миттєвої ліквідності (норматив — не менше 20%) 0,437 0,382 0,311 0,226 0,534 /> Середня дохідність кредитних операцій, % 11,458 19,208 /> Середній спред, % 6,824 11,872 /> ROE, % 7,288 -31,318 /> ROA, % 0,813 -3,733 /> Процентна маржа, % 5,454 7,933 /> Точка беззбитковості, розмір мінімальної процентної маржі 3,929 6,020 />

Слідзазначити, що у 2009 році процента маржа банку зросла, а отже це означаєпосилення міцності банку у фінансовому плані, про те саме каже і середній спредза операціями.

Проведенийаналіз свідчить про стабільну позицію банку на українському ринку, однак слідзазначити, що аналіз носить досить консервативний характер та не враховуєвзаємодію банку та зовнішніх факторів, які здатні оцінити діяльністькерівництва банку.


2ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

2.1Принципи вартісного управління комерційною організацією

Питаннястворення максимальної вартості у процесі управління комерційною організацієюпочало активно розвиватися у 70-80-х роках у наукових колах, а як складовапрактичного стратегічного управління – у 90-х роках ХХ ст. Необхідністьстворення вартості для акціонерів, а опосередковано — для інших заінтересованиху успіху організації сторін, має багато емпіричних підтверджень, що показуютьефективність принципів орієнтації менеджменту компанії на максимізацію їїринкової вартості. Це призводить також і до більшої ефективності економіккраїн, що функціонують за ринковими принципами і у яких існує диктатпріоритетів безпосередніх власників компанії, її акціонерів.

Уподальшому в рамках цьому курсовому проекті ми будемо розглядати організаціювиключно як комерційну структуру, справжньою метою якої є максимізаціякорисності для акціонерів компанії (під акціонерами можна розуміти також іучасників компанії, у разі, якщо розглядається компанія типу LLC (ТОВ). Слідзауважити, що попереднє твердження не приводить до неспроможності цілі, щоспрямовані на інші ринкові пріоритети для компанії: завоювання n-ої долі ринку,збільшення продажів до якогось рівня та інше. Всі цілі та установки подібногороду опосередковано приводять компанію до основною мети — максимізація вартостідля акціонерів, аж вони є інструментами, які обрав менеджмент компанії длядосягнення цієї мети.

Упроцесі створення вартості як результату реалізації управлінських рішень,менеджмент компанії має відповісти на наступні запитання:

— Яким має бути набір цільових нормативівта індикаторів, який допоможе зорієнтувати дії та оцінити результатименеджменту компанії?

— Як можна узгодити управлінські рішенняіз завданням створення вартості?

— Якими мають бути програми матеріальногота нематеріального стимулювання персоналу у процесі створення вартості?

— Як ми можемо вбудувати принципивартісного мислення у корпоративну культуру та цінності?

Длявідповіді на запитання, як керівництво компанії може виміряти зростаннявартості компанії, розглянемо деякі моменти. Під створенням вартості дляакціонерів прийнято називати створення позитивного вільного грошового потоку (уподальшому — FCF, FreeCash Flow),який формується у процесі діяльності компанії. Це поняття не є еквівалентним дорізних показників прибутку компанії. Різниця полягає у принципах формування FCFта чистого прибутку: у першому випадку при розрахунку ми знаходимо різницю міжвхідними та вихідними фінансовими потоками компанії, тобто безпосереднім рухом грошовихкоштів та їх найбільш ліквідних еквівалентів, у другому випадку — різницю міжнарахованими (необов’язково монетарними, тобто тими, що мають матеріальневтілення у вигляді грошових коштів на момент утворення), ще не отриманими,доходами та видатками компанії за аналізований період.

Наявністьстабільного FCF у продовж багатьох періодів є результатом грамотного управлінняне тільки фінансовою діяльністю компанії, але і правильним управліннямопераційною, інвестиційною діяльність, політикою компанії щодо управлінняперсоналом та рівнем інвестицій у НДОКР. Водночас, наявність стабільногопритоку грошових коштів є необхідним елементом реалізації будь-яких задумоккерівництва компанії. Слід зауважити, що велика величина FCF у якийськонкретний період часу не є гарантією того, що компанія знаходиться увідмінному фінансовому стані, те саме можна сказати і про від’ємний FCF у одиніз періодів.

Однак,для того, щоб компанія могла досягти своєї первісної мети, а саме, задоволеннявимог власників, обсяг їх доходу, який виражається як деякий потік грошовихкоштів, який акціонери (інвестори, засновники, та ін., у подальшому ці поняттябудуть використовуватись як синоніми) отримають як винагороду за ризиквкладення коштів у цю компанію, має бути на рівні або більше очікувань згаданихінвесторів.

Підочікуваними доходами у фінансовій теорії розуміють такий процент від вкладень,який очікує отримати інвестор у вимірі його особистих переваг та підходу доособистого сприйняття співвідношення «дохідність/ризик» (під ризиком у своючергу розуміють імовірність отримання доходу, меншого за очікуваний). Очікуванадохідність не є функціональною залежністю, але вона підпорядкована безлічіфакторів, які формують сприйняття інвестором або акціонером компанії, у яку вінвкладає свої кошти та не є постійною величиною. Із розвитком економіки країни,її ринків, економічного рівню відносин змінюються і стратегії інвесторів.

Отже,для задоволення вимог акціонерів компанія має надати їм той обсяг доходу увигляді дивідендів (чи відсотку для кредиторів), який вони очікують. Та частинаFCF, яка перевищує сплачені дивіденди, реінвестується у компанію на ті цілі,які є найбільш пріоритетними у досягненні мети компанії. Це може бутифінансування обігових коштів, інвестування у позаобігові активи, фінансуванняНДОКР та інше.

Дивіденднаполітика компанії може бути різною, фактором визначення обсягів дивідендів, щобудуть надані у конкретному році є очікування акціонерів компанії, фінансовийстан компанії, та здатність керівництва компанії показати акціонерамперспективи розвитку компанії. Останній фактор є важливим у разі, якщоочікування акціонерів не збігаються із реальним обсягом дивідендів, який можнавиплатити акціонерам у конкретний період часу.

Вибіракціонерами графіку отримання доходів у вигляді дивідендів базується знову жтаки на очікуваних рівнях дохідності для активів (компанію також можнапредставити як окремий актив). Оцінка корисності доходів, що будуть отримані нарізних часових діапазонах, втілена у моделі дисконтованого грошового потоку. Основнимматематичним виразом, що показує суть даного методу, є наступне:

/>                                                                   (1)

деn — кількість періодів, упродовж яких актив буде формувати грошові потоки;

r— коефіцієнт дисконтування, очікувана дохідність для акціонерів;

t— номер періоду;

CF— грошовий потік, який може бути використаний у якості доходу власника активу.

Основнимвисновком, який треба зробити з цієї формули, є те, що внутрішня вартістю тогочи іншого активу є очікувані у подальшому грошові потоки від йогофункціонування з урахуванням альтернативних можливостей вкладення коштів дляподібних активів.

Цямодель базується на основному принципі, який формулюється як те, що інвестиціїстворюють нову вартість, якщо віддача від них буде більшою, ніж від подібнихінструментів інвестування із тією ж мірою ризику — такий підхід побудований напонятті економічного прибутку, тобто перевищенні дохідності компанії надсередньоринковою дохідністю. Існують тисячі модифікацій цієї моделі, алепринципово вони не сильно відрізняються від базової моделі.

Отже,якщо доходи у майбутньому із урахуванням альтернативних можливостей вкладеннябудуть більшими, ніж поточні можливі доходи, раціональний інвестор має обратиті доходи, що очікують його у майбутньому. Але також до факторів, що визначаютьцінність компанії для акціонерів є те, із яким темпом ростуть її грошовіпотоки. Цей показник впливає також на фактор у моделі дисконтованого грошовогопотоку: із більш інтенсивним зростанням доходів компанія буде мати більшувартість, ніж та, яке показує незначні темпи росту.

Післяпоказу принципів оцінки вартості компанії, необхідно перейти до того, яккерівництво компанії може максимізувати вартість компанії. Не дивлячись напріоритетність та необхідність вартісної орієнтації менеджменту компанії, FCFуякості ключового індикатору ефективності (або KPI, Key Performance Indicators)важко використовувати через велику кількість факторів, що його утворюють. Дляцих цілей необхідно використовувати інші показники.

Дляменеджменту компанії, у завдання якого покладено збільшення вартості дляакціонерів, корисними будуть такі індикатори, як ROIC, ROE та темпи ростудоходів компанії та попередніх індикаторів. Темпи росту тих чи інших показниківефективності компанії найдоцільніше використовувати у ролі порівняльної бази дозапланованих темпів росту того чи іншого показника Перший та другий з вказанихіндикаторів розраховується, як:

/>                                                                   (2)

деNOPLAT — чистий прибуток та сплачені відсотки за довгостроковими кредитами таемітованими компанією облігаціями.

/>                                                                            (3)

Длядеталізації показників корисним буде структурування їх на окремі компоненти, щобезпосередньо формують показники ROIC та ROE та показують їх безпосереднюучасть у створенні вартості компанії. Приклад для ROIC наведено нижче на малюнку2.1.:


/>

Рис.2.1 — Дерево вартості компанії

Якбачимо, кожна наступна гілка дерева вартості виділяє у кожному окремомуфакторі, що формує вартість, декілька факторів, що формують останній.Відповідно, кожний показник має бути закріплений за одним чи декількомапідрозділами. У процесі формування набору нормативів слід використовувати нетільки фінансові показники, але і набір операційних індикаторів, що єхарактерними для того чи іншого підрозділу компанії. Це необхідно черезвідсутність у операційних менеджерів та рядових співробітників важелівбезпосереднього впливу на фінансові показники діяльності, але наявністьопераційних показників дозволяє менеджерам управляти саме ними. Операційніпоказники впливають на фінансові, що узгоджує процес управління вартістюкомпанією. Кількість показників має бути невеликою – оптимальним є 10-14показників-індикаторів.

Щеоднією категорією показників, які дозволяють оцінити роботу менеджментукомпанії, є група показників, що засновані на ринкових цінах акцій компанії.Найбільш уживаними є показники MVA (market value added, ринкова додана вартість)та TRS (total return for shareholders, загальна дохідність для акціонерів).Розрахунок показників проводиться наступним чином:


/>                (4)

/>                                                                            (5)

деPtта Pt-1— ринкова ціна акції компанії у поточному табазисному періоді відповідно;

D— дивіденди, що було сплачені за період.

TRS,таким чином, показує, який приріст цінності змогли отримати акціонери компаніїза той чи інший період. Звичайно для оцінки цього показника беруть період у 1рік, а для виявлення тенденцій по показнику – інтервал у 3 роки. Щодо MVA, цейпоказник є аналогом коефіцієнта Р/В (price/book, ринкова ціна акції/номінальнавартість акції).

ОсобливістюMVA є те, що він показує очікування ринку стосовно перспектив компанії, даєзмогу оцінити здатність менеджменту компанії оправдати ці очікування. Всібільш-менш значні зміни у менеджменті компанії, структурі доходів та витрат,інформація про інвестиції у той чи інший проект та зміни у зовнішній сферіфакторів знаходять відображення у коливанні ринкової вартості акцій компанії.Незважаючи на те, що фондовий ринок не обов’язково є абсолютно ефективним, вінздатний у повній мірі оцінити реальну вартість компанії та передбачити їїперспективи, вносячи корективи у ціну акції компанії.

Розглянемотепер процес інтеграції вартісного мислення у загальну систему цінностейорганізації. Зміна параметрів стратегічних пріоритетів компанії у процесіпереходу на вартісне управління є першим, що має зробити компанія для цьогопереходу. Для нормального просунення змін у компанії безпосередньо менеджменткомпанії має показати прикладом свою віру у нові пріоритети та не уклонятисьвід корекції своїх рішень, що призведуть до створення більшої вартості, у разінепопулярності таких рішень або їх негативного впливу на короткостроковірезультати діяльності компанії. Прикладом таких рішень може бути збільшеннявидатків на НДОКР чи відмову від партнерства з контрагентами, у разі якщо зміназв’язків приведе до додаткової економії та покращенню діяльності компанії. Слідзауважити, що у процесі управління менеджмент може зробити для себе деякідопуски, які дозволять не одразу кардинально змінювати ситуацію, але діяти уконтексті нових цінностей. Це дозволить уникнути зайвої турбулентності длякомпанії та не створювати стресових ситуації.

Щеодним із необхідним факторів, який має враховувати менеджмент компанії упроцесі внесення змін до стратегічних пріоритетів, це особливостіорганізаційної структури компанії. Не існує однієї універсальної організаційноїструктури, реструктуризація старої механістичної структури до органістичноїтакож не буде панацеєю у розвитку компанії. Необов’язковою буде глибока реструктуризаціякомпанії, але необхідним буде урегулювання деяких важливих характеристикорганізаційної структури компанії, що переходить на вартісну орієнтацію. Першоюз характеристик є розподіл відповідальності між виконавцями того чи іншогопроекту або завдання. Відсутність такого розподілу унеможливлює контроль завиконанням нормативів, вкладом кожного підрозділу до кінцевих результатівдіяльності компанії. Також важливим є урегулювання координації дій елементіворганізаційної структури у відповідності до загальних для фірми цінностей тацілей компанії, це є необхідних для направлення всіх векторів діяльності доодного напрямку — мети організації та усунення можливих конфліктів міжгруповоготипу між окремими ланками структури.

Переорієнтаціякомпанія до зміни пріоритетів, оновлення системи ключових показниківдіяльності, перерозподіл у організаційній структурі — все це потребує доситьдовгою роботи. Перші позитивні результаті у вигляді випередження росту компаніїу порівняні із зростанням ринку чи значного росту курсу акції (знову ж таки –потрібний для компанії результат є функцією від мети, яку вона обрала із самогопочатку), з’являться не одразу. Орієнтовний період адоптацій компанії – 2-3роки, тобто середньостроковий часовий інтервал.

2.2Стратегічне управління вартістю ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та прикладпроведення оцінки банку

Спрямованістьрішень та дій менеджменту групи Райффайзен Інтернаціональ до максимізаціївартості, що формує дохід акціонерів, є одним із головних пріоритетів урозвитку компанії. Зміна стратегічних планів компанії, що відбулася у 2001 роціта інтенсивне проникнення на нові ринки Східної Європи, було зумовленопереважно мотивами максимізації дохідності для акціонерів. Головним економічнимфактором формування інтересу інвесторів із Західної та Центральної Європи добанківського ринку Східної Європи та України є більш висока рентабельністькапіталу, наприклад: у Європі цей показник не перевищує 7-8 % (2006-2008 роки),в Україні середня величина ROE — 13,10% (2007-2008 роки), та значні показникизростання, які показував ринок у 2005-2008 роках — близько 47,70% приростукредитного портфелю системи. Звичайно, значна частина операцій у періоднайбільшої експансії банків з іноземним капіталом мала високоризиковийхарактер, що характерно для ринку України в цілому та через недостатньо високуекономічну грамотність учасників економічних відносин. Однак, на 01.01.2010року іноземна частка у 35,80% у сукупному банківському капіталі вказала, щоменеджмент іноземних банків не бачить специфічних передумов до скорочення своєїприсутності на ринку.

Впливкерівництва західних материнських компаній на рішення, що приймаютьсяменеджментом українських банків із іноземним капіталом, формує системуцінностей та загалом підвищує культуру ведення бізнесу. Більшість банків порядіз офіційно задекларованими цілями у вигляді установок типу «залишатись лідеромринку банківських послуг в Україні», основною своєю стратегічною метою ставлятьсаме максимізацію своєї вартості як інтегральний показник, що одночасно єрезультатом високих показників сплачених дивідендів для акціонерів,інтенсивного зростання експансивного типу та зміцнення структури організації таїї стійкості до дестабілізуючих зовнішніх факторів.

Основнимиперевагами стратегії банку є грамотна політика у спрямуванні основних вкладеньу найбільш прибуткові напрями бізнесу. Основним та найбільш притаманним длябанківської установи активом з позиції відношення «дохідність/ризик» єкредитування своїх клієнтів шляхом фінансування їх діяльності чи потреб за допомогоюакумульованих ресурсів. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» упродовж 2006-2009 роківнамагався балансувати розподіл вкладень одночасну і у корпоративний сегмент,(частка кредитів корпоративним клієнтам у загальних – 43%) і у приватнийсегмент, на кредитування споживчих потреб. Необхідність ведення діяльності націлком полярних один до одного за характером потреб сегментах ринку призводитьдо збільшення видатків на кожний вкладений долар банку через неможливістьпоглиблення спеціалізації банку. Однак, повний перехід на вузьку сегменту спеціалізаціюне є рішенням проблеми пошуку найбільш вигідного вкладення коштів: через доситьнизьку концентрацію на ринку банківських послуг для розширення у бізнеспортфелі частки клієнтів одного сегменту необхідно застосовувати стратегіюпроникнення на ринок, що може супроводжуватися жорсткими «війнами» ізконкурентами задля відбивання додаткової частини ринку. Описані вище дії незавжди є корисними для банку як з економічної, так і з маркетингової точкизору. Диверсифікація є більш компромісним варіантом, таким шляхом йде більшістьвеликих (вартість активів з урахуванням резервів – більше 10 млн. грн.) банків,серед них і ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Структуракредитного портфелю банку є достатньо урівноваженою, в ній практично відсутнібланкові кредити населенню (2,023% від вартості кредитів, станом на31.12.2010р.) та юридичним особам (3,59% від загальною вартості кредитів,станом на 31.12.2010р.), що є найбільш ризикованими. В цілому, враховуючиінертність (у питанні просунення нових продуктів та послуг) банківського ринку,особливо посилену кризовими процесами 2008-2010 років, структура бізнеспортфелю може вважатися задовільною. Банк своєчасно впроваджує для своїхклієнтів нові сучасні послуги (безліч «приємних» послуг для приватних клієнтівтипу інтернет-банкінг, надання безкоштовних фінансових консультацій танебанківських фінансових послуг, всі види фінансування бізнесу та безкоштовнадопомога у фінансовому управлінні підприємством – для корпоративних клієнтів),постійно розвиває старі продукти, підтримуючи таким чином оптимальністькредитного портфелю у відношенні необхідного рівня дохідності та притаманногодля нього ризику.

Основоюмотивації вартісної стратегії управління банком є система винагородженнякерівників організації та її відокремлених підрозділів. Оцінка результатівроботи базується на таких показниках діяльності, як ROE, дохідність акцій татемпи приросту пасивів та активів по відповідним бізнес-напрямкам. Система єдосить зрозумілою та прийнятною для керівників вищих ешелонів. Однак длякерівництва відокремлених відділень банку, керівників функціональнихпідрозділів територіальних управлінь банку ця система є не досить зрозумілоючерез недостатню інформаційну підтримку та неможливість прослідити зв’язок міжкінцевими результатами діяльності банку та рішеннями керівників цихпідрозділів. Нездатність зрозуміти мету своїх дій у процесі є одним знайсильніших демотивуючих факторів, що призводить до падіння оптимальностірішень керівника та його нездатності виконувати свої обов’язки. Цей моментпотребує вирішення у найближчому майбутньому, адже незлагодженість у діяхлінійних і функціональних підрозділів із рішеннями вищого керівництва не будесприяти досягненню цілей, які ставить організація перед собою.

Післяформулювання основних переваг та недоліків стратегічної вартісної орієнтації ПАТ«Райффайзен Банк Аваль», ми переходимо до аналізу вартості банку на конкретномуприкладі. Перед проведенням оцінки вартості комерційного банку необхіднонавести короткий опис позицій акцій банку на фондовому ринку України.

Основноюторгівельною площадкою в Україні є ПФТС – Перша Фондова Торгівельна Система.Річний обсяг капіталізації (середній торговий обіг) цієї фондової біржі складає44,13 млрд. долл. США, що дорівнює 90%торгів на фондових біржах України. У порівнянні із NYSE цей показник складе0,17% — річний обіг ПФТС буде досягнуто за півгодини. Однак, незважаючи натехнічну та економічну недосконалість, ПФТС є досить важливим елементом уфінансовій системі України, адже основним індикатором фондового рику України єсаме індекс ПФТС — інтегральний показник динаміки вартості акцій українськихкомпанії, цінні папери яких включені до кошику індексу.

ЩодоПАТ «Райффайзен Банк Аваль», то у free-floatкомпанії на фондовому ринку знаходяться 4,04%акцій компанії, початок публічного розміщення – березень 2007 року. Динамікуакцій можна вивчити, скориставшись малюнком 2.1.:

/>

Якбачимо, до серпня 2008 року акції досить добре котирувались на ринку: показникP/B у середньому складав 9,7. Новий виток зростання ціни акції можнаспостерігати, починаючи з травня 2009, у період пожвавлення фондового ринку.Станом на 9 квітня 2010 року акція ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» котирувалася наПФТС за ціною 0,4140 грн.

Дляоцінки вартості банку у подальшому необхідним буде використання конкретногозначення показника очікуваної дохідності банку. Найбільш доцільним методомрозрахунку очікуваної дохідності буде використання моделі CAPM. Згідно неї,дохідність власного капіталу для даних умов ринку може бути виражена наступнимвиразом:

/>

деkRF — ставка безризикової дохідності для ринку;

kS— очікувана ставка дохідності для власного капіталу;

kM— середня ринкова дохідність;

β— коефіцієнт, що відображає зв’язок дохідності ринку та власного капіталуконкретного банку.

Зазвичайу розвинених країнах є прийнятним для визначення безризикової дохідностіорієнтуватися на дохідність фінансових інструментів, що емітовані Урядомдержави або покриваються його гарантіями. Отже, тоді можемо прийняти kRF тотожноюрічній дохідності довгострокових ОВДЗ, що є у обігу в Україні. На даний моментдля 13-річних облігацій номінальна ставка дохідності складає 9,5% річних.

Длявизначення значення коефіцієнту β для банку необхідним буде знайтикоефіцієнт однофакторної лінійної регресії при факторній змінній, тобто:

/>

деkАі — ставка дохідності для активу А у і-тий період;

п— кількість спостережень (періодів спостереження) за дохідністю активу;

σ2А — дисперсія дохідності для активу А;

верхнєпідкреслення над позначенням — середня величина для змінної.

Удодатку В наведено вибірку для розрахунку коефіцієнту β та параметристатистичної значущості для коефіцієнту. Для ринку банківських послуг Українизначення коефіцієнту β буде дорівнювати 1,05, що вказує на деяку незначнупремію дохідності понад середню для ринку в цілому, що притаманна конкретно длявкладення у капітал ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Маючивсі необхідні дані, ми можемо розрахувати очікувану дохідність для капіталубанку на наступі періоди (при аналізі ми умовно приймаємо, що середнядохідність ринку у період 2010-2013 рр. буде дорівнювати дохідності станом на2007 рік, як відносно стабільний, із позитивним зростанням економіки, період,ROE у середньому по банківській системі тоді дорівнювало 13,52%; у подальшому попрогнозу дохідність буде знижуватись).

/>

Теперми можемо на базі прогнозованої фінансової звітності банку на період 2010-2017рік визначити результати діяльності банку, а саме: прибутковість банку нанаступні періоди, очікувані дивіденд та чистий грошовий потік. У додатку Гнаведено методику складення прогнозної фінансової звітності для комерційногобанку.

Утаблиці 2.1 наведений аналіз формування грошових потоків для акціонерів банку:


Таблиця2.1

Прогнознийплан прибутків та дивідендів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на 2010-2017 роки таоцінка вартості акцій та банку в цілому

/> /> /> /> /> 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 термінальний період Прибуток банку за рік, млн. грн. 551,52 627,87 916,20 932,73 1 149,36 1 237,99 1 318,63 1 400,52 /> Коефіцієнт виплат, млн. грн. 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,42 0,46 0,50 /> Сума дивідендів, млн. грн. 183,00 208,34 304,01 309,50 381,38 515,83 604,37 700,26 /> Вартість власного капіталу, % 13,70% 13,70% 13,70% 13,70% 12,51% 11,67% 10,84% 10,00% 10,00% Приведена вартість дивідендів, що будуть сплачені 160,95 161,16 206,83 185,19 202,83 247,50 259,68 273,52 25 979,64 Зростання прибутку на акцію 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,50% 6,00% 6,00% Чистий грошовий потік за період, млн. грн. -3 226,03 253,14 864,99 791,50 878,84 768,10 763,34 837,98 /> Вартість дивідендів у осяжному періоді, млн. грн. 1 697,65 /> /> /> /> /> /> /> /> Термінальна вартість банку, млн. грн. 9 225,16 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Вартість банку, млн. грн. 10 922,82 /> /> /> /> /> /> /> /> Вартість акції, грн. 0,38 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Наведемодеякі пояснення до таблиці 2.1.

Упродовж2010-2012 років очікувана дохідність буде рівною 13,70%; у подальшому у період2013-2016 років вона буде лінійно знижуватись до 10%, це пов’язано ізпрогнозованою стабілізацією банківського ринку України, та зниженням дохідностірину загалом, у термінальному періоді очікувана дохідність буде прийнятою за10%. Приведена вартість дивідендів знаходиться як приведена вартість їхвеличини згідно очікуваної дохідності, обраною як коефіцієнт дисконтування. Дляоцінки вартості банки як цілісного активу, необхідно використати наступнуформулу:

/>

деV — вартість активу;

п— кількість періодів для осяжного горизонту;

kS— очікувана дохідність для активу;

D — величина дивідендів,що будуть сплачені;

g —темпи зростання дивідендів та прибутків.

Післяусіх розрахунків ми бачимо, що внутрішня вартість банку ПАТ «Райффайзен БанкАваль» дорівнює 10922,82 млн. грн. У перерахунку на вартість звичайної акціїкомпанії це буде дорівнювати 0,38 грн. Станом на 09.04.2010р. акція банкукотирувалася на ПФТС за ціною 0,414 грн. за акцію. Отже, ми можемо побачити, щонаша оцінка близька до ринкової оцінки прогнозованих грошових потоків, що будутьформуватися банком і що будуть сплачені акціонерам у вигляді дивідендів.Зважаючи на деякі умовності нашого аналізу, все ж можна зробити висновок, щоринок дещо переоцінює акції банку: їх внутрішня вартість є меншою за ринковучерез недостатність очікуваних до сплати дивідендів та недостатні темпи їхросту. Однак, треба зауважити, що модель не включає до уваги багатонекількісних параметрів, що також формують уявлення рику про вартість того чиіншого активу.

2.3Пропозиції щодо стратегічного управління вартістю ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Упопередньому розділі було виявлено, що банк ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» маєдостатньо збалансований кредитно-інвестиційний портфель, яким він здатнийуправляти та змінювати відповідно до змін у своїх цілях та стратегіях.Діяльність банку добре сприймається ринком: це можна побачити у відновленніпозитивної динаміки росту курсу акцій, починаючи з початку 2010 року. Внутрішнята ринкова вартість банку є приблизно однаковими, хоча у деякій мірі акції ПАТ«Райффайзен Банк Аваль» є переоціненими ринком. У процесі входження іноземногоінвестора у банк у період 2006-2007 років всі стратегічні пріоритети, цілі тацінності банку було трансформовано із метою переорієнтації їх на однуфундаментальну мету – створення нової, максимальної вартості для акціонерів.Для реалізації цього були введені необхідні зміни у систему KPI та системумотивації менеджменту. Однак єдиним негативним моментом у системі вартісногоуправління банком є недостатня інтеграція принципів вартісного управління усистему мотивації менеджерів низових функціональних підрозділів тавідокремлених структурних підрозділів (ТБВ та Центрів розвитку напрямівбізнесу). Невизначеність для керівників згаданих ланок системи управління KPI,що визначають результативність їх діяльності, не сприяє формуванню новоївартості банку та його розвитку. Відсутність чіткого та зрозумілого орієнтиру,неможливість поглянути на проблеми та цілі банки у цілому знижує ефективністьроботи керівника та його підлеглих, тому ця проблема потребує вирішення.

Однимз методів, що допоможе вдосконалити систему управління банком, є розробкачіткої схеми зв’язку оперативних показників, які виступають одночасно плановимипоказниками (KPI)для лінійних керівників, із показниками, що показують рівень реалізаціїстратегії банку, такими, як ROE, ROIC чи RAROC. Останній показник єрентабельністю зваженого за ризиками капіталу банку.

Наведенаідея графічно зображена на малюнку 2.3. На ньому наведено адаптовану конкретнопід лінійного керівника низового рівня банку (начальник ТБВ) структуруформування нової вартості банку на прикладі дерева вартості банку. Деталізаціязображена у розрізі конкретизації двох показників, що формують вартість банку:доходів та витрат. Показник, що деталізується, виділено жирним.

Слідзауважити, що наведені показники не вичерпують загальний перелік, що може матименеджер. Оптимальна кількість показників, на які має орієнтуватись менеджер,не має перевищувати 12-14 одиниць, подальше збільшення їх кількості можепризвести до стресового для керівника стану через його перевантаженнявідповідальністю.

/>

Рис.2.3 — Дерево вартості для начальника відділення банку


Занаведеною схемою можна прослідити, як результати роботи менеджеру та йогокоманди, персоналу відділення, впливають на загальний результат банку. Кількістьнаданих позик по кожному банківському продукту формує валовий приріст кредитногопортфелю відділення, з урахуванням погашеної частини кредитів ми можемопрослідити загальний чистий приріст чи зменшення портфелю. За обсягами наданихпослуг, що формують комісійний дохід банку, та отриманими процентними доходамими можемо побачити формування показника «Дохід». Після формування доходу миможемо за подібною схемою прослідити формування витрат банку. Далі, післярозрахунку фінансового результату банку з урахуванням параметрів, що незалежать від начальника відділення, ми можемо побачити, яким стане показникROIC, тобто рентабельність інвестованого у банк капіталу.

Наведенийприклад наглядно показує, якою може бути система KPI для кожної з ланок системиуправління банком для того, щоб ця ланка мала прозорі та зрозумілі орієнтиридля ведення діяльності із урахування вартісної стратегії банку.


ВИСНОВКИ

Упроцесі реалізації курсового проекту були вирішені всі задачі, що стояли найого початку. Було виявлено наступне:

— ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є провіднимбанком України, що посідає друге місце на ринку банківських послуг за вартістюактивів, 7% системи; банк має мережеву структуру відділень, діє на усіхсегментах ринку банківських послуг;

— на даний момент банківська системаУкраїни знаходиться у стані очікування позитивних змін у динаміці економіки тапоступово нарощує обсяги коштів, необхідні для відновлення кредитування; доситьважливу роль на ринку відіграє Національний Банк України, який провадить рядрегулюючих заходів по посиленню стабільності системи;

— фінансове положення банку ПАТ«Райффайзен Банк Аваль» є достатньо стабільним незважаючи на дуже поганийфінансовий результат за 2009 рік: аналіз показав, що банк має додатній чистийгрошовий потік, відмінно виконує свої зобов’язання, від’ємний фінансовийрезультат має місце через консервативну політику банку при формуванні резервівпід можливі витрати за кредитними операціями;

— теорія вартісного управління заснованана тезі про те, що компанія може розвиватися та існувати упродовж довгогоперіоду часу у разі здатності її менеджменту створити за допомогою її ресурсівпозитивний чистий грошовий потік, який може бути сплачений акціонерам компанії;частка потоку, що реінвестується, також має бути досить значною, щоб компаніямогла ефективно функціонувати;

— основними засадами теорії вартісногоуправління є створення набору цільових нормативів та індикаторів дляменеджменту компанії, узгодження управлінських рішень із завданням створеннявартості, розробка програм матеріального та нематеріального стимулюванняперсоналу у процесі створення вартості, методика інтеграції принципіввартісного мислення у корпоративну культуру та цінності;

— на даний момент основним недолікомсистеми управління банком ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є складність системипоказників, що формують уявлення низового менеджменту банку про результати їхдіяльності та узгодження цих результатів із результатами діяльності банку вцілому; цей недолік погіршує загальну мотивацію персоналу через поступовувтрату керівниками відділень та відокремлених підрозділів їх ролі у загальнийрезультатах та розвитку банку;

— поточна вартість акції банку ПАТ«Райффайзен Банк Аваль» на ПФТС складає 0,414 грн. за штуку; у процесі аналізувнутрішньої вартості банку ми розрахували результат у 0,38 грн. за одну акцію,а отже, ринок досить точно оцінює вартість банку; сукупна вартість банкускладає 10922,82 млн. грн.;

— основною рекомендацією для удосконаленнясистеми управління банком є створення нової системи показників-індикаторів дляменеджменту системи відділень банку та їх грамотної презентації, що дозволитьуявити, як результат одного відділення відображається на результатах банку вцілому.


Перелікзносок

1.Бригхем Ю., Гаспенскі Л. Фінансовий менеджмент. Повний курс, у 2-х томах. —СПб, Економічна школа, 1997. – 1058 с.

2.Савчук В.П. Фінансовий менеджмент підприємств: прикладні питання з аналізомділових ситуацій. — К.: Видавничий дім «Максимум», 2001. – 600с.

3. ГерасимовичА.М., Алексеєнко М.Д., Парасій-Вергуненко І.М.; Аналіз банківської діяльності.— К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.

4.Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Вартість компаній: оцінка та управління. —М.: ЗАТ «Оліімп-Бізнес», 2005. — 576с.

5.Дамодаран Асват. Інвестиційна оцінка. Інструменти та техніка оцінки будь-якогоактиву. — М.: Альпіна Бізнес Букс, 2004. — 1342 с.

6.Лобанов А.А., Чугунов А.В. Енциклопедія фінансового ризик-менеджменту. — М.:Альпина Паблишер, 2003. — 786 с.

7.Квартальна фінансова звітність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за І, ІІ, ІІІ та ІVквартали 2009 року.

8.Аудиторські висновки за результатами аудиту ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за2004-2009 роки.

9.Мескон М, Альберт М, Хедоури Ф. Основи менеджменту. — М. 1997 -704с.

10.Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодуванняможливих втрат за кредитними операціями банків № 279, НБУ.

11.Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні № 368, НБУ.


ДодатокА

ТаблицяА.1

Консолідованафінансова звітність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009 рік

Активи /> /> /> /> /> 01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010 Грошові кошти та їх еквіваленти 3751775 3267925 3279426 2775734 6490901 Торгові цінні папери 141967 130181 301959 521395 421717 Заборгованість кредитних установ 1540769 361456 213622 6638515 581456 Кредити та заборгованість клієнтів 51415996 48790245 44704257 42696649 39127232 Інвестиційні цінні папери:  - за справедливою вартістю 44833 44833 44833 44833 45023  - наявні на продаж 862962 905776 1291181 1528535 1069232  - утримувані до погашення 406668 157799 1635823 1231469 1855488 Основні засоби та нематеріальні активи 3119383 3143733 3132416 3183777 2973000 Інші активи 4140894 3005538 2619088 1615581 1483953 Загальна сума резервів під знецінення активів -4001806 -5100053 -6453027 -8277481 -9674553 Усього активів 65425247 59807488 57222603 60236489 54048003 Зобов'язання /> /> /> /> /> /> 01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010 Зобов'язання перед банками 22413403 787275 19749333 22493622 16332907 Заборгованість перед клієнтами:  - на вимогу 8595044 8562533 10536109 12285538 12148768  - строкова 18287177 17031238 15953837 15654773 15518905 Емітовані цінні папери 721978 462651 397869 362473 190100 Поточні зобов'язання с податку на прибуток 60261 608 631 631 703 Відстрочені зобов'язання з податку на прибуток 365471 365346 365323 365323 302877 Субординований борг 1112231 1132287 1970381 1174723 2374696 Резерви 56989 58318 62513 55675 56832 Інші зобов'язання 6372750 24297333 1732067 1886454 1809280 Усього зобов'язань 57985304 52697589 50768063 54279212 48735068 Власний капітал /> /> /> /> />

 

/> 01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010

 

Статутний капітал 2419935 2419935 2419935 2419935 2419935

 

Додатковий сплачений капітал 2683602 2683602 2683602 2683602 2683602

 

Резерви 1771493 1810413 2402435 2405621 2194695

 

Нерозподілений прибуток 564913 195949 -1051431 -1551881 -1985298

 

Всього капіталу 7439943 7109899 6454541 5957277 5312934

 

 

Зобов'язання та капітал 65425247 59807488 57222604 60236489 54048002

 

Звіт про фінансові результати /> /> /> /> />

 

/> За 2008 рік 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010

 

Процентні доходи 7863112 1985175 3956993 5905758 7863111

 

Кредити клієнтам 7548587,52 1905768 3798713,28 5669527,68 7548586,56

 

Заборгованість кредитних установ 78709,75112 19871,60175 39609,49993 59116,63758 78709,74111

 

Інвестиційні цінні папери 169843,2192 42879,78 85471,0488 127564,3728 169843,1976

 

Інше 65971,50968 16655,61825 33199,17127 49549,30962 65971,50129

 

 

Процентні витрати 3575315 920661 1822925 2705151 3575315

 

Заборгованість перед клієнтами 1880683,621 484285,1786 958893,1856 1422960,824 1880683,621

 

Заборгованість перед кредитними установами 1545608,675 398001,7503 788050,4775 1169436,777 1545608,675

 

Субординований борг 56214,67775 14475,5529 28661,84978 42533,08917 56214,67775

 

Заборгованість перед НБУ 92808,02677 23898,51824 47319,48715 70220,30966 92808,02677

 

 

Чисті процентні доходи 4287797 1064514 2134068 3200607 4287796

 

Резерв під зменшення вартості кредитів 5497025 1094064 2518279 4002336 5497025

 

Чисті процентні доходи після резерву під зменшення корисності кредитів -1209228 -29550 -384211 -801729 -1209229

 

Комісійні доходи 1356697 284380 595475 1000827 1356697

 

Комісійні витрати 192819 53976 93577 138424 192819

 

Чисті комісійні доходи 1163878 230404 501898 862403 1163878

 

Чистий прибуток/збиток від операцій з іноземними валютами -22459 102034 98963 -10062 -22458

 

Чистий прибуток від операцій з торговими цінними паперами 38999 592 16994 35287 38999

 

Переоцінка фінансових інструментів 11901 4985 11605 11576 11901

 

Інше 49702 9773 7819 34402 49703

 

Непроцентні доходи 78143 117384 135381 71203 78145

 

Витрати на персонал 1393823,48 358377,929 697794,6395 1030693,643 1393823,48

 

Знос та амортизація 226058,6576 58123,88348 113172,5227 167164,0812 226058,6576

 

Інші адміністративні та операційні витрати 1047842,549 269419,7995 524585,0167 774850,3805 1047842,549

 

Інше 4995,31368 1284,388014 2500,821057 3693,895338 4995,31368

 

Непроцентні витрати 2672720 687206 1338053 1976402 2672720

 

Прибуток до оподаткування -2639927 -368968 -1084985 -1844525 -2639926

 

Податок на прибуток 622338 259088 622338

 

Прибуток за рік -2017589 -368968 -1084985 -1585437 -2017588

 


ДодатокБ

ТаблиціБ.1

Рекомендованіформули розрахунку показників фінансової стійкості

Показник Рекомендована методика розрахунку /> /> /> Основний власний капітал Статутний капітал+додатково сплачений капітал+нерозподілений прибуток — поточні збитки-інвестиції у асоційовані та дочірні підприємства — нематеріальні активі за відрахуванням резервів на переоцінку /> Розмір регулятивного капіталу (норматив — не менше 5 млн. євро) Основний власний капітал + (поточний прибуток+резерви переоцінки активів+субординований борг (не більше 50% ОВК)) (але не більше 100% ОВК) /> Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та залучених коштів (норматив — не менше 5%) Основний власний капітал/Кошти клієнтів+Кошти банків+Ємітовані цінні папери /> Коефіцієнт співвідношення власного регулятивного капіталу банку та сукупних активів з урахуванням створених резервів (норматив — не менше 7%) Регулятивний капітал/(Активи-резерві від можливі втрати) /> Коефіцієнт захищеності власного капіталу банку від інфляції Основні засоби та нематеріальні активи/Регулятивний капітал /> /> /> /> Мультиплікатор власного капіталу (норматив -7-10) Активи/Власний капітал /> Співвідношення зобов'язань та капіталу банку (фінансовий важіль) Зобов’язання/Власний капітал /> Середня вартість залучених коштів, % Процентні витрати/Залишок за залученими коштами /> Співвідношення дохідних активів та платних пасивів банку, % Дохідні активи/Платні пасиви /> Миттєвої ліквідності (норматив — не менше 20%) Грошові кошти та еквіваленти/Зобов’язання на вимогу /> Середня дохідність кредитних операцій, % Дохід за кредитними операціями/Залишок за кредитами /> Середній спред, % Середня дохідність активів — середня вартість залучених коштів /> ROE, % Чистий прибуток/Основний власний капітал /> ROA, % Чистий прибуток/Активи /> Процентна маржа, % (Процентні доходи-процентні витрати)/Активи /> Точка беззбитковості (Непроцентні витрати-Непроцентні доходи)/(Активи-Недохідні активи) />

ДодатокВ

Розрахуноккоефіцієнту β для ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

ТаблицяВ.1

Вибіркадля ROEринку в цілому та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

/> ROE для банківського ринку України (х) ROE для ПАО «Райффайзен Банк Аваль» (у) 2001 7,5 0,5634 2002 7,97 0,7285 2003 7,61 1,2908 2004 8,43 1,4002 2005 10,39 1,1024 2006 13,52 10,6977 2007 12,67 12,3942 2008 8,51 7,1429 2009 -32,52 -37,971

Дляцих вибірок коефіцієнт кореляції дорівнює 0,9793, критичне значення коефіцієнтудля вибірки із 9 спостереженнями для α=0,01 дорівнює 0,7977, отже,коефіцієнт є статистично значущим.

Використавшиформулу 7 із розділу 2.2., отримаємо значення для коефіцієнту β у 1,05.Для даного рівняння регресії критерій Фішера дорівнює 164,20, для рівнязначущості α=0,05 критичне значення коефіцієнта дорівнює 5,59, а отже,критерій є значущим.

Нижченаводиться графік із кореляційним полем для вибірки:


/>


ДодатокГ

Прогнознафінансова звітність для ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Дляскладання прогнозної фінансової звітності банку, необхідної для розрахункувартості його як активу, були використані наступні передумови:

— найбільш оптимальним з позиції витрат напошук інформації для прогнозування було обрано метод пропорційної залежностіпоказників звітності від базового параметра; для комерційного банку такимпараметром є власний капітал — від його розміру залежить оптимальний обсягкредитування, який може надати для економіки банк, від обсягів кредитування усвою чергу залежить структура доходів банку; структура витрат банку та йогозобов’язань також сильно залежать від запланованих обсягів кредитів клієнтам,адже зобов’язання банку є основним ресурсом для нарощування кредитування;

— коефіцієнти, за допомогою якихрозраховується значення статей звітності, у деяких випадках замінено нарівняння регресії; факторними змінними є переважно значення величини власногокапіталу банку, суми його активів чи зобов’язань; розрахунок коефіцієнтівприведення заснований на знаходженні середніх величин для відповідних відношеньза період 2006-2009 роки у поквартальному вимірі, цей прийом є прийнятним тапередбачає збереження у подальшому майбутньому подібної структури активів тазобов’язань банку

— величина субординованого богузалишається незміною упродовж усього прогнозного періоду.

Нижченаведено прогнозні баланс та звіт про фінансові результати банку:

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу