Реферат: Страхування в Україні

План

Вступ

1. Теоретичні аспектистрахування в Україні

2. Аналіз страховогобізнесу в Україні

3. Вирішення проблем страхового бізнесу України

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

Страхування — цедвосторонні економічні відносини, які полягають у тому, що страхувальник,сплачуючи грошовий внесок, забезпечує собі (чи третій особі) у разі настанняподії, обумовленої договором або законом, суму виплати з боку страховика, якийутримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює таефективно розміщує резерви, вживає превентивні заходи, спрямовані на зменшенняризику, а при потребі перестраховує частину своєї відповідальності.

Мета страхування— захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб.

В Україніформується власна модель ринкової економіки, що враховує ту ситуацію, в якійопинилася держава на момент визнання її політично незалежною. Звідсизакономірна поява особливостей розбудови й окремих сегментів ринковоїінфраструктури. Великої перебудови поряд з державними фінансами, банківськоюсправою зазнало страхування. Воно стало налаштовуватися на потреби захиступідприємницької діяльності та вирішення соціальних проблем, тобто наближатисьдо ролі, яку виконує страхування у країнах ринкової орієнтації.

Сьогодністрахування виконує дуже важливі функції для економіки, головні з яких, на моюдумку, регулююча та функція перерозподілу коштів між галузями економіки знадлишком капіталу в галузі з його нестачею.

Саме томуактуальність даної теми є дуже важливою, тим більше, що страховий бізнесУкраїни, хоч і досяг значних результатів, та все ж знаходиться на стадіїрозвитку.

Отже, дослідженнястрахового ринку дасть змогу віднайти та проаналізувати тенденції йогорозвитку. Знайти позитивні та негативні аспекти, зробити прогнози на майбутнєта розробити стратегію та тактику його розвитку.


1. Теоретичніаспекти страхування в Україні

Офіційнетлумачення цього терміна в Україні наведено в Законі «Про страхування»:«Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майновихінтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страховихвипадків), визначених договором страхування або чинним законодавством зарахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичнимиособами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів відрозміщення коштів цих фондів».

У Законізафіксовано головні елементи, що формують поняття страхування. Це, насамперед,мета страхування — захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб.Наголошується, що захист забезпечується на випадок конкретних подій, перелікяких зафіксовано в чинному законодавстві або страхових договорах.

Страхуваннявиконує такі функції: ризиковану, створення і використання страхових резервів(фондів), заощадження коштів, превентивну.

Страхування ґрунтуєтьсяна певних специфічних принципах. До них, насамперед, належать: конкурентність; страховийризик; страховий інтерес; максимальна сумлінність; відшкодування в межахреально завданих збитків; франшиза; суброгація; контрибуція; співстрахування іперестрахування; диверсифікація.

В Україніформується власна модель ринкової економіки, що враховує ту ситуацію, в якійопинилася держава на момент визнання її політично незалежною. Звідсизакономірна поява особливостей розбудови й окремих сегментів ринкової інфраструктури.Великої перебудови поряд з державними фінансами, банківською справою зазналострахування. Воно стало налаштовуватися на потреби захисту підприємницькоїдіяльності та вирішення соціальних проблем, тобто наближатись до ролі, якувиконує страхування у країнах ринкової орієнтації.

У чому ж полягаєроль страхування в ринковій економіці? Розглянемо головні напрямки проявупозитивного впливу страхування.

Страхування надаєвпевненості в розвитку бізнесу. В умовах формування приватної власності не можнацентралізовано в наказовому порядку керувати розміщенням фінансових ресурсів.Таке керування — справа окремого власника, причому діє він згідно зі своїмиінтересами, що постійно коригуються ситуацією на ринках товарів, ціннихпаперів, кредитів. Жодний власник не інвестує свого капіталу в розвитоквиробництва тих чи інших товарів або у сферу послуг, не врахувавши можливогоризику втрати авансованих ресурсів.

Завдяки переданнюза окрему порівняно невелику плату відповідальності за наслідки ризикованихподій страховим організаціям інвестор упевнений, що в разі пожежі, стихійноголиха або іншого страхового випадку завдані збитки будуть відшкодовані.

Страхування нелише забезпечує відшкодування фактичних збитків, зумовлених певною подією.Наявність відповідної страхової угоди дає змогу впевненіше користуватисякредитом, щоб спорудити чи придбати необхідні засоби виробництва, поповнититоварну масу у торговельній мережі тощо.

Часто страхуваннясприяє появі й упровадженню нової техніки та технологій, наукових розробок. Особливовелику роль може відігравати страхування в аграрному секторі. Тут надзвичайнобагато ризиків, зумовлених природними факторами, що призводять до великихвтрат. Нині страховий захист сільськогосподарських підприємств, а такожфермерських господарств перебуває на дуже низькому рівні.

Перспективним єякомога ширше застосування зарубіжного досвіду страхування втрат відпереривання виробництва на час, потрібний для відновлення зруйнованих абопошкоджених страховими випадками об’єктів.

Страхування прямо стосується розвитку міжнародногобізнесу. Україна — держава в центрі Європи. Тут перетинаються транспортніартерії, що сполучають Схід і Захід. Зростає товарообмін інших країн з нашоюдержавою, збільшуються транзитні вантажопотоки. Страхування вантажів, туристів,транспортних засобів, інвестиційних проектів є необхідним компонентом формуваннянормальних міжнародних відносин.

Отже, страхуваннямайнових ризиків так само, як і розширення страхування відповідальності,спрямовані на підтримку розвитку комерційної діяльності. Від її стану залежитьзадоволення потреб споживачів матеріальних благ, наповнення дохідної частини бюджету.

Страхування даєзмогу оптимізувати ресурси, спрямовуванні на організацію економічної безпеки.Серед багатьох форм страхового захисту страхуванню належить особлива роль. Вонодає змогу досягти раціональної структури коштів, що спрямовуються назапобігання (або оперативне усунення) наслідкам стихії чи іншим чинникам, якіперешкоджають діяльності тієї чи іншої особи.

Страхування, маючивеликі можливості маневрування резервами, є важливою ланкою формування всієїсистеми економічної безпеки. Така роль стає реальною тільки за належного рівнярозвитку страхової справи.

Можливостістрахування зростають із розширенням кола страхувальників, а це, у свою чергу,підвищує фінансовий потенціал страховиків. напосилення саме цих тенденцій слід очікувати в найближчій перспективі.

Чим вищийкоефіцієнт освоєння страхового поля та чим більша концентрація страховихфондів, тим більші можливості для зниження ціни страхування.

Страхуваннязабезпечує раціональне формування й використання коштів, призначених дляздійснення соціальних програм. Світовий досвід довів доцільність нагромадженняі використання коштів на соціальні програми страховим методом. Сформовані цимметодом ресурси застосовуються як доповнення до державних ресурсів,спрямовуваних на фінансування освіти, охорони здоров’я, пенсійне забезпеченнята деякі інші соціальні заходи.

Створення завдякистрахуванню можливостей нагромадити кошти для виплати майбутніх пенсій,придбання житла, оплати витрат на навчання у вищому навчальному закладі сприяєтому, щоб кожний громадянин реалізував свої можливості і задовольнив потреби. Утакому разі зменшується навантаження на державний бюджет, а контроль за раціональнимвикористанням коштів переноситься безпосередньо на споживача соціальних послугі виплат.

Останнім часом в Україні йде підготовча робота допроведення реформи соціального страхування. З деяких питань (страхування навипадок безробіття, страхування працівників від нещасних випадків таризикованої професійної діяльності) уже прийняті відповідні законодавчі акти йрозпочалася організація спеціальних фондів. У стадії завершення знаходятьсяумови проведення пенсійної реформи.

У страхуванністворюються значні резерви грошових ресурсів, які стають джерелом зростанняінвестицій в економіку. Грошові резерви тим відрізняються від натуральних, щовони навіть і тоді, коли тимчасово виходять із обігу коштів конкретного підприємства-власника,не перестають «працювати» на нього та економіку країни в цілому.

Ресурси, якітимчасово вивільняються на одних підприємствах, через кредитну систему, ринокцінних паперів, інвестиційні товариства переходять у користування іншихсуб’єктів господарювання. Останні, у свою чергу, сплачують власникам залученихресурсів відсотки — дивіденди.

Страховікомпанії, отримуючи прибуток від інвестиційної діяльності, дістають змогузнижувати тарифи на страхові послуги, збільшувати власні резерви, здійснювативідрахування до бюджету, стимулювати персонал, збільшувати дивіденди своїх акціонерів.

акумульованіу страхових компаніях ресурси через систему інвестування сприяють розширеннювиробництва або прискоренню виконання інших програм. Це вигіднострахувальникам, страховим компаніям, банкам та іншим підприємницьким структурамі державі в цілому.

Отже, страхування має величезні можливості сприятиекономічному й соціальному розвитку країни, задовольняти інтереси щодо захистумайна та доходів як юридичних, так і фізичних осіб.

2. Аналіз страхового бізнесу в Україні

Страховий бізнес,безумовно, дуже перспективний та прибутковий вид діяльності. Страхуваннявідповідає як загальноекономічним так і соціальним потребам економічногорозвитку держави, є невід’ємною частиною сучасного українського ринку капіталу.Перспективність страхового ринку України обумовлюється такими чинниками, як:існування вільних коштів у населення, високий попит на надійні засобиінвестування, ненасиченість ринку альтернативними послугами, незакінчений перерозподілсил страхового ринку України та відсутність державних програм достатньогопенсійного забезпечення.

Незважаючи на всінедоліки та труднощі у становленні ринкових відносин в Україні, за останнішість років страховий ринок зазнав значного розвитку та реструктуризації — відхаотичного нагромадження фінансових пірамід до структурованого та певним чиномсформованого ринкового середовища.


/>

Графікстрахових премій та виплат

І зараз страховийринок України продовжує динамічно розвиватися. В цьому — програма розвиткустрахового ринку України, затверджена Постановою KM України від 2.02.2001 р. №98, своєчасна.

На кінець року СК/ (СК «life») Страхові брокери 2003 357/ (30) 80 2004 387/ (45) 78 2005 398/ (50) 69 2006 411/ (55) 67 2007 446/ (65) 65 2008 469/ (73) 57

Кількість СК тастрахових брокерів на ринку 2003-2008рр.

Група лідерівринку. Серед лідерів за рівнем стійкості опинилися великі компанії з хорошим рівнемзовнішньої підтримки. Як і минулого року, рейтинг стійкості очолила НАСК «Оранта»,що зібрала в 2008 році рекордний обсяг премій у розмірі понад 1 млрд. грн. Покищо не відомо, чи вдасться компанії повторити рекорд минулого року в 2009 р.,але, як бачимо, лідерство за обсягами бізнесу їй забезпечене. За підсумкамипершого півріччя НАСК «Оранта» зібрала майже 375 млн. грн. валовихпремій, залишаючись, як і раніше, абсолютним рекордсменом серед компаній, якібрали участь у рейтингу. Агентство відзначає, що, попри загальний спад угалузі, Оранта успішно утримує свою ринкову позицію та нарощує частку ринку.

Також до групинайстійкіших компаній увійшли: Generali Garant, QBE Україна, ЛЕММА, AllianzУкраїна, PZU Україна, СК «НОВА», АХА Україна, Міська страховакомпанія, АХА Страхування, АСКА, Українська акціонерна страхова компанія, VSKInsurance Group, Універсальна, Страхова Група «ТАС», НАСТА, Кримська страховакомпанія, СК «БУСІН» та інші.

/>

Структура валовихстрахових премій 2008р.

Сумарнінадходження 216 компаній із 469 які на кінець 2008 року діяли на ринкустановили 97,8% (або 23,5 млрд.грн.) від загальних по ринку.

Решта компаній (253)отримували порівняно незначні надходження — сумарно 0,5 мрд.грн., або 2,2% відзагальних премій по ринку.

За бездіяльністьна ринку Держфінпослуг анулювала ліцензій в 2008 році 7 СК (19 ліцензій), в2009 2 СК (8 ліцензій)


/>

Страховівиплати/відшкодування

/>

Структуравалових страхових виплат

Активи і капітал 2006 р. 2007 р. 2008 р. Темпи приросту 2007/2006 2008/2007 Загальні активи страховиків 23 995,0 32 213,0 41 930,5 34,2% 30,2% Активи, визначені ст. 31 Закону України „Про страхування" 17 488,2 19 330,3 23 904,9 10,5% 23,7% Власний капітал 17 488,9 21 070,6 26 518,4 20,5% 25,9% Обсяг сплачених статутних фондів 8 391,2 10 633,6 13 206,4 26,7% 24,2%

Активистраховиків

Тим часом подальшестановлення національного страхового ринку стримується цілою низкою об’єктивнихмакроекономічних та суб’єктивних соціальних факторів, а саме.

Об’єктивніфактори:

— існуючазаконодавча та нормативно-правова бази не встигають за розвитком реальних ринковихвідносин на страховому ринку (виплата страхових відшкодувань не зменшує рівеньоподаткування. Зрозуміло, що це не стимулює страховиків до виплативідшкодувань);

— неврегульованість механізмів захисту вітчизняного страхового ринку відекспансії потужних іноземних страховиків;

— деформованийплатоспроможний попит. Хоча у 1999 р. припинилось падіння обсягів надходженнястрахових платежів, що розпочалося ще у 1997 p., але на сьогодніплатоспроможний попит на страхові послуги в Україні складає тільки 700—800 млн.грн., що можна порівняти зі страховим ринком такої країни, як Латвія де працюєлише 20 страхових компаній. Через відсутність ефективних державних заходівстимулювання попиту на страховому ринку маємо деформовану структуруплатоспроможного попиту;

— постійнезниження надходжень від страхування життя та довгострокового накопичувальногострахування (відсутність дозволу підприємствам відносити платежі по страхуваннюспівробітників на валові затрати), різке падіння страхових платежів одночасно звисоким рівнем виплат. Брутто-норма збитковості за останні чотири роки постійноперевищує 10%. Тому лише дев’ять вітчизняних страхових компаній цілеспрямованозаймаються страхуванням життя.

Суб’єктивніфактори:

— недовіранаселення до страхових компаній;

— незмінністьпринципів роботи директорів вітчизняних підприємств, до яких не входилообов’язкове страхування працівників, відповідальності та майна;

— відсутністьвідповідної страхової культури населення;

— погіршеннядемографічної ситуації;

— недостатністькваліфікованих страхових кадрів, спроможних розробити та реалізуватимаркетингову стратегію компанії.


3. Вирішення проблем страхового бізнесу України

Перш ніж вноситипропозиції щодо вирішення проблем страхового ринку України, хочу згадати протакий чинник як Світова економічна криза.

Вплив світовоїфінансової кризи на економіку України:

ü  від’ємне сальдо торгівельногобалансу -$18,5млрд. (2008 р.) (проти «мінус» $11,3 млрд. у 2007р.).

ü   валовий зовнішній борг — $103,2 млрд. з них борги:

$39,4 млрд. банків; $14,6 млрд.державного управління; $44,5 млрд. інших секторів економіки; $4,7 млрд. траншкредиту МВФ. (у 2007 ВЗБ — $182,2 млрд.),

ü   курс гривні до долара США за 2008 р. знизився на 52,5%

Девальваціягривні значно позначилась на страховому ринку шляхом: зростання збитковості,скороченням «класичного страхування», різким зниженнямплатоспроможності СК.

Відповідно,зросла кількість ризиків у 2009:

• «падіння»фондового ринку;

• збільшенняризиків, пов’язаних з інвестуванням активів фінансових установ, та неповерненнянаданих позик (кредитів);

• недовіранаселення до фінансових установ, в тому числі з причин затягування або відмовивиконання фінансовою установою своїх зобов‘язань за укладеними договорами;

• валютно-курсованестабільність;

• ризиквідсутності взаємодії між банками та небанківськими фінансовими установами щодозабезпечення доступу останніх до коштів розміщених на депозитних рахунках;

• збереженнянегативних інфляційних очікувань населення;

• небезпекаподальшої тінізації економіки;

• переоцінкавартості інвестиційних активів через валютний, кредитний та інші ризики можепризвести до зменшення обсягів чистих активів фінансових установ та, якнаслідок, може критично вплинути на здатність виконання установою своїхзобов‘язань.

За результатами2008 року:

ü  3компанії були неплатоспроможними (фактичний запас платоспроможності був меншимза нормативний).

ü  Гарантійний фонд сформовали 441 СК (назаг.суму 13,2 млрд.грн.), з них у 43 компаній він був меншим 5 тисяч гривень.

ü  Вільнірезерви, які мають бути сформовані страховими компаніями зметою забезпечення платоспроможності сформували тільки 81 СК (на заг.суму 2,8млрд.грн.)

Взагалі, розвитокстрахового ринку в Україні потребує вирішення необхідних засад вдосконаленнядержавної політики в галузі страхування, а саме:

— подальшийрозвиток законодавчої і нормативної баз;

— створенняспілок страховиків з найважливіших проблем страхування;

— подальшоїінтеграції України в міжнародні структури, що визначають міжнароднуполітику вгалузі страхування;

— створенніоптимальної структури співвідношення між обов’язковим і добровільнимстрахуванням;

— залученнямстрахового ринку до вирішення найважливіших питань соціального страхування;

— створеннікомплексної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікаціїкадрів;

— посиленнямвпливу держави на проведення інвестиційної політики з боку страховиків.

Сьогодні державане в змозі вирішувати такі важливі соціальні питання як медичне обслуговування,виплата пенсій, надання допомоги по безробіттю, відшкодування витрат потравматизму на виробництві і т. ін. лише за рахунок державного бюджету. Отже,потрібно залучати кошти підприємств, роботодавців, працівників. Якщо такезалучення здійснювати прямо, то це фактично означатиме введення нових видівподатків. Крім того, кошти, які залучаються, мають деякий час розмішуватисятак, щоб приносити додатковий прибуток. Це може виконати тільки страховийринок, як це робиться в розвинутих країнах. Але для цього вкрай необхіднозаконодавчо визначити місце, що має посідати страховий ринок у соціальнихпрограмах, і прийняти необхідні рішення щодо його входження в ці програми. Цедуже актуально для страхового ринку взагалі, тому що на сьогодні страховики вУкраїні не можуть здійснювати свою найважливішу функцію — інвестуваннятимчасово вільних грошових ресурсів в економіку України, що дає страховикам вусьому світі колосальні повернені грошові кошти, а суспільству — нові робочімісця.

Держфінпослуг розробилаантикризовий план, ключовими аспектами якого стали:

· Доступ СКдо коштів резервів, розміщених на депозитах банків («директива» НБУ)

· Консультаціїз НБУ щодо можливості рекапіталізації небанківських фінустанов

· Удосконаленнямеханізму тимчасових адміністрацій

· Зняттяжорстких обмежень у частині вимог щодо рівня кредитного рейтингу дляінвестування активів СК та НПФ

· Створенняможливості компенсації втрат громадян внаслідок неплатоспроможностінебанківських фін.установ

· (законопроекти№ 2256 з питань кредитної кооперації, № 3265 створення фонду гарантуваннячленів кредитних спілок)

· Разом ізНБУ:

·  Опрацюванняможливостей створення Фонду гарантій страхових виплат за рахунок коштівстрахових резервів страхових компаній на рахунку НБУ

·  проведеннявалютних аукціонів (для потреб страхувальників СК «life»

· Прийняттястратегічних документів

·  Стратегіїрозвитку фінансового сектору України на період до 2015 року

·  Концепціїзахисту прав споживачів фінансових послуг а також заходів до неї

А також ряд зміндо нормативних документів, а саме до ЗУ «Про страхування»


Висновки

Сьогодні державане в змозі вирішувати такі важливі соціальні питання як медичне обслуговування,виплата пенсій, надання допомоги по безробіттю, відшкодування витрат потравматизму на виробництві і т. ін. лише за рахунок державного бюджету. Отже,потрібно залучати кошти підприємств, роботодавців, працівників. Якщо такезалучення здійснювати прямо, то це фактично означатиме введення нових видівподатків. Крім того, кошти, які залучаються, мають деякий час розмішуватисятак, щоб приносити додатковий прибуток. Це може виконати тільки страховийринок, як це робиться в розвинутих країнах. Але для цього вкрай необхіднозаконодавчо визначити місце, що має посідати страховий ринок у соціальнихпрограмах, і прийняти необхідні рішення щодо його входження в ці програми. Цедуже актуально для страхового ринку взагалі, тому що на сьогодні страховики вУкраїні не можуть здійснювати свою найважливішу функцію — інвестуваннятимчасово вільних грошових ресурсів в економіку України, що дає страховикам вусьому світі колосальні повернені грошові кошти, а суспільству — нові робочімісця.

Потребуєневідкладного впорядкування і база у галузі обліку, статистичної ібухгалтерської звітності, аудиту страховиків. Не вирішене повністю як саме всистемі обліку слід ураховувати передачу ризиків або резерви майбутніх виплатпісля вирішення спірних питань тощо. Необхідна комплексна система фінансовихпоказників та їх розшифрувань для страхової компанії (окремі форми звітностідля податкових і стратистичних органів, органів страхового нагляду, а такожпреси і страхувальників).

Але взагалістраховий бізнес в Україні є дуже перспективним, про що свідчать статистичніпоказники ринку на тенденція росту.


Список використаних джерел

1. ЗаконУкраїни «Про Страхування»

2. Постановакабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001 — 2004 роки»

3. Страхування:Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге,перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.

4. «Фактори які стримують розвитокстрахового ринку в Україні», рубрика «Страхові послуги» — spektr.lviv.ua/?p=16

5. Статистичнаінформація з сайту Державної комісії з регулювання ринків фінансових послугУкраїни — www.dfp.gov.ua

6. «Підсумкидіяльності страхового ринку за 2008 рік» — звіт Голови Державної комісії зрегулювання ринків фінансових послуг України В.Суслова — Всеукраїнська нарадаорганів державної влади та страхового бізнесу України, 14 квітня 2009р.

7. «Чи стійкі страхові компанії?»,16 вересня 2009Автор: Олена Соловей Джерело: РА «Експерт-Рейтинг»

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу