Реферат: Банківська система України

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТАТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1.1. Загальна характеристикабанківської системи УКРАЇНИ

1.2. Формування ресурсівбанківської системи

1.3. Розміщення ресурсів банківУкраїни

1.4. Фінансові результатидіяльності банківської системи

РОЗДІЛ 2. ОФОРМЛЕННЯОСНОВНИХ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

2.1. Розрахунково-касовіоперації

2.2. Депозитні такредитні операції

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Враховуючитрансформацію української економіки та її бурхливий рух в напрямку будівництваринкової економіки ефективна, дієва банківська система є запорукою успіху тафундаментом монетарної стабільності країни. Оскільки банківські установи єефективним інструментом регулювання економічної активності в умовах вільногоринку, побудова незалежної та високопрофесійної банківської системи є запорукоюуспішного економічного розвитку країни. Банківські установи не лише акумулюютьвільні економічні ресурси. Але і створюють умови для їх найбільш ефективноговикористання. Враховуючи високі темпи зростання споживчого кредитування вУкраїні банки стають посередником між магазинами та безпосередніми покупцями.Також через банківську систему проходять грошові розрахунки і платежігосподарюючих суб’єктів та населення у цілому. Сучасною тенденцією розвиткубанківського сектору є поступове злиття банківського та промислового капіталу,що створює передумови для організації безперервного процесу виробництва,особливо в умовах спаду темпів росту виробництва промислових товарів в Українів 1990-х роках.

Українськийбанківський сектор протягом останніх років розвивається досить динамічно іпревалює у фінансовому середовищі. Незважаючи на кризові події кінця 2004 року,а також уповільнення еко­номічних процесів в Україні, у 2006 роціспостерігалися позитивні тенденції в розвитку банківського сектору. Зарезультатами цього року в банківській сис­темі зафіксовані найвищі темпиприросту показників діяльності за останніх п'ять років. Високі темпи приростубанківського кредитування і поліпшення його якісних характеристик сприялиотриманню найбільшого за обсягом при­бутку за всі роки функціонуваннявітчизняної банківської системи та досяг­нення найвищого рівня рентабельностіактивів.

Поточнийстан економіки та банківської справи дає змогу позитивно оцінити перспективирозвитку, зростання ролі та вкладу банківського сектору в економіку країни. Національнийбанк України, уся банківська система про­тягом 2006 року вирішували завдання,пов'язані із забезпеченням виконання найважливіших напрямівсоціально-економічного розвитку країни, основних засад грошово-кредитноїполітики на 2006 рік.

Метою проходження навчальної практики є вивчення загальноїструктури, стану та основних тенденцій розвитку сучасної банківської системиУкраїни, організаційної структури та функцій Національного банку України йособливостей функціонування Ощадного банку, а також ознайомлення з механізмомздійснення й документальним оформленням окремих банківських операцій та зорганізацією роботи працівників банківських установ.

Досягнення мети навчальної практики передбачає вирішеннянаступних завдань:

1.  розробка загальної характеристики банківської системи;

2.  аналіз процесу формування ресурсів банківської системи;

3.  здійснення аналізу фінансових результатів діяльності банківУкраїни за період 2004-2006 рр.;

4.  зібрати документи, якими оформлюються депозитні,розрахунково-касові, та кредитні операції банку.

Основними завданнями навчальної практики є :

1. здійснитипорівняльний аналіз тенденцій та напрямів діяльності банківської системи вцілому;

2. охарактеризуватисучасний стан банківської системи України;

3. проаналізувати процесформування та розміщення ресурсів банками України;

4. навести порівняльнухарактеристику банків та груп банків за фінансовими результатами їх діяльності;

5. визначити рівенькапіталізації банківської системи України;

6. скласти основнідокументи, якими оформлюються розрахунково-касові, депозитні та кредитніоперації банку.

Об`єктом дослідження виступає інформація про Національнийбанк України, Державний Ощадний банк та комерційні банки, які ведутьгосподарську діяльність на території України і складають банківську системуУкраїни. НБУ є центральним банком України та особливим економічно незалежниморганом державного управління, який регулює діяльність комерційних банків,проводить їх ліцензування та фінансовий моніторинг, розроблює правовезаконодавство, яке найкращим чином відповідає сучасним економічним процесам татенденціям в Україні. Ощадбанк разом з іншими комерційними банками здійснює комерційнудіяльність та ощадну справу в Україні, а держава, в свою чергу, гарантуєзбереження вкладів та цінних паперів в комерційних банках, гарантує прававкладників.

Для написання звіту про проходження навчальної практикивикористовувались статистичні, емпіричні та математичні методи, а також методипорівняння та аналізу. Інформаційною базою написання звіту про проходженнянавчальної практики була спеціалізована статистична література в галузібанківської справи, інформація про Національний банк України, законодавствоУкраїни.

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу