Реферат: Товарна біржа: структура та функції


Реферат

 

ТОВАРНА БІРЖА: СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ


Товарнабіржа є організацією, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюютьвиробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладеннібіржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення,упорядкування і полег-шення товарообігу і пов’язаних з ним торговельнихоперацій.

Товарна біржане займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

Товарнабіржа має право:

·  встановлювати відповідно до чинного законодавства України власніправила біржової торгівлі та біржового арбітражу;

·  створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;

·  розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти ітипові контракти;

·  зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угодпротягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі)розмір;

·  встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, платуза послуги, що надаються біржею;

·  встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату зареєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі табіржових правил;

·  засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельнихугодах;

·  укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїхпредставників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;

·  вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуютьсябіржової діяльності;

·  видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні йрекламні видання;

·  здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.

Товарнабіржа забезпечує:

·  створення умов для проведення біржової торгівлі;

·  регулювання біржових операцій;

·  регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції натовари, що допускаються до обігу на біржі;

·  надання членам і відвідувачам біржі організаційних та іншихпослуг;

·  збір, обробку і поширення інформації, пов’язаної з кон’юнк-туроюринку.

Товарнабіржа виконує функції, які умовно можна поділити на основні й допоміжні.

Основні функції товарноїбіржі:

·  забезпечення високої концентрації попиту та пропозиції в одномумісці;

·  регулювання оптового товарообігу на основі ринкових законів;

·  формування нової системи господарських зв’язків;

·  здійснення кваліфікованого посередництва між продавцями іпокупцями;

·  формування ринкових цін;

·  зближення продавців і покупців у просторі й часі;

·  боротьба з проявом монополізму на товарному ринку;

·  формування умов для мінімізації комерційного і фінансового ризику.

Допоміжніфункції:

·  стандартизація якісних параметрів товарів;

·  стандартизація біржових контрактів на купівлю-продаж товарів;

·  здійснення арбітражу між учасниками біржових угод;

·  прискорення і раціоналізація розрахункових операцій;

·  інформаційна діяльність;

·  надання різних послуг клієнтам;

·  участь у формуванні дохідної частини державного і місцевогобюджетів.

Вищиморганом управління є загальні збори учасників біржі, до компетенції якоговходить вирішення найважливіших питань діяльності біржі, розробка, затвердженняі внесення змін у Статут і Правила біржової торгівлі, прийом і виключеннячленів біржі, прийняття рішень про створення і закриття філій і представництвбіржі, про реор-ганізацію або ліквідацію біржі, затвердження правил реалізаціїторгових місць на біржі, вибори біржового комітету (ради біржі) і ревізійноїкомісії.

Уперіоди між загальними зборами членів біржі управління покладається на біржовийкомітет (рада біржі), до компетенції якого входить: контроль за діяльністювиконавчої дирекції, контроль за виконанням положень Установчого договору,Статуту, рішень загальних зборів, розробка і винесення на розгляд загальнихзборів докумен-тів, що регламентують діяльність біржі, реалізація торговихмісць.

Дляздійснення оперативного управління біржовою діяльністю створюється виконавчадирекція біржі, що є розпорядницьким органом і підзвітна загальним зборамчленів біржі, а в проміжках між зборами – біржовому комітету (раді біржі).

Виконавча дирекція виконуєнаступні основні функції:

·   розпоряджається бюджетом і майном біржі;

·   направляє і контролює роботу структурних підрозділів;

·   розробляє штатний розклад і порядок оплати службовців відповіднодо затвердженого кошторису;

·   здійснює наймання і звільнення персоналу;

·   розробляє інструкції і положення про структурні підрозділи біржі.

Очолюєвиконавчу дирекцію генеральний директор (президент), що наймається біржовимкомітетом на контрактній основі.

Виконавча дирекціяуправляє роботою таких структурних підрозділів біржі як біржовий арбітраж,котирувальна комісія, розрахункова палата, маклеріат, експертне бюро йінформаційно-довідковий відділ.

Функціїарбітражної комісії:

·  вирішує спори і конфлікти, що виникають між брокерами- учасникамиугод;

·  на підставі матеріалів з розбору конфлікту приймає рішення,спрямоване на усунення як самого конфлікту, так і причин, що його викликали;

·  узагальнює практику розгляду спорів на біржі і причин, щовикликали їх, організує необхідну профілактичну роботу з метою виключенняповторного виникнення причин і умов, які призвели до конфліктної ситуації.

Функціїкотирувальної комісії:

·  здійснює котирування цін на товари, які реалізуються на біржі;

·  бере участь у формуванні біржового бюлетеня цін;

·  установлює разом з арбітражною комісією й експертами ціни поспірних питаннях;

·  зіставляє ціни на товари, реалізовані на біржі, з цінами нааналогічні товари, реалізовані на інших біржах і позабіржовому ринку.

Функціїрозрахункової палати:

·  здійснює документальне оформлення укладених на біржі угод;

·  проводить розрахунки зі сторонами за укладеними угодами;

·  в окремих випадках приймає гарантійні внески і здійснює їх облік,а за угодами з ф’ючерсними контрактами стягує і враховує маржу;

·   забезпечуєліквідність ф’ючерсних контрактів шляхом обліку взаємних вимог покупців іпродавців;

·  проводить аналіз даних про обсяг укладених біржових угод.

Функціїмаклеріату:

·   реєструєброкерські контори, веде облік і калькулювання вартості послуг, що надаютьсяброкерськими конторами;

·   здійснюєпідготовку і ведення біржових торгів;

·   фіксує іреєструє угоди за правилами біржової торгівлі;

·   здійснюєпосередництво при укладанні угод;

·   консультуєторгуючих з питань, пов’язаних з укладанням
біржових угод;

·   надаєінформаційно-консультаційні послуги поза рамками проведених угод.

Функціїекспертного бюро:

·   експертизапропонованих брокерами товарів;

·   консультаціїз питань технічних, масово-габаритних та інших властивостей і характеристикреалізованих на біржі товарів;

·   розробкабіржових стандартів.

Функціїінформаційно-довідкового відділу:

·   забезпеченняучасників біржових зборів оперативною інформацією;

·   прийом заявоквід брокерів на купівлю і продаж товарів;

·   формування івипуск біржових бюлетенів;

·   проведенняконсультацій і надання інформаційних послуг в операційному торговому залі;

·   організаціярізних видів реклами:

·   демонстраціязразків;

·   підготовка,редакція і випуск звітів про діяльність біржі;

·   виданнябіржової газети, оглядів кон’юнктурних досліджень.

Регулювання біржовоїдіяльності являє собою визначене упоряд-кування роботи біржі й укладаннябіржових угод на основі встановлених правил і вимог.

Регулюванняздійснюється:

1) збоку держави;

2) збоку бірж (саморегулювання).

Державний контрольбіржової діяльності будується на дотриманні наступних принципів:

·   суспільноїкорисності;

·   гласності йвідкритості біржових торгів;

·   довіри;

·   саморегулювання;

·   гарантії правучасників біржової торгівлі.

Регулюваннябіржової діяльності з боку держави полягає:

·   у створеннієдиної правової основи для функціонування бірж;

·   контролю заїх роботою з боку державних органів;

·   ліцензуваннідіяльності як бірж, так і учасників біржової торгівлі;

·   установленнісистеми оподатковування.

Закон України «Протоварну біржу» – основний документ, що регулює діяльність бірж, яким:

1)створені правові гарантії діяльності біржі;

2) враховані йузаконені реальні процеси, що відбувалися і відбуваються на сучасних товарнихбіржах;

3)заборонена комерційна діяльність біржі;

4)визначені учасники біржових торгів, їх права;

5) гарантоване вільневстановлення цін на товар, допущений до обігу на біржі.

Відносини біржі йдержави в різних країнах будуються по-різному. Як відомо, найбільш м’якерегулювання біржової діяльності у Великобританії, більш суворе – у США.

Найбільш розробленоюсистемою державного регулювання бір-жової діяльності вважається система США.

У 1974 р. у ційкраїні був прийнятий Закон «Про комісії з товарної ф’ючерсної торгівлі (КТФТ)»,який набрав чинності з квітня 1975 р. КТФТ є незалежним регулюючиморганом, уповноваженим Конгресом США.

Основназадача КТФТ – попередження маніпулювання ринком, захист клієнтів і забезпеченнявиконання ф’ючерсними ринками функ-ції переносу ризику і виявлення ціни.

КТФТ – єдинийорган, що володіє правом реєстрації ф’ючерсних бірж.

КТФТмає і такі повноваження, як:

·  реєстрація або виключення зі списку зареєстрованих осіб, допущенихдо операцій на біржі;

·  вироблення, зміна і доповнення правил ведення торгівлі;

·  напрямок діяльності ф’ючерсних ринків, якщо виникає критич-наситуація, тобто така, що не відбиває реального співвідношення між попитом тапропозицією даного товару, уживання заходів з підтримки або відновленнянормальної торгівлі на біржі;

·  установлення лімітів на кількість відкритих позицій для даноготорговця і т.д.

Прикладвиконання завдання:

Схарактеризуйте принципи державного регулювання біржовоїдіяльності таких країн, як Україна, Росія, США, Великобританія, Японія, іншихкраїн (за вибором).

1.   Країна: США.

2.   Характер біржі: приватноправовий.

3.   Державний орган, що регулює діяльність бірж: КТФТ (Комісія зтоварної ф’ючерсної торгівлі) – незалежний орган, який призначається і підпорядковуєтьсяКонгресу.

4.   Рік утворення регулюючого органу: 1974.

5.   Основні завдання регулюючого органу:

·   попередження використанняринку однією стороною, що зашкоджує іншій;

·   захист клієнтів;

·   забезпечення виконаннябіржами функції переносу ризику і виявлення реального рівня цін;

·   реєстрація ф’ючерсних бірж.

6.   Саморегулююча організація: НФА (національна ф’ючерсна асоціація).

7.   Рік утворення: 1981.

8.   Функції саморегулюючої організації:

·   виконання реєстраційнихпроцедур від імені КТФТ для всіх членів НФА, що не є членами ф’ючерсних бірж;

·   відбір професійнихспеціалістів для ф’ючерсної торгівлі, конт-роль за дотриманням ними фінансовихвимог щодо біржових угод та клірингових процедур.

9.   Найважливіші законодавчі акти, що регламентують біржову діяльністьу країні: Закон «Про товарні біржі» (1936 р.), Закон «Про Комісії з ф’ючерсноїторгівлі товарами» (1974 р.), Закон «Про ф’ючерсну торгівлю» (1976 р., 1982 р.,1986 р., 1989 р., 1991 р.), Закон «Про практику ф’ючерсної торгівлі» (1992 р.).

Основніпоняття і категорії

Товарнабіржа, функції біржі, біржовий арбітраж, маклеріат, розрахункова (клірингова)палата, регулювання біржовою діяльністю, саморегулювання, принципи регулювання,ліцензування


ЛIТЕРАТУРА

1.   Дегтярева О.И. Биржевоедело. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2008. – 679 с.

2.   Дмитрук Б.П. Організаціябіржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навч. посібник. – К.: Либідь,2007. – 344 с.

3.   Галанов В.А., Басов А.И., Афанасьев Е.В. и др. Биржевое дело. –М.: Финансы и статистика, 2007. – 304 с.

4.   Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. –М.: Юристъ, 2009. – 704 с.

5.   Крамаренко В.І. Біржова діяльність. – К.: ЦУЛ, 2007. – 264 с.

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу