Реферат: Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

1.Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційнихбанків в Україні

 

1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій

Головними ланкамикредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національногобанку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих усуспільстві тимчасово вільних коштів.

Банківська система шляхом надання кредитів організовує йобслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподілу ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу.

1.2 Форми кредиту

Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такіформи кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний,бланковий, консорціумний.

Фізичні особи — споживчий кредит (лише в національнійгрошовій одиниці).

Комерційнийкредит — цетоварна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілуматеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб'єктамигосподарської діяльності. Учасники кредитних відносин при комерційному кредитірегулюють свої господарчі відносини і можуть створювати платіжні засоби увигляді векселів — зобов'язань боржника сплатити кредитору зазначену суму увизначений термін.

Об'єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари,виконані роботи, надані послуги, щодо яких продавцем надається відстрочкаплатежу.

У разі оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя,інші угоди про надання кредиту не укладаються.

Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом:

— сплати боржником за векселем;

— передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншійюридичній особі (крім банків та інших кредитних установ);

— переоформлення комерційного кредиту на банківський.

У разі оформлення комерційного кредиту не за допомогоювекселя погашення такого кредиту здійснюється на умовах, передбачених договоромсторін.

Лізинговий кредит — це відносини між юридичними особами, які виникаютьу разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг єформою майнового кредиту.

Об'єктом лізингу є різне рухоме (машини, обладнання,транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка) та нерухоме (будинки,споруди, система телекомунікацій та ін.) майно.

Суб'єктами лізингу можуть бути лізингодавець (суб'єктгосподарювання, що є власником об'єкта лізингу і здає його в оренду),користувач (суб'єкт, що домовляється з лізингодавачем на оренду про набуттяправа володіння та розпорядження об'єктом лізингу у встановлених лізинговоюугодою межах), виробник (підприємство, організація та інші суб'єктигосподарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію товарно-матеріальнихцінностей).

Іпотечний кредит — це особливий вид економічних відносин з приводунадання кредитів під заставу нерухомого майна.

Кредиторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки абоспеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки.

Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, якімають у власності об'єкти іпотеки або мають поручителів, які надають підзаставу об'єкти іпотеки на користь позичальника.

Предметом іпотеки при наданні кредиту доцільновикористовувати: жилі будинки, квартири, виробничі будинки, споруди, магазини,земельні ділянки, що є власністю позичальника і не є об'єктом застави за іншоюугодою.

Споживчий кредит — кредит, який надається тільки в національнійгрошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчихтоварів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщоінше не передбачено умовами кредитного договору.

Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, щовизначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування.Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт жилих будинків, садовихбудинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майновихправ, які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою та сумою їїпоточних доходів, за винятком обов'язкових платежів, протягом 10 років. Строккредиту встановлюється залежно від цілей об'єкта кредитування, розміру позики,плато­спроможності позичальника, причому він не повинен перевищувати 10 років здня його надання.

Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів зособистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.

Комерційний банк може надавати бланковий кредиттільки в межах наявних власних коштів (без застави майна чи інших видівзабезпечення — тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуваннямпідвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільніджерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.

1.3. Кредитні операції

Кредитні операції- це відношення між кредитором і дебітором(позичальником) із приводу наданих (одержання)у тимчасове користування коштів, їхнього поверненняй оплати. При цьому мається на увазі саме утриманнядій учасників відношення, насампередбанківських робітників.

Кредитні операціїбанків і кредитних заснувань у першому наближенні діляться на: активні і пасивні. (Див. додаток таблицю 1.1)

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу