Реферат: Страхування майна

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

 

1.1 Огляд наукової танавчально-методичної літератури за проблемою страхування майна в умовахрозвитку зовнішньоекономічноїдіяльності

1.1.1 Загальні засади страхування

Термін «страхування», надумку західних філологів, має латинське походження. В основі його — слова «securus» і «sine cura», якіозначають «безтурботний». Отже, страхування відбиває ідею застереження, захистута безпеки. У багатьох слов'янських мовах, у тому числі й в українській,виникнення терміна «страхування» пов'язують зі словом «страх».

Офіційнетлумачення цього терміна в Україні наведено в Законі «Про страхування»:«Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майновихінтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страховихвипадків), визначених договором страхування або чинним законодавством зарахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичнимиособами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів відрозміщення коштів цих фондів» [48].

У Законі зафіксованоголовні елементи, що формують поняття страхування. Це, насамперед, метастрахування — захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб.Наголошується, що захист забезпечується на випадок конкретних подій, перелікяких зафіксовано в чинному законодавстві або страхових договорах. Виокремлюютьсяджерела грошових, коштів, що є ресурсами для страхових виплат.

З урахуваннямнаведених аргументів слід підходити й до визначення та характеристики функційстрахування, які в сукупності мають конкретизувати його зміст у сучаснихумовах. З цих міркувань страхування виконує такі функції: ризиковану, створенняі використання страхових резервів (фондів), заощадження коштів, превентивну [48].

Ризикованафункція страхування. Вона полягає в переданні за певну плату страховиковіматеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелікяких передбачено чинним законодавством або договором. Чим вищі ймовірність ірозмір ризику, тим і плата за його утримання, обчислена на підставі тарифів,визначених за допомогою актуальних розрахунків, більша. У разі настаннястрахового випадку страхувальник висуває страховикові вимогу щодо відшкодуваннязбитків (виплати страхових сум). Ризикована функція відбиває процескупівлі-продажу страхової послуги.

Функціязаощадження коштів. У більшості країн світу першість за обсягами страховихпремій посідає особисте страхування (на дожиття, пенсій, ренти тощо). Протевиплати, пов'язані із втратою життя і здоров'я внаслідок нещасного випадку,становлять менш як 10%. Решта припадає на заощадження. Вони виплачуються з урахуваннямінвестиційного доходу в разі дожиття застрахованого до певного віку або події.

Превентивнафункція. Учасники страхування, і насамперед страховики та страхувальники,зацікавлені зменшити наслідки страхових подій. З цією метою вдаються доправової та фінансової превенції.

До правовоїпревенції належать передбачені чинним законодавством або договорами страхуваннязастереження, згідно з якими страхувальник повністю або частково позбавляєтьсястрахових відшкодувань. Вони охоплюють випадки протиправних дій абобездіяльності з боку страхувальника щодо застрахованих об'єктів. Наприклад,страховики не покривають матеріальних збитків, що їх зазнали потерпілі,перебуваючи у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також непередбачають страхових відшкодувань у разі самогубства, навмисного пошкодженнявласного майна і здоров'я [12, с.125].

Фінансовапревенція полягає в тому, що частина страхових премій спрямовується нафінансування превентивних заходів. Добре зарекомендувала себе практика 70—80-хроків, коли страхові ресурси використовувалися з метою спорудження й обладнаннятехнікою пожежних депо, придбання медикаментів і утримання персоналу служб, щомали своїм завданням боротьбу з інфекційними захворюваннямисільськогосподарських тварин, фінансування заходів із запобіганнядорожньо-транспортним пригодам і т. ін. Нині не передбачено обов'язковогостворення фонду запобіжних заходів. Через це значно ускладнюється виконаннястрахуванням превентивної функції. Можливості страхування істотно звужуються,коли виникають суперечності між функціями, що характеризують сутність категоріїстрахування, і чинним правовим забезпеченням їх нормального виявлення [33, с.255].

Зазначеніфункції страхування є специфічними. Проте водночас у сфері страхової діяльностівиявляються й функції, притаманні фінансам у цілому (наприклад, контрольнафункція), та функції інших суміжних вартісних категорій (наприклад, ціни, колийдеться про формування страхових тарифів, оцінку об'єкта страхування,з'ясування розміру завданих збитків).

Страховики— юридичні особи (акціонерні, повні,командитні товариства або товариства з додатковою відповідальністю), щоодержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.Вони виробляють умови страхування і пропонують страхові послуги своїм клієнтам.

Страхувальники— юридичні особи та дієздатнігромадяни, які уклали із страховиками договори щодо страхування свого власногоінтересу або інтересу третьої особи, сплачують страхові премії і мають право(за договором або за законом) на отримання компенсації (відшкодування) принастанні страхового випадку [15, с.305].

Страховівідносини виникають між страховиком та страхувальником з приводу майна тамайнових інтересів, а також життя, здоров'я, працездатності тощо. Ці відносинизумовлюють необхідність дотримуватись певних зобов'язаньз обох сторін.

Страховики здійснюютьстрахову діяльність через страхових посередників — страхових агентів таброкерів.

Страхові агенти— громадяни чи юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховикаі виконують частину його страхової діяльності (укладення договорів страхування,одержання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами страховихсум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками страховика і діють у йогоінтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком [10, с.254-257].

Страхові брокери— громадяни або юридичні особи, що зареєстровані у встановленому порядку яксуб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницькудіяльність на страховому ринку від свого імені на підставі брокерської угоди зособою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник.

Перестраховіброкери — юридичні особи, що здійснюють за винагороду посередницьку діяльністьу перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком,який має потребу у перестрахуванні як перестрахувальник.

Страховий ризик — цеймовірність настання певної події, у зв'язку з якою проводиться страхування.

Страховий платіж(внесок, премія) — плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внестистраховикові згідно з договором добровільного страхування або з умовамиобов'язкового страхування [35, с.250].

За формоюрозрізняють добровільне та обов'язкове страхування.

Обов'язковестрахуванняяк у галузі державного соціального страхування, так і в індивідуальномустрахуванні зумовлене ризиками, пов'язаними з життям, втратою працездатностіабо із виникненням таких збитків, які не можуть бути відшкодовані окремоюособою.

Обов'язковестрахування встановлюється законом, згідно з яким страховик зобов'язуєтьсястрахувати відповідні об'єкти, а страхувальники — вносити належні страховіплатежі [29, с.205].

1.1.2Майнове страхування та йогоспецифіка

Страхування в Україніпоки що розвинуте слабо.На даний момент реальноіснує та працює два видимайнового страхування,пов’язаного з нерухомістю.

Перший, відомийз часів соціалізму — страхування від втрати майна (на випадок вогню, стихійноголиха, аварій комунікаційних мереж та протиправних дій третіх осіб). Другий –страхування фінансового ризику покупця нерухомості [2, с.125].

Майновестрахування — галузь страхової діяльності, в якій об'єктом страхового захисту ємайно в найрізноманітніших його проявах. До майнового страхування відносять:страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхуваннявантажів, інших видів майна, страхування фінансових ризиків тощо.У зв'язку зцим все майно громадян розподілялось на дві категорії:

— перша категорія — пріоритетне майно,втрата якого зачіпає інтереси не тільки власника-громадянина, а й суспільніінтереси (житло, сільськогосподарські тварини);

— друга категорія — майно, втрата якогозачіпає насамперед особисті інтереси громадян.

Втрата громадянамимайна, віднесеного до першої категорії, не може не зачіпати інтереси держави. Зметою підвищення відповідальності громадян за збереження цього майна ізабезпечення страхового захисту держава організовує обов'язкове страхуваннямайна першої категорії, інша ж його частина підлягає добровільному страхуванню [1, с.125].

Закон України«Про страхування» (1996 р.) не включає в перелік обов'язковогострахування майна громадян і називає тільки два різновиди обов'язковогострахування майна: страхування авіаційних суден та обов'язкове страхуванняврожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень в радгоспах таінших державних сільськогосподарських підприємствах [48].

Розрізняють таківиди майнового страхування:

для юридичних осіб

1. Страхування майна навипадок вогню, стихійного лиха та крадіжки.

2. Особливостістрахування майна сільськогосподарських підприємств.

3. Страхуваннятехнічних ризиків.

1.Страхуваннямайна промислових підприємств від вогню є традиційним і найпоширенішим видомстрахування. Сутність страхування від вогню — відшкодування збитку від раптовихі непередбачених випадків пожежі або вибуху, а також деяких інших випадкових інепередбачених подій (ризиків), додаткових Щодо ризиків пожежі та вибуху, щопризвели до спалаху застрахованого майна (страхування «від вогню та іншихвипадків»). Підпоняттям «пожежа» слід розуміти неконтрольоване горіння, якеспричинило матеріальний збиток. Страхові компанії відшкодовують також збитки,які виникли внаслідок безпосередньої дії вогню (пожежі), а також дії побічнихявищ (тиск повітря або газу, тепло, дим) [8, с.213].

У разі страхування майнапідприємств вирізняють два типи договорів:

а) страхування відвогню, удару блискавки, вибуху;

б) комплексне аборозширене страхування «від вогню та інших випадків», яке включає,крім ризиків пожежі і вибуху, додатково такі страхові події: землетрус; зсув;обвал; буря; ураган; повінь; град, злива; осідання ґрунту; затоплення; шторм;цунамі; туман; пошкодження майна водою з водопровідних, каналізаційних,опалювальних систем; крадіжки зі зломом (пограбування).

Майно береться підстраховий захист також від ризиків, що виникають під час ведення експериментальнихта дослідницьких робіт [27, с.305].

Будівлі, споруди та іншемайно вважається застрахованим і на той випадок, коли у зв'язку з пожежею абораптовою загрозою стихійного лиха їх необхідно розібрати або перенести на новемісце.

Договірстрахування майна, одержаного підприємством за договором майнового найму абоприйнятого ним від інших організацій і населення для переробки, ремонту,перевезення, на комісію, зберігання тощо, укладається на повну вартість цьогомайна на підставі даних бухгалтерського обліку підприємств, яким належить цемайно (з вирахуванням зносу) [30, с.105].

При пошкодженні,загибелі або крадіжці майна страхувальник має протягом одного — трьох днівподати заяву про страховий випадок, зазначивши в ній, коли, де, за якихобставин і яке майно загинуло або було пошкоджене чи викрадене. Страховакомпанія перевіряє відповідність наведених фактів та умов договору страхування.

Так вирішується питанняпро наявність страхового чи нестрахового випадку.

2.Сільське господарство — одна знайдавніших, найважливіших і найбільш ризикованих галузей економіки. В Україніна нього покладено завдання дедалі повніше забезпечувати внутрішні потребикраїни в сировині і продовольстві та нарощувати відповідні експортніможливості. За належних інвестицій аграрний потенціал України може досягтирівня, достатнього для того, щоб нагодувати більш як половину населення Європи.Фактичні показники — на порядок нижчі [23, с.201-205].

Нині в Україніприскорюється аграрна реформа, стратегічна мета якої — забезпечити повне йнадійне продовольче постачання населення, досягти високого експортногопотенціалу галузі, відродивши господаря землі й створивши багатоукладнийконкурентоспроможний аграрний сектор економіки.

Залучення інвестиційу розвиток сільськогосподарського виробництва безпосередньо залежить і відтого, як вирішується проблема зменшення та розподілу ризику товаровиробників.

За правиламидобровільного страхування об'єкти страхування розбито на чотири групи [14, с.205].

1. Урожайсільськогосподарських культур і багаторічних насаджень плодоносного віку.

2. Дерева йплодово-ягідні кущі, що зростають у садах, та виноградники. Не приймаються настрахування багаторічні насадження, знос або зрідження яких становить понад 70%, а також ті що підлягають списанню з балансу.

3. Сільськогосподарськітварини, птиця, кролі, хутрові звірі, сім "і бджіл у вуликах.

4. Будівлі, споруди,сільськогосподарська техніка, об'єкти незавершеного будівництва, передавальніпристрої, силові, робочі та інші машини, транспортні засоби, сировина,матеріали, продукція. Не підлягають страхуванню тимчасові, дуже старі та непридатні для використання будівлі, а також споруди, що перебувають у зонізсуву, обвалу, повені або іншого стихійного лиха (із моменту відповідногооголошення, зробленого органами влади, гідрометеослужбою і т. ін.). Не єоб'єктом страхування ділова деревина та дрова на лісосіках і під час сплаву,документи, цінні папери, готівка.

Страховими подіями зацим видом страхування можуть бути:

— вимерзання озимих культур ібагаторічних сіяних трав посіву минулих років;

— градобій, злива, буря, ураган абозатоплення посівів (якщо воно є наслідком стихійного лиха);

— вогонь на пні колосових тааншихсіяних культур.

паводку, землетрусу,бурі, урагану, смерчу, зливи, граду, зсуву, обвалу, селю, затоплення, у томучислі через аварії комунікаційних мереж.

3. В Українізазначений вид страхування лише починає розвиватися. Створюються тавдосконалюються належні правила страхування, розробляються та вводяться в діювідповідні законодавчі й нормативні акти з цього питання. Нині страхуваннятехнічних ризиків в Україні здійснюється як страхування майнових інтересів підчас виконання будівельно-монтажних робіт і охоплює розглянуті далі галузістрахування [7, с.95-102].

Майновестрахування, яке поширюється на такі об'єкти страхування:

— продукціюбудівельно-монтажних та інших робіт, прямо пов'язаних з будівництвом,реконструкцією та капітальним ремонтом;

— продукціюпусконалагоджувальних робіт;

— будівельнімашини, а також засоби та обладнання для виконання монтажу;

— обладнаннябудівельного майданчика;

— будови таспоруди, які реконструюються або капітально ремонтуються.

Страхування — відповідальності перед третіми особами.

Якщо під часбудівництва об'єкта переважають (за обсягом та вартістю) будівельні ризики, товибирають страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. Якщо притехнічному спорудженні, в якому використовуються попередньо виготовлені абоготові пристрої, наприклад верстати, переважають монтажні ризики, тоукладаються договори страхування всіх монтажних ризиків. Страхування машин, атакож електронних пристроїв відбувається вже у процесі експлуатації об'єкта.

Страхуваннябудівельного підприємця від усіх ризиків.

Страхуваннябудівельного підприємця від усіх ризиків є одним з основних і найпоширенішихвидів страхування технічних ризиків. Це страхування всіх видів будівельнихоб'єктів, у рамках якого надається страховий захист як від збитків, завданихбудівельному об'єкту, спорудам на будівельному майданчику і/або будівельниммашинам, так і від претензій третіх осіб внаслідок матеріального збитку аботілесного ушкодження, пов'язаних з будівництвом об'єкта [27, с.254].

Страхувальникамиможуть бути:

— забудовники;

— будівельніпідприємці, що здійснюють проект, включаючи підрядчиків.

Об'єктистрахування. У рамках страхування будівельного підприємця від усіх ризиківможуть бути застраховані будь-які об'єкти будівництва, наприклад:

— житловібудинки та конторські будівлі, лікарні, школи, театри;

— промисловіспоруди, електростанції;

— дорожні тазалізничні об'єкти, аеропорти;

— мости, дамби,греблі, тунелі, іригаційні та дренажні споруди, канали, порти.

До страховихризиків, як правило, належать:

— пожежа, вибух,удар блискавки, падіння літальних апаратів, збитки, до яких призвела дія водиабо інших засобів, що використовувались для гасіння пожежі;

— паводок,повінь, затоплення, дощ, сніг, лавина, підводний землетрус;

— бурі всіхвидів;

— землетрус,опускання ґрунту, зсув, обвал;

— злом,крадіжка;

— будь-який браквнаслідок халатності, необачності, необережності, злого наміру [23, с.305-309].

Страхування всіхмонтажних ризиків.

Страхування всіхмонтажних ризиків, як і страхування будівельного підприємця від усіх ризиків, єдосить поширеним видом страхування технічних ризиків. В основу цього видустрахування покладено ідею забезпечення страхувальникові необхідного і якомогаповнішого страхового покриття всіх ризиків, які виникають при монтажі машин тамеханізмів [18, с.170].

Страхуються, якправило, монтаж та пробний пуск усіх видів машин, механізмів та конструкцій,наприклад:

— турбін,генераторів, парових котлів, компресорів двигунів внутрішнього згоряння,електродвигунів, трансформаторів, випрямлячів, комутаційних пристроїв;

— верстатів,насосів, підйомників, кранів, транспортерів, канатних доріг;

— сталевихмостів, повітряних ліній, трубопроводів, ємностей, посудин, друкарських,паперовиробних машин, текстильних верстатів, цехів.

Страховий захистможе поширюватися й на такі об'єкти:

— машини,пристрої та обладнання для проведення монтажу, наприклад крани, щогли, лебідки,зварювальні апарати, компресори;

— предмети, щоперебувають на монтажному майданчику та взяті на зберігання страхувальником;

— витрати зрозчищення території;

— додатковівитрати з оплати наднормових робіт, робіт у вихідні та святкові дні,перевезення великих за масою вантажів, а в особливих випадках — перевезеннявантажу повітряним транспортом (але всі ці витрати мають бути безпосередньопов'язані з ліквідацією збитку, що підлягає відшкодуванню);

— відповідальність,тобто претензії третіх осіб, що виникли в результаті матеріального збитку аботілесного ушкодження, пов'язаних з виконанням монтажних робіт, за якістрахувальник згідно із законодавством може нести відповідальність. Претензіїробітників та службовців, зайнятих монтажними роботами, не приймаються (вонирегулюються в рамках страхування від нещасних випадків) [19, с.250].

Страхування всіхмонтажних ризиків забезпечує досить повне страхове покриття. Усі збитки, щоспричинюються застрахованим предметам протягом дії договору страхуваннявнаслідок аварійної (несподіваної) події, підлягають відшкодуванню, якщо лишевони не пов'язані з винятками, зазначеними в полісі. До страхових ризиків, якправило, належать:

— пожежа, вибух,удар блискавки, падіння літальних апаратів, збитки, до яких призвела дія водиабо інших засобів, що використовувалася для гасіння пожежі;

— паводок,повінь, затоплення, дощ, сніг, лавина, підводний землетрус;

— бурі всіхвидів;

— землетрус,опускання ґрунту, зсув, обвал;

— злом,крадіжка;

— помилки підчас монтажу;

— халатність,необачність, необережність, злий намір;

— короткезамикання, надмірна напруга, електричні дуги;

— підвищений ізнижений тиск, пошкодження внаслідок дії відцентрової сили;

— інші аварійніподії, наприклад пошкодження частинами, що обвалюються чи падають, проникненнячужорідних частинок, збитки, до яких призвели перевезення на монтажномумайданчику, тощо [8, с.85-100].

Страхуваннямашин.

Цей видстрахування технічних ризиків є досить динамічним напрямком страхування,розвиток якого пов'язаний з розвитком технологій. Страхування машин набулопоширення у зв'язку з потребою надати підприємствам можливість ефективнозахистити дорогі машини, механічне обладнання та установки [3, с.124].

Машинистрахуються від пошкодження чи знищення з таких причин:

— помилки вконструкціях та розрахунках, помилки під час монтажу, дефекти лиття таматеріалу;

— помилки вобслуговуванні, недбалість, необережність, злий намір;

— діївідцентрової сили;

— короткезамикання та інші електричні ризики;

— нестача води впарогенераторах;

— фізичнийвибух;

— буря, мороз.

для фізичнихосіб:

1. Страхування будівель

2. Страхування тварин

3. Страхуваннядомашнього майна

1.Будівлі за ступенем важливостіналежать до пріоритетного майна. Знищення або пошкодження будь-якої будівлізавдає її власникові величезних збитків. Тому кожний власник будівлі чибудівель повинен заздалегідь подбати про те, щоб у разі виникнення такихзбитків мати змогу покрити їх. У пригоді тут можуть стати грошові заощадження тастрахування. При цьому страхування має переваги, які полягають у тому, щозобов'язання за договором страхування починають виконуватися з моменту йогоукладення. А для нагромадження значних заощаджень потрібний тривалий час. Томустрахування будівель відіграє велику роль у захисті економічних інтересівгромадян, які можуть зазнати матеріальних збитків унаслідок непередбачуванихподій [5, с.158].

До перелікуоб'єктів, що підлягають страховому захисту, належать різні споруди: житлові,садові й дачні будинки, господарські (сараї, погреби, гаражі) та зовнішні(тротуари, тераси, огорожі, ворота) будівлі, зведені на постійному місці, утому числі й ті, під заставу яких страхувальник одержав кредит в установібанку. Одночасно збудівлями приймається на страхування додаткове обладнання до них (газопровід,водяні, газові лічильники, грати на вікнах тощо) [4, с.205].

2.Страхування тварин — вид майновогострахування, який забезпечує страховий захист власникам на випадок загибелі,падежу або вимушеного забою тварин. Нині цей вид страхування не набув належногорозвитку на вітчизняному страховому ринку. Але бажання власників тваринзаручитися захистом на випадок можливих втрат відкриває широкі можливості длястрахових компаній у розвитку такого виду страхування [9, с.65].

Договори добровільногострахування тварин укладаються з фізичними особами, які є власниками тварин.

Ризики, пов'язані зістрахуванням тварин, можна поділити на чотири групи.

1. Страхування навипадок загибелі або падежу тварин від хвороб чи стихійного лиха (повінь,обвал, блискавка, буря, ураган, град, землетрус), дії електричного струму,замерзання, задушення, отруєння травами, укусу змій або отруйних комах,утоплення, попадання під засіб транспорту, попадання в ущелину та іншітравматичні пошкодження.

2. Страхування навипадок вимушеного забою тварини, якщо вона травмована через нещасний випадок іце унеможливлює подальше її використання. Або якщо вимушений забій (зарозпорядженням спеціаліста ветеринарної служби) пов'язаний із вжиттям заходів,спрямованих на боротьбу з епізоотією або невиліковною хворобою, що такожвиключає подальшу можливість використання тварини [12, с.256].

3. Страхування навипадок лікування тварини від хвороби чи травми, одержаної внаслідок нещасноговипадку. У даному разі йдеться про непрямі збитки у вигляді додаткових витратна утримання тварини.

Страхуванням охопленавелика рогата худоба, коні, вівці, свині, коти, собаки. Страховики відповідаютьза збитки, що виникли внаслідок хвороби, викрадення та нещасних випадків. Задодаткову страхову премію до обсягу відповідальності страховика можуть бутивключені ризики перевезення морським або повітряним транспортом та деякіхірургічні операції. Страхова сума встановлюється в межах ринкової вартостітварин[13, с.135].

3.Для населення давно стали звичнимитакі складні та цінні побутові предмети, як телевізори, холодильники та іншіпредмети довгострокового користування. Тому природним є намагання власниківдомашнього майна захистити себе від будь-яких випадковостей. Вирішити ціпроблеми можна за допомогою добровільного страхування домашнього майна.

Страхувальникамидомашнього майна можуть бути фізичні особи — власники домашнього майна [12, с.57].

Страхуванням охоплюєтьсярізне майно, що належить на праві приватної власності страхувальникові і членамйого родини, які разом з ним проживають і ведуть спільне господарство [25, с.221].


1.2 Законодавчі та нормативно-правовіматеріали по страхуванню майна

 

ЗУ «Прострахування» №5 від 10.05.05р. регулює відносини у сфері страхування іспрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захистумайнових інтересів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб [48].

Згідно ЗУ від31.05.07р. №1110-V «Про внесення змін до ЗаконуУкраїни» «Про страхування» передбачено з дня вступу України у СОТ наданнястраховикам – нерезидентам права здійснювати на території України страховудіяльність з: перестрахування; страхового посередництва – брокерські таагентські операції стосовно перестрахування, виключно із страхуванням ризиків[55].

Прийняття зазначенихзмін сприятиме розширенню спектру та підвищенню якості страхових послуг,залученню додаткового капіталу на внутрішній страховий ринок, підвищеннюконкуренції на ринку страхових послуг.

Господарськийкодекс України від 16.01.2003р. №436-4 зі змінами і доповненнями №549-5(549-16)від 09.01.2008р. згідно до статті 4 цього Закону України для здійсненнястрахової діяльності підприємству видається ліцензія Міністерства фінансівУкраїни (АА №2390448, №239049, №239820).

Кодексомвизначаються загальні умови створення підприємства, утворення і використаннямайна, управління підприємством і самоврядування трудового колективу, а такожгосподарська, економічна і соціальна діяльність підприємства [54].

Згідно ст.68«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» визначається, що підприємствосамостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиноюзовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншимиприйнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Підприємство, якездійснює зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України своїпредставництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється закоштами підприємства.

Ст.388передбачає, що суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть одержувати віноземних фінансових установах валютні кредити на договірній основі, також якщоу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, у статутному фонді є часткадержавного майна, вони можуть укладати кредитні договори з іноземнимифінансовими установами лише за згодою Фонду державного майна України.

ЗУ «Прозовнішньоекономічну діяльність» №959-12 від 16.04.91р. (із змінами ідоповненнями N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )визначається, щострахування зовнішньоекономічних операцій в Україні здійснюється страховимикомпаніями, а також іншими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, достатутного предмету діяльності яких входять страхові операції. Страхуваннязовнішньоекономічних операцій з боку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльностіздійснюється в Україні на договірних засадах і є добровільним. Страхуваннязовнішньоекономічних операцій здійснюється в Україні щодо ризиків, які існуютьу світовій практиці. Страхування експортних кредитів, позичок, інвестицій як натериторії України, так і за її межами здійснюється спеціалізованим страховимакціонерним товариством [39].

Згідно ЗУ «Пробанки і банківську діяльність» ст. 44 передбачається управління ризиками. Банк створює постійно діючийпідрозділ з питань аналізуванняу та управління ризиками, що має відповідати завстановлення лімітів щодо окремих операцій, лімітів ризиків контрпартнерів,країн контрпартнерів, структури балансу відповідно до рішень правління (радидиректорів) з питань політики щодо ризикованості та прибутковості діяльності [50].

Згідно ізЗаконом України «Про власність» підприємство, має колективну форму власності.Розділ 6 цього Закону врегульовує стосунки з державою через гарантію прав таінтересів, правові й економічні умови діяльності. Описується, який облікповинно вести підприємство і яку звітність воно повинно подавати на розгляд вдержавні органи управління. У розділі 7 розглядаються правила та умовиліквідації, та реорганізації підприємства [46].

Правоколективної власності виникає на підставі: добровільного обєднання майнагромадян і юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств,інших господарських товариств і обєднань; передачі державних підприємств воренду; безоплатної передачі майна державного підприємства у власністьтрудового колективу, державних субсидій; пожертвувань організацій і громадян,інших цивільно-правових угод.

Відповідно доЗакону України «Про господарські товариства» розділ 1(ст.9) товариство маєправо створювати на території України та за її межами філії та представництва,а також дочірні підприємства. Цей Закон регулює діяльність підприємства, робитьїї узаконеною, упорядкованою [42].

Згідно зі ст. 10Закону України від 27.03.91 р. № 887-ХІІ «Про підприємства в Україні» майномпідприємства є основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартістьяких відображається у самостійному балансі підприємства. Тобто під терміном«майно» слід розуміти будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби,інвентар, сировину, матеріали, товари та інші матеріальні цінності [44].

Відповідно допп. 5.4.6 п. 5.4 ст. 5 Закону України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР «Прооподаткування прибутку підприємств» (у редакції Закону України від 22.05.97 р.№ 283/97-ВР) зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 334/94-ВР) до складувалових витрат підприємства включаються будь-які витрати зі страхування ризиківзагибелі врожаю, транспортування продукції платника податку; цивільноївідповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, щоперебувають у складі основних фондів платника податку; екологічної та ядерноїшкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам; майна платникаподатку; кредитних та інших комерційних ризиків платника податку, за виняткомстрахування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичнихосіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковістьякого не передбачена законодавством, або будь-які витрати зі страхування сторонніхфізичних чи юридичних осіб [37].

Законом Українивід 10.04.92 р. № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна» (зізмінами та доповненнями) (далі – Закон № 2269-ХІІ) передбачено, що до істотних умов договору орендиналежить, зокрема, умова стосовно страхування орендарем взятого ним в орендумайна. При цьому згідно зі ст. 12 цього Закону договір оренди вважається укладенимз моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов i підписання сторонамитексту договору[36].

Статтею 24 Закону №2269-ХІІ визначено, що ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта орендинесе орендодавець, якщо інше не встановлено договором оренди. Орендоване майнострахується орендарем на користь того учасника договору оренди, який бере насебе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди.

Отже, чиннимзаконодавством установлено, що державне або комунальне майно може надаватися воренду тільки за умови обов'язкового укладання орендарем договору страхуваннявід ризику випадкової загибелі або пошкодження такого майна.

Закон України«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»від 12.07.2001р. №2658-3(зі змінами та доповненнями) визначає правові засадиздійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності вУкраїні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створеннясистеми незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави таінших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав тавикористання її результатів [41].

Згідно цього Закону ст.3 оцінка майна, майнових прав (далі — оцінка майна) — це процесвизначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленоюнормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону (далі —нормативно-правові акти з оцінки майна), і є результатом практичної діяльностісуб’єкта оціночної діяльності.

У цьому Законі майном, яке може оцінюватися, вважаютьсяоб’єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід’ємнічастини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери;нематеріальні активи, в тому числі об’єкти права інтелектуальної власності;цілісні майнові комплекси всіх форм власності [41].

Статтею 9 Закону №2658-3 оцінка майна є обов’язковими довиконання суб’єктами оціночної діяльності під час проведення ними оцінки майнавсіх форм власності та в будь-яких випадках її проведення.У разі провадженняспільної господарської діяльності оцінка частки майна, яке вноситься іноземнимсуб’єктом господарювання, проводиться відповідно до нормативно-правових актів зоцінки майна, визначених цим Законом [41].

У Законі України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991р.№1561-12 (зі змінами та доповненнями) визначається загальні правові, економічніта соціальні умови інвестиційної діяльності на території України [38].

Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав,інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від формвласності, а також на ефективне інвестування народного господарства України,розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

Стаття 1 Закону №1561-12 голосить, що інвестиціями є всі видимайнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницькоїта інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) абодосягається соціальний ефект.Такими цінностями можуть бути:

— кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;

— рухомета нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальніцінності);

— майновіправа інтелектуальної власності;

— правакористування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, атакож інші майнові права [38].

Цивільний Кодекс України із змінамиі доповненнями, внесеними Законами України від 19.06.2003р. №980-4 регулюєособисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності,майновій самостійності їх учасників. Згідно ст.1 домайнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владномупідпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетнихвідносин цивільне законодавство застосовується, якщо інше не встановлено законом[45].

Положення цього Кодексу застосовуютьсядо врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природнихресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщовони не врегульовані іншими актами законодавства.Законом можуть бутипередбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання.

Закон України «Про мораторій навідчуження майна, яке перебуває у володінні Федерації професійних спілок України» №21, ст..286 від 22.02.2007р. спрямований на усунення порушень привідчуженні та недопущення відчуження майна санаторно-курортного, туристичногота фізкультурно-спортивного призначення, що утворилося протягом багатьох роківза рахунок коштів держави, підприємств та трудящих і яке зараз перебуває уволодінні Федерації професійних спілок України [53].

В статті 2 цьогоЗакону під відчуженням майна розуміється укладення та виконання договорів купівлі-продажу,застави, іпотеки, внесення його до статутних капіталів (фондів) суб'єктівгосподарювання, інших цивільно-правових правочинів, які передбачають перехід прававласності до інших юридичних та фізичних осіб.

Закон України«Про оренду державного та комунального майна» №2270-12 від 10.04.97р. (іззмінами, внесеними згідно із Законом) регулює організаційні відносини, пов'язаніз передачею в оренду майна державних підприємств та організацій, підприємств,заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальнійвласності (далі — підприємства), їх структурних підрозділів; майнові відносини міжорендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна[40].

Згідно ЗаконуУкраїни «Про приватизацію державного майна» №2164-12 від 04.03.2002р.(зізмінами) регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державногомайна та майна, що належить Автономній

Республіці Крим,з метою створення багатоукладної соціально-орієнтованої ринкової економікиУкраїни [43].

Закон України«Про державну реєстрацію об’єктів нерухомого майна та прав на них» №1175 від28.09.2004р. визначає правові, економічні, організаційні засади здійсненнядержавної реєстрації об’єктів нерухомого майна та прав на них і спрямований назабезпечення визнання і захисту державою цих прав, створення умов дляфункціонування ринку нерухомого майна, виходячи з принципу рівноправності всіхформ власності [47].

Згідно ЗаконуУкраїни «Про діяльність з нерухомістю» №3752 від 11.07.2006р. визначаютьсяумови та правові засади здійснення діяльності з нерухомістю.За ст.2 цьогоЗакону нерухомим майном визначаються земельні ділянки, житлові й нежитловібудинки, споруди. Відчуження майна без експертизи забороняється [51].

Закон України «Про податок на майно фізичних осіб» (№3007) від 15.01.2007 року. передбачає збільшеннянадходжень до місцевихбюджетів. Органи місцевого самоврядуванняможуть встановлювати ставки податку в визначених граничних межах у залежностівід типу використання майна та за іншими критеріями.Згідно ст.2 платниками податку є фізичні особи –власники майна, що вважається об’єктом оподаткування згідно з цим Законом.Платником податку щодо спільного майна за домовленістю власників такого майнаможе бути одна з таких осіб, про що повідомляється державний податковий органза місцезнаходженням майна у порядку, встановленому центральним податковиморганом, до початку податкового періоду [52].

При здійсненнізовнішньоекономічної діяльності НАСК «Оранта» здійснює міжнародні розрахунки.При цьому НАСК «Оранта» керується наступними правовими нормативними актами:

-          ЗаконУкраїни «Про державне мито» №2705-4 від 23.06.2005р. визначає основні положенняплатників державного мита. Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичніособи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичнезначення, уповноваженими на те органами [49].

-          ЗаконУкраїни «Про єдиний митний тариф» (зі змінами) №3351-4 від 17.03.2008р.визначає порядок формування та застосування Єдиного митного тарифу України приввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарівта інших предметів[59].

Указом Президента України № 122 від 14 лютого 2008 року «Про оренду комунального майна» розглядається переліксуб’єктів господарювання, яким дозволено у 2008 році отримувати в оренду комунальне майно не наконкурсних засадах, для забезпечення можливості для населення країни придбаватипродовольчі та непродовольчі товари першої необхідності поряд з власним житлом [56].

У листі Кабінетуміністрів «Про затвердження положення про умови укладення договору проорганізацію продажу майна, що перебуває у державній власності» №1672 від17.10.2008р. визначається процедура укладення договору між фондом державногомайна і юридичними особами, які мають право виконувати послуги з організаціїпродажу об’єктів приватизації, що перебувають у державній власності [58].

У Законі України«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №2454 від 08.05.2008р.розглядаються види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню,шляхом включення до нього ввезення та реалізації товарів, що використовувалися[60].

Положення пропорядок визначення та застосування способів приватизації щодо об’єктів малоїприватизації, затверджене наказом Фонду державного майна України №1511 від15.02.2008 р. розглядає заяви на включення об’єкта до переліку об’єктів, якіпідлягають приватизації з метою створення соціальної ринкової економіки [57].

Аналізуваннязаконодавчої та нормативної бази за проблемою майнового страхування взовнішньоекономічній діяльності Стрийського міського відділення НАСК «Оранта»наведено у додатку Б.

 


РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИКО-РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА

 

2.1 Характеристика діяльностіСтрийського міського відділення НАСК «Оранта»

 

Місія вСтрийському міському відділенні НАСК «Оранта» –бути універсальною страховоюкомпанією, що лідирує на всіх сегментах страхового ринку, орієнтованою намаксимальне задоволення потреб страхувальників і надання послуг високої якості[35].

Стрийське міськевідділення НАСК «Оранта» — найбільше відділення, що надає страховий захистмайнових інтересів громадян і юридичних осіб, а також здійснює фінансовудіяльність з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів, що забезпечує їїпрацівникам умови для творчої перспективної роботи, ріст їхньогопрофесіоналізму і добробуту.

Компанія НАСК«Оранта» Стрийського міського відділення є юридичною особою і фінансовоюустановою, яка здійснює свою діяльність на підставі та згідно із законодавствомУкраїни, Статутом та іншими документами, які затверджуються в порядку.

Фінансовоюдіяльністю компанії є діяльність, яка призводить до змін розміру і складувласного та позикового капіталу підприємства, в тому числі грошових вкладень удепозити банків, придбання та відчуження акцій, облігацій та інших ціннихпаперів [28, с.202].

Дана компаніямає самостійний баланс, поточні, вкладні та інші рахунки у банківськихустановах. Вона може відкривати рахунки в банківських установах інших держав упорядку, передбаченому законодавством України. Ці рахунки відкриваються внаціональній та іноземній валютах для здійснення розрахункових операцій.

Стрийське міськевідділення НАСК «Оранта» спеціалізується на таких видах діяльності:

— Автотранспорт;

— “ЗеленаКартка”;

— Майно фізичнихта юридичних осіб;

— Вантажі;

— Медичне;

— Нещаснихвипадків;

— Відповідальності перед третіми особами.

НАСК «Оранта» Стрийськогоміського відділення — лідируюча компанія. Вона займає перше місце за обсягомзібраних страхових платежів, за здійсненнями страховими виплатами.

 

2.2 Аналізування фінансовогостану Стрийського міського відділення НАСК «Оранта»

 

Головнимкритерієм для визначення фінансового стану є платоспроможність підприємства. Цездатність підприємства впевнено сплачувати всі свої боргові зобов’язання згідноз встановленими строками або відповідно до договірних умов. Крім аналізуванняуплатоспроможності підприємства слід також звернути увагу на аналізування йоголіквідності [2, с.126].

Ліквідність – цеспроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття всіхнеобхідних платежів по мірі настання їхнього терміну. [4, с.250].

З метою оцінкиліквідності балансу активи та пасиви підприємства необхідно згрупувати в залежностівід рівня ліквідності.

Таблиця 2.2.1

Групуванняактивів підприємства

Групи Умовне позначення Сума рядків балансу Характеристика Високо-ліквідні А1 Р220-Р240 Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції Швидко-ліквідні А2 Р150-Р210 Дебіторська заборгованість, яка буде погашена за умовами договорів Повільно-ліквідні А3 Р100-Р140, Р250 Запаси (сировина й матеріали, незавершене виробництво тощо) та інші оборотні активи (зокрема, дебіторська заборгованість, строк сплати якої минув) Важко-ліквідні А4 Р080 Активи, що передбачено використовувати більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік)

Таблиця 2.2.2

Групуваннязобов’язань підприємства

Групи Умовне позначення Сума рядків балансу Характеристика Найбільш термінові П1 Р530-Р610 Поточні зобов’язання за розрахунками Коротко-строкові П2 Р500-Р520 Короткострокові кредити та позикові кошти Довго-строкові П3 Р480 Довгострокові зобов’язання Постійні П4 Р380, Р430 Зобов’язання перед власниками з формування власного капіталу

Зведемо всіактиви і пасиви в таблицю 2.2.3.

Таблиця 2.2.3.

Класифікаціяактивів та пасивів

Активи Умовні позначення Пасиви Умовні позначення 2005р. 2006р. 2007р. 2005р. 2006р. 2007р.

 

2223 548 1360 А1 3289,1 6792 10753,1 П1 5648 954 5170 А2 П2 1027 1219 1688 А3 2650 П3 7751 13866 22599 А4 10675,9 9794,75 14828,9 П4 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Для оцінкиреального ступеня ліквідності підприємства необхідно провести аналізуванняліквідності балансу.

У практиціфінансового аналізування на підприємствах використовують такі коефіцієнтиліквідності:

1.Коефіцієнтабсолютної ліквідності визначається відношенням найбільш ліквідних активів допоточних зобов’язань.

Каб.л.2005р.=2223/(3289,1+0)=0,68;

Каб.л.2006р.=548/(6792+0)=0,08;

Каб.л.2007р.=1360/(10753,1+0)=0,31;

Цей коефіцієнтхарактеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткостроковузаборгованість. У 2007р. він становить 0,31, оскільки збільшилися грошові коштив національній валюті.

2.Коефіцієнтшвидкої ліквідності визначається відношенням суми швидко ліквідних тависоколіквідних активів до суми найбільш термінових та короткостроковихзобов’язань.

Кш.л.2005р.=(2223+5648)/(3289,1+0)=2,39;

Кш.л.2006р.=(548+954)/(6792+0)=1,22;

Кш.л.2007р.=(1360+5170)/(10753,1+0)=1,61;

Коефіцієнтшвидкої ліквідності показує, яка частина поточних активів з відрахуваннямзапасів і дебіторської заборгованості покривається поточними зобов’язаннями.

Отже, НАСК«Оранта» Стрийського міського відділення здатна повністю перетворити своїактиви в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань і відповідно можесвоєчасно задовольнити платіжні зобов’язання, оскільки розрахункові коефіцієнтиліквідності відповідають нормативам.

Для визначенняплатоспроможності підприємства визначають такі показники, як:

1.Коефіцієнтпокриття визначається як відношення суми оборотних коштів до загальної сумипоточних зобов’язань за кредитами банку, інших позичкових коштів і розрахунківза кредиторами.

Кп.2005р.=(2223+5648+1027)/ (3289,1+0)=2,71;

Кп.2006р.=.=(548+954+1219)/ (6792+0)=2,40;

Кп.2007р.=(1360+5170+1688)/(10753,1+0)=2,71;

Цей показникхарактеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїхборгів.

2. Поточнаплатоспроможність визначається як різниця між сумою наявних у підприємствагрошових коштів, їх еквівалентів та інших високоліквідних активів і йогопоточних зобов’язань.

Пп.=А1+А2+А3+А4+А5-П,

деА1-довгострокові інвестиції інших підприємств;

А2-іншіфінансові інвестиції;

А3-поточніфінансові інвестиції;

А4-грошові коштив національній валюті;

А5-грошові коштив іноземній валюті;

П-підсумок 4-горозділу пасиву балансу

Пп.2005р.=0+0+0+2223+0-3289,1=-1066,1;

Пп.2006р.=0+0+0+548-6792=-6244;

Пп.2007р.=0+0+0+1360-10753,1=-9393,1;

3.Коефіцієнтзабезпечення власними засобами характеризує наявність власних оборотних коштіву підприємства, необхідних для його фінансової стійкості і визначається заформулою:

Кзвз=(Вк-А(1))/А(2),

де Вк – власнийкапітал;

А(1), А(2) –підсумки 1-го і 2-го розділу активу балансу.


Кзвз2005р.=(7938-6751)/6313=0,13;

Кзвз2006р.=(4418,25-3866)/2721=3,47;

Кзвз2007р.=(9948-2599)/5633=2,25;

Фінансовастійкість – це стан майна підприємства, що характеризує його стабільнуплатоспроможність. З даного визначення можна зробити висновок, що важливимикритеріями для кредиторів будуть показники фінансової стійкості.

Фінансовастійкість є наслідком стабільного перевищення прибутків над витратами.

Фінансовустійкість підприємства характеризують наступні показники:

1.Коефіцієнтавтономії(фінансової незалежності) визначається як відношення власного капіталудо підсумку балансу:

Ка2005р.=6938/14064=0,51;

Ка2006р.=4418,25/16587=0,45;

Ка2007р.=9948/28232=0,37;

Зарекомендованим значенням найкращий показник фінансової незалежностіспостерігався у 2005році і становив 0,51. Це свідчить про те, що залежністьпідприємства від джерел фінансування є досить високою.

2.Коефіцієнтфінансової залежності розраховується як відношення підсумку балансу до власногокапіталу.

Кз2005р.=14064/6938=2,03;

Кз2006р.=16587/4418,25=3,75;

Кз2007р.=28232/9948=2,84;

Як бачимо,найменша сума вартості майна, яка припадає на 1грн. власних коштів становить за2005р.-2,03, а найбільша за 2006р.-3,75.

3.Коефіцієнтфінансової стійкості визначається як відношення власного капіталу до залученогокапіталу.

Кф.с.2005р.=6938/3289,1=2,11;

Кф.с.2006р.=4418,25/6792=0,65;

Кф.с.2007р.=9948/13403,1=0,74;

Як видно зрозрахунків, фінансово стійким було підприємство у 2005р., де коефіцієнтфінансової стійкості рівний 2,11 і у 2007р. коефіцієнт фінансової стійкостірівний 0,74, це зумовлено збільшенням власного капіталу підприємства.

4.Коефіцієнтконцентрації залученого капіталу обчислюється як відношення залученого капіталудо підсумку балансу

Кк.з.к.2005р.=3289,1/14064=0,23;

Кк.з.к.2006р.=6792/16587=0,41;

Кк.з.к.2007р.=13403,1/28232=0,47;

Коефіцієнтконцентрації залученого капіталу характеризує частку залученого капіталу взагальній сумі капіталу підприємства. Найкращим є показник за 2005р. і 2006р.,оскільки нормативне значення цього коефіцієнта є <0,5.

5.Коефіцієнтманевреності власного капіталу – це відношення власних оборотних коштів довласного капіталу.

Км.в.к.2005р.=(6938-751)/6938=0,11;

Км.в.к.2006р.=(4418,25-3866)/4418,25=2,14;

Км.в.к.2007р.=(9948-2599)/9948=1,27;

Коефіцієнтманевреності робочого капіталу характеризує частку запасів у власних обіговихкоштах, обмежує свободу маневру власними коштами.

6.Коефіцієнтзабезпечення власними оборотними засобами визначається як відношення власнихоборотних коштів до власного капіталу.

Кз.воз2005р.=(6938-751)/6313=0,98;

Кз.воз2006р.=(4418,25-3866)/2721=0,21;Кз.воз2007р.= (9948-2599)/5633=1,31;

7.Коефіцієнтдовгострокових зобов’язань – це відношення довгострокових зобов’язань допозикового капіталу.

Кдз2005р.=0;

Кдз2006р.=0;

Кдз2007р.=2650/(2650+10753,1)=0,21;

Коефіцієнтдовгострокових зобов’язань визначає частину довгострокових зобов’язань взагальній сумі джерел формування. Коефіцієнт довгострокових зобов’язань рівний0, оскільки довгострокові зобов’язання за 2005р., 2006р., рівні 0, а за 2007р.становлять 0,21.

8.Коефіцієнтпоточних зобов’язань визначається відношенням поточних зобов’язань допозикового капіталу.

Кпз2005р.=3289,1/(3289,1+0)=1;

Кпз2006р.=6792/(0+6792)=1;

Кпз2007р.=10753,1/(2650+10753,1)=0,81;

Зарекомендованим значенням коефіцієнт поточних зобов’язань, відповідаєнормативам.

9.Коефіцієнтстрахування бізнесу показує суму капіталу, який зарезервовано підприємством накожну гривню майна і визначається як відношення резервного капіталу до валютибалансу.

Ксб2005р.=3550/14064=0,25;

Ксб2006р.=3550/16587=0,21;

Ксб2007р.=5550/28232=0,22;

Аналізування фінансовоїстійкості Стрийського міського відділення НАСК «Оранта» наведено у додатку В.

Для аналізуванняу виробничо-господарської діяльності Стрийського міського відділення НАСК«Оранта» важливі такі показники, як статутний капітал, активи, страхові показникита інші. Дані показники НАСК «Оранта» наведемо у таблиці 2.2.3.

Таблиця 2.2.3.

Основніпоказники виробничо-господарської діяльності НАСК «Оранта» за 2005-2007рр., тис. грн.

Показники 2005р. 2006р. 2007р. Статутний фонд 2230 3020 3240 Власний капітал 6938 4418 9948 Загальна сума активів 14064 16587 28232 Гарантійний фонд 434 616 7504 Страхові резерви 48400 53700 54600

На основі звіту про фінансовірезультати за 2005р., 2006р., та 2007р. проаналізуємо діяльність Стрийськогоміського відділення НАСК «Оранта». Розрахуємо аналітичні показникирентабельності підприємства. Показники рентабельності – фінансові показники, щохарактеризують прибутковість роботи компанії. Як правило, всі показникирентабельності відображають відношення чистого або операційного прибуткукомпанії до того або іншого параметра її діяльності.

1.Рентабельністьпродукції розраховується як відношення валового прибутку до собівартостіреалізованої продукції.

Рпр.2005р=0%;

Рпр.2006р=(2197,3/1057,2)*100%=2,08%;

Рпр.2007р.=(4200,4/300)*100%=14%

Змінурентабельності продукції зобразимо на рис.2.2.1.

/>

Рис.2.2.1Динаміка рентабельності продукції за 2005-2007роки

Як видно зрис.2.2.1 прибуток в результаті реалізації продукції на 1 грн. понесених витратза 2007р. порівняно з 2006р.зріс.

2.Рентабельністьопераційної діяльності визначається як відношення прибутку від операційноїдіяльності до витрат від операційної діяльності.

Роп.2005р.=0;

Роп2006р.=3450/(1057,2+4350,4+3542,8+2334,7)*100%=31%;

Роп2007р.=0;

3.Рентабельністьзвичайної діяльності розраховується як відношення фінансового результату відзвичайної діяльності до витрат від звичайної діяльності.

Рзв.2005р.=0;

Рзв.2006р.=4332,4/(1057,2+4350,4+3542,8+2334,7+878,5)*100%=36%;

Рзв.2007р.=2420/(300+888,8+522,6+900)*100%=93;

Рентабельність за2007рік свідчить про збільшення прибутку від звичайної діяльності порівняно із2005р. та 2006р.

4.Рентабельністьвласного капіталу обчислюється, як відношення прибутку до оподаткування досередньорічної вартості капіталу.

Рв.к.2005р.=(2420/((3323,65+6938)*0,5)*100%=24%;

Рв.к.2006р.=(4332,4/((6938+4418,25)*0,5)*100%=39%;

Рв.к.2007р.=(2420/((4418,25+9948)*0,5)*100%=17%;

Змінурентабельності власного капіталу відобразимо на рис.2.2.2

/>

Рис.2.2.2Динаміка рентабельності власного капіталу

Як бачимо зрис.2.2.2. найбільша рентабельність власного капіталу спостерігалась у 2006році, а найменша у 2007р.

5.Рентабельністьзалученого капіталу розраховується як відношення прибутку до оподаткування досередньорічних довгострокових та поточних зобов’язань.

Рз.к2005р.=0;

Рз.в.2006р.=(4332,4/((3289,1+6792)*0,5))*100%=86%;

Рз.в.2007р.=(2420/((2650+0)*0,5)+((6792+10753,1)*0,5))*100%=24%;

Рентабельністьзалученого капіталу характеризує ефективність використання залученого капіталупідприємства. Найбільша рентабельність спостерігалася у 2006р, анайменша-2005р.

6. Валова рентабельність продажупродукціївизначається як відношення валового прибутку до чистого доходу від реалізації.

Рв.п.п.2005р.=0;

Рв.п.п.2006р.=2197,3/6254,5*100%=35%;

Рв.п.п.2007р.=4200,4/4200,7*100%=99%;

7.Рентабельність активів розраховується відношенням прибутку до оподаткування досередньорічної вартості активів.

Ра.2005р.=(2420/((1632+6313)*0,5))*100%=61%;

Ра.2006р.=(4332,4/((6313+2721)*0,5))*100%=96%;

Ра.2007р.=(2420/((2721+5633)*0,5))*100%=58%;

Змінурентабельності активів відобразимо на рис.2.2.3.

/>

Рис. 2.2.3Динаміка рентабельності активів

На рис.2.2.3зображено динаміку рентабельності активів. Рентабельність активів характеризуєздатність керівництва компанії ефективно використовувати її активи дляотримання прибутку.

 


2.3 Оцінка стану та перспективрозвитку страхування майна в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності Стрийськогоміського відділення НАСК «Оранта»

 

Діяльність Стрийськогоміського відділення НАСК «Оранта» можна характеризувати на основі багатьох показників.Щоби наочно зобразити динаміку функціонування компанії, нижче подано графічнізображення діяльності Стрийського міського відділення НАСК «Оранта» у періодвід 2001 до 2007 років.

/>

Рис.2.3.1 Збір страхових премій по відношеннюдо страхових виплат в динаміці 2001 – 2007рр.

Із цього графікавидно, що розмір страхових премій за період від 2001 до 2007 року зріспрактично у сім разів, тоді як розміри страхових виплат збільшилися майже у 192рази. Це свідчить про високі темпи розвитку діяльності компанії, підвищеннядовіри до неї населення країни.

Фінансовастійкість страхового бізнесу компанії характеризується як кількістю договорів,так і рівнем диверсифікації портфеля страхових премій і страхових платежів.Перший показник у Стрийського міського відділення НАСК «Оранти» покращав — кількість договорівстрахування в т.ч., як було відмічено вищим, збільшилося з 4.72 тис. до 9.22млн., а про другому показнику можна судити по структурі страхових премій івиплат (див.рис.2.3.2), яка говорить про диверсифікацію рисок, з якими працюєкомпанія.

/>

Зважаючи напоказники статистики, які свідчать, що обсяги страхових зборів по страхуваннюмайна є достатньо високими, можна зробити висновок, що цей канал реалізаціїстрахових продуктів є досить прибутковим.

Усі вміння танавички реалізуються також на зовнішньоекономічній діяльності. Страхуваннязовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) пов'язане з обслуговуванням специфічнихстрахових інтересів експортерів та імпортерів товарів і послуг.

На ефективністьдіяльності Стрийського міського відділення НАСК «Оранта» безперечно впливаєкадровий склад компанії. Проводячи грамотну кадрову політику страхова компаніяробить вклад у свій розвиток і розширення, оскільки грамотні спеціалістисприяють збільшенню ефективності діяльності організації. Успішна діяльністьТовариства значною мірою обумовлена високим професійним рівнем її працівників,новітніми технологіями управління персоналом, подальшим удосконаленняморганізаційної структури та оптимізації чисельності співробітників.

/>

Будучинайбільшим страховиком в Україні за розміром філіальної мережі і досвідомведення страхової справи — Стрийського міського відділення НАСК «Оранта» є провідною компанієюна тому, що росте страховому ринку країни. За такими показниками як валютабалансу, зібрані страхові платежі, виплачені страхові відшкодування і страховірезерви компанія займає лідируючі позиції в різноманітних оглядах страховихкомпаній.

/>

2.4 Визначення проблем та шляхів їхрозв’язання при здійсненні майнового страхування в умовах розвитку зовнішньоекономічноїдіяльності Стрийського міського відділення НАСК «Оранта»

 

При здійсненнімайнового страхування в умовах зовнішньоекономічної діяльності Стрийського міськоговідділення НАСК «Оранта» я виділила ряд проблем, пов’язаних з цим видом.

Проблемистрахування майна на сучасному етапі розвитку:

— відсутністьширокомасштабної роз’яснювальної роботи з питань страхування серед населення і в першу чергу серед потенційнихстрахувальників в СМВ НАСК «Оранта»;

— недостатнякваліфікація кадрів в СМВ НАСК «Оранта»;

— недосконале створення страховогопродукту майнового страхування на зовнішньоекономічному рівні;

1.Шляхамивирішення проблеми, щодо роз’яснювальної роботи з питань страхування середнаселення є чітка система проведення інформаційно-розяснювальної роботи, воснову якої покладено підхід до різних груп населення. Завдяки такому підходуіз загальної кількості населення згруповуються категорії, на які поширюєтьсяінформаційна робота.

Зокрема, проводити виїзний прийом в населених пунктахобласті, організовують зустрічі з трудовими колективами підприємств,організацій, установ та жителями населених пунктів, роз’яснюються наслідки оформленихдоговорів.

2. Наступною проблемою є недостатнякваліфікація кадрів.

Для покращенняроботи кадрів підбирають персонал, відповідно до норм праці, аналізуванняузатрат і ефективності використання робочого часу.

Шляхамивирішення цієї проблеми є підготовка висококваліфікованих кадрів на основіпроведення відповідних курсів та тренінгів; розроблення спеціальної внутрішньоїосвітньої програми, яка дозволить у невеликі строки навчити працівників усім необхіднимпринципам роботи у страховій справі, що призведе до підвищення кваліфікаціїкадрів, також потреба удосконалення механізму фінансування якісної освіти тапідготовки спеціалістів для конкретних установ, організацій та підприємств;постійне оновлення існуючої бази навчально-методичних матеріалів.

3.Ще однієюпроблемою при здійсненні майнового страхування НАСК «Оранта» є недосконале створення страховогопродукту майнового страхування на зовнішньоекономічному рівні

Вирішенням проблеми є встановлення відповідних умовстрахування, які зацікавлять страхувальників; вдосконалення організаційноїструктури компанії Стрийського міського відділення НАСК «Оранта»; вдосконаленнязаконодавства України в області страхової справи у майбутньому, що дозволитькомпанії утвердитися на ринку страхових послуг і зайняти ще вищу позицію узагальному рейтингу страхових компаній нашої країни, збільшуючи значимістьспівпраці з іноземними компаніями в умовах зовнішньоекономічної діяльності,також збільшення фінансової стійкості і платоспроможності призведе достабільності компанії на ринку. Наприклад, знизити розмір франшизи, надаватизнижки клієнтам, які страхують майно.

Проблеми ташляхів їх розв’язання при здійсненні майнового страхування в умовах розвиткузовнішньоекономічної діяльності Стрийського міського відділення НАСК «Оранта»наведено у додатку Д.


ВИСНОВКИ ІПРОПОЗИЦІЇ

 

В данійбакалаврській роботі, я досліджувала проблеми страхування майна взовнішньоекономічній діяльності на прикладі Стрийського міського відділення НАСК«Оранта».

Майнове страхування —галузь страхової діяльності, в якій об'єктом страхового захисту є майно внайрізноманітніших його проявах. До майнового страхування відносять:страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів,інших видів майна, страхування фінансових ризиків тощо.

У майновомустрахуванні страховий інтерес виявляється у формі відшкодування (компенсації)втрат, пов’язаних із володінням, користуванням, розпорядженням майном. В цьомувиді страхування страхувальником може бути лише особа, що має самостійниймайновий інтерес у збереженні того або іншого майна. Це може бути власник майнаабо розпорядник, чи користувач.

В роботі я далаоцінку законодавчій та нормативно-правовій базі за проблемою майнового страхуванняу зовнішньоекономічній діяльності.

Платоспроможністьє показником, який характеризує здатність підприємства відповідати за своїмизобов’язаннями в загальному. Це є більш узагальнюючий показник фінансовоїстійкості, ніж ліквідність. Із наведених розрахунків коефіцієнтівплатоспроможності видно, що вони значно перевищують наведені нормативнізначення, а це означає, що досліджувана компанія має високий ступіньплатоспроможності та високу можливість швидко і без значних витрат покрити своїзобов’язання. В загальному, судячи із розрахунків, всі показники позитивнозбільшилися у 2006 році, порівняно з 2005, проте дещо знизилися у 2007,порівняно з 2006. Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу знизився у2006 році порівняно з 2005, що є позитивним значенням, оскільки це вказує навивільнення тих коштів, які перебували у виробничих запасах, у використання вдіяльності.

В цілому, зааналізом даних коефіцієнтів, можна зробити висновок, що дана компанія єфінансово стійкою та платоспроможною на даний період часу. Це позитивнийпоказник, який дає можливість відкриття кредитної лінії у банку.

На основі звіту про фінансовірезультати за 2005р., 2006р., та 2007р. я аналізувала діяльність в СМВ НАСК «Оранта». Розраховувалааналітичні показники рентабельності підприємства, визначала фінансовий стан задопомогою показників платоспроможності та ліквідності. Показники рентабельності– фінансові показники, що характеризують прибутковість роботи компанії,ліквідності – спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші дляпокриття всіх необхідних платежів по мірі настання їхнього терміну.

Рентабельністюназивають показник рівня доходності за операціями або за будь-яким видомстрахування. Рентабельність є відносним показником прибутку, який відображаєвідношення отриманого ефекту до наявних або використаних ресурсів. Показникирентабельності підприємства доводять, що діяльність страхової компанії єрентабельною і має тенденцію до покращення.

Для покращенняфінансового стану Стрийського міського відділення НАСК «Оранта» необхіднозбільшити оборотний капітал, стабілізувати перевищення прибутку над витратами, збільшитистрахові платежі, відшкодування. Також важливим елементом є канали просування страховихпродуктів та вихід на міжнародний рівень.

Схема роботи СМВНАСК «Оранта» є досить гармонійною, кваліфікованість працівників компаніїдозволяє ефективно налагодити трудовий процес, а досвід компанії тапрогресивність розвитку дозволяє залучати нових клієнтів для довготривалоїспівпраці. Вдосконалення законодавства України в області страхової справи умайбутньому дозволить компанії утвердитися на ринку страхових послуг і зайнятище вищу позицію у загальному рейтингу страхових компаній нашої країни,збільшуючи значимість співпраці з іноземними компаніями в умовах зовнішньоекономічноїдіяльності.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛТЕРАТУРИ

 

1.      АлександроваМ.М. Страхування: Навчально-методичний посібник.- К.: ЦУЛ, 2002-208с.

2.      Артюр Т.М. Стархові послуги: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. — К.: КНЕУ,2000. – 124 с.

3.      БазилевичВ. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — Товариство «Знання», КОО,1997. — 216 с.

4.      Внукова Н. Н.Практика страхового бизнеса. — К.: Либра, 1994. — 75 с.

5.      ВременкоЛ. В. Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посібник /; За загальною редакцією проф…Внукової Н. М. – Харків: Бурун Книга, 2004. – 376 с.

6.      Гвозденко А. А.Финансово-экономические методы страхования: Учебник. — М.: Финансы истатистика, 1998. — 184 с.

7.      Гомелля В. Б.Основы страхового дела.,2007 – 350с.

8.      ГребельникО.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності / 3-те видання перероблене тадоповнене: Підручник- центр учбової літератури /;2008.-230с.

9.      ДанилівО. М. Основи зовнішньоекономічної діяльності / Опорний конспект лекцій длястудентів з напряму «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджментзовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної та заочної форми. Київ,2003.

10.   Дацій Н.В. Страхування: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. – 148 с.

11.   ДідівськийО.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства / Київ: Знання /;2007-462с.

12.   Дєєва Н.М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2007. – 328 с.

13.   ЄвтухО.О. Нерухомість як об'єкт оцінки: сутність і класифікація // Актуальніпроблеми економіки.- 2005.- № 3.- C.90-97.

14.    Залєтов О. М. Державнаполітика на страховому ринку // Фінанси України. — 2001 №11.

15.   ЗамковО.М. Страхування: Навчальний посібник / за редакцією д.е.н. О.О. Слюсаренко –К.: Міжнародна агенція «Bee Zonc», 2003-320с.

16.    Заруба О. Д. Основистрахування. Посібник — К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу,1995. — 180 с.

17.    Заруба О. Д. Страхова справа:Підручник. — К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. — 321с.

18.   Кашенко О. Л.,Борисова В. А. Соціально-економічні основи страхування. Навчальний посібник.Суми: Університетська книга, 1999. — 252 с.

19.   Котик З.О. Нерухоме майно та методи його оцінки. — Л.: Каменяр, 2002. — 95 с.

20.   Кривошпик Т.Д.Страхування майна громадян.: К., КНЕУ, 1998. – С. 303-326.

21.   ЛаріоноваЛ.Страховий ринок в Україні: Яким йому бути? // Фінанси України. — 1996. — № 8. — С. 99 — 101.

22.   МарчукЄ.К. Про розвиток страхового ринку // Україна-Business. — № 34. — 1995. — С.1-2.

23.   Мортиков В. В.Ризики на ринку праці та їх страхування // Фінанси України. — 1997. — № 9. — С.102-107.

24.   Мортиков В. В.Ризики на ринку праці та їх страхування // Фінанси України. — 1997. — № 9. — С.102-107.

25.   ОсадецьС.С., Харченко Н.В. Проблеми і перспективи розвитку страхової справи // ФінансиУкраїни. — 1997. — № 3. – 426с.

26.   ПазухаМ.Д. зовнішньоекономічна діяльність.(Загальні положення).-К: Центр учбовоїлітератури.,2008-230с.

27.   Про стан татенденції розвитку страхового ринку України у 1997 році. Україна-Business, №18 від 13.10.98 р. с.3. ОглядУкрстрахнагляду.

28.   СкамайЛ.Г. Страховоэдело: учебноэ пособиэ – М:Інфа-М,2008-324с.

29.   СміянаЛ.С. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності.-К: КНТ,2008.-416с.

30.   Статутвідкритого акціонерного товариства НАСК «Оранта».

31.   Страхование от Адо Я. Книга для страхователей / Под реп Л. И. Корчевской, К. Е. Турбиной. — М:Инфра-М, 1996. — 624 с.

32.   СубачовІ. І. Розвиток страхового ринку в Україні як фактору фінансової стабільностіекономіки // Фінанси України. — 2000. — №11.

33.   ТорговаЛ. В., Хитра О. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичнийпосібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2006. – 512 с.

34.   ТринчукВ. С. Перспективи розвитку страхового ринку у зв’язку зі вступом до СОТ // Страхова справа. – 2005. — №3(19). –С. 53.

35.   ЗаконУкраїни «Про оренду державного та комунального майна» (із змінами, внесенимизгідно із Законом) №2270-12 від 10.04.97р.

36.   ЗаконУкраїни «Про оподаткування прибутку підприємств» (зі змінами та доповненнями)від 22.05.97 р. № 283/97-ВР

37.   ЗаконУкраїни «Про інвестиційну діяльність» (зі змінами та доповненнями) №1561-12 від18.09.1997р.

38.   ЗаконУкраїни «Про зовнішньоекономічну діяльність» №959-12 від 16.04.98р. (із змінамиі доповненнями N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 ).

39.   Закон України«Про оренду державного та комунальногомайна» (зі змінами та доповненнями) (далі – Закон № 2269-ХІІ) № 2269-ХІІ від 10.04.99р.

40.   ЗаконУкраїни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність вУкраїні» (зі змінами та доповненнями) №2658-3 від 12.07.2001р.

41.   ЗаконУкраїни «Про господарські товариства» №1579-12 від 19.09.2001р.

42.   ЗаконУкраїни «Про приватизацію державного майна» №2164-12 від 04.03.2002р.

43.   ЗаконУкраїни «Про підприємства в Україні»//Відомості Верховної ради України. — 1991.- № 14. — Ст. 168 № 887-ХІІ від 27.03.2003р.

44.    Цивільний Кодекс України іззмінами і доповненнями, внесеними Законами України №980-4 від 19.06.2003р.

45.   ЗаконУкраїни «Про власність» №697-12 від 07.02.2004р.

46.   ЗаконУкраїни «Про державну реєстрацію об’єктів нерухомого майна та прав на них»№1175 від 28.09.2004р.

47.   ЗаконУкраїни «Про страхування» №5 від 10.05.05р.

48.   ЗаконУкраїни «Про державне мито» №2705-4 від 23.06.2005р.

49.   ЗаконУкраїни «Про банки і банківську діяльність» (ВВР, 2001,№5-6, ст..30).Іззмінами, внесеними згідно із Законом №6541-4, від 15.03.2006.

50.   ЗаконУкраїни «Про діяльність з нерухомістю» №3752 від 11.07.2006р.

51.   Закон України «Про податок на майно фізичних осіб» (№3007) від 15.01.2007 року.

52.   ЗаконУкраїни «Про мораторій на відчуження майна, яке перебуває у володінні Федераціїпрофесійних спілок України» №21 від 22.02.2007р.

53.   Господарськийкодекс України (Відомості Верховної Ради, 2003, №18, ст. 144) (із змінами,внесеними Законом №3541-4 від 15.03.2007р.).

54.   ЗаконУкраїни «Про внесення змін до Закону України» «Про страхування» №1110-V від 31.05.07р.

55.   Указ ПрезидентаУкраїни «Прооренду комунального майна» № 122 від 14 лютого 2008 р.

56.   Положенняпро порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об’єктівмалої приватизації, затверджене наказом Фонду державного майна України №1511від 15.02.2008 р.

57.   ЛистКабінету міністрів «Про затвердження положення про умови укладення договору проорганізацію продажу майна, що перебуває у державній власності» №1672 від17.02.2008р.

58.   ЗаконУкраїни «Про єдиний митний тариф» (зі змінами) №3351-4 від 17.03.2008р.

59.   Положенняпро порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об’єктівмалої приватизації, затверджене наказом Фонду державного майна України №1511від 15.02.2008 р.

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу