Реферат: Ринок фінансових послуг

Міністерствоосвіти і науки України

Контрольнаробота

Виконала:

студентка V курсу

економічного факультету

групи ФМ-51

Київ2008


1. Скласти тести на тему «Ризикта ціна капіталу»

Тест 1. Власники вільних фінансовихресурсів, які мобілізовані банками і перетворені у позиковий капітал:

А) спеціалізованіпосередники;

Б) первинні інвестори;

В) позичальники.

Тест 2. Переважне право на придбанняакцій (часток капіталу) дає можливість колишнім власникам…

А) отриматидодаткові доходи у разі збільшення статутного капіталу;

Б) зберегти свою частку (упроцентному співвідношенні) в статутному капіталі;

В) придбати новіакції за ціною, нижчою за номінальну вартість.

Тест 3.Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом

А) емісіїконвертованих облігацій;

Б) придбанняосновних фондів;

В) емісії нових акцій.

Тест 4. Згідно з концепцією WACC на середньозважену вартість капіталубезпосередньо впливають такі чинники:

А) структура капіталу;

Б) величинанеоборотних активів;

В) ставка податкуна прибуток підприємства.

Тест 5. Несхильність інвесторів доризику означає що:

А) інвестори невкладатимуть кошти в ризиковані проекти;

Б) інвесторивкладуть кошти в ризиковані проекти;

В) інвестори непідуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде компенсованододатковими доходами;

Г) інвестори використовуютьефект диверсифікації.

Тест 6. Проекти ухвалюються лише,коли NPV:

А) менше 0

Б) більше 0

В) дорівнює 0

Г) більша одиниці

Д) менша одиниці.

Тест 7. Існують такі види цін надержавну облігацію:

А) номінальна таемісійна;

Б) емісійна,ринкова;

В) номінальна, ринкова,емісійна.

Тест 8. Розрізняють вартість акції:

А) вартістьскоригована на темп інфляції;

Б) поточна абодисконтова на вартість;

В) балансовавартість;

Г) ринковавартість;

Д) всі відповіді вірні.

Тест 9. В певний період до зборуврожаю ф’ючерсна ціна на пшеницю нижче поточної ціни. Наприклад, ф’ючерсна цінана поставку через З місяці може становити 3 дол. за бушель, а поточна цінадорівнює 3,25 дол. Виберіть вірні твердження:

а) така ситуація може виникнути

б) така ситуаціяне може виникнути

б) якщо що можназабезпечити зберігання товару цілком безкоштовно, ф’ючерсна ціна не може значноперевищувати наявну ціну.

Тест 10. Для зниження ризику інвестормає залучати до свого портфелю активи, віддачі від яких:

а) низькі,оскільки саме такі активи є найменш ризиковані;

б) додатньо корельовані;

в) від’ємнокорельовані;

г) не пов’язані між собою.

Вірні відповідівиділено жирним шрифтом.

2. Розв’язатизадачу.

 

Задача 1.

Припустимо, що на початкуроку були куплені акції по ціні 100 дол. за штуку. Протягом року компаніявиплатила дивідендів по 15 дол. Курс акції на кінець року становив 95 долл.Припустимо також, що ціни на товари зросли на 5%. Розрахуйте реальну нормувіддачі акцій.

Розв’язок:

РН=100дол.

Дивіденди=15 дол.за  1 шт.

Інфляція = 5%=0,05

Реальна нормавіддача = ((Дивіденди + приріст капіталу) / ціна купівлі акцій) –  — темпінфляції

Реальна нормавіддача =  ((15-5) / 100) – 0,05 =0,1-0,05=0,05

 

3. Дайтевідповідь на питання.

 

1) Визначитистатут фондової біржі та правила, якими вона керується.

Статут та правилафондової біржі затверджуються її вищим органом. У статуті фондової біржівизначаються:

Ø  назва тамісце знаходження фондової біржі; найменування та адреса засновників;

Ø  розмірстатутного фонду; умови прийняття в члени і виключення з членів фондової біржі;

Ø  права іобов'язки фондової біржі;

Ø  організаційнаструктура фондової біржі;

Ø  компетенціяі порядок створення керівних органів фондової біржі;

Ø  порядок іумови відвідування фондової біржі; порядок і умови застосування санкцій,встановлених фондовою біржею;

Ø  порядокприпинення діяльності фондової біржі.

У статуті можутьпередбачатися інші положення, що стосуються створення і діяльності фондовоїбіржі.

 

Правила фондової біржі повинні передбачати:

► — види угод, що укладаються на фондовій біржі;

► — порядок торгівлі на фондовій біржі;

► — умови допуску цінних паперів на фондову біржу;

► — умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються нафондовій біржі;

► — порядок формування цін державного курсу та їх публікацій;

► — перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;

► — обов'язки членів фондової біржі щодо ведення обліку таінформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їхньоїдіяльності;

► — систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

► — види послуг, що надаються фондовою біржею і розміри плати заних;

► — інші положення.

 

2) Перечислити функції які виконує фондова біржа.

 

Фондова біржа виконує ряд функцій:

по-перше, вона відкриває юридичним особам доступ до позичкового капіталушляхом випуску і продажу цінних паперів, при цьому капітал стає власністюемітента;

по-друге, фондова біржа сприяє і забезпечує переливання капіталу емітентаз однієї сфери діяльності в іншу, від однієї юридичної особи до іншої;

по-третє, фондова біржа служить важливим каналом для розміщення державнихцінних паперів, через неї опосередковано здійснюється управління державнимвнутрішнім боргом;

по-четверте, фондова біржа є одним з економічних стабілізаторів, якийвмонтований в систему товар-но-грошових відносин і сприяє при цьому триваломута динамічному розвитку господарського механізму;

по-п’яте, фондова біржа служить економічним барометром діловоїактивності, показниками якого виступають спеціально розраховані індексикон'юнктури — (такими індексами в США є "індекс Доу-Джонса", індексАмериканської фондової біржі" та ряд інших, в Україні — "індекс INDEX-SGU", "індекс PROU-50" і т. д., європейські — «Wood and Company» та багато інших) — вонидозволяють аналізувати поточний стан фондового ринку, національної та світовоїекономіки, складати економічні прогнози;

по-шосте, фондова біржа забезпечує ефективний розвиток вторинного ринку;

по-сьоме, вона формує сприятливе ставлення інвесторів до держави якодного із регуляторів ринку цінних паперів.

 

3) Біржовііндекси, їх значення і методи розрахунку.

Біржові індексирозраховуються за різними методиками: деякі є простими середніми величинамикурсів акцій, інші – середньозваженими величинами, де базою можуть бути ринковавартість акцій, що обертаються на ринку та включені до складу індексу. Індекс ФБ розраховується в режимі реального часу на щоденній, щотижневій тащомісячній основі. Індекс розраховується за принципом ринкового зважування, щовикористовує метод арифметичної середньої. При розрахунку індексу враховуютьсявсі укладені Договори на ФБ. Розглянемо найбільш відомі та популярні індекси.

Існує 4 індексиДоу Джонса, які складаються і публікуються компанією «Доу Джонс енд компані».

Промисловийіндекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average – DJIA) – простий середнійпоказник руху курсів 30 найбільших промислових корпорацій («Амерікен експрес»,«Амерікен телефон енд телеграф» не є чисто промисловими компаніями, алевключені до нього). Склад цього індексу не є незмінним, його компонентизмінюються залежно від стану компанії на ринку. Цей індекс розраховуєтьсяшляхом сумування цін включених до нього акцій на момент закриття біржі таділенням отриманої суми на певний деномінатор (який коригується на величинуподілу акцій та дивідендів у формі акцій, які складають більше 10 % ринковоївартості випусків. Індекс Доу Джонса котирується в пунктах та друкуєтьсящоранку в діловій пресі і сповіщається на Нью-Йоркській фондовій біржі черезщопівгодини. Транспортний індекс Доу Джонса (the Dow Jones TransportationAverage – DJTA) – середній показник, який характеризує рух цін на акції 20транспортних корпорацій (авіакомпаній, залізничних та автомобільних компаній).

Комунальнийіндекс Доу Джонса (the Dow Jones Utility Average DJUA) – середній показник рухукурсів акцій 15 корпорацій, що займаються газо- та енергопостачанням.

Dow JonesComposite – відомий ще під назвою «Індекс – 65» – показник, який розраховуєтьсяна базі промислового, транспортного та комунального індексів.

ІндексиАмериканської фондової біржі. Американська фондова біржа публікує 2 основнихіндекси, які розраховуються на різній основі.

Основний ринковийіндекс Американської фондової біржі (AMEX Major Market Index) є простимсереднім показником руху цін акцій 20 провідних корпорацій. Його було задуманоАмериканською фондовою біржею в якості своєрідного аналога промислового індексуДоу Джонса. Хоча він розраховується і публікується Американською фондовоюбіржею, до його складу входять акції корпорацій, що зареєстровані наНью-Йоркській фондовій біржі.

Індекс ринковоївартості Американської фондової біржі (AMEX Market Value Index) розраховуєтьсяна принципово іншій основі: він є показником, зваженим за ринковою вартістювсіх випущених акцій тих корпорацій, які входять до його складу в якостікомпонентів. Вперше його було опубліковано у вересні 1973 року: до липня 1983року його початковий рівень вважався базисним і дорівнював 100 пунктам. У липні1983 році цей індекс був скоригований. Тепер він включає в якості компонентівбільше 800 випусків акцій, що представляють цінні папери корпорацій усіхвеликих галузевих груп, що зареєстровані Американською фондовою біржею (сюдивходять, крім звичайних акцій, американські депозитні свідоцтва та підписнісертифікати). З технічної точки зору він вважається унікальним, бо при йогорозрахунку припускається, що дивіденди, які сплачуються за акціями,реінвестуються і на цій основі відображаються в індексі.

Індекс Уілширвизначається за 5 тисячами компаній та відображає вартість акцій усіхкорпорацій, які котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Індексрозраховується приватною компанією «Уілшир асошіейтс».

Індекс IPI-Uрозраховується спільно агентством «Інтерфакс – Україна» і компанією«Полар-інвест». Його основними характеристиками є: ► дата початкурозрахунку – 1 січня 1999 р. ► періодичність обчислення – похвилинно; ►базове значення – 1000; ► джерело даних – позабіржова торговельнасистема; ► лістинг – найбільш ліквідні акції; зміни в лістингу проводятьсящомісяця; ► одиниця виміру – обчислюється виходячи з доларових цін акцій.

Індекс ПФТС. Business Partners – цесереднє для найбільш ліквідних українських акцій, які мають найбільшу ринковукапіталізацію і розраховуються щотижня у гривнях і доларах на основі реальнихугод та твердих котирувань у ПФТС. Частка акцій компаній, що включається доіндексу та обертається на ринку, повинна перевищувати 10 % від їх загальноїкількості. Компоненти індексу зважуються на основі ринкової капіталізації,однак частка держави та стратегічного інвестора, як правило, виключаються.Склад індексу переглядається на відповідність вказаних критеріїв щомісяця, івносяться необхідні зміни.

ІндексWOOD-15.Газета «Бізнес» № 23 за 1997 рік почала регулярно публікувати фондовий індексWOOD-15, що представлений компанією Wood & Company. Індекс WOOD-15спирається на методологію, яка розроблена Міжнародною фінансовою корпорацієюдля ринків, що розвиваються. Дана методологія дозволяє відобразити всі зміни,що відбуваються на ринку, у тому числі злиття компаній, банкрутства, включеннянових компаній до бази індексу. Остання формується за один місяць. Зміниринкової капіталізації компаній, включених до індексу, впливають на йогощотижневу зміну.

Вибірка (базаіндексу) включає 15 компаній, що займають перші місця на українському фондовомуринку за величиною ринкової капіталізації. База обновляється щомісяця, і длявключення до бази капіталізація компанія-претендент повинна перевищити ринковукапіталізацію останньої компанії в списку на 5%. Перерахування індексуздійснюється в останній день кожного місяця. База відображає будь-які зміни,пов’язані з розподілом акціонерного капіталу компаній, що входять до нього.

Індекс WOOD-15 включає українські компаніїіз найвищою на сьогоднішній день ринковою капіталізацією, акції яких активноторгуються на ринку.

Індекс КАС-20 (wa) цікавий із точки зорудинаміки розвитку фондового ринку України, його росту або падіння.

Перспективирозвитку. Планується розраховувати щоденні значення КАС-20, що дозволить будуватине тільки лінійну зміну індексу, але й враховувати щоденні зміни йогомінімальних і максимальних значень. За допомогою використання подібної технікипобудови індексу КАС-20 можна буде проводити більш глибокий аналіз фондовогоринку.

PROU-50(«Проспект Інвестментс»). Розроблений спеціалістами інвестиційної компанії«Проспект Інветментс». Спочатку використовувався для вирішення власних завданькомпанії (інформаційно-аналітичної підтримки клієнтів). Презентація індексувідбулася в рамках виставки «Фондовий ринок України-97», що проходила в Києві19-20 червня 1997 р. Індекс базується на стандартній методиці індексів, щорозраховуються на основі капіталізації.

Вибірка. Длярозрахунку і підтримки бази індексу було відібрано 50 великих емітентів, щопредставляють провідні галузі економіки. Акції цих компаній котируються навторинному ринку цінних паперів великою кількістю інвестиційних інститутів.Капіталізація індексу складає близько 60 % капіталізації українськоговторинного ринку.

В основурозрахунку індексу покладена зміна капіталізації компаній, що входять довибірки, тобто стандартна методика капіталізованих індексів. Індекс на поточнудату – щоп’ятниці – розраховується наступним чином: індекс на 01.01.97множиться на сумарну капіталізацію 50 емітентів на поточну дату і ділиться насумарну капіталізацію цих емітентів на 01.01.97:

Українськіфондові індекси почали розповсюджуватись на початку 1997 року. Компанії, щопублікують свої індекси, намагаються не обмежуватись одним тільки значенням, аще й аналізувати причини його зміни та стану ринку, давати прогнози розвиткуринку та рекомендації інвесторам. Ця інформація є прообразом майбутніхінформаційних агенцій, аналогічних тим, що діють на світових фінансових ринках.Порівняльний опис українських біржових індексів наведено у табл.1.

Методикирозрахунку індексів дуже схожі. Головні розбіжності криються у джерелахотримання інформації про ринкову ціну акцій, що викликано відсутністю єдиногоцентру котирування.

Проблемою євідносно невеликий обсяг ринку та його залежність від руху коштів іноземнихпортфельних інвесторів. Фактично українські фондові індекси є індикатором рухукоштів іноземних інвесторів на українському ринку. Іноземний капітал іде наУкраїну – і фондові індекси починають рости.

Збіг у поведінцііндексів може служити доказом аналогічності підходу до цієї проблеми з бокурізних створювачів індексів. Як видно з табл. 2 кореляції різних індексів,відповідність між деякими з них досить висока, тобто вони «рухаються в одномунапряму».

 

4)Охарактеризувати рівень втручання держав у діяльність фондових бірж.

Регулюванняфондової біржі з боку держави у різних країнах неоднакове. У Великій Британіїта США біржі самостійні в своїй діяльності та у формах організації. Урядформально не втручається у справи фондових бірж. Проте в США, наприклад, всіугоди, здійснені згідно з рішеннями біржі, не повинні суперечити законамкраїни.

Особливий видрегулювання застосовується у Швеції, де біржа є акціонерним підприємством, але50 відсотків її капіталу належать уряду.

У Німеччинікерівництво всією діяльністю бірж покладено на їхні правління. Членів правлінняобирають з осіб, допущених до здійснення операцій на біржі. Одночаснофедеральне міністерство фінансів має право здійснювати контроль за деякимисторонами біржової діяльності, зокрема за строковими угодами. Певними пра­ваминаділені уряди земель, особливо при визначенні порядку ви­борів правління,встановленні податків з біржових доходів тощо.

У групі такзваних нових індустріальних країн, до яких належать азійські: Південна Корея,Тайвань, Гонконг, Сінгапур, Малайзія, Таїланд і латиноамериканські: Бразилія,Мексика, Аргентина — фондові біржі являють собою, як правило, державніінституції або приватні організації, що перебувають під контролем центральноїад­міністрації.

Залежно відструктури володіння акціями розрізняють англо-американську іконтинентально-західноєвропейську моделі. Перша ха­рактеризується тим, щоконтрольні пакети акцій порівняно невеликі. Основна маса акцій вільнообертається на ринку. В другій, навпаки, на ринку обертається відносно небагатоакцій. При першій моделі є реальна можливість скупити значну кількість акцій ісформувати контрольний пакет у чиїхось руках. При другій моделі перехідкомпанії в інші руки неможливий, якщо її власник не захоче цього зробити.

Роль держави у формуванні статутного фонду фондової біржі єрізною. Наприклад, у кількох країнах Європи (Франція, Італія, Швей­царія) всіфондові біржі є державними установами. У Німеччині фондові біржі такожперебувають під постійним контролем з боку держави. Юридичний статус такогороду бірж можна назвати публі­чно-правовим: держава не тільки бере участь вопрацюванні правил біржової торгівлі, а й призначає маклерів, забезпечуєпорядок тор­гів, стежить за законністю фондових операцій.

Інший режим фондової торгівлі цінними паперами існує в США таАнглії, де фондові біржі діють самостійно — як звичайні приватні компанії(акціонерні товариства). За такого режиму держава не бере на себе гарантій ніщодо стабільності біржової торгівлі, ні щодо зменшення ризику фондовихоперацій.

Нині у світі налічується близько 200 фондових бірж: у  Велико­британії— 22, США — 13, Японії — 9, Франції та Німеччині — по 8, Канаді — 5. Найбільшвідомі Нью-Йоркська фондова біржа, Токій­ська, Лондонська, Паризька, Франкфуртська,Копенгагенська, Амс­тердамська, Міланська, Торонтська, Австралійська,Цюрихська, Се­ульська, Манільська (на Філіппінах), Бангкокська (в Таїланді),Сингапурська та ін.

Як правило, в економічно розвинутій країні налічується кількафондових бірж, котрі створюють певну біржову систему. Розрізня­ють моносистему,в якій головну роль відіграє одна з бірж (наприк­лад Лондонська біржа уВеликобританії) і полісистему, котрій влас­тива наявність кількох великих бірж(Німеччина, Канада). Є й проміжні форми наприклад біржова система США, де порядіз па­нуванням Нью-Иоркської фондової біржі досить упевнено почува­ють себерегіональні фондові біржі.

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу