Реферат: Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Зміст

ВСТУП… 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙБАНКУ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ… 5

1.1. Сутність та класифікація депозитних операцій. 5

1.2. Принципи організації депозитних операцій банку зфізичними особами. 15

1.3. Нормативно-правове регулювання депозитних операцій зфізичними особами  21

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ З ФІЗИЧНИМИОСОБАМИ В ВАТ «ОЩАДБАНК». 37

2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Ощадбанк». 37

2.2. Аналіз депозитного портфелю «Ощадбанк». 45

2.3. Особливості організації депозитних операцій поОщадбанку. 4

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ… 69

ДОДАТКИ..............................................................................................................71


ВСТУП

В рамкахздійснення банківської діяльності банки мають право залучати кошти фізичних таюридичних осіб у вклади з метою їх розміщення від власного імені, на власнихумовах та на власний ризик. Актуальність даної теми зумовлена ростом обсягудепозитних вкладів фізичних осіб як в структурі депозитних вкладів, так і вабсолютній величині.

Мета дипломної роботи —дослідження механізму здійснення депозитних операцій банку з фізичними особами.Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду завдань:

·    розглянутипоняття «депозитна операція» та класифікацію депозитних операцій;

·    проаналізуватипринципи організації депозитних операцій банку з фізичними особами;

·    розглянутизагальну характеристику діяльності банку;

·    проаналізуватисклад та структуру депозитного портфеля банку.

Об’єктом дослідженняє депозитні операції банку з фізичними особами. Предметом дослідження є організаційніаспекти здійснення депозитних операцій банку з фізичними особами. Данедослідження проводилось із застосуванням діалектичного підходу до вивченнясучасного стану проведення банківських депозитних операцій з фізичними особами.В процесі дослідження організації депозитних операцій з фізичними особами були використаніпоєднання абстрактного й конкретного, індукція, дедукція, аналіз і синтез,групування й порівняння, конкретизація. Для обробки даних, наведених удослідженні застосовувались: огляд, документальна перевірка, групування,структурний аналіз, узагальнення, підрахунок. Інформаційною базою дослідження єпраці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, організації та методикиздійснення депозитних операцій з фізичними особами, законодавчі акти,періодичні видання.


РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

1.1. Сутність та класифікація депозитних операцій

Сутністьдепозитної операції полягає в акумуляції банком як фінансовим посередником наринку фінансових ресурсів тимчасово вільних грошових коштів на визначенийтермін та за визначену плату та розміщення даних фінансових ресурсів від свогоімені, на власний розсуд та ризик.

Згідно ст. 47 ЗаконуУкраїни «Про банки и банківську діяльність» банки мають право здійснюватинаступні операції:

На підставібанківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції:

1) прийманнявкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2)відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у томучислі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжнихінструментів та зарахування коштів на них;

3) розміщеннязалучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик [2, 31].

Таким чином, операціябанку – це дія банківської установи, спрямована на забезпечення їїфункціонування, з одного боку, як суб'єкта підприємницької діяльності, з іншого– як фінансового посередника, який здійснює притаманні йому функції. Можнавиділити поняття «банківська операція» — це комплекс взаємопов'язаних дій, щоздійснюються банком, якому чинним законодавством надається виключне право на їїздійснення.

Відповідно до ПостановиНаціонального банку України «Про порядок здійснення банками України вкладних(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» № 516 від 03.12.2003 р.під вкладною (депозитною) операцією розуміють операцію банку із залученнягрошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку надоговірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їхощадними (депозитними) сертифікатами [3].

Депозитні банківськіоперації належать до пасивних операцій банківської установи, тобто це операції,за допомогою яких банки формують свої грошові ресурси для проведення кредитних,інвестиційних та інших активних операцій.

Метою здійсненнядепозитних операцій є:

·    залученнякоштів для подальшого їх розміщення в активні операції;

·    залученнякоштів для поповнення ліквідності з метою розрахунків за зобов'язаннями.

Об'єктамидепозитних операцій є кошти, що передані комерційному банку на умовах,визначених двохсторонньою угодою. Об'єкти депозитних операцій — це депозити,тобто суми грошових коштів, які суб'єкти депозитних операцій вносять навизначений час та які залишаються на рахунках у банках черг і діючий порядокздійснення банківських операцій.

Суб'єктамидепозитних операцій є комерційні банки, що виступають як позичальники, івласники коштів, які виступають кредиторами банківської установи. Суб’єктомдепозитної операції з фізичними особами є вкладник, тобто фізична особа, яказдійснила розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів або банківськихметалів на рахунок у банку чи придбала ощадний (депозитний) сертифікат банку надоговірних умовах. Власник депозиту є депонентом. До суб'єктів депозитнихоперацій можна віднести державні підприємства та організації, державніустанови, кооперативи, акціонерні товариства, змішані підприємства за участюіноземного капіталу, партійні та громадські організації і фонди, фінансові тастрахові компанії, інвестиційні та трастові компанії і фонди, окремі фізичніособи та їх об'єднання, банки та інші кредитні установи [13, 121].

Операції банків з банківськими металами здійснюються або з фізичноюпоставкою банківських металів, або без фізичної поставки банківських металіввідповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питаньздійснення операцій з банківськими металами [19, 431].

Розміщеннягрошових коштів у депозити для фізичних та юридичних осіб дає можливість:

·  одержання стабільного доходув національній та іноземній валюті від визначений відсоток і на фіксованийтермін;

·  встановлення оптимальнихтермінів виплати відсотків за внесок (щомісяця, щокварталу або після закінченнятерміну дії депозитного договору);

·  збільшення суми внескупротягом терміну дії депозитного договору;

·  одержання гарантії своєчасногоповернення коштів;

·  використання депозитнихпротягом терміну дії в якості забезпечення, при необхідності одержання кредиту.

Для банківських установ депозитні операції є вигідними,оскільки надають банкам фінансові ресурси для здійснення своєї діяльності,підтримання поточної ліквідності банківських установ, тощо.

Необхідно зауважити, що депозитні операції відіграють одну зпровідних ролей в діяльності банку:

·    вони єголовним джерелом залучення ресурсів для проведення активних операцій, від їх характерузалежать напрямки кредитування і прибутковість банку;

·    правильнаорганізація депозитних операцій забезпечує достатню ліквідність банків;

·    депозитніоперації сприяють прискоренню безготівкових розрахунків.

·    залученікошти зазвичай дешевше міжбанківських кредитів.

Водночас депозитні операції мають певні вади. По-перше,депозитне залучення коштів пов'язане зі значними маркетинговими зусиллями,грошовими та матеріальними витратами банків. По-друге, одну частину залученихкоштів банки повинні зберігати в Національному банку України, а за іншуздійснювати платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. По-третє,депозитне залучення коштів залежить в основному від ініціативи потенційнихвкладників, а не від банку, якому часто буває важко, а то й неможливо здійснитиоперативне залучення коштів у вклади [9, 12]. Слід враховувати те, що обсяги тимчасово вільних грошовихкоштів у межах окремо взятого регіону та країни в цілому на визначений моментчасу обмежені.

Депозитніоперації банків полягають у залученні коштів у вклади та розміщення ощадних(депозитних) сертифікатів. Депозити утворюються за рахунок коштів у готівковійабо в безготівковій формі, у гривнях або в іноземній валюті, що розміщеніюридичними особами чи громадянами (клієнтами) на їх рахунках у банку надоговірних засадах на певний строк зберігання або без зазначення такого строкуі підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства та умов договору.Договір банківського вкладу (депозиту) укладається в письмовій формі (ст. 340Господарського кодексу України) [1, 144].

Усвітовій банківській практиці всі залучені ресурси за способом їх акумуляціїгрупують таким чином:

1)  депозити;

2)  недепозитнізалучені кошти.

Операції,пов'язані із залученням коштів для вкладів, називаються депозитними. Депозитнимможе бути будь-який відкритий клієнту банку рахунок, на якому зберігаються йогогрошові кошти.

Ресурсна база сучасного банкухарактеризується широкою різноманіт­ністю видів депозитів. На нашу думкуосновні з них такі:

·    залежновід терміну та порядку вилучення депозити поділяють на депозити до запитання, термінові,спеціальні;

·    заступенем подорожчання депозити поділяють на безкоштовні (кошти на поточнихрахунках клієнтів) і платні (кошти на депозитних рахунках);

·    з точкизору призначення можна виділити три види депозитів: до запитання, термінові,ощадні [15, 220].

Активні депозити— це розміщення банківських коштів на рахунках в інших банках, пасивні — цезалучення банками коштів від своїх клієнтів.

Депозити заведеноподіляти на такі:

·  до запитання;

·  строкові на визначенийтермін;

·  ощадні внески населення;

·  ощадні (депозитні)сертифікати.

Депозити дозапитання – це зобов'язання, які не мають конкретного строку. Вклади дозапитання можуть бути вилучені в будь-який час на першу вимогу вкладника. Цекошти, що знаходяться на поточних, бюджетних рахунках КБ і використовуютьсявласниками залежно від потреби в цих коштах. Умови сплати відсотків зазалишками коштів за такими рахунками визначаються у двосторонніх угодах привідкритті цих рахунків. За вкладами до запитання нараховується низький відсоток[12, 14].

Внески дозапитання розміщують ті, кому потрібні кошти в ліквідній формі для здійсненняпоточних розрахунків. До даного виду депозитів входять також так звані чековідепозити, при яких кошти знімаються з рахунку за допомогою чеків. Внески дозапитання є нестабільними, що обмежує можливість їх використання банком дляпозичкових та інвестиційних операцій. В умовах відсутності (як правило) платиза депозити до запитання банки намагаються залучити клієнтів і стимулюватиприріст поточних внесків за рахунок надання їм додаткових послуг та підвищенняякості обслуговування. Це, зокрема, кредитування з поточного рахунку, пільгивкладникам в одержанні кредиту, використання зручних для клієнта формрозрахунків: застосування кредитних карток, чеків, розрахунково-консультативнеобслуговування тощо. До вкладів до запитання належать також кредитові залишкиза контокорентним рахунком або поточним рахунком з овердрафтом. Для покриттяопераційних витрат, пов'язаних із веденням поточних рахунків, банк стягує зклієнта комісійну винагороду. Комісія може утримуватися з депозитного процента.Деякі банки не стягують комісії за ведення поточних рахунків за умовизберігання на них стабільного залишку не нижче від установленого рівня [18, 6].

Строкові депозити– це зобов'язання, які мають певний строк. Це кошти, що зберігаються надепозитних рахунках у банку протягом строку, визначеного у депозитній угоді.Внески на визначений строк розміщуються у великих сумах. Банки виплачують застроковими депозитами більш високий відсоток, ніж за депозитами до запитання.Збереження коштів на строкових депозитах вигідно як клієнту, так і банку.Строкові вклади є для банків кращим видом депозитів, оскільки вони стабільні ізручні в банківському плануванні. За ними сплачується високий депозитнийпроцент, рівень якого диференціюється залежно від терміну, виду внеску, періодуповідомлення про вилучення загальної динаміки ставок грошового ринку та іншихумов.

Строкові вклади невикористовуються для здійснення поточних платежів. Якщо вкладник бажає змінитисуму внеску — зменшити або збільшити, то він може розірвати депозитну угоду іпереоформити свій строковий вклад на нових умовах. При достроковому вилученнікоштів з такого депозиту власник, як правило, позбавляється передбачених угодоюпроцентів. У цьому випадку проценти знижуються до рівня, передбаченого повкладах до запитання [14, 52].

До строковихдепозитів у банківській практиці відносять депозити овернайт – депозити, залученібанком на строк не більше одного операційного дня (без урахування неробочихднів банку). Строковими депозитами є також кошти, отримані від інших КБ якдепозит (вклад) на конкретний строк.

Строковий депозит з виплатою відсотків після закінчення діїдоговору призначений для отримання гарантованого доходу після закінчення строкудепозиту. Сьогодні можна внести свої кошти на строк від 90 днів до 2 років. Більший строк розміщення банківського вкладу дозволитьотримати більший дохід.Поповнення або часткове використаннякоштів по вкладу не передбачається. Відсоткова ставка строкового депозиту протягомдії договору не змінюється.При достроковому розірванні договору відсотки сплачуються у розмірі процентівпо вкладах на вимогу. Після закінчення строку дії договору сума банківськоговкладу та нараховані відсотки зараховуються на поточний рахунок, що безкоштовно відкривається одночасно з вкладом і можебути використаний для здійснення розрахунків.

Строковий депозит з щомісячною сплатою відсотківпризначений для гарантованого збереження коштів і отримання щомісячного доходу увигляді відсотків на повсякденні потреби. Договір на банківський вклад укладається на 1чи 2 роки. Умови строкового депозитуз щомісячною сплатою відсотків непередбачають можливості поповнення. Відсотки щомісячнозараховуються на поточний рахунок,що відкривається безкоштовно.Відсоткова ставка по строковомудепозиту протягом дії договору не змінюється. При достроковому розірванні договорувідсотки сплачуються у розмірі процентів по вкладах на вимогу.

Строковий депозит з правом поповнення призначений длянакопичення коштів протягом строку дії договору – 180, 270 днів, 1 чи 2 роки. Кількість поповнень банківського вкладу протягомдії договору необмежена.Строковий депозит із правом поповнення непередбачає можливості частковоговикористання коштів. Відсотковаставка протягом дії договору не змінюється та не залежить від суми депозиту. Відсотки за строковим депозитом ізправом поповнення нараховуються та сплачуються після закінчення строку дії договору.При достроковому розірванні договору відсотки сплачуються у розмірі процентівпо вкладах на вимогу.

Ощадний вклад з щорічною сплатою відсотків призначений для вільного режимунакопичення і використання коштів. Рахунок відкривається на необмежений термін. Поповнювати депозитний ощадний вклад можнаяк готівкою, так і в безготівковій формі. Можливість знятигроші готівкою або перерахувати їх на Ваш поточний рахунок або картку. Відсоткиза банківським вкладом нараховуються та сплачуються щорічно. При укладаннідепозитного договору безкоштовновідкривається поточний рахунок, який призначений длязарахування коштів і здійснення грошових переказів та платежів. Відсотковаставка змінюється у кінці кожного року дії договору 1-го числа місяця, в якомуйого було укладено. При розірванні договору виплачуються відсотки у повномуобсязі за фактичний період зберігання вкладу.

Ощадні вклади –це вклади населення, розміщуванні у банках з метою зберігання і нагромадження.Для цього виду депозиту характерна наявність спеціальної ощадної книжки, якавидається банком вкладникові і в якій фіксуються операції з ощадним вкладом. Банківськийвексель має депозитну природу, і цим він схожий на сертифікат. Проте, навідміну від сертифіката, банківський вексель може бути використаний йоговласником як платіжний засіб за товари і послуги, причому новий власник векселяможе передавати його третій особі шляхом індосаменту. Щоб придбати банківськийвексель, покупець має перерахувати гроші на рахунок банку-продавця, після чогоостанній виписує банківський вексель на ім'я покупця і позначає датузарахування грошей. Погашення банківських векселів відбувається шляхом їхвикупу після закінчення терміну обертання або ж дострокового викупу. Убанківських векселях указується величина прибутку у вигляді процента дономіналу, що одержує власник векселя. Це означає, що продаються векселі заноміналом, а викуповуються банком за ціною продажу. При цьому векселівикористовуються лише у міжнародних програмах.

Депозити дозапитання, які у світовій банківській практиці називають трансакційними, — цекошти, які можуть бути вилучені клієнтами в будь-який час, тобто зберігання необумовлюється, і за цими рахунками банки здійснюють платежі на доручення їхвласників. Ці депозити можуть бути як безпроцентними, так і з виплатоюпроцентів. Умови виплати процентів за цими депозитами обумовлюються удвосторонніх угодах. Залишки коштів на цих рахунках постійно змінюються, томубанки цей вид залучених коштів можуть використовувати тільки длякороткострокових вкладень, постійно стежачи при цьому за поточною ліквідністюбалансу.

У більшостікомерційних банків депозити до запитання мають найбільшу питому вагу вструктурі залучених коштів. У зарубіжних банках до безстрокових депозитіввідносять також контокорентний рахунок — активно-пасивний рахунок, що поєднуєпоточний і кредитні рахунки. Кредитове сальдо цього рахунку означає, що клієнтмає власні кошти, дебетове — що їх необхідно позичити йому для розрахунків.Банк одноразово вста­новлює ліміт на суму кредиту під дебетове сальдо і кре­дитуєклієнта. Цей кредит називають контокорентним.

Депозитина визначений строк — це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахункаху банку протягом установленого строку, який визначається при відкритті. До нихналежать: рахунки з обліку ощадних сертифікатів, строкові і цільові рахункифізичних осіб, рахунки для збереження бюджетних коштів та для фінансуваннякапітальних вкладень. Відмінністю ощадних вкладів від строкових є те, що вонине мають фіксованого терміну зберігання, невеликі за мінімальним розміром, непотребують попереднього повідомлення про вилучення. Ощадні, вклади призначеніне для розрахунків, а для заощадження коштів.

Характерніособливості ощадних вкладів:

1.   Невеликамінімальна сума.

2.   Плавнезростання коштів на рахунку.

3.   Видачавласнику вкладу іменного свідоцтва — ощадної книжки.

Деякі банки відмовляються від ощадноїкнижки і замінюють її виписками про стан рахунку. Це зменшує витрати банку наведення рахунку, а також запобігає зловживанням, пов'язаним зі злодійством,шахрайством тощо.

У загальнійсистемі банківських депозитів виділяють також так звані спеціальні вклади. Доних належать: кошти, зарезервовані на окремих рахунках для проведенняакредитивних розрахунків та розрахунків за допомогою лімітованих чековихкнижок; кошти для факторингових операцій; кошти для міжбанківських розрахунків;кредиторська заборгованість тощо.

Важливе значеннямають міжбанківські депозити, які надаються в межах кореспондентських відносинміж банками. Часто міжбанківські депозити відіграють роль інструментаналагодження більш тісних і довірливих кореспондентських відносин між банками.Іноді банки використовують у своїй діяльності так звані гарантійні депозити.Вони відкриваються на вимогу банку-кредитора у випадку, коли у нього існуютьсумніви щодо знецінення активів, або є ризик неплатоспроможностіклієнта-позичальника [9, 64].

У звіті прозалишки за депозитами КБ України мають щомісяця подавати у регіональніуправління НБУ дані про такі види депозитів: міжбанківський ринок – депозитирозміщені, депозити залучені; небанківський ринок – депозити небанківськихфінансових підприємств, депозити нефінансових державних підприємств, депозитинефінансових недержавних підприємств, депозити некомерційних організацій, щообслуговують домашні господарства, депозити фізичних осіб, депозити іншихдомашніх господарств, депозити бюджету та позабюджетних фондів України(державного бюджету, клієнтів, які утримуються з державного бюджету, місцевихбюджетів), рахунки за довірчими операціями, ощадні сертифікати. />

Таким чином, піддепозитною операцією розуміють залучення до банківської установи тимчасововільних коштів фізичних та юридичних осіб для подальшого розміщення зазначенихкоштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. Депозитніоперації відносяться до пасивних операцій, тобто мають напрямленість наформування фінансових ресурсів банківської установ та забезпечення її поточноїта стратегічної ліквідності.

1.2. Принципи організації депозитних операцій банку зфізичними

особами.

Залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осібпідтверджується:

·    договоромбанківського рахунку;

·    договоромбанківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної книжки;

·    договоромбанківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката;

·    договоромбанківського вкладу (депозиту) з видачею іншого документа, що підтверджуєвнесення грошової суми або банківських металів і відповідає вимогам,установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківськоїдіяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

Ощадний (депозитний) сертифікат — це письмове свідоцтво банку продепонування грошових коштів, яке засвідчує право власника сертифіката або йогоправонаступника на одержання після закінчення встановленого строку суми вкладу(депозиту) та процентів, установлених сертифікатом, у банку, який його видав процентнийощадний (депозитний) сертифікат — це ощадний (депозитний) сертифікат, якийвипущений банком з визначеною процентною ставкою

Умовно можнавиділити наступні етапи здійснення депозитних операцій з фізичними особами, що наведеніна рис. 1.1.


/> /> /> /> /> /> <td/>

Залучення коштів на депозит

  /> /> /> /> /> /> />

/>

Підсумковий етап

   /> <td/>

Можливість подовшення терміну депозиту

 

Рис. 1.1.Механізм взаємодії банку та клієнта при проведенні депозитних операцій

Договори банківського рахунку та банківського вкладу (депозиту)визначають права, зобов’язання суб’єктів вкладних (депозитних) операцій(власників грошових коштів або банківських металів і банку) та інші умови,визначені Цивільним кодексом України, і мають бути підписані сторонами договору(уповноваженими ними особами). Договір, укладений з фізичною особою,скріплюється печаткою банку, а договір, укладений з юридичною особою,скріплюється печатками сторін.

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), щоприйняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), щонадійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові цю суму та проценти на неї абодохід в іншій формі на умовах та в порядку, установлених договором.

Банки можуть укладати з фізичними особами договори банківського вкладу(депозиту) на користь третьої особи відповідно до законодавства України. Ця особанабуває права вкладника з моменту пред’явлення нею до банку першої вимоги, щовипливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатисятакими правами.

Для вкладників-фізичних осіб банк зобов’язаний установлювати однаковітипові умови договору банківського вкладу (депозиту) відповідного виду, крімвипадків, передбачених законодавством України. Договір банківського рахункуукладається для відкриття вкладнику чи визначеній ним особі поточного рахунку вбанку на умовах, погоджених сторонами. Банк зобов’язаний укласти договірбанківського рахунку з фізичною особою, яка звернулася з пропозицією відкритирахунок на оголошених банком умовах, що відповідають законодавству України табанківським правилам”.

Процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями встановлюютьсябанками самостійно. Національний банк України встановлює індикативні розмірипроцентних ставок для банків з урахуванням ситуації на грошово-кредитномуринку.

Банк сплачує вкладнику суму вкладу (депозиту) і нараховані за нимпроценти:

·    унаціональній валюті, якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний)рахунок у національній валюті;

·    у валютівкладу (депозиту), якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунокв іноземній валюті, або на умовах та в порядку, передбачених договором,відповідно до заяви вкладника — в іншій іноземній чи в національнійвалюті;

·    убанківських металах, якщо вкладний (депозитний) рахунок відкритий у банківськихметалах, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно дозаяви вкладника — у національній валюті.

Проценти на вклад (депозит), залучений відповідно до договорубанківського вкладу (депозиту), якщо інше не передбачено договором,нараховуються від дня, наступного за днем надходження до банку грошових коштівабо банківських металів, до дня, який передує поверненню грошових коштів абобанківських металів вкладнику або списанню з вкладного (депозитного) рахункувкладника з інших підстав.

У банківськійпрактиці використовується три методи визначення кількості днів для розрахункувідсотків:

/>/>1.Метод «факт/факт» — при розрахунку суми відсотків береться фактичнакількість днів у місяці та році;

/>/>2.Метод «факт/360» — при розрахунку суми відсотків береться фактичнакількість днів у місяці, але умовно в році — 360 днів.

/>/>3.Метод «30/360» — при розрахунку суми відсотків береться умовнакількість днів у місяці — 30 та у році — 360.

Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклад(депозит) на вимогу, якщо інше не встановлено договором. У разі зменшеннябанком розміру процентів на вклад (депозит) на вимогу новий розмір процентівзастосовується до вкладу (депозиту), унесеного до повідомлення вкладника прозменшення процентів, через один місяць з часу надсилання відповідногоповідомлення, якщо інше не встановлено договором.

Установлений банком відповідно до договору банківського вкладу (депозиту)розмір процентів на вклад (депозит) на строк або на вклад (депозит), унесенийна умовах його повернення в разі настання визначених договором обставин, неможе бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не встановленозаконодавством України.

В табл. 1.1. наведені етапи проведення депозитних операцій.

Таблиця 1.1

Етапи проведеннядепозитних операцій

Фізичні особи Юридичні особи Банки 1. Вибір виду депозитів (вкладів) + + + 2. Подання заявок та відповідних документів для відкриття рахунку + + Можлива усна домовленість 3. Оформлення депозиту

Укладання договору банківського вкладу

Видача ощадної книжки

Іншого документа

Ощадний (депозитний) сертифікат

Укладання договору банківського вкладу

Ощадний (депозитний) сертифікат

Укладання договору банківського вкладу

Відносини на підставі генеральної угоди

4. Відкриття рахунку та внесення коштів

Внесення готівки

Перерахування з поточного (карткового) рахунку

Перерахування з поточного (карткового) рахунку Перерахування кореспонденського рахунку 5. Обслуговування депозитних рахунків

Нарахування процентів

Повернення за умовами договору (іншого документа) суму депозиту (вкладу) та процентів:

видача готівки;

перерахування на поточний (картковий) рахунок

Нарахування процентів

Повернення за умовами договору суму депозиту (вкладу) та процентів:

перерахування на поточний (картковий) рахунок

Нарахування процентів

Повернення за умовами договору суму депозиту (вкладу) та процентів:

Перерахування на кореспонденський рахунок

Проценти на банківський вклад (депозит) виплачуються вкладникові на йоговимогу відповідно до строків, визначених у договорі банківського вкладу(депозиту). Виплата процентів за вкладом (депозитом) здійснюється у строки, щообумовлені в договорі. Банки мають встановлювати основні умови залученнябанківського вкладу (депозиту) відповідного виду. Зазначені умови мають бутиоприлюднені банком шляхом розміщення відповідної інформації в установі банку взагальнодоступному для клієнтів місці. Ця інформація може додатковорозміщуватися банком у засобах масової інформації. У разі неможливостіодержання вкладу (депозиту) особою, на користь якої внесені грошові кошти абобанківські метали, до досягнення нею повнолітнього віку, за умови виникненняфорс-мажорних обставин, за яких грошові кошти відшкодовуються Фондомгарантування вкладів фізичних осіб, вклади (депозити) повертаються особі, щоздійснила цей внесок.

Грошові кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бутивнесені готівкою, перераховані з іншого вкладного (депозитного) рахунку абопоточного рахунку і повертаються банками готівкою або в безготівковій формі назазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявоювкладника на інший його рахунок. Банки можуть відповідно до умов договорубанківського вкладу (депозиту) перераховувати фізичним особам нарахованіпроценти за вкладами (депозитами) на їх поточний рахунок, для поповнення вкладу(депозиту) або видавати готівкою.

Якщо відповідно до договору банківського вкладу (депозиту) вкладповертається вкладникові на його вимогу до закінчення строку або до настанняінших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються врозмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений вищийпроцент. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу (депозиту)із закінченням строку, установленого договором банківського вкладу, абоповернення суми вкладу (депозиту), унесеного на інших умовах повернення, топісля настання визначених договором обставин договір уважається продовженим наумовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

Загалом, механізмздійснення депозитних операцій та конкретні умови по депозитним вкладамбанківських установ напрямлені на формування фінансових ресурсів банку з метоюїх подальшого використання в активних операціях та забезпечення ліквідностібанківської установи

1.3. Нормативно-правове регулювання депозитних операцій з

фізичнимиособами

/>/> 

Депозитиутворюються за рахунок коштів у готівковій або у безготівковій формі, у гривняхабо в іноземній валюті, що розміщені юридичними особами чи громадянами(клієнтами) на їх рахунках у банку на договірних засадах на певний строкзберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладникувідповідно до законодавства та умов договору. Договір банківського вкладу(депозиту) укладається у письмовій формі.

/>Діяльність Ощадного банку Українирегулюється Законами України «Про банк та банківську діяльність», «Про цінніпапери та фондовий ринок»,»Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб»,Положеннями та постановами Національного банку України, які регулюють порядокта специфіку здійснення депозитних операцій банківських установ.

/>Ощадний банк України є державнимбанком, тобто банком, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі.Державний банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів України. При цьому взаконі про Державний бюджет України на відповідний рік передбачаються витратина формування статутного капіталу державного банку. Кабінет Міністрів Українизобов’язаний отримати позитивний висновок Національного банку України з приводунаміру заснування державного банку. Отримання висновку Національного банкуУкраїни є обов’язковим також у разі ліквідації (реорганізації) державногобанку, за винятком його ліквідації внаслідок неплатоспроможності. Статут та діяльністьдержавного банку мають відповідати вимогам цього Закону, інших законів Українита нормативно-правових актів Національного банку України. Статут державногобанку затверджується постановою Кабінету Міністрів України.

/>Національний банк України здійснюєдержавну реєстрацію державних банків відповідно до вимог цього Закону танормативно-правових актів Національного банку України. Держава здійснює іреалізує повноваження власника щодо акцій (паїв), які їй належать у статутномукапіталі державного банку, через органи управління державного банку. КабінетМіністрів України здійснює управління державним банком у випадках, встановленихцим Законом, іншими законами і статутом державного банку.

/>Органами управління державного банкує наглядова рада і правління банку. Органом контролю державного банку єревізійна комісія, персональний та кількісний склад якої визначаютьсянаглядовою радою державного банку. Наглядова рада є вищим органом управліннядержавного банку, що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метоюзбереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх поверненнявкладникам і захисту інтересів держави як акціонера державного банку, а такожздійснює інші функції. До складу наглядової ради державного банку входять членинаглядової ради банку, призначені Верховною Радою України, Президентом Україниі Кабінетом Міністрів України. До складу наглядової ради державного банку, якийпризначається Верховною Радою України, в обов’язковому порядку входить не меншеодного представника парламентської опозиції. З метою представництва інтересівдержави до складу наглядової ради державного банку можуть входити представникиорганів виконавчої влади та інші особи, які відповідають вимогам, зазначеним уцій статті. Термін повноважень членів наглядової ради державного банку — п’ятьроків.

/>Президент України призначає п’ятьчленів наглядової ради державного банку шляхом прийняття відповідного Указу.Верховна Рада України призначає п’ять членів наглядової ради державного банкушляхом прийняття відповідної Постанови. Кабінет Міністрів України призначаєп’ять членів наглядової ради державного банку шляхом прийняття відповідноїПостанови.

/>Членом наглядової ради державногобанку може бути громадянин України, який має вищу економічну або юридичнуосвіту, або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів та/або права і прицьому має досвід роботи в органі законодавчої влади чи на керівних посадахцентральних органів виконавчої влади України, які забезпечують проведення тареалізацію державної фінансової, економічної та правової політики, або вбанківській установі, чи досвід наукової, практичної роботи у галузі економіки,фінансів, права. Особа, яка входить до складу наглядової ради чи іншого органууправління банку (крім державного) чи є членом сім’ї такої особи першогоступеня споріднення, або особа, яка була засуджена за зловживання у фінансовійсфері, судимість якої не погашена або не знята в установленому законом порядку,не може бути членом наглядової ради державного банку. Не допускаєтьсяпризначення особи на посаду члена наглядової ради державного банку, якщо такепризначення може призвести до конфлікту інтересів.

/>Члени наглядової ради державногобанку виконують свої функції без отримання будь-якої матеріальної винагороди.Наглядову раду державного банку очолює голова, який обирається наглядовою радоюзі складу її членів. Засідання наглядової ради є правомочним за наявності неменше десяти його членів. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістюголосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів наглядової радидержавного банку. Статут і внутрішні положення державного банку можутьпередбачати порядок скликання, голосування, прийняття і оформлення рішеньнаглядової ради. Повноваження призначеного складу наглядової ради державногобанку та/або кожного з його членів можуть припинятися відповідно за рішеннямВерховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України щодопризначених ними осіб, але не раніше ніж через один рік з дня призначення. Усвоїй діяльності наглядова рада державного банку керується цим Законом, іншимиактами законодавства України і статутом державного банку. Наглядова рада неможе втручатися в оперативну діяльність державного банку.

/>Рішення про зміну розміру статутногокапіталу державного банку та припинення його діяльності приймається КабінетомМіністрів України. При цьому Кабінет Міністрів України зобов’язаний отриматипозитивний висновок Національного банку України з приводу наміру зміни розмірустатутного фонду державного банку. Повноваження виконавчого органу державногобанку визначаються його статутом. Кандидатури голови та членів виконавчогооргану узгоджуються з Національним банком України відповідно до вимог цьогоЗакону. Банк, створений у порядку, визначеному частиною другою цієї статті, маєправо додавати до свого найменування слово “державний”, використовуватизображення Державного Герба України, Державного Прапора України. У разіприйняття рішення про часткове або повне відчуження державою належних їй акцій(паїв) державного банку такий банк втрачає статус державного. Власники акційзобов’язані привести статут та діяльність банку у відповідність з вимогамицього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України.

/>Відповідно до ст. 7 Закону України«Про банки та банківську діяльність» Ощадний банк України на підставібанківської ліцензії має право здійснювати такі банківські операції:

/>1) приймання вкладів (депозитів) відюридичних і фізичних осіб;

/>2) відкриття та ведення поточнихрахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштівз цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів наних;

/>3) розміщення залучених коштів відсвого імені, на власних умовах та на власний ризик.

/>Ощадний банк України має правоздійснювати такі операції та угоди:

/>1) операції з валютними цінностями;

/>2) емісію власних цінних паперів;

/>3) організацію купівлі та продажуцінних паперів за дорученням клієнтів;

/>4) здійснення операцій на ринкуцінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

/>5) надання гарантій і поручительствта інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовійформі;

/>6) придбання права вимоги навиконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги,приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

/>7) лізинг;

/>8) послуги з відповідальногозберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

/>9) випуск, купівлю, продаж іобслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

/>10) випуск банківських платіжнихкарток і здійснення операцій з використанням цих карток;

/>11) надання консультаційних таінформаційних послуг щодо банківських операцій.

/>Операції, визначені пунктами 1-3частини першої цієї статті, належать до виключно банківських операцій,здійснювати які у сукупності дозволяється тільки юридичним особам, які мають банківськуліцензію. Iнші юридичні особи мають право здійснювати операції, визначеніпунктами 2-3 частини першої цієї статті, на підставі ліцензії на здійсненняокремих банківських операцій, а інші операції та угоди, передбачені цієюстаттею, вони можуть здійснювати у порядку, визначеному законами України. Заумови отримання письмового дозволу Національного банку України Ощадний банкУкраїни також має право здійснювати такі операції:

/>1) здійснення інвестицій у статутніфонди та акції інших юридичних осіб;

/>2) здійснення випуску, обігу,погашення (розповсюдження)

/>державної та іншої грошової лотереї;

/>3) перевезення валютних цінностей таінкасацію коштів;

/>4) операції за дорученням клієнтівабо від свого імені:

/>з інструментами грошового ринку;

/>з інструментами, що базуються наобмінних курсах та відсотках;

/>з фінансовими ф’ючерсами таопціонами;

/>5) довірче управління коштами тацінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

/>6) депозитарну діяльність ідіяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

/>На підставі банківської ліцензії Ощаднийбанк України мають право здійснювати такі банківські операції:

/>1) приймання вкладів (депозитів) відюридичних і фізичних осіб;

/>2) відкриття та ведення поточнихрахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштівз цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів наних;

/>3) розміщення залучених коштів відсвого імені, на власних умовах та на власний ризик.

/>Банк має право здійснювати такі операціїта угоди:

/>1) операції з валютними цінностями;

/>2) емісію власних цінних паперів;

/>3) організацію купівлі та продажуцінних паперів за дорученням клієнтів;

/>4) здійснення операцій на ринкуцінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

/>5) надання гарантій і поручительствта інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовійформі;

/>6) придбання права вимоги навиконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги,приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

/>7) лізинг;

/>8) послуги з відповідальногозберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

/>9) випуск, купівлю, продаж іобслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

/>10) випуск банківських платіжнихкарток і здійснення операцій з використанням цих карток;

/>11) надання консультаційних таінформаційних послуг щодо банківських операцій.

/>Операції, визначені пунктами 1-3частини першої цієї статті, належать до виключно банківських операцій,здійснювати які у сукупності дозволяється тільки юридичним особам, які маютьбанківську ліцензію. Iнші юридичні особи мають право здійснювати операції,визначені пунктами 2-3 частини першої цієї статті, на підставі ліцензії наздійснення окремих банківських операцій, а інші операції та угоди, передбаченіцією статтею, вони можуть здійснювати у порядку, визначеному законами України.

/>За умови отримання письмового дозволуНаціонального банку України банки також мають право здійснювати такі операції:

/>1) здійснення інвестицій у статутніфонди та акції інших юридичних осіб;

/>2) здійснення випуску, обігу,погашення (розповсюдження)

/>державної та іншої грошової лотереї;

/>3) перевезення валютних цінностей таінкасацію коштів;

/>4) операції за дорученням клієнтівабо від свого імені:

/>·    зінструментами грошового ринку;

/>·    зінструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

/>·    зфінансовими ф’ючерсами та опціонами;

/>5) довірче управління коштами тацінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

/>6) депозитарну діяльність ідіяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

/>Національний банк України встановлюєпорядок надання банкам дозволу на здійснення операцій, визначених пунктами 1-4частини другої цієї статті. Дозвіл надається, якщо:

/>1) рівень регулятивного капіталубанку відповідає вимогам Національного банку України, що підтверджуєтьсянезалежним аудитором;

/>2) банк не є об’єктом застосуваннязаходів впливу;

/>3) банком подано план, за яким вінбуде здійснювати таку діяльність, і цей план схвалений Національним банкомУкраїни;

/>4) Національний банк України дійшоввисновку, що банк має достатні фінансові можливості і відповідних спеціалістівдля здійснення такої діяльності.

/>Банк має право здійснювати інші угодизгідно із законодавством України. Національний банк України має правовстановити спеціальні вимоги, включаючи вимоги щодо підвищення рівнярегулятивного капіталу банку чи інших економічних нормативів, стосовно певноговиду діяльності. Комерційні банки самостійно встановлюють процентні ставки такомісійну винагороду по своїх операціях.

/>Закон України «Про цінні папери тафондовий ринок» визначає поняття та особливості використання ощадного(депозитного) сертифікату. Згідно ст. 13 даного закону ощадний (депозитний)сертифікат — цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, іправа вкладника (власника сертифіката) на одержання зі впливом встановленогостроку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який йоговидав. Ощадні (депозитні) сертифікати розміщуються на певний строк (підвідсотки, передбачені умовами їх розміщення). Ощадні (депозитні) сертифікатиможуть бути іменними або на пред’явника. Іменні ощадні (депозитні) сертифікатирозміщуються у бездокументарній формі, а на пред’явника — у документарній [4].

/>В ощадному (депозитному) сертифікатіу документарній формі зазначаються вид цінного паперу, найменування імісцезнаходження банку, що випустив сертифікат, серія і номер сертифіката, датавипуску, сума депозиту, процентна ставка, строк отримання вкладу, підпискерівника банку або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою банку. Відступленняощадного (депозитного) сертифіката здійснюється шляхом укладення договору міжособою, що відступає права за сертифікатом, та особою, що набуває ці права. Доходза ощадними (депозитними) сертифікатами виплачується під час пред’явлення їхдля оплати в банк, що розмістив ці сертифікати. У разі дострокового пред’явленняощадного (депозитного) сертифіката до оплати банк виплачує суму вкладу тавідсотки (за вкладами на вимогу), якщо умовами випуску сертифіката непередбачено інший розмір відсотків. Законом України «Про Фонд гарантуваннявкладів фізичних осіб» встановлюються засади функціонування Фонду гарантуваннявкладів фізичних осіб, порядок відшкодування вкладів вкладникам учасників(тимчасових учасників) Фонду, а також регулюються відносини між Фондом,Кабінетом Міністрів України та Національним банком України. Учасниками Фондугарантування вкладів фізичних осіб є банки і філії іноземних банків, яківключені до Державного реєстру банків, який веде Національний банк України, тамають банківську ліцензію на право здійснення банківської діяльності. Участь уФонді банків і філій іноземних банків є обов’язковою [5].

/>Учасники Фонду зобов’язані сплачуватизбори до Фонду. Учасником Фонду є банк, який виконує встановлені Національнимбанком України економічні нормативи щодо достатності капіталу іплатоспроможності та може виконувати свої зобов’язання перед вкладниками. УчасникиФонду, які не виконують встановлених Національним банком України економічнихнормативів щодо достатності капіталу, платоспроможності та/або яким за рішеннямНаціонального банку України зупинено дію банківської ліцензії Національногобанку України на здійснення банківської діяльності, переводяться за рішеннямадміністративної ради Фонду, прийнятим на підставі інформації Національногобанку України, одержаної за результатами моніторингу діяльності банків, філійіноземних банків, до категорії тимчасових учасників Фонду.

/>Фонд гарантує кожному вкладникуучасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами,включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів,але не більше 50000 гривень по вкладах у кожному із таких учасників. Зазначенийрозмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштівФонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно відтенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками(тимчасовими учасниками) Фонду. У разі розміщення вкладником в одному учаснику(тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштівза такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів застаном на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру,встановленого відповідно до частини першої цієї статті.

/>Якщо вкладник має вклади у кількохучасниках (тимчасових учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалисяшляхом їх злиття, приєднання або перетворення в один банк — юридичну особу,Фонд гарантує відшкодування коштів за цими вкладами до закінчення строку діїдоговорів за цими вкладами на тих самих умовах, що й до реорганізації. Вклади,залучені після реорганізації учасників (тимчасових учасників) Фонду,гарантуються Фондом у загальній сумі, але не більше розміру, встановленоговідповідно до частини першої цієї статті. Вклади, розмір яких становить менше 1гривні, не підлягають відшкодуванню. Відшкодування вкладів в іноземній валютівідбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу заофіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день настаннянедоступності вкладів.

/>Фонд не відшкодовує гарантовану сумуза вкладами, розміщеними:

/>1) членами наглядової ради, радидиректорів і ревізійної комісії банку, іноземного банку, вклади яких у банку,філії іноземного банку є недоступними;

/>2) працівниками незалежнихаудиторських фірм (аудиторами), які здійснювали аудиторські перевірки банкупротягом останніх трьох років;

/>3) акціонерами, частка яких перевищує10 відсотків статутного капіталу банку;

/>4) третіми особами, які діють відімені вкладників;

/>5) вкладниками, які на індивідуальнійоснові отримують від банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, щопризвели до погіршення фінансового стану банку;

/>6) вкладниками, які не ідентифікованіліквідаційною комісією.

/>Учасники (тимчасові учасники) Фондузобов’язані:

/>а) розміщувати у всіх приміщеннях, дояких мають доступ вкладники, інформацію про систему гарантування вкладів;

/>б) надавати інформацію про видивкладів, що підлягають гарантуванню Фондом, обсяги і порядок їх відшкодування.

/>Учасникам (тимчасовим учасникам)забороняється використовувати інформацію, що стосується гарантування вкладів, урекламі з метою сприяння збільшенню загальної суми вкладів. Банк зобов’язанийобмежувати рекламу щодо гарантування вкладів з посиланням на участь у Фонді.

Положенняпро порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій зюридичними і фізичними особами розроблене відповідно до Цивільного кодексуУкраїни, Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Прооподаткування прибутку підприємств”, “Про податок з доходів фізичних осіб”,“Про цінні папери і фондову біржу”, “Про державне регулювання ринку ціннихпаперів в Україні”, “Про Національну депозитарну систему та особливостіелектронного обігу цінних паперів в Україні”, “Про запобігання та протидіюлегалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”,нормативно-правових актів Національного банку України та з метою розширеннясфери банківських послуг і використання банками різних фінансових інструментівщодо залучення грошових коштів. Цим Положенням регулюється загальний порядокзалучення банками України грошових коштів (як у національній, так і в іноземнійвалюті) або банківських металів від юридичних і фізичних осіб на їх поточні,вкладні (депозитні) рахунки та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів [6]. Договором банківського вкладу(депозиту) може бути передбачено внесення грошових коштів або банківськихметалів на інших умовах їх повернення. Такі вклади (депозити) є умовними. Умовиза вкладом не можуть суперечити законодавству України. Якщо строки зберіганняумовних вкладів (депозитів) визначено договором, то такі вклади (депозити)обліковуються як строкові. Якщо строки зберігання умовних вкладів (депозитів)договором не визначено, то вони обліковуються як вклади (депозити) на вимогу. Залученнябанком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб підтверджується:

·    договоромбанківського рахунку;

·    договоромбанківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної книжки;

·    договоромбанківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката;

·    договоромбанківського вкладу (депозиту) з видачею іншого документа, що підтверджуєвнесення грошової суми або банківських металів і відповідає вимогам,установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківськоїдіяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

Грошовікошти в національній та іноземній валюті або банківські метали, залучені відюридичних і фізичних осіб, обліковуються банками на відповідних рахунках,відкриття яких здійснюється банком на підставі укладеного в письмовій формідоговору банківського вкладу (депозиту) або договору банківського рахунку таінших документів відповідно до законодавства України, у тому числінормативно-правових актів Національного банку України з питань відкриттябанками рахунків у національній та іноземній валюті. Додержання письмової формидоговору є обов’язковою умовою взаємовідносин між банком і вкладником. Договорибанківського рахунку та банківського вкладу (депозиту) визначають права,зобов’язання суб’єктів вкладних (депозитних) операцій (власників грошовихкоштів або банківських металів і банку) та інші умови, визначені Цивільнимкодексом України, і мають бути підписані сторонами договору (уповноважениминими особами). Договір, укладений з фізичною особою, скріплюється печаткоюбанку, а договір, укладений з юридичною особою, скріплюється печатками сторін.За договором банківського рахунку, укладеним з юридичною або фізичною особою,банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок грошові кошти абобанківські метали, що їй надходять, виконувати розпорядження власника рахункупро перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення іншихоперацій за рахунком.

Закористування грошовими коштами, що обліковуються на рахунку клієнта, банксплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не встановленодоговором банківського рахунку або законом. Проценти сплачуються банком урозмірі, який установлюється в договорі банківського рахунку. Якщо договором невстановлений розмір процентів, то банк зобов’язаний виплатити їх у розмірі, щозвичайно сплачується банком за вкладом на вимогу. Грошові кошти на вкладні(депозитні) рахунки перераховуються юридичними особами з поточних рахунків іповертаються банками в безготівковій формі на поточні рахунки юридичних осіб.Банки можуть перераховувати грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунокюридичної особи з її іншого вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьомубанку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахункуюридичної особи, пов’язаної із запровадженням банком процедури зміни рахунківклієнтів не за їх ініціативою, у випадках та в порядку, визначенихнормативно-правовими актами Національного банку України; зміною умов договорубанківського вкладу (депозиту).

Нарахованіпроценти за вкладами (депозитами) юридичних осіб відповідно до умов договорубанківського вкладу (депозиту) банки можуть перераховувати на поточний рахунокюридичної особи або зараховувати на поповнення вкладу (депозиту). Проведеннярозрахункових операцій за вкладними (депозитними) рахунками юридичної особизабороняється, крім операцій, пов’язаних з реалізацією майнових прав на сумувкладу (депозиту) відповідно до укладених договорів застави та законодавстваУкраїни. Вимоги цього Положення щодо порядку залучення банками України вкладів(депозитів) за договорами банківського рахунку застосовуються докореспондентських рахунків, якщо інше не встановлено законом.

Національний банк використовує нормативи обов’язкового резервування якодин із монетарних інструментів для регулювання обсягів грошової маси в обігута управління грошово-кредитним ринком. За залишками коштів, що формуютьобов’язкові резерви, проценти не нараховуються. Зобов’язання щодо дотриманнянормативів обов’язкового резервування коштів і порядку їх формування виникає вбанків із часу отримання ними банківської ліцензії. Для всіх банків Україниустановлюється єдиний порядок визначення і формування обов’язкових резервів. Обов’язковомурезервуванню підлягають усі залучені банком кошти, за винятком кредитів,одержаних від інших банків, та іноземних інвестицій, залучених від міжнароднихфінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованогоборгу.

Банки формують обов’язкові резерви, виходячи із встановлених нормативівобов’язкового резервування до зобов’язань щодо залучених банком коштів, уцілому за зведеним балансом банку — юридичної особи з урахуванням усіхфілій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, щоформують обов’язкові резерви відповідно до вимог, визначених чиннимзаконодавством держави за місцезнаходженням філії [7].

Для всіх банків установлюється єдиний норматив обов’язкових резервів. Дляспеціалізованих банків можуть установлюватися окремі нормативи обов’язковогорезервування. Національний банк може встановлювати для різних видів зобов’язаньдиференційовані нормативи обов’язкового резервування залежно від:

·    строкузалучення коштів (короткострокові зобов’язання банку, довгостроковізобов’язання банку);

·    видузобов’язань у розрізі валют (національна, іноземна, у тому числі в банківськихметалах);

·    суб’єктів(юридичні, фізичні особи).

Формування та зберігання банками коштів обов’язкових резервівздійснюється в грошовій одиниці України на кореспондентському рахунку банку вНаціональному банку або на окремому рахунку в Національному банку. Залежно відстану грошово-кредитного ринку і прогнозу його подальшого розвитку ПравлінняНаціонального банку України приймає окремі рішення щодо:

·    звітногоперіоду резервування;

·    нормативівобов’язкового резервування;

·    складузобов’язань банку (об’єкт резервування), щодо яких установлюються нормативиобов’язкового резервування;

·    обсягуобов’язкових резервів, який має щоденно на початок операційного дня зберігатисяна кореспондентському рахунку банку в Національному банку;

·    порядкуформування та зберігання коштів обов’язкового резервування на окремому рахункув Національному банку.

За умови встановлення порядку зберігання коштів обов’язкових резервів накореспондентському рахунку в Національному банку банк має щоденно на початокопераційного дня протягом звітного періоду резервування дотримуватися вимог щодообсягу залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національномубанку в розмірі, установленому Правлінням Національного банку України навідповідний період. Обсяг обов’язкових резервів, який має щоденно на початокопераційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку банку вНаціональному банку, установлюється для звітного періоду резервування впроцентному відношенні (від 20 до 100 процентів) до суми обов’язкових резервівза попередній звітний період резервування.


/>РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙЗ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ В ВАТ «ОЩАДБАНК»

/>2.1. Загальна характеристикадіяльності ВАТ «Ощадбанк»

ВАТ «Ощадбанк» — одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільнопрацює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послугта прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.

Ощадбанк — єдиний банк, який у відповідності до ЗаконуУкраїни „Про банки і банківську діяльність” має державну гарантію повкладах населення. Банк здійснює свою діяльність на підставі отриманих:Банківської Ліцензії № 148 від 16.01.2002р.; Дозволу №148-2 на проведеннябанківських операцій та додатку №148-2 до нього від 29.04.2002 року.

Місія банку — відтворенняідеї тривалого заощадження коштів населення на принципах справедливоїдоходності та надзвичайної надійності. Ощадбанк має на меті відновитидовіру населення, як запоруку стабільності національної банківської системи,економічного зростання країни та підвищення добробуту громадян. Стратегічнамета Банку — залишаючись банком загальнонаціонального рівня, відтворити позиціїстабільної, прозорої, конкурентноздатної фінансової установи, яка співпрацює якз системними державними підприємствам, так і на традиційному для банку сегментібізнесу — роздрібному.

Статут відкритогоакціонерного товариства “Державний ощадний банк України” затвердженийпостановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 року № 261зареєстрований Національним Банком України 28 лютого 2003 року за реєстраційним№4 (із змінами та доповненнями) За статусом Банк є спеціалізованим ощадним.

Організаційно –правова форма Банку – відкрите акціонерне товариство. Засновник – Банку державав особі Кабінету Міністрів. Відповідно до Статуту органами управління Банку є :

·    Наглядоварада Банку;

·    ПравлінняБанку.

·    Функціїконтролю за діяльністю Банку покладено на ревізійну комісію.

Банк має наступнуорганізаційну структуру (рис. 2.1.).

/> /> /> /> /> /> /> /> <td/>

Філії-обласні управління, Головне управління по м. Києву та Київській області, Кримське республіканське управління 25 установ

  /> /> <td/>

Територіально відокремлені безбалансові відділення 5932 установ

 

Рис. 2.1.Організаційна структура Ощадбанку

Єдинусистему банку становлять його центральний апарат, філії, територіальновідокремлені безбалансові відділення і представництва.

Структурабанку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням іскладається з:

-     центральногоапарату;

-     філійбанку, що виділені на окремий баланс:

—  обласнихуправлінь, Головного управління по м. Києву та Київській області, Кримськогореспубліканського управління;

—  відділень;

-     територіальновідокремлених безбалансових відділень;

-     представництв.

Філії,територіально відокремлені безбалансові відділення та представництва банку не єюридичними особами і діють від імені банку на підставі положень про них.

Філіїбанку здійснюють від імені банку банківські та інші операції, передбаченіположенням про філію, на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межахотриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу.

Територіальновідокремлені безбалансові відділення здійснюють від імені банку банківські таінші операції, передбачені положенням про таке відділення, на підставіписьмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензіїта письмового дозволу.

ВАТ «Ощадбанк» отримано ліцензію, видану Державноюкомісією з цінних паперів та фондового ринку України від 20.06.2005р. № 218398АБ на право здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів; на правоздійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; свідоцтво прореєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 599/1/06 від 21.12.2006 року. В2007 році в Ощадбанку був проведений аудит, на основі якого аудитор висловивбезумовно позитивний висновок, що свідчить про відсутність шахрайства тапомилок приведені банківської діяльності Ощадбанком.

Станом на кінецьдня 31 грудня 2006 року в складі мережі ВАТ „Ощадбанк” здійснювалифінансово-господарську діяльність головне операційне управління, 419 філій(управлінь, відділень) та 5 728 територіально відокремлених безбалансовихвідділень.

Основними напрямами діяльності, що їх здійснював Банкпротягом звітного періоду, були наступні:

·    Розрахунково- касове обслуговування клієнтів.

·    Кредитуванняюридичних і фізичних осіб.

·    Залученнядепозитів фізичних та юридичних осіб.

·    Купівля,продаж цінних паперів та операції з ними.

На підставі банківської ліцензії від 16.01.2002р. №148на право здійснювати банківські операції, що визначені частиною першою тапунктами 5-11 частини другої Закону України “Про банки і банківськудіяльність”, а також Дозволу від 29.04.2002р. №148-2 на право здійсненняоперацій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” згідно з додатком доцього дозволу, банк здійснює такі операції:

-     прийманнявкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

-     відкриттята ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числіпереказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів тазарахування коштів на них;

-     розміщеннязалучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

-     операціїз валютними цінностями;

-     операціїз банківськими металами на валютному ринку України;

-     емісіювласних цінних паперів;

-     організаціюкупівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

-     здійсненняоперацій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

-     наданнягарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачаютьїх виконання у грошовій формі;

-     придбанняправа вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чинадані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийомплатежів (факторинг);

-     лізинг;

-     послуги звідповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностейта документів;

-     випуск,купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжнихінструментів;

-     випускбанківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

-     наданняконсультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

-     здійсненнявипуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

-     перевезеннявалютних цінностей та інкасацію коштів;

-     операціїза дорученням клієнтів або від свого імені:

·    зінструментами грошового ринку;

·    зінструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

·    зфінансовими ф'ючерсами та опціонами;

-     довірчеуправління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичнимиособами;

-     депозитарнадіяльність зберігача цінних паперів.

За2007 рік активи банку зросли з 11590,416 млн. грн. до 19290,906 тис. грн., що єпозитивною тенденцією дільності Ощадбанку. Чисті активи банку за 2006 рік збільшилисьна 21,8 %, або на 2 075 101 тис. грн. і їх обсяг на 01.01.2007становив 11 590 416 тис. грн. Підпроцентні пасиви складають79,7 % пасивів банку. Абсолютне їх зростання за 2006 рік становило1 196 720 тис. грн., а їх обсяг склав 9 232 888 тис. грн.Структура зобов’язань банку збільшилась у бік зростання частки строковихдепозитів та залучених коштів інших банків, що, в основному, залучалися вякості застави за наданими короткостроковими міжбанківськими кредитами.Строкові депозити збільшились на 692 472 тис. грн., або на 48,4 %. Їхчастка зросла на 3,3 в.п. і становила 18,3 %. Кошти фізичних осіб зрослина 26,8 %, або на 1 569 534 тис. грн. і склали7 432 152 тис. грн., що становить 80,5 % процентних фондів.Обсяг коштів залучених в інших банках збільшився на 575 083 тис. грн., аїх питома вага в чистих пасивах зросла більше ніж вдвічі, та склала 7,9%, в 2007році – 2143848 тис. грн. Майже вдвічі, порівняно з початком року, знизиласьчастка кредиторської заборгованості і становила 3,6%.

Вструктурі пасивів частка власних коштів банку (капіталу) збільшилась майжевдвічі (з 8,2% до 15,5%), в основному за рахунок зростання переоцінки основнихзасобів з 0,3 % до 7,8 %. Балансовий капітал за 2006 рік збільшивсяна 1 015 827 тис. грн. і становив 1 791 407 тис.грн. При цьому його структура змінилась у бік зменшення питомої ваги статутногокапіталу з 90,6 % до 40,3 %, обсяг якого становив 722 000 тис. грн. Станомна 01.01.2008 року балансовий капітал банку складав 2198420 тис. грн., розмірстатутного капіталу складав 922000 тис. грн. ат збільшився в порівнянні з 206роком на 200000 тис. грн. Джерелом збільшення статутного капіталу був прибутокбанку.

Регулятивнийкапітал банку, визначений з урахуванням вимог постанови правління Національногобанку України від 27.10.2005 № 397, збільшився на 111 024 тис. грн. істановив 878 466 тис. грн. Адекватність регулятивного капіталу склала11,31 %. Для структури активів банку у 2006 році характерне їх покращенняза рахунок зростання частки кредитів, наданих клієнтам. Дохідні активи зпочатку року зросли на 20 %, або 1 425 609 тис. грн. і становили8 571 180 тис. грн. За 2006 рік кредитний портфель банку (з МБК тапозабалансовими зобов’язаннями) збільшився в 2,5 рази, або на3 915 787 тис. грн., і досягнув 6 482 492 тис. грн.

Позабалансовізобов’язання банку збільшились на 611 288 тис. грн. і склали 667 915 тис.грн. Залишок за кредитами, наданими фізичним особам (без зменшення на сумуфактично сформованих резервів) з початку року збільшився вдвічі, або на1 393 080 тис. грн., а його обсяг склав 2 696 331 тис. грн.Залишок кредитів, наданих суб’єктам господарювання та органам державної влади(без зменшення на суму фактично сформованих резервів) збільшився в 2,5 рази,або на 1 065 845 тис. грн. і досягнув 1 760 404 тис. грн. Вструктурі чистих активів значно зросла частка кредитів, наданих клієнтам (зурахуванням зменшення на суму сформованих резервів), а саме: кредитів, наданихфізичним особам — в 1,7 рази та становила 22,8 %, кредитів, наданихюридичним особам – в 3,4 разу і становила 12,7 %. Для забезпеченнянадійності та стабільності, а також диверсифікації активів з метою зниженняризиків банк продовжував розміщувати кошти в боргові цінні папери, щорефінансуються Національним банком України та емітовані Національним банкомУкраїни. Їх обсяг на кінець 2006 року становив 1 893 438 тис. грн. За2006 рік відбулось зменшення частки коштів на кореспондентському рахунку вНаціональному банку України — на 5,9 в.п., а його обсягу — на 453 223 тис.грн. та залишку готівки – відповідно на 1,9 в.п. та 64 136 тис. грн.

Обсягопераційного доходу банку порівняно з 2005 роком зріс на 44,7 %, або на319 348 тис. грн. і становив 1 033 014 тис. грн. Його структуразмінилась у бік збільшення частки чистого процентного доходу, яка склала 57,3 %.Обсяг чистого процентного доходу банку зріс на 82,4 % і становив592 275 тис. грн. Чистий комісійний дохід досягнув 322 140 тис. грн.,торговельний дохід – 45 711 тис. грн., інший дохід – 72 888 тис. грн.Накладні витрати банку склали 799 453 тис. грн.

Резервина відшкодування можливих втрат за активними операціями сформовано банком уповному обсязі, який становить 484 687 тис. грн. Їх частка у чистихактивах зменшилась на 1 в. п. і становила 4,2 %.

Обсягчистого прибутку становив 145 296 тис. грн., що в 7,2 р. більше, ніж за2005 рік. За показниками ефективності діяльності за 2006 рік, відповідно довимог Національного банку України, банк відповідає таким категоріям: за рівнемрентабельності балансового капіталу (16,3 %) – високорентабельні банки (рентабельністькапіталу – більше 10 %), а за рівнем рентабельності активів (1,5 %) –достатньо рентабельні банки (рентабельність активів – від 1 % до2 %). В 2007 році обсяг чистого прибутку банку склав 207181 тис. грн. У2007 році чисті активи банку зросли на 66 % і склали 19 млрд. грн. Прирістактивів був утричі вищий порівняно з 2006 роком (22%). Ощадбанк — банк, який єдостатньо капіталізованим і забезпечує виконання нормативів встановлених НБУ. Чистийприбуток ВАТ “Ощадбанк” за 2007 рік становив 207 млн. грн., що в 1,4 разубільше, ніж за 2006 рік. В умовах постійно зростаючої конкуренції нафінансовому ринку результати діяльності ВАТ “Ощадбанк” за січень-лютий 2008року свідчать про те, що банк володіє значним економічним потенціалом таспроможний зміцнити свої позиції на ринку банківських послуг. З початку рокуобсяг чистих активів ВАТ “Ощадбанк” зріс на 202 млн. грн. і склав 19,5 млрд.грн. Обсяг кредитів, наданих установами банку клієнтам, зріс на 833 млн. грн. істановив 9,7 млрд. грн., в тому числі: кредити, надані суб’єктам господарювання- 4,2 млрд. грн., населенню – 5,5 млрд. грн.

Залучені банкомкошти клієнтів зросли на 492 млн. грн. і склали 14,2 млрд. грн., з яких коштифізичних осіб становили 11,5 млрд. грн., або 81%, та кошти юридичних осіб – 2,7млрд. грн., або 19,0 %. Залучені кошти фізичних осіб зросли на 659 млн. грн., втому числі кошти на вимогу — на 456 млн. грн. та строкові депозити – на 203 млн.грн. З метою диверсифікації активів та зниження ризиків банк продовжує вкладатизначну частку активів у державні цінні папери та боргові цінні папери, щорефінансуються або емітовані Національним банком України. Станом на 01.03.2008р. їх обсяг склав 2,3 млрд. грн., або майже 12 %, чистих активів банку. Прицьому, їх обсяг зріс на 241 млн. грн. За результатами діяльності операційнийдохід склав 301 млн. грн., що на 52 % перевищує рівень відповідного періоду2007 року. Чистий процентний дохід становив 184 млн. грн., або майже на 63 %більше, ніж за січень-лютий 2007 року. Аналогічно чистий комісійний дохід склав90 млн. грн., або на 37 % більше та чистий торговельний дохід – 15 млн. грн.,або майже вдвічі більше відповідного показника станом на 01.03.2007 року. Прицьому банк отримав чистий прибуток в сумі 46 млн. грн., що на 23% перевищуєпоказник за відповідний період 2007 року.


/>2.2. Аналіз депозитного портфелю«Ощадбанк»

ВАТ«Ощадбанк» активно залучає кошти населення на депозитні та поточні рахунки внаціональній та іноземній валюті (доларах США і євро та рублях РФ). Банкпропонує своїм клієнтам відкрити поточні рахунки (в тому числі для одержанняпенсій) та депозитні рахунки з можливістю поповнення депозиту, звиплатою відсотків авансом, щомісячно, щоквартально або при закритті рахунку із можливістю приєднання відсотків до основної суми депозиту.

В2006 році кошти фізичних осіб залучались на 18 видів строкових вкладів, у томучислі на 10 в національній валюті (“Депозитний Ощадного банку”, “Строковийпенсійний Ощадного банку”, “Авансовий Ощадного банку”, “НакопичувальнийОщадного банку”, “Шкільний Ощадного банку”, “Особливий Ощадного банку”, “Новийвідсоток Ощадного банку”, “Накопичувальний житловий Ощадного банку”, „ДитячийОщадного банку”, „Арсенал Ощадного банку”) та на 8 в іноземних валютах(“Депозитний Ощадного банку”, “Накопичувальний Ощадного банку”,“Накопичувальний-євро Ощадного банку”, “Авансовий-15 Ощадного банку”,„Універсальний Ощадного банку”, “Строковий пенсійний Ощадного банку”, “Новийвідсоток Ощадного банку”, „Дитячий Ощадного банку” та „Арсенал Ощадногобанку”). З них найбільша сума заощаджень населення залучена на вклад внаціональній валюті “Строковий пенсійний Ощадного банку” – 859 878 тис. грн.Приріст за звітний рік по зазначеному вкладу склав 313 334 тис. грн. Кошти навимогу фізичних осіб залучались також на поточні рахунки в національній ііноземних валютах, на поточні пенсійні рахунки в національній валюті, на вкладна вимогу “Пенсійний +” в національній валюті та “Універсальний Ощадного банку”в іноземних валютах.

Залишкизаощаджень фізичних осіб в установах банку зросли за рік на 1 569 534тис. грн., і становили на 1 січня 2007 року 7 432 152 тис. грн., на 1січня 2008 року – 10966,069 млн. грн., при цьому в національній валюті вкладизбільшилися на 1 341 118 тис. грн. до рівня 6 791 051 тис.грн., а в іноземних валютах зросли на 228 416 тис. грн. до рівня641 101 тис. грн. Залишки коштів на вимогу фізичних осіб збільшились на877 511 тис. грн. і становили на 1 січня 2007 року 5 325 355 тис.грн., а строкових зросли на 692 023 тис. грн. і складали2 106 797 тис. грн. Залишки строкових коштів суб’єктів господарюваннязросли на 449 тис. грн. і на 1 січня 2007 року становили 16 249 тис. грн.

Банкомпостійно здійснюється моніторинг ринку залучення банками України коштів клієнтів.З метою підтримки виваженої політики банку в сфері залучення коштів готуютьсядля розгляду комітетом з питань управліннями активами та пасивами і правліннямбанку пропозиції щодо впровадження нових депозитних продуктів та змінпроцентних ставок залучення коштів. У звітному році переглядались ставкизалучення коштів клієнтів. Перелік депозитних продуктів приведено увідповідність до попиту з боку клієнтів. У 2006 році через зміну чинногозаконодавства приведено у відповідність методологічну базу зі здійсненнявкладних операцій. У тому числі внесено зміни у такі базові документи з цьогопитання:

·    Порядоквідкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валютіустановами ВАТ “Ощадбанк” (затверджений постановою правління банку від 16.02.04№17-2 зі змінами та доповненнями);

·    Порядоквідкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних) рахунків юридичних осіб тафізичних осіб-підприємців у національній та іноземній валюті установами ВАТ“Ощадбанк” (затверджений постановою правління банку від 22.03.04 №24-5 зізмінами та доповненнями).

Протягом 2006 року загальна сума залучених депозитів відпов’язаних осіб складала 2 047 тис. грн. Депозити що залучені від пов’язаних сторін у томучислі:

·    Депозити,залучені від фізичних осіб — 2 047 тис. грн.

·    Депозити,залучені від юридичних осіб — 0 тис. грн.

В табл. 2.1 наведена структура депозитних коштів,залучених банком в 2005-2007 роках.

Таблиця 2.1

Депозити, залучені Ощадбанком за період 2005-2007 рр.,тис. грн.

2007  2006 2005 Кошти суб'єктів господарської діяльності в тому числі : Кошти на вимогу 4817,0 860 379 1 786 107 Строкові кошти 692,4 15 093 10 810 Кошти фізичних осіб в тому числі : Кошти на вимогу 7234,2 5 325 355 4 447 844 Строкові кошти 3951,8 2 106 797 1 414 774

Сума депозитів що залучені від пов’язаних сторін станом на кінець дня31.12.2006 року складає – 2 101 тис. грн. Середньозважена процентна ставказа депозитами, що залучені банком – 5,69%. Середньозважена процентна ставка задепозитами, що залучені від пов’язаних сторін – 9,53%.

В таблиці 2 наведені показники діяльності Ощадбанку станом на 01.01.2008року.

Таблиця 2.2

Показникидіяльності Ощадбанку станом на 01.01.2008 року, млн. грн.

Показники 2008/01 активи 20147.30 зобов’язання 17921.90 міжбанківські кредити 886.33 кредити юридичним особам 3658.67 кредити фізичним особам 5293.52 Цінні папери 2865.37 капітал 2162.28 депозити фізичним особам до запитання 7234.18
еще рефераты
Еще работы по банковскому делу