Реферат: Національний банк України

Зміст

стор Вступ 3 1. Правовий статус Національного банку України 4 1.1. Основні функції НБУ 4 1.2. Інші функції НБУ 4 2. Валютний ринок. Курсова політика на валютному ринку України 8 Список використаної літератури 17

Вступ

Національнийбанк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом правадержавної власності та перебуває у його повному господарському віданні істатутний капітал у розмірі 10 млн. грн., який є державною власністю і служитьдля забезпечення зобов'язань Національного банку України.

Національнийбанк України у відповідності із Законом України «Про Національний банкУкраїни»  є центральним банком України, особливим центральним органомдержавного управління, її емісійним центром, проводить єдину державну політикув галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організуєміжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому,визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Національний банквизначає вид грошових знаків, їх номінал, відмінні ознаки і систему захисту.Національний банк України зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінніметали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснюєоперації з ними та банківськими металами. Національний банк України встановлюєпорядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїмиопераціями, дає дозвіл на створення комерційних банків шляхом їх реєстрації тавидає ліцензії на виконання банківських операцій, встановлює банкам та іншимфінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштів.


1. Правовий статус Національного банку України

Правовийстатус, принципи організації і діяльності Національного банку України визначеніКонституцією України та Законом України «Про Національний банкУкраїни».

Згіднозі статтею 99 Конституції України, прийнятою в 1996 році, основною функцієюцентрального банку держави — Національного банку України — є забезпеченнястабільності грошової одиниці — гривні. На виконання своєї основної функціїНаціональний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також,у межах свої повноважень, — цінової стабільності.

1.1. Основна функціяНБУ

Відповіднодо Конституції України основною функцією Національного банку є забезпеченнястабільності грошової одиниці України.
На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманнюстабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, — ціновоїстабільності.

1.2. Інші функціїНБУ

Національнийбанк виконує такі функції:

1.        відповіднодо розроблених Радою Національного банку України Основних засадгрошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;

2.        монопольноздійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;

3.        виступаєкредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;

4.        встановлюєдля банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку ізвітності, захисту інформації, коштів та майна;

5.        організовуєстворення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківськоїстатистичної інформації та статистики платіжного балансу;

6.        визначаєсистему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;

7.        визначаєнапрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координуєта контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем,автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;

8.        здійснюєбанківське регулювання та нагляд;

9.        ведеДержавний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності таоперацій у передбачених законами випадках;

10.     ведеофіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних картоквнутрішньодержавних платіжних систем;

11.     здійснюєсертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків,тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку;

12.     складаєплатіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;

13.     представляєінтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та іншихкредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральнихбанків;

14.     здійснюєвідповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання,визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснюєвалютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отрималиліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;

15.     забезпечуєнакопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з нимита банківськими металами;

16.     аналізуєстан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин;

17.     організуєінкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії направо інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей;

18.     реалізуєдержавну політику з питань захисту державних секретів у системі Національногобанку;

19.     береучасть у підготовці кадрів для банківської системи України;

20.     визначаєособливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнногостану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системиНаціонального банку;

21.     здійснюєінші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеноїзаконом.

Організаційнуструктуру національного банку України представлено на рис. 1.

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу