Реферат: Ризик кредитних операцій комерційного банку

Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Кафедра “ Банківська справа ”

Курсоваробота

на тему :

“ Ризиккредитних операцій комерційного банку “

Студента 7 групи

4 курсу Фінансово-економічногофакультету

спеціальності 0104

Вертелецького Д.Б.

Науковий керівник Буряк В.П.

КИЇВ–1998

ПЛАН

 TOC o «1-3» Вступ….………………………………………………………………PAGEREF_Toc412232236 h 2

Розділ 1    Джерела кредитної інформації…………………………PAGEREF_Toc412232237 h 7

Розділ 2     Якісний аналіз кредитного ризику…………………....PAGEREF_Toc412232238 h 11

2.1 Визначення цілей отримання кредиту… PAGEREF _Toc412232239 h 11

2.2Оцінка ділових ризиків,здатних уповільнити повернення боргу…..PAGEREF _Toc412232240 h 13

2.3Забезпечення кредиту… PAGEREF _Toc412232241 h 14

2.4Економіко-статистичний аналіз рівнякредитоспроможностіPAGEREF _Toc412232242 h 16

2.4.1 Розрахунокфінансових коефіцієнтів… PAGEREF _Toc412232243 h 16

2.4.2    Аналіз отриманих фінансових коефіцієнтів… PAGEREF _Toc412232244 h 22

Розділ  3   Кількісний аналіз кредитного ризику…………………PAGEREF_Toc412232245 h 28

3.1 Метод аналогій… PAGEREF_Toc412232246 h 28

3.2 Експертнийметод оцінки кредитного ризику… PAGEREF _Toc412232247 h 28

3.3 Врахуваннякредитного ризику при обчисленні ставки відсоткаPAGEREF _Toc412232248 h 33

Висновки….…………………………………………………………PAGEREF_Toc412232249 h 36

Списоквикористаної літератури………………………………..PAGEREF_Toc412232250 h 37

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-font-kerning:14.0pt;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">
Вступ

Ризик — невід’ємна складовачастина людського життя. Він породжується невизначеністю, відсутністюдостатньо повної інформації про подію чи явище.та неможливістю прогнозуватирозвиток подій. Ризик виникає тоді коли рішення вибирається з декількох можливихваріантів і немає впевненості, що воно найефективніше.

Можна приймати рішення та запроваджувати дії направлені на зменшенняризику але позбутися його неможливо. Ситуації коли відсутній ризик в економіцімайже не зустрічаються. Більшість ситуацій яким притаманний ризик є дуже важкопрогнозованими та контрольованими тому усунути ризик повністю майже неможливо.Це є причиною того,  що навітьідеальні  з першого погляду рішенняприводять до збитків.

В одночас ризик слід розглядати як невід’ємний елемент процесуіснування організації на ринку. Фактично якщо основною метою функціонуванняорганізації є максимізація прибутку то він(прибуток) євинагородою за вдало взятий на себе ризик. Марно було б сподіватися, щоотримання більш менш значних прибутків не пов’язано з серйозним ризиком.

Як вітчизняна так і зарубіжналітература приділяє багато уваги визначенню терміна “ ризик ”. Найчастішезустрічаються такі визначення ризику :

1.<span Times New Roman"">     Вірогідність збитків чи втрат

2.<span Times New Roman"">     Ймовірність невдачі чи втрат, щопов’язано з конкретним напрямком дій

3.<span Times New Roman"">     Ймовірність небажаної події

Ризик в ділових операціях – це об’єктивно-суб’єктивна економічнакатегорія, що відбиває ступінь успіху (невдачі ) в досягненні цілей зурахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих чинників за наявностіпрямих і зворотних зв’язків.

Проблеми ризику мають розглядатися й ураховуватися як при розробленістратегії, так і в процесі виконання оперативних завдань. У кожній ситуації,що пов’язана з ризиком постає питання: що означає доцільний ризик, де межа,що відокремлює доцільний ризик від нерозумного.

Визначення такої межі не може бути правильним без розуміння причинвиникнення ризику взагалі та його зростання на протязі останнього періоду розвитку людства. Основні з них наступні:

1.  Останнім часом розвиток суспільства набувдуже великих швидкостей насамперед через науково технічний прогрес. Буластворена потреба у неодинарному, швидкому вирішенні питань, що постають передлюдством. Принципово нові шляхи розв’язання задач  на творчому рівні, вимусили застосовуватиметоди та прийоми до яких ще ніколи і ніхто не удавався, природно, що напідставі цього з’явився і великий ризик зазнати невдачу.Якщо спів ставититакі  фактори як необхідність вирішенняпроблеми швидко якісно  не традиційно,всезростаючу кількість населення і стрімко спадаючу кількість придатних довикористання ресурсів то можна побачити наступну причину ризику

2.  Для того щоб вижити необхідно надати своїмдіям підприємницького забарвлення тобто: незалежність нестандартність дій,сміливість, винахідливість, орієнтація на максимально можливий успіх. Насучасному етапі важливість цього питання розуміє все більша кількість людей,тому не дивно, що в їх діях починають з’являтися вищеназвані ознаки, які йпороджують наростання рівня ризику взагалі.

3. Середовище діяльностілюдства все більше набуває ринкового характеру, це породжує дуже жорсткуконкуренцію при якій природним стають факти чисельних банкруцтв та крахів .

4. Також дуже важливим єпроблема зростання глобального ризику, тобто знищення людства внаслідоквласних дій.

Отже ризикованій ситуації притаманні такі основні ознаки :

1.<span Times New Roman"">     Наявність невизначеності

2.<span Times New Roman"">     Існування альтернатив інеобхідність вибору

3.<span Times New Roman"">     Можливість оцінити наявніальтернативи

4.<span Times New Roman"">     Зацікавлення у результатах вибору

Однією з найприбутковіших операцій комерційного банку є кредитування.Але завжди поряд з великими прибутками знаходяться великі ризики, що пов’язанізі втратою чи недоотриманням цих прибутків.

Один із найважливіших принципів банківського кредитування  полягає у поверненні наданого кредиту  у чітко обумовлені строки. Дотримання цьогопринципу є запорукою успішної діяльності банку. Цілком очевидно, що принаданні кредиту перед банком стає проблема невизначеності того чи буде йогоповернуто вчасно і більше того чи буде його повернуто взагалі. Звідси випливає, що основною задачею банка при наданні позики є перетворення невизначеності вризик і його детальний аналіз .

Отже кредитний ризик банку можна визначити як ймовірність отриманнябанком збитків від невиконання  позичальником конкретної кредитної угоди. Слідзазначити, що кредитний ризик формується з декількох самостійно діючих видівризику.

Більшість комерційних банків України до недавнього часу при оцінцікредитного ризику враховували лише одне з можливих його джерел – фінансовіможливості позичальника ( об‘єктивний ризик пов’язаний з позичальником ).Практика показала, що дуже багато позичальників не повертають кредити не тому, що не мають можливості, а тому, що не бажають цього робити. В цьому випадкубанк вимушений подавати до суду і може стикнутися з проблемою недосконалостіукладення кредитної угоди. До речі, це стосується всіх угод укладених під часкредитування. Це показує, що при оцінці кредитного ризику конче необхідновраховувати юридичний ризик.

Особливу увагу в умовах кризи в нашій країні слід також приділятивпливу на кредитний ризик ризику виникнення форс-мажорних обставин. Також прикредитуванні слід враховувати, що в чистому вигляді ризики не зустрічаються,вони накопичуються та корелюють між собою утворюючи системний ризик. Данийпідхід до формуванні кредитного ризику як системи ризиків враховані в структурікредитного ризику, що наведена у Малюнку №  .

Кредитна діяльність банків є дуже специфічною, вона визначаєтьсянасамперед тими факторами від яких залежить ступінь кредитного ризику :

1.<span Times New Roman"">     Ступінь концентрації кредитноїдіяльності банку в певній сфері  (галузі)

2.<span Times New Roman"">     Питома вага кредитів, що припадаєна клієнтів, які відчувають тимчасові фінансові труднощі

3.<span Times New Roman"">     Концентрація діяльності банків в маловідомих, невивчених галузях

4.<span Times New Roman"">     Ступінь мінливості кредитноїполітики та кредитного портфелю банку

5.<span Times New Roman"">     Питома вага нових клієнтів

6.<span Times New Roman"">     Введення в практику занадтовеликої кількості нових послуг на протязі короткого проміжку часу

7.<span Times New Roman"">     Прийняття під заставу цінностей,що важко реалізуються або швидко знецінюються

8.<span Times New Roman"">     Зміна ділової активності ( тобтопопиту на кредити )

9.<span Times New Roman"">     Мінливість ставки відсотку

Також існує значна групафакторів яка через вплив визначаючи фінансове становище позичальника опосередковано впливає на кредитний ризикбанку :

1.<span Times New Roman"">     Недосконалий менеджмент

2.<span Times New Roman"">     Неадекватний первинний капітал

3.<span Times New Roman"">     Занадто високі темпи зростанняреалізації продукції

4.<span Times New Roman"">     Конкуренція

5.<span Times New Roman"">     Економічні коливання

Малюнок №               Структура кредитного ризику

Ризик, пов‘язаний

з позичальником

Ризик пов’язаний

з

забезпеченням

Системний ризик

Форс-мажорний ризик

<div v:shape="_x0000_s1026"> Кредитний

ризик

<img src="/cache/referats/3706/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1031 _x0000_s1033 _x0000_s1032 _x0000_s1034 _x0000_s1030 _x0000_s1029 _x0000_s1028 _x0000_s1027">

Ризик щодо гаранта

Ризик

щодо страховика

Ризик

щодо

застави

Об‘єктивний

Суб‘єктивний

Юридичний

Ліквідності

Кон’юнктури

Загибелі

<img src="/cache/referats/3706/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1048" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3706/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1047" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3706/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1051" v:dpi=«96»><img src="/cache/referats/3706/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1039 _x0000_s1040 _x0000_s1038 _x0000_s1057 _x0000_s1058 _x0000_s1059 _x0000_s1053 _x0000_s1037 _x0000_s1035 _x0000_s1036 _x0000_s1052 _x0000_s1046 _x0000_s1045 _x0000_s1056 _x0000_s1055 _x0000_s1054 _x0000_s1050 _x0000_s1042 _x0000_s1041 _x0000_s1044 _x0000_s1043 _x0000_s1049">


Деякі з названих факторів діють автономно, незалежно від банків,деякі можуть бути керовані.Але безперечно існує об’єктивна необхідність з бокубанків в  мониторінгу всіх факторів, щопрямо чи опосередковано чинять вплив на кредитний ризик.

Головним завданням науково обгрунтованого управління ризиковимиопераціями банку є визначення ступеня допустимості та виправданості  того чи іншого ризику і прийняття практичногорішення, спрямованого або на використання ризикових ситуацій, або на виробленнясистеми засобів, що зменшують небезпеку виникнення збитків банку відпроведення тієї чи іншої операції.

Надалі в курсовій роботі на основі вітчизняного та іноземного досвідубудуть розглянуті проблеми визначення кредитного ризику, методи його аналізу ташляхи подолання перешкод, що при цьому виникають.

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-font-kerning:14.0pt; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">
Розділ 1   Джерелакредитної інформації

Початковий етап кредитнихдосліджень повинен полягати в отриманні достатньо повної та наближеної додійсності картини можливостей позичальника, його фінансового становища.Длядосягнення цього повинна використовуватися інформація з різноманітних джерел.

Довідки, що надаються самим клієнтом

В багатьох країнах привідкритті кредитного рахунку банк пропонує клієнту повідомити назву його банкута декількох постійних ділових партнерів, суму яку очікує отримати клієнт та прийнятний для ньоговідсоток за користування кредитом. Ці дані а також реквізити клієнтазаносяться в анкету яка є первинним документом для встановлення кредитнихвідносин.

Банківські довідки

Для отримання більш розширеноїінформації про рівень надійності клієнта кредитніменеджери вдаються в першу чергу до послуг інших банків. В багатьох банкахрозроблена власна концепція градації підприємств за ступенем надійності. Нижченаводиться універсальна схема яка використовується в більшості банківських танебанківських установах .

Перша категорія “А”.Незначний ризик

До цієї групи відносятьсяурядові організації, організації що фінансуються повністю за рахунок державнихкоштів, націоналізовані промислові підприємства, вищі навчальні заклади, щофінансуються державою, комерційні компанії національного рівня. Але требазауважити, що відбір компаній  в данукатегорію повинен провадитися на основі повної інформації про їх реальнефінансове положення. Солідна назва та авторитет компанії в минулому не єгарантією вічної кредитоспроможності. Тому будь-який клієнт, що потрапив доданої групи повинен періодично проходити ретельну перевірку фінансовогостановища

Категорія “Б” Звичайнийкомерційний ризик

До цієї групи відносятьсястабільні компанії, фінансове положення яких на протязі достатньо довгогоперіоду часу є стійким. Для цих компаній характерна відсутність проблем зоплати рахунків. Дебіторська і кредиторська заборгованість не перевищуютьсереднього рівня по галузі і добре деверсифіковані.

Попадають в цю групу якправило після певного періоду успішного функціонування на ринку.

Категорія  “В” Клієнти схильні не сплачувати рахунки

В цю групу потрапляютьвідносно стабільні організації але за якими спостерігалися проблеми зі сплатоюрахунків чи певні затримки в вирішенні цих питань.

Іноді вважається, що клієнтиданої категорії так само стабільні як і клієнти попередньої категорії. Однакдодатковий ризик в даному випадку буде пов’язаний з вірогідними відстрочками уповернені клієнтом кредиту та сплати за користування ним

Категорія “Г” Значний  ризик

Причиною занесення фірми доданої категорії ризику є  їх наявна абопрогнозована фінансова слабкість.

Це область, що здатна статиджерелом значних фінансових втрат, тому вона потребує підвищеної уваги. В тойже час нерідко трапляються випадки коли операції з даною групою клієнтів більшприбуткові ніж операції з менш ризикованішими фірмами. Тому необхідно якомогараніше виявляти клієнтів, що належать до даної групи  для розробки ефективних заходів постійногоконтролю над їх фінансовим становищем .

Категорія Д Неприйнятнийризик

В цю категорію потрапляютьмасив клієнтів настільки слабких у фінансовому аспекті та настількинестабільних в питаннях платежів, що банку залишається або відмовити у наданніпослуг, або запропонувати найжорсткіші умови контролю за діяльністю в періодздійснення кредитної угоди .

Треба зауважити також, щобільшість фірм зтикаються з тимчасовими фінансовими труднощами тому в більшостівипадків переведення на цій підставі їх до нижчої категорії є недоцільним.Вирішенням цієї проблеми є додавання до літери, що визначає групу ризикулітери  “Х”. Ця літера означатиме, щодля даної компанії тимчасово припинено кредитування на умовах даної групи

Рекомендації партнерів

            Це джерело поряд з банківськими довідками як правилорозглядається з певною долею скептицизму. Це пов’язано з тим щонекредитоспроможній клієнт навряд чи стане посилатися на партнерів, що маютьсхильність давати не дуже приємну інформацію. При аналізі даного джерелаінформації треба врахувати наступні моменти :

1.<span Times New Roman"">     Якщо партнером є дуже відома фірмаз солідною репутацією то до  думкименеджерів цієї фірми варто прислухатися

2.<span Times New Roman"">     Якщо в якості рекомендодавцявибрана невідома фірма – варто з’ясувати її положення та репутацію на ринку.

3.<span Times New Roman"">     Варто з’ясувати наявністьприхованих зв’язків між позичальником та фірмою до якої звернулися порекомендацію

4.<span Times New Roman"">     Подаючи запит про репутацію фірмитреба зважати на форму запита. Вона повинна бути одночасно  достатньо змістовною  компактною і зручною для заповнення 

Інші фірми, що надають рекомендації

Інформація з цього джерела єдуже цінною в плані перевірки рекомендації осіб, вказаних позичальником,особливо в тих випадках коли можна зробити припущення про необ’єктивністьотриманих рекомендацій

Конкуренти

Це третє коло осіб яке можебути використане кредитним менеджером в пошуках інформації  і він є безсумнівно потенціально найбільшцінним. В даному випадку маються на увазі не конкуренти позичальника, аконкуренти кредитора. Дана практика розповсюджена насамперед в США. В ційкраїні під проводом  Національноїасоціації управління кредитом декілька разів на рік проводяться збори кредитнихменеджерів країни. Ці зустрічі сприяють встановленню особистих  контактів між менеджерами і формуютьсприятливу атмосферу для довірливого обміну інформацією .

Річні та проміжні звіти компанії

Це одне з найбільш легкооцінюваних і найдешевших джерел інформації про кредитоспроможність компанії чиїакції котуються на фондовій біржі.

Звіт будь-якої компанії акціїякої котуються на ринку може бути безкоштовно отриманий через реєстраторакомпанії.

В більшості випадків звіти єджерелом достатньо повної інформації про діяльність компанії в цілому їїфіліалів та підрозділів. Вони містять достатню кількість показниківкоефіцієнтів та інші данні, що стане у принаді при аналізі становищапозичальника.

Коментарі преси

Істотним доповненням довищезгаданих джерел інформації є публікації в пресі. В даному випадку цеджерело можна розділити на 3 частини: публікації в професійних виданнях,публікації в загальних виданнях, публікації на сторінках “ жовтої преси “.

Кожна часина висвітлює певнийбік діяльності компанії. Ігнорування однієї частини на користь інших робитьзагальну картину неповною. Інше питання наскільки можна довіряти окремимвиданням кожному конкретному випадку. Очевидно, що інформація подана насторінках преси є суб’єктивною і відбиває або думку автора статті або політикувидання взагалі. Тому інформація з даного джерела не може бути основою аналізу, а лише може бути використана як додатковий, допоміжний матеріал .

Цінність публікацій такожполягає в тому, що вони відображають діяльність компанії в часі  і є можливість знайти потрібну інформацію заминулі періоди .

Звіти брокерів фондової біржі

Фондова біржа це найбільшчутливий до змін  інститут  ринку. Виходячи з інформації брокерів можнаробити реальні оцінки та пронози фінансового положення позичальника.

Завершуючи викладення даногопитання треба зауважити, що не буває зайвої інформації про позичальника: прианалізі ризикованості кожної конкретної операції аналітик банку повинен зібратиякомога розширене досьє на сво потенційного клієнта.

Питання лише стоїть в тому чивсій інформації, що зібрана, можна довіряти і якщо довіряти то в якій мірі .

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-font-kerning:14.0pt; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">
Розділ 2             Якіснийаналізкредитного ризику2.1    Визначення цілей отримання кредиту

Взагалі в світовій практиці кредити запризначенням розподіляють на п’ять категорій :

Сезонний кредит

Ці кредити призначені для фірм, щовідчувають короткотермінові пікові потреби у додатковому капіталі. В більшостівипадків даний вид кредиту є комерційним і надається постачальником продукціїїї покупцю. Але у випадках коли існує суттєвий розрив між моментомкредитування та отриманням виручки від реалізації продукції постачальникивідмовляються надавати кредит, тоді фірмі може знадобитися кредит банку.

Кредит на підтримання обігу активів

Потребу в даному виді кредитувідчувають компанії  у яких ситуаціязначного розриву між моментом кредитування та отриманням виручки від реалізаціїпродукції не пов’язана з сезонністю і виникає дуже часто на протязі всьогофінансового року. На відміну від сезонного кредиту де зобов’язання з поверненняборгу виникають по закінченні циклу при кредитуванні обігу активів цикливідбуваються постійно і перекривають один одного.

Кредитування потоків готівки

Цей тип кредиту звичайно надаєтьсяпромисловим підприємствам для фінансування купівлі обладнання або для того щобзбільшити обсяги постійно функціонуючого капіталу.

Кредит на основі активів

Кредити на основі активів майже завждизабезпечені, це є підставою впевненості кредитора, що у випадках фінансовихскладнощів з ним будуть проведені розрахунки коштами, в які буде конвертованоактиви.

Такий кредит надається як правило дляпідтримання достатнього рівня ліквідності активів компанії

Кредит,  пов’язаний з проектом

Даний кредит поєднує в собі якостікредитування потоків готівки та кредиту на основі активів .

Перераховані класи кредитів дуже рідкузустрічаються в чистому вигляді. Визначення цілі кредиту є першим етапомвизначення ступені ризикованості кредитної операції.

В більшості випадків визначити якийсаме кредит і в якому обсязі необхідний конкретній фірмі можна також на основіхарактеру бізнесу, що веде компанія.

Роздрібні торгівці

Покупають та продають товариневеликими партіями. Їх дебіторська заборгованість достатньо велика але йдостатньо деверсифікована. Як правило вони є споживачами кредитів напідтримання капіталу та сезонних кредитів. Терміни кредитування як правилоневеликі ( до 1 року )

Оптові торгівці

Строки та види кредитуванняспівпадають з  попередньою категорією,але оборот капіталу значно більший. Це призводить до збільшення абсолютних сумкредитів .

Виробники

Для них притаманний найбільш складнийз комерційних процесів ( купівля сировини, застосування у великій кількостінайманої робочої сили, витрати є дуже різноманітними та великими, товаривиробляються і продаються як правило великими партіями ). Представники даноїкатегорії потребують великих довгострокових інвестиції в постійні активи.

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу и кредитованию