Реферат: Рынок кредитных и платежных карточек и направления его равития

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

РИНОК КРЕДИТНИХ І ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

І НАПРЯМКИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Магістранта заочного відділення

Самойленко Павла Олександровича

___________________________

Керівник

Старший викладач

 Нам Вікторія Геннадіївна

__________________________

Завідувач випускаючої кафедри

доктор економічних наук, професор

Базилюк Антоніна Василівна

__________________________

Київ

2005
ЗМІСТ

 TOC o«1-2» h z ВСТУП.PAGEREF _Toc98653503 h 3

 

1.        Банківські пластикові картки всистемі безготівкових розрахунків.PAGEREF _Toc98653504 h 6

1.1.Історичні передумови виникнення кредитних карток.PAGEREF _Toc98653505 h 6

1.2.Основні елементи карткової платіжної системи.PAGEREF _Toc98653506 h 7

1.3.Правові основи здійснення операцій з платіжними картками в УкраїніPAGEREF _Toc98653507 h 7

1.4.Механізм розрахунків на основі кредитних та дебетових карток.PAGEREF _Toc98653508 h 7

Висновкита узагальнення до розділу 1. PAGEREF _Toc98653509 h 7

 

2.Механізм функціонування банків в платіжній системі на основі пластиковихкарток.PAGEREF _Toc98653510 h 7

2.1.Умовивступу банків в міжнародні карткові платіжні системи.PAGEREF _Toc98653511 h 7

2.2.Становище сучасного ринку платіжних карток в УкраїніPAGEREF _Toc98653512 h 7

2.3.Діяльності банків-членів системи карткових розрахунків, пов’язаної з емісією,еквайєрингом і видачею готівки.PAGEREF _Toc98653513 h 7

Висновкита узагальнення до розділу 2. PAGEREF _Toc98653514 h 7

 

3.Проблеми і перспективи розвитку індустрії банківських пластикових карток в Україні.PAGEREF _Toc98653515 h 7

3.1.Оцінка економічної ефективності системипластикових карт банку.PAGEREF _Toc98653516 h 7

3.2.Карткові проекти в Україні на прикладе ВАТ КБ “Надра”.PAGEREF _Toc98653517 h 7

3.3.Проблеми та перспективи розвитку ринку.PAGEREF _Toc98653518 h 7

Висновкита узагальнення до розділу 3. PAGEREF _Toc98653519 h 7

 

ВИСНОВКИ… PAGEREF _Toc98653520 h 7

 

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ… PAGEREF_Toc98653521 h 7

ДОДАТКИ

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">
ВСТУП.

Ринок банківських послуг останнім часом розвиваєтьсяпід значним впливом передових технологій. Одним із напрямків банківськоїдіяльності, де постійне їх оновлення має вирішальне значення, є картковіплатіжні технології.

В останні часи банками приділяється велика увага дооперацій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги єзміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий періодрозвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей періодхарактеризувався чітким перевищенням попиту на банківські послуги над їхпропозицією, що і стимулювало стрімкий зріст кількості банків, а також сприялоспеціалізації банківських установ. Наприклад, надавалась перевага роботі зорганізаціями, а в розвиток обслуговування фізичних осіб в більшості випадківабо залишався на другому плані, або зовсім ігнорувався. Дійсно, залученнякоштів населення потребує на початковому етапі істотних фінансових вкладень іорганізаційних зусиль, які обумовлені необхідністю створення розвиненої мережіпунктів обслуговування, проведенням рекламної компанії, PR- заходів т.і.

Однак поступова насиченість регіональних ринківбанківських послуг призвела до жорсткої міжбанківської конкуренції і боротьбиза нові сегменти ринку, які раніше були непривабливими. До їх числа належить ібанківське обслуговування фізичних осіб. В цій ситуації пластикові карткивиявили свої безспірні технологічні переваги стосовно традиційних платіжнихінструментів, що і поставило їх в центр уваги банків, які почали реалізовуватипроекти по залученню коштів населення.

Дана дипломна робота є актуальною і присвячена самепроблемам роботи банків з пластиковими картками, розгляду можливих моделейфункціонування банків в платіжній системі, і іншим проблемним питанням, з якиминайчастіше приходиться зустрічатись при виконанні операцій по обслуговуваннюкарток та впровадження зарплатних проектів.

Сутністю проблем є необхідність:

·<span Times New Roman"">       

впровадження в Україні єдину внутрішнюкарткову систему;

·<span Times New Roman"">       

захисту від шахрайства по карткам;

·<span Times New Roman"">       

розвитку законодавчої бази;

·<span Times New Roman"">       

переходу до використання  більш прогресивних технологій;

·<span Times New Roman"">       

розширення ринку використаннябанківських карток.

Практичне застосування виконаного дослідженняможливо у всіх банках України які працюють, або збираються працювати накартковому ринку. Також ця робота може застосовуватися у навчальних закладахдля підготовки  спеціалістів банківськоїсфери.

Мета роботи – визначення проблем карткового ринкуУкраїни та шляхи їх вирішення.

Задача роботи – на основі аналізу сучасногокарткового ринку в Україні знайти і запропонувати шляхи вирішення  проблем та напрямки його подальшого  розвитку. 

Об’єкт дослідження – ринок банківських послуг,зокрема картковий ринок України, законодавче поле України.

Предмет дослідження – кредитні та дебетні картки,емісія та використання карток, платіжні системи та захист від шахрайства.

При написанні роботи були використані матеріалиперіодичних видань, книжки зарубіжних і вітчизняних авторів ( Голубович А.Д., Міримска О.М., М.І. Савлу,А.М.Мороз, М.Ф.Пудовкіна., Э.Рид, Р.Котлер), веб-сайтів та законодавстваУкраїни. Велику частку матеріалів, при написанні роботи, було використано знаробіток ВАТ КБ “НАДРА”, а також веб-сайтів http://www.cash-a-lot.ua,та http://www.ema.com.ua.

Майбутнімбанківським працівникам прийдеться займатись саме новими досягненнями вбанківській сфері, тому ця робота може стати зручним посібником для вивченнямоделей функціонування платіжних систем на основі пластикових карток, які длянашого ринку банківських послуг є одним з найбільш важливіших сегментів.

Дипломнаробота містить 120 сторінок, 3 таблиці, 16 малюнків, 6 схем.

 

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">
1.<span Times New Roman"">    Банківські пластикові карткив системі безготівкових розрахунків.<span Times New Roman",«serif»;color:black;mso-ansi-language: UK">1.1. Історичні передумови виникнення кредитних карток.<span Times New Roman",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">

Батьківщиною пластикових карток є США. Однак першікартки були не пластикові, а паперовими. В 1914 році крупні американськімагазини почали видавати своїм постійним, заслуговуючим на довіру клієнтамкредитні картки. В 1928 році випустили металеві картки з видавленим іменем іадресою клієнта. Це дозволило продавцям швидко за допомогою копіювальногопаперу фіксувати відомості про клієнта визнавши, що сукупна мережаобслуговування підвищить клієнтуру кожного торгівельного підприємства. В 1936році близько тисячі магазинів і інших торгівельних пунктів досягнули угодукредитувати спільних клієнтів. Подальше просування кредитної картки відбулось вгалузі “громадського харчування” — в 1950 році з’явилась ресторанна карткаDiners Club, яку почали приймати більшість ресторанів Нью-Йорка. Успіх цихкарток був настільки великим, що і решта американських банків почала випусккредитних карток, які вже обслуговувались в магазинах, ресторанах...

Першу банківську кредитну карткувипустив в 1951 році Franklin National Bank. За ним послідували і інші. Вдругій половині 50-х років ряд крупних банків: Bank of America, Chase Manhattan і Marine Midland Trust, ввели в обігвласні кредитні картки. Bank of America, використовуючи мережу своїх відділень,зміг забезпечити умови найбільш широкого прийому своїх кредитних карток.Невеликі банки, які не витримали конкуренції на ринку пластикових карток,приєднались до його системи. В 1966 році Bank of America почав надаватиліцензії на свою систему як в США, так і в інших країнах. Однак форми контролю,які використовувались цією системою не влаштовували банки, які прагнулиавтономності і самостійності в операціях з картками. Крім того, незадоволеннявикликало ще й те, що ім’я їх основного конкурента стояло на всіх карткахсистеми. Це призвело до того, що в 1970 році Bank of America змушений бувпередати операції з кредитними картками компанії National Bank Americard,Inc.(NBI), в якій він став одним із членів. В 1977 році NBI отримала назву VISAUSA Inc., а потім -  VISA International.Сьогодні VISA об’єднує більш 25000 банків, а її картка — найрозповсюдженіша всвіті. Люди, які створили цю нову картку і систему її підтримки, спочатку несумнівались, що зустрінуть всебічне визнання. Але навіть в таких умовах важкособі уявити, що вони передбачили той вплив, який банківські картки зробиливсього за декілька років.

Система Bank Americard виникла удосить вузькому колі власників карток і торгівців. Швидкий ріст кількості споживачів,які використовували картки, і торгівців, які визнавали їх засобом оплати, внаступні роки міг би перевищити бачення найсміливішого фантазера. Більше 20мільйонів споживачів в США користувалися в 1970 році картками Bank Americard.До кінця 1980 року число банківських карток перевищило 73 млн., а числовідкритих рахунків Visa складало 150 млн. з загальним об’ємом продаж в 171млрд.дол. в кінці 1991 року.

     В 1967 році в США з декількох регіональнихасоціацій, що випускали власні картки, виникла компанія Interbank CardAssociation, яка отримала пізніше назву MasterCard International і яка є зараз одним з лідерів світовогокарткового бізнесу. До 1970 року членами системи Master Charge було більш як5000 фінансових установ, які обслуговували приблизно 36 мільйонів власнихкарток. Оскільки організація стала транснаціональною, асоціація була в 1979році перейменована в MasterCard.

В 1980 році число картокMasterCard, які були в обігу в США, зросло до 55 млн., а до кінця 1990 року –90 млн. одиниць. В період між 1980 і 1991 роком загальний обсяг покупок посистемі MasterCard зріс з 10,4 млрд. до майже 99 млрд.дол.

      Паралельно з нею в США (а потім і в усьому світі) почала діяти система,що випустила першу картку з пластику, — American Express.

Як VISA, так і MasterCard с моменту встановленняприйняли рішення не допускати подвійного членства для банків-учасників. Однак,загострення конкуренції на ринку кредитних карток привело ці організації довизнання необхідності співпраці, і в 1984-85 роках представники обохорганізацій узгодили ряд стандартів і почали випуск спільних списківзаборонених до приймання карток.

 В 1992 роцієвропейські карткові компанії  EuroCard,Eurocheck Holding і Eurocheck International утворили нову компанію EuropayInternational, що означало створення нової об’єднаної європейської картковоїплатіжної системи, яка отримала права на управління торговими марками EuroCardi Eurocheck. Пізніше права на ведення операцій в Європі були надані новійсистемі і з боку MasterCard International. Таким чином, банк, що приєднався досистеми Europay, отримує можливість випускати і картки EuroCard, і карткиMasterCard.

Відносно недавно компанії MasterCard i Europay зметою розширення спектра пропозицій заснували на паритетних засадах нову системуMaestro, що випускає однойменну дебетову картку. Компанія Europay Internationalотримала права на діяльність у Європі від Cirrus — дочірньої компаніїMasterCard, що випускає картку для використання тільки в банкоматах.

Розподіл ролей на сучасному світовому ринкупластикових карток дивись малюнок 1.1 (мал. 1.1).

Головні причини швидкого росту цих систем сліданалізувати з точки зору економічних передумов споживача, торговця і банку. Дляспоживача банківські картки зробили процес отримання послуг більш доступним,особливо коли для цього були потрібні кредитні засоби. Клієнти банків моглиотримати кредит для багатьох покупок без необхідності повторних візитів добанку і клопотання про позику. Запозичена сума при цьому могла бути абоповністю виплачена в кінці кожного місяця або розбита на декілька щомісячнихплатежів.

<img src="/cache/referats/19180/image002.jpg" v:shapes="_x0000_s1026"><img src="/cache/referats/19180/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1027"><img src="/cache/referats/19180/image006.jpg" v:shapes="_x0000_s1028"><img src="/cache/referats/19180/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1029"><img src="/cache/referats/19180/image009.jpg" v:shapes="_x0000_s1030"><img src="/cache/referats/19180/image011.gif" v:shapes="_x0000_i1025">

Скоріш за все, кредитуванняпокупця продавцем на стільки старе, як і самі гроші. Надаючи кредит, продавецьотримує додатковий прибуток за рахунок стимулювання попиту. В сучасному світікредитування покупця отримало надмірно широке розповсюдження. Таким чином,торгівці знаходили банківські картки привабливими, оскільки угоди по продажулегко було підтвердити у банку і оплата була гарантованою. Енергійна реклама і просуваннякарток банками і національними асоціаціями підвищили можливості збільшенняпродаж для тих торгівців, які приймали до оплати картки. Асоціації позбавлялиторгівців від ризику і витрат на здійснення особистих кредитних планів, які бпригортали увагу покупців.

Банки найшли привабливим спосіб розширення кредитуклієнтам через кредитні лінії в поєднанні з банківськими картками. Географія їхринку також розширювалась, оскільки банки могли випускати картки дляспоживачів, які мешкали не тільки поблизу банка. Разом з цим, новим клієнтамбули запропоновані нові інші банківські послуги. Доход від власників картокпоєднувався з доходами від дисконту, сплаченого торгівцями, і новимидепозитними ресурсами, які створювались за рахунки від продажу.

<span Times New Roman",«serif»;color:black;mso-ansi-language: UK">1.2. Основні елементи карткової платіжної системи.<span Times New Roman",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">

На сучасному етапі іде процес створеннянаціональної платіжної системи України. В більшості випадків українські банки єчленами міжнародних платіжних систем, а деякі з них випускають власніпластикові картки.

Для більш детального розуміння всіхпроцесів, пов’язаних з пластиковими картками, детально зупинимося на визначенніосновних складових платіжної системи.

У ході розвитку карткових систем виникли різні видипластикових карток, що розрізняються призначенням, функціональними і технічнимихарактеристиками.

З точки зору механізму розрахунків виділяються:

двосторонні картки

Ø<span Times New Roman"">

виникли на базі двосторонніх угод між учасниками розрахунків;

Ø<span Times New Roman"">

власники карток можуть використовувати їх для покупки товарів у замкнутих мережах.

багатобічні картки

Ø<span Times New Roman"">

очолюють національні асоціації банківських карток;

Ø<span Times New Roman"">

надають власникові картки можливість купувати товари в кредит у різних торговців і організацій сервісу;

Ø<span Times New Roman"">

одержувати касові аванси;

Ø<span Times New Roman"">

користуватися банкоматами для зняття готівки з банківського рахунка  т.і.

По функціональному призначенню виділяють наступні види карток:

кредитні картки

Ø<span Times New Roman"">

оплата  різних послуг  і  товарів за рахунок кредиту,  наданого банком або спеціалізованою сервісною компанією, не маючи ні готівки, ні грошей на банківському рахунку;

Ø<span Times New Roman"">

необхідно мати договір з банком, у якому клієнт зобов'язується протягом визначеного терміну повернути банкові борг, що з'явився в результаті платежу.

дебетові  картки

Ø<span Times New Roman"">

використовуються для оплати товарів і  послуг,  одержання  готівки в банках шляхом прямого списання грошей з рахунка платника;

Ø<span Times New Roman"">

клієнт розпоряджається тільки сумою з його банківського рахунка;

Ø<span Times New Roman"">

обробка картки в режимі on-line.

картки з овердрафтом

Ø<span Times New Roman"">

можливість робити платежі понад суму, що зараховується на рахунок власника картки;

Ø<span Times New Roman"">

це порівняно невелика сума трактується як автоматичне надання кредиту без спеціального кредитного договору.

 

По матеріалуз якого картка виготовлена:

Ø<span Times New Roman"">

паперові (картонні, теслинні);

Ø<span Times New Roman"">

пластикові;

Ø<span Times New Roman"">

металеві

В даний час практично повсюдне поширення одержали пластикові картки. Однакдля ідентифікації власника картки часто використовуються паперові(картонні,теслинні) картки, запаяні або запресовані в пластикову плівку. Це ламінуваннякартки. Якщо картка використовується для розрахунків, то з метою підвищеннязахищеності від підробки застосовують більш складну технологію виготовленнякарт із пластику. У той же час, на відміну від металевих карт пластик легкопіддається термічній обробці і тискові, що досить важливо для персоналізаціїкарти перед видачею її клієнтові.

По способузапису інформації:

графічний запис

Ø<span Times New Roman"">

сама рання і проста форма запису інформації;

Ø<span Times New Roman"">

дотепер використовується у всіх картах;

Ø<span Times New Roman"">

наноситься  прізвище, ім'я, зразок підпису й інформація про емітент.

ембосування

Ø<span Times New Roman"">

дозволяє значно швидше оформляти операцію оплати карткою, роблячи відбиток на ній сліпа.

штрих-код

Ø<span Times New Roman"">

застосовувався до винаходу магнітної смуги;

Ø<span Times New Roman"">

низька таємність;

Ø<span Times New Roman"">

у платіжних системах поширення не одержав.

магнітна смуга

Ø<span Times New Roman""> 

один із самих розповсюджених на сьогоднішній день способів нанесення інформації на картку;

Ø<span Times New Roman""> 

дуже популярна в платіжних системах.

чіп

Ø<span Times New Roman""> 

дуже дорога технологія;

Ø<span Times New Roman""> 

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">найбільш надійне збереження інформації.

лазерний запис

Ø<span Times New Roman""> 

ще більш дорогі карти, чим чіпові;

Ø<span Times New Roman""> 

технологія запису на них схожа з записом на лазерні диски;

Ø<span Times New Roman""> 

у банківських технологіях поширення не одержали.

 

поемітентах:

банківські (універсальні) картки

Ø<span Times New Roman""> 

випускаються банками і фінансовими компаніями.

приватні картки

Ø<span Times New Roman""> 

випускаються комерційними компаніями для розрахунків у торговельній і сервісній мережі даної компанії.

 Пластиковакартка -це персоніфікований платіжний інструмент, що надаєможливість користувачеві карткою, здійснювати безготівкові розрахунки по оплатітоварів або послуг, а також отримання готівки в відділеннях банків ібанківських автоматах (банкоматах). Прийняття картки до оплати і видача готівкипо ній здійснюється підприємствами торгівлі (сервісу) і банками, які є членамиплатіжної системи, що обслуговує картки.

Отже, пластикова картка являє собою пластинустандартних розмірів, виготовлену з спеціальної, стійкої до будь-якихпошкоджень пластмаси. Основна функція пластикової картки — забезпеченняідентифікації особи, що її використовує як суб’єкта платіжної системи. Дляцього на пластикову картку наносяться логотипи банка-емітента і платіжноїсистеми, що обслуговує картку, ім’я власника картки, номер його рахунку, строкдії картки. Крім цього на картці може бути присутня фотокартка власника і йогопідпис. Алфавітно-цифрові дані — ім’я, номер рахунку і інші — можуть бутиембоссовані, тобто нанесені рельєфним шрифтом, дивись малюнок 1.1 (мал.1.1).Графічна інформація дає можливість візуальної ідентифікації власника картки.Однак, для використання в банківській платіжній системі цього недостатньо.По-перше, така картка може бути легко підроблена, по-друге, автоматична обробкатакої картки проблематична. Крім того, потрібно і зберігати на картці рядконфіденційних даних, що полегшує процедуру авторизації. Все це призводить донеобхідності занесення ідентифікаційних даних на банківські пластикові карткидодатково ще в закодованому вигляді. Ця задача може бути вирішена за допомогоюрізноманітних фізичних механізмів. В картках зі штрих-кодом в якостіідентифікаційного елементу використовується штриховий код, аналогічний коду,який застосовується для маркування товару. Зчитування коду відбувається вінфрачервоних проміннях. Картки з магнітною стрічкою на сьогоднішній деньнайбільш розповсюджені. Магнітна стрічка розташована на зворотній сторонікартки і складається з трьох доріжок. Дві перші потрібні для зберігання ідентифікаційнихданих, а на третю можна записувати інформацію.

Мал.  1.2 Зразок банківської картки

Лицьовий бік:

<img src="/cache/referats/19180/image012.gif" v:shapes="_x0000_i1026">

Зворотній бік ( крім інтернет-карт ) :

<img src="/cache/referats/19180/image013.gif" v:shapes="_x0000_i1027">

Основнимаргументом для впровадження «пластикових грошей» булазручність користувача.Зпоявою електронних коштреєстрації і збору інформації з'явилася можливість заносити і зчитуватиінформацію на картку за допомогою магнітного кодування сигналу.

Першоюорганізацією, що застосувала цей спосіб на пластикових картках була Міжнароднаасоціація по авіаперевезеннях (IATA, Interactional Air TransportationAssociation), що здійснювала контроль за багажем за допомогою інформації, записаноїна магнітній стрічціпластикової картки. Згодомприйнята IATA система кодування стала стандартної.Насучасних пластикових картках це — перша доріжка, що має довжину 79 символів(210 біт/дюйм, 7 біт на знак) і утримуючу алфавітно-цифрову інформацію.

Згодомподібний принцип використовували на банківських картках для кодування номеракартки, що дозволило впроваджувати електронні платежі.Розробка цієї системи кодування належить Американськоїбанківської асоціації (American Bankers' Association).

Цясистема також ввійшла в стандарт. На сучасних пластикових картках з'явиласядруга доріжка, що має 40 символів (75 біт/дюйм, 5 біт на знак).

Згодомз'явилася третя доріжка, на якій найчастішезаписується PIN-код (Personal Identification Number — персональнийідентифікаційнийномер), а іноді станрахунка клієнта. Розроблювачемцієї доріжки була компанія Thrift Industry.Інформація на цій доріжці може перезаписуватисяі змінюватися в процесі використання. На доріжку може бути записано197 цифрових знаків (210 біт/дюйм, 5 біт т знак).

Наступниметапом у розвитку пластикових карток історія зобов'язана французькомужурналістові ЛорануМорену, що у 1974 році запропонував використовувати карти зелектронною мікросхемою.Вінзапатентував цю ідею і заснував компанію Innovatron для виробництватаких карток.Насьогоднішній день пластикові картки з«імплантованою» мікросхемою (Smart-card) — тип пластикових карток що найбільше динамічно розвивається .

Магнітнікартки поступаються першістю смарт-картампо двох причинах:

1.Магнітні картки легко підробити. За допомогою дешевого пристроюпротягом декількоххвилин можна скопіювати першуі другудоріжки змагнітної стрічки кредитної картки.

Дослідження,проведенів 1992 році вСША, показали, що втрати, зв'язанізмагнітними картками склали 3,8 млрд. доларів, у томучислі: 2,6 млрд. — через боржників, тобто банкрутів і людей, що не оплачуєрахунки; 864 млн. — через шахрайство зкартками — використання крадених, загублених і підроблених карток, і 310 млн.через шахрайство продавців.

2.Оскільки магнітна стрічка картки не може міститибільш 100 байт інформації, це сильно обмежує їхнєзастосування у світісучасного бізнесу.Майже всі магнітні карти сьогодні мають вузькуцільову спрямованість, що приводить до необхідності для клієнтів мати багатокарток різного типу.

Смарт-картидозволяють вирішити всі ці проблеми. Тому, після рішеннянаприкінці 80-х років ряду технологічних проблем, смарт-картистали активно витісняти магнітні картки.Європа, де тільки в 1993 році було випущено більш350 млн. смарт-карті карт із пам'яттю, займає ведучемісце нацьому шляху.Більшістьекспертів переконано, що через 10 років абораніш картки змагнітноюсмугою стануть надбанням історії.

Смарт-карти — шлях у майбутнє. Основний фактор, що стримує швидкийперехід до смарт-картаму закордоннихкраїнах — розвитаінфраструктура магнітних карт.Це особливо характерно для США.

Внаслідокіснування величезної фінансової інфраструктури, вартість заміни системиперевищує 1 млрд. доларів.Однак, при усьомупри тім, сама стара система втрачає щорічновід несумлінного використання магнітних карток близько 1 млрд. доларів.

Україна не маєподібної інфраструктури, тому тут відкривається унікальна можливістьвпровадження в практику найбільш перспективних систем, ніж системибезготівкових платежів, що зживає себе, на базі кредитних магнітних карт.Можна, звичайно, продовжувати житибез яких-небудь змін, алеце тільки приведедо збільшення відставання в областібанківських технологій, а отже, і до збільшенняпроблем  у майбутньому.

В смарт-картах носієм інформації ємікросхема. Стосовно вартості карт пам’яті, то вони мають відносно високувартість (в 5-7 разів вище відносно магнітної карти). Однак в останні роки цінина них суттєво знизилися у зв’язку з вдосконаленням технології і ростом об’єміввиробництва. Також існують карти з мікропроцесором, які по суті відповідаютьхарактеристикам персональних комп’ютерів 80-х років. Ці два останні види картрозглядаються сьогодні як найбільш перспективний вид пластикових карт.

Технологіїплатіжних систем, заснованіна смарт-картах

Якпоказує практика ефективність платіжної системи залежить не тільки відправильно обраних технічних засобів.Упершу чергу вона залежить від ретельно налагодженої технології, від грамотноїфінансової політики емітента, від інших факторів, що можуть звести всі перевагитого абоіншого типу карт донуля.

Сказаневідноситьсяі донайбільш перспективних платіжних засобів — смарт-карт.

Смарт-карта — це пластикова картка зубудованоїв неїмікросхемою.Ступінь «інтелектуальності» мікросхеми може бути самоїрізної — від найпростішого контролера читання/ запису даних велектронну пам'ять карти, до мікропроцесора, що має розвинутусистему команд, убудовануфайлову систему і т.п.

Головнавідмінністьсмарт-картвід інших видів пластикових карток (з магнітною стрічкою, зіштриховим кодом) — це саме її «інтелектуальність». Приплатежах по магнітних картах застосовується технологія on-line.Дозвілна платіж дає, власне кажучи, комп'ютер банку абопроцессинговогоцентрупри зв'язку зточкоюплатежу.Головна проблема, що виникає при цьому, — забезпечення надійного, захищеного інедорогого зв'язку (яку в наших умовах важко вирішити).

Увипадку смарт-картзастосовується інша технологія — off-line, при якій дозвілна платіж дає сама картка (точніше, убудована в неїмікросхема) при «спілкуванні» з торговельнимтерміналом безпосередньо в торговельнійточці.

Накладнівитрати по забезпеченнюплатежів надзвичайно малі, проблеми зв'язку не грають особливої ролі. Замість нихна перший план виходить проблема безпеки — смарт-картаповинна бути досить «інтелектуальної», щоб самостійно прийняти рішенняпро проведення платежу і при цьому мати достатній захиствід несанкціонованого використання.

Узв'язку з цим перше питання, що виникає при виборі типу смарт-карти — якіз нихмають максимальний захист від шахраїв.Друге питання зв'язане зпроблемою реалізації двохосновних фінансових операцій по карті — дебетуванняі кредитування рахунка в її електронній пам'яті.Більшість з відомих у даний час смарт-картдосить легкозабезпечують ці операції. І тут знову виникає проблема, зв'язана зможливістю несанкціонованого використання.Чи надійно захищені ці операції для того, щобкрім законних власників, їх не могли провести інші особи, нехай навіть і не зізлочинними цілями.

Нажаль публікацій, що могли б чітко відповісти на двацих питання, украй мало.Розглянемояк приклад рекомендації французької фірми «Gemplus CardInternational», на часткуякої приходитьсямайже одна третина, що випускаються у світісмарт-карт.

Устандартній технології безготівкових розрахунків за товари і послуги задопомогою пластикових карт діють три суб'єкти.Це банк-емітент, його клієнт і підприємство торгівлі абосервісу.Банк видає клієнтові карту, з яким зв'язана визначенасума.Цю суму (або за рахунок кредиту банку, або зарахунок власних внесків клієнта) власниккартки може витратити в магазині.Операція запису такої суми в пам'ять карткиназивається кредитуванням картки.

Очевидно,кредитує картки тільки банк. Зворотна операція — дебетуваннякартки — означає списування зрахункав пам'яті картки.<spa

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу и кредитованию