Реферат: Клавіатура Докладний опис клавіатури клавіші

Мета: Володіти навиками роботи на клавіатурі за допомогою клавіатурного тренажеру.

Теоретичні відомості:

Клавіатура призначена для введення до ПК символьної інформації (літер, цифр, розділових знаків та ін.), а також для управління роботою ПК. Для кожного символу виділяється клавіша, натискуючи на яку ми і вводимо код символу в ПК. Символ кодується 8-бітовими двійковими числами. В більшості ПЕОМ вітчизняного і зарубіжного виробництва використовується ІВМ- сумісна клавіатура, яка має 101 клавішу і декілька індикаторів, що сигналізують про режим роботи клавіатури.

За своїм призначенням всі клавіші поділяють на чотири поля. Перше (центральне) поле вміщує клавіші з літерами, цифрами, розділовими знаками, а також ряд управляючих клавіш. Як видно з надписів на клавішах, для більшості з клавіш центрального поля натискування однієї й тієї самої клавіші може призводити до введення різних символів залежно від режиму роботи клавіатури. Перехід до того чи іншого режиму багато в чому визначається програмою, яка керує роботою клавіатури. Таких програм є багато, тому навіть на аналогічній клавіатурі перехід, наприклад, з режиму введення українських літер на режим введення англійських може здійснюватися по-різному.

Перехід у режим введення великих літер здійснюється натискуванням клавіші [СарsLосk]. При цьому загорається індикатор CapsLock в правомуверхньому куті клавіатури. Повторне натискування клавіші [CapsLock] пере­водить клавіатуру в режим введення малих літер (індикатор CapsLock при цьому гасне).

Натискування комбінації з двох клавіш здійснюється так: натиснути першу клавішу в комбінації і, не відпускаючи її, натиснути другу.

Друге поле містить 12 функціональних клавіш [F1—F12], а також деякі управляючі клавіші. В разі натискування функціональних клавіш комп'ютер виконує дії, які визначаються програмою, що в даний момент виконується на комп'ютері.

Третє поле містить клавіші управління курсором дисплея. Натискування клавіш [←], ['→], [ ↑ ], [ ↓ ] зумовлює переміщення курсору на екрані дисплея на одне знакомісце відповідно ліворуч, праворуч, вгору, вниз. Натискування клавіші [Еnd] звичайно призводить до переміщення курсору на кінець рядка, а клавіші [Ноmе] — на початок рядка.

Четверте поле містить клавіші, які можна використовувати для набору цифр і знаків арифметичних операцій або управління курсором. Перехід до режиму введення цифр здійснюється в разі натискання клавіші [NumLock] (при цьому загоряється індикатор NumLock). Повторне натискання клавіші [Num-Lock] (індикатор NumLock при цьому гасне) переводить клавіші цього поля в режим управління курсором аналогічно клавішам третього поля.

Типове призначення деяких управляючих клавіш і комбінацій клавіш клавіатури:

[РgUр] — сторінка вгору. Використовують у ситуаціях, зв'язаних з перег­лядом на екрані дисплея текстів, що займають більше ніж один екран (сторін­ку). Натискування клавіші [РgUр] зумовлює виведення на екран попередньої сторінки тексту;

[РgDn] — сторінка вниз. При натискуванні цієї клавіші в режимі перегляду тексту на екран виводиться наступна сторінка тексту;

[Ins] — переключення клавіатури в режим вставки. В цьому режимі натискування клавіші будь-якої літери призводить до вставки цієї літери в позицію курсору. При цьому літери рядка, які розміщені з правого боку від курсору, зсуваються праворуч на одну позицію, звільняючи місце для літери,яка вставляється. Виключення режиму вставки здійснюється повторним натис­ненням клавіші [Ins]. Коли режим вставки виключено, натиснення алфавітно-цифрової клавіші призводить до заміщення літери в позиції курсора;

[Del] — вилучення літери. Натискування цієї клавіші призводить до вилу­чення літери в позиції курсора і переміщенню тексту праворуч від курсору вліво на одну позицію;

[Таb] — клавіша табуляції. Кожне натискування клавіші зумовлює перемі­щення курсора на вісім позицій праворуч;

[Back Space] — назад. В разі натискування клавіші вилучається літери зліва від курсора і останній зміщується на одну позицію ліворуч;

[PrintScreen] — друкування екрана. Якщо натиснути клавішу [Shift], а потім, не відпускаючи її, — клавішу [Print Screen], то на принтер виводиться зображення екрана;

[Еsс] — вихід. Натискування цієї клавіші дозволяє відмовитись від яких-небудь розпочатих дій (наприклад, введення команди DOS), завершити роботу в якому-небудь режимі і повернутись до попереднього режиму;

[Еnter] — введення. Натискування цієї клавіші сприймається комп'ютером як вказівка приступити до виконання введеної команди. При введенні даних натискування клавіші [Еnter] сприймається як вказівка завершити введення даних в даному рядку і перейти до початку наступного рядка.

Управляючі клавіші [Сtrl] і [Аlt] натискують у комбінації з іншими клавішами. В ПК при натискуванні комбінації клавіш виконуються, на­приклад, такі дії:

[Сtrl+Аlt+Del] — перезавантаження операційної системи;

[Сtrl+С] або [Сtrl+Раusе] — завершення виконання поточної програми.

[Раusе] — тимчасове припинення виконання програми. Для продовження виконання треба натиснути будь-яку клавішу.

Характеристика клавіатурного тренажеру “ Stamina ”.

Одним із тренажерів клавіатури є “Stamina”. Цей тренажер клавіатури містить у собі такі підпункти:

1. Початок — дає змогу розпочати навчання на клавіатурі, при необхідності завершити тренінг нажимаємо клавішу Esc після цього виводиться табличка з результати, яка також містить два підпункти: “Зупинка” та “Продовжити роботу”.

2. Режим — у цім підпункті ми задаємо режим, який потрібний нам для кращого освоєння клавіатури. Тут містяться такі підпункти: Вправи, Фрази, Швидке ознайомлення, Закріплення, Повний курс, Цифри і символи, Різне, Спецсимволи, Редактор вправ, Додати фрази.

3. Опції — у цім підпункті ми можемо задати різні настройки серед них: Екранна клавіатура, Пісні, Гучність.

4. Учні — у цім підпункті вказані імена найкращих учнів.

5. Допомога — у цім підпункті ми можемо ознайомитися із цим клавіатурним тренажером. Цей підпункт містить такі підпункти: SOS, Про Stamina, Гра Fastmind.

Висновок: На цій лабораторній роботі я розвинув свої навики роботи на клавіатурі за допомогою клавіатурного тренажеру. Підчас роботи з тренажером клавіатури “Stamina” я добився таки успіхів: до 54 значків/хв. після 90 значків/хв. і 5,4% помилок до 3,9%.

Контрольні запитання

1. Для чого призначена клавіатура?

2. На які поля поділяють клавіатуру?

3. Для чого використовують клавішу DEL?

4. Що відбувається при натисканні клавіш Сtrl+Аlt+Del?

5. Поясніть призначення клавіш РgUр, РgDп та Іns.

6. Для чого використовують клавішу Епter?

еще рефераты
Еще работы по астрономии