Реферат: Створення та формування документів великого обсягу Режим перегляду структури

Реферат на тему:

Створення та формуваннядокументів великого обсягу.Режим перегляду структури.

Вступ

Текстовий редактор Word є одним з найпоширеніших текстових редакторів. Це обумовлюється в першу чергу його численними перевагами, до яких у першу чергу належать широкі функціональні можливості. Важко знайти таку, задачу при роботі з текстами, яку не можна було б розв'язати засобами Word.

Текстовий редактор Word входить до групи програм Microsoft Office. Крім текстового редактора, ця група включає елек­тронну таблицю Excel і систему управління базою даних Access, тобто основні програми, які можуть використовуватися для формування документообігу в установах. Широкому використанню Word сприяють також вбудовані в нього, засоби перетворення файлів, створених іншими текстовими редакторами, в файли формату Word і навпаки.

Тема цієї роботи сьгодні дуже актульна через важливість змісту цієї роботи. Сьгодні з кожним днем все більше і більше користувачів компьютерів зустрічаються з необхідніюстю створення текстових фокументів, та їх послідовним формуванням і форматуванням для надання документу кращого вигляду, та зручності. Автор почав цю роботу з того, що висвітлює основні функції створення файлів. Також у роботі автор приділяє певну увагу роботі з документами великого обсягу, через що і включив в роботу такі пункти як використання графіки. Основну увагу роботи автор зосереджує на засобах формування та редагування текту в документі великого обсягу. Також автор приділяє певну увагу функції пошуку, тому що, на думку автора, це є необхінмим для форматування докуметну великого обсягу. Також автор приділяє увагу функціїї перевірки правопису та виправлення помилок граматичного змісту. У цій роботі автор використав 5 джерел інформації і власний досвід. Ця роботя висвітлює основні можливості створення, формування та форматування тексту у текстовому редакторі Word, а токож режим перегляду структури.

План

Вступ

Створення документів

Введення і редагування тексту

Налаштування можливостей редагування

Переміщення за текстом

Виділення тексту

Редагування виділеного фрагменту

Поля

Пошук і заміна

Перевірка орфографії

Налаштування параметрів налаштування правопису

Форматування тексту

Форматування сторінок

Використання графіки

Режим перегляду структури. Зміна можливостей перегляду.

Використана література

Створення документів.

При створенні нового документа слід подати коман­ду Файл/Создать або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартная. При цьому відкривається вікно діалогу Создаяие документа. Створюючи документ, у полі Новий документ слід встановити опцію Документ. Як правило, текстовий редактор використовують для підготовки типових документів.Word пропонує користувачу стандартні форми таких документів і інструменти для їх використання. Основними інструментами є шаблони і майстри.

Шаблон — це порожній бланк, в якому користувач заповнює потрібні поля своєю інформацією. Шаблон може попередньо включати деякі заповнені поля, які є спільними для всіх документів даного типу.

Майстер базується на шаблонах, але на відміну від останніх вони дозво­ляють ще більше спростити процес введення даних у документ. Якщо при заповненні шаблона користувач самостійно переміщується по документу і розміщує в ньому інформацію, то при використанні майстрів дані заносяться в процесі діалогу майстра з користувачем.

Після натискування кнопки ОК вікна діалогу Создать редактор у від­повідності з вибраним шаблоном створить вікно документа з іменем ДОКУМЕНТ.

Переглянути шаблони, які приєднані до активного документу, можна за допомогою команди«Файл/Шаблоны».

Якщо користувача не задовольняють наявні шаблони і майстри, то він може створити власний шаблон або змінити один із існуючих.

Для зміни існуючого шаблона слід відкрити файл шаблона (файли стандар­тних шаблонів мають розширення DОТ, вони розміщуються в каталозі office.

Введення і редагування тексту

Вводити і редагувати можна тільки текст активного вікна.

Введення символів.

Перед введенням символів слід вибрати шрифт, його розмір, формат. Основні можливості форматування будуть розглянуті далі.

Символи клавіатури вводяться в позицію текстового курсора (мерехтливий вертикальний штрих). Символи можуть вводитись у режимі заміни або вставки. В першому випадку введений символ заміщає той символ, на якому знаходився курсор. В режимі вставки частина рядка, що розміщена праворуч від курсора, зсувається на одну позицію і символ вво­диться на звільнене місце. Переключення між режимами здійснюється кла­вішею [Ins]. Для вилучення символа ліворуч від курсора слід натиснути клавішу [Backspace], а символа в позиції курсора — клавішу [Del]. При цьому курсор переміщається на одну позицію ліворуч. Коли курсор доходить до кінця рядка, то перше слово, яке не вміщається в даному рядку, повністю переноситься в наступний.

В редакторіWord є можливість переносити слова командою менюСервис/Раcстановка переносов. На екрані з'явиться вікно діалогу. В цьому вікні можна встановити дві опції:

• автоматичне перенесення слів у документі;

• перенести слова з великих букв.

Якщо в будь-якій позиції рядка натиснути клавішу[Enter], то редактор переходить на новий рядок з абзацу. Для переходу в наступний рядок без створення абзацу слід натиснути комбінацію клавіш[Shift-Enter].

Службові символи (закінчення рядка, закінчення абзацу та ін.), як прави­ло, на екран не виводяться. Користувач може включати виведення цих символів відповідною кнопкоюпанелі інструментівСтандартная.

Автоматична верстка сторінок функціонує тільки тоді, коли у вікні діалогу Параметри, вкладинкаОбщие встановлено прапорецьФоновая разбивка на страницн.

Користувач може примусово ввести роздільник сторінок. Для цього слід підвести курсор до рядка, з якого має починатися наступна сторінка і натис­нути комбінацію клавіш [Ctrl— Enter]. На екрані з'явиться новий роздільник сторінок — штрихова лінія з написомРазрмв страницм. Ці розподільники легко вилучити як звичайні рядки тексту.

Налаштування можливостей редагування

На закладціEdit/Правка у полі Edition option/Параметры правки можна активізувати можливості:

/>

Typing replaces selection/Заменять выделенный фрагмент — під час уведення нового тексту виокремлений текст вилучається;

Drad-and-drop text editing/Использовать перетаскивание текста — активізується засіб редагування за допомогою мишки (див. розділ 2);

Use the INS key for paste/Использовать клавишу INS для вставки — використання клавіші Insert для введення інформації з буфера Clipboard;

Overtype mode/Режим замены — під час уведення новий текст буде вилучати наявний текст;

Use smart cut and paste/Учитывать пробелы при копировании — під час вирізання тексту усуваються зайві прогалини, під час уставляння — додаються потрібні;

Tabs and back space set left indent/Установка отступов клавишами — уставляння відступу за допомогою клавіші Tab дає змогу після натискання на клавіші Enter, почати новий абзац з визначеного відступу;

Allow accented uppercase in French/Прописные с надстрочны ми знаками — для текстів, які написані мовою, що використовує літери з надсимвольними знаками (наприклад, французька, німецька, польська мови);

Auto-Keyboard switching/Автоматическая смена клавиатуры — автоматичне перемикання клавіатури;

When selecting, automatically select entire word/Автоматически выделять слова — у випадку введення перших букв слова, що часто використовується, відбувається автоматичне введення решти букв.

У поліPictureeditor/Редактор рисунковє перелік внутрішніх графічних редакторів.

У нижньому полі можна активізувати опцію Enable click and type/Разрешить свободный ввод і вказати назву файлу-шаблона по замовченні (Normal).

Переміщення за текстом.

Переміщуватись за текстом можна з допомогою миші, використовуючи лінійки прокрутки. Для переміщення є можливість використовувати і такі клавіші:

[←,→] — на символ ліворуч, праворуч;

[^]> [^] - на рядок вгору, вниз;

[PgUp], [PgDn] — на розмір вікна вгору, вниз;

--PAGE_BREAK--

[Home], [End] — на початок, закінчення рядка;

[Ctrl-Home], [Ctrl-End] — на початок, закінчення тексту.

Виділення тексту

Виділення тексту є однією з важливих операцій, оскіль­ки редагування можна виконувати тільки з виділеним фрагментом тексту.

Для виділення тексту мишею слід встановити курсор миші на початокі фрагменту, натиснути на ліву кнопку і, не відпускаючи її, перемістити курсору до кінця фрагменту. При цьому колір виділеного фрагменту буде інверту­ватись. Подвійне натискування лівої кнопки миші виділяє слово, на яке встановлено курсор миші. Натискування лівої кнопки миші, коли курсор знаходиться біля лівої межі рядка, виділяє рядок, а подвійне натискування —1 весь абзац. Весь текст можна виділити, виконавши команду меню Правка/Внделить все. Фрагмент залишається виділеним, поки не буде виділено-інший фрагмент. Для зняття виділення слід встановити курсор миші в будь-якві місце поза виділеним фрагментом і натиснути ліву кнопку миші. Фрагмент можна виділити і за допомогою комбінацій клавіш:

[Shift-<-], [Shift-->] — виділення символу ліворуч, праворуч від курсора;

[Shift-^], [Shift--!}] — виділення рядка зверху, знизу від курсора;

[Shift-Home], [Shift-End] — виділення тексту від курсора до початку, кінця рядка;

[Shift-PgUp], [Shift-PgDn] — виділення фрагмента від курсора до початку, кінця тексту.

Редагування виділеного фрагменту.

Виділений фрагмент можна вилучити, перемістити, скопіювати. За таких операцій часто використовують буфер обмінуWindows. Через цей буфер редактор Word може обмінюватись інфор­мацією з іншими програмами, що працюють у середовищі Windows.

Вилучити виділений фрагмент можна за допомогою командиПравка/Вырезать або кнопкиУдалить панелі інструментівСтандартная. Фрагмент вилу­чається із тексту і поміщається в буфер обміну. Текст з буферу обміну можна багаторазово читати. Цей текст зберігається в буфері доти, поки в нього не буде занесено новий фрагмент (це може зробити і будь-яка інша програма, що працює в середовищіWindows). Вилучити виділений фрагмент можна і за допомогою клавіші[Del], але при цьому фрагмент у буфер обміну не заноситься. Вставка фрагменту з буферу обміну здійснюється командоюПравка/Вставить

Перенести фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд:Правка/Внрезать і Правка/Вставить. Досить просто можна пере­містити фрагмент за допомогою миші. Для цього слід встановити курсор миші на виділеному фрагменті і, не відпускаючи натиснутої лівої кнопки, від­буксувати фрагмент на нове місце. Якщо тепер відпустити ліву кнопку, то фрагмент буде переміщено.

Скопіювати фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд:Правка/Копировать і Правка/Вставить. При виконанні першої ко­манди виділений фрагмент переноситься в буфер обміну, але з тексту не вилучається. Копіювання за допомогою миші аналогічне переміщенню, але при цьому повинна бути додатково натиснутою клавіша[Ctrl].

Команди редагування діють і при роботі з документами в різних вікнах. Це дає змогу обмінюватись фрагментами тексту між різними документами.

Поля.

Поля — це спеціальні фрагменти тексту, які розміщуються в документі і забезпечують автоматичне внесення в документ деякої інформації (дати, часу, назви документа і т.д.). Для внесення в документ поля слід встановити курсор у потрібну позицію і виконати командуВставка/Поле, при цьому відкривається вікно діалогуПоле.

В спискуКатегории вікна перераховані групи, в які об'єднані всі поля. В спискуПоля наведені назви полів, що відповідають групі, вибраній у списку Категории. Відповідно до вибраного поля змінюється зміст решти елементів вікна діалогу. КнопкаПараметри дозволяє перейти до вікна діалогуПарамет­ри і вибрати належний формат. Деякі поля (наприклад, дату) необхідно обновляти. Для обновлення фрагменту, який включає необхідні поля, необ­хідно виділити фрагмент і натиснути клавішу[F9].

За допомогою комбінації клавіш[Alt— F9] можна переключати з режиму перегляду інструкцій поля на режим перегляду результату їх виконання і навпаки.

Пошук і заміна.

Режим пошуку вказаного фрагмента тексту здійснюється командоюПравка/Найти. Ця команда відкриває доступ до вікна діалогу Найти.

В полеЧто цього вікна необхідно ввести слово або фразу, яка шукається. В спискуНаправление потрібно вказати, в якому напрямі слід проводити пошук: вперед (від курсора до початку тексту), назад (від курсора до кінця тексту) чи за всім текстом. Для ігнорування у процесі пошуку різниці між великими та малими буквами необхідно встановити опціюС учетом регистра.

Word дозволяє при пошуку використовувати шаблони. В шаблоні можна використовувати символи "?" і ''*''. Символ ''?'' в процесі пошуку розгля­дається як будь-яка буква, символ ''*'' — як довільне число будь-яких букв. Так, якщо для пошуку вказується слово «до?», то можуть бути знайдені слова «док», «дог», «дот», а якщо «до*», то можуть бути знайдені слова «дот», «док», «доданок», «доза» і т.д. Для використання шаблонів слід встановити прапорецьСимволышаблона.

Після встановлення всіх опцій слід натиснути кнопкуНайти далее іWordпочне пошук. Для продовження пошуку слід знову натиснути кнопкуНайти далее.

Заміна тексту здійснюється командоюПравка/Заменить. Вікно діалогу Заменить подібне до вікна діалогуНайти, але має ряд додаткових елементів. В полеЗаменить на вводиться текст заміни.

Перевірка орфографії.

Word дозволяє перевірити орфографію декількома мовами. Для вибору мови слід виконати командуСервис/Язнк і вибрати необхідний елемент зі списка мов. Перевірка орфографії ініціюється командою Сервис/Орфография або кнопкою панелі інструментівСтандартная. Пере­віряється виділений фрагмент, а за його відсутності — текст від положення курсора до кінця. Якщо в тексті зустрічається відсутнє в словнику слово, то воно виділяється і відкривається вікно діалогуОрфография.

В першому рядку вікна вказується слово, яке не знайдено в словнику. В списку під ним виводяться близькі за написанням слова як варіанти для виправлень. Якщо таких слів не знайдено, то список порожній. Однак якщо користувач впевнений, що слово написано правильно, він може продовжити перевірку, натиснувши кнопкуПропустить.Для того щоб це слово пропуска­лось і далі за текстом, слід натиснути клавішуПропустить все.

Якщо користувач буде використовувати це слово в текстах і далі, то його можна записати в словник користувача. Цей словник буде включати слова, які відсутні в основному словнику, але які потрібно перевіряти. Для включення слова в такий словник треба вибрати елементCUSTOM.DIC,який є в списку Добавлять в. Якщо в списку близьких за написанням слів є правильне слово, то його слід виділити і натиснути кнопку Заменить. Кнопка Заменить все дозволяє редактору далі автоматично замінювати неправильно написане слово.

Налаштування параметрів перевірки правопису

Параметри закладки Spelling & Grammar/Правописание визначають режими перевірки правопису.

/>

У полі Spelling/Орфография можна активізувати такі можливості:

Check spelling as you type/Автоматически проверять орфографию — автоматичне перевіряння орфографії під час введення тексту;

Hide spelling errors in this document/Не выделять слова с ошибками — не підкреслювати слова з помилками;

Always suggerst corrections/Всегда предлагать замену — у випадку помилок пропонуються варіанти схожих слів;

Suggest from main dictionary only/Предлагать только из основного словаря — варіанти заміни пропонуються з головного словника;

Ignore words in UPPERCASE/Пропускать слова из прописных букв — не перевіряються скорочення, що набрані великими літерами;

Ignore words with numbers/Пропускать слова с цифрами — не перевіряються слова, що вміщують цифри;

Ignore Internet and file nadresses/Пропускать адреса Интернета и имена файлов — не перевіряються адреси Internet та електронні.

У полі Custom dictionary/Вспомогательные словари можна вибрати словник користувача, який поповнюватиметься новими словами.

У полі Grammar/Грамматика є можливості перевірки граматики:

Check grammar as you type/Автоматически проверять грамматику — перевіряння граматики під час введення тексту;

Hide grammatical errors in this document/Не выделять слова с ошибками — не підкреслювати помилкові речення;

Check grammar with spelling/Также проверять орфографию — перевіряти також орфографію;

Show readability statistick/Статистика удобочитаемости — після перевірки граматики в діалоговому вікні подається інформація про кількість в тексті слів, символів, абзаців, речень;

У низхідному списку Writing style/Набор правил можна вибрати стилістичні правила для перевірки граматики.Режими внесення виправлень

Закладка Track Changes/Исправления призначене для налаштування режимів внесення виправлень у текст документа.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>

У полі Insereted text/Добавленный текст можна обрати спосіб виокремлення тексту, який уставляють у документ (Mark/Помечен) — не виокремлений, потовщений, нахилений, підкреслений, подвійно підкреслений, а також його забарвлення (Color/Цвет).

У полі Deleted text/Удаленный текст можна обрати спосіб виокремлення тексту, який вилучають з документа — перекреслений або прихований, а також його забарвлення.

У полі Changed formatting/Измененное форматирование можна обрати спосіб виокремлення тексту, який форматується у документі — не виокремлений, потовщений, нахилений, підкреслений, подвійно підкреслений, а також його забарвлення.

У полі Changed lines/Измененные строки можна обрати спосіб виокремлення рядків, які були змінені — позначити їх вертикальними лініями на лівому або на правому полі документа.

Форматування тексту

Під форматуванням розуміють операції, які зв'язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні тільки для виділених фрагментів.

Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів; форматування абзаців; форматування сторінок.

Форматування символів.

При форматуванні символів можна змінити шрифти, його розмір. Форматування здійснюється командоюФормат/Шрифт. При цьому на екрані з'явиться вікно діалогуШрифт, в якому можна встановити такі параметри:

•шрифт (вибирається із списка шрифтів);

•стиль (можна вибрати звичайний стиль, курсив, напівжирний і напів­жирний з курсивом шрифти);

• розмір шрифта;

• підкреслення (вибір різних варіантів підкреслення);

• колір символів;

• ефекти (верхній і нижній індекс, перекреслений).

У поліОбразец цього вікна показується зовнішній вигляд тексту при вибраних параметрах.

Отступм й интервалм

Ряд параметрів можна встановити і за допомогою кнопок панеліФорматирование.

Форматування абзаців.

Під абзацем уWord розуміють частину документа, за якою поміщається маркер абзацу. При введенні тексту абзац завжди закінчується натискуванням клавіші FEnter. Для форматування абзацу використовують командуФормат/Абзац, відкриває вікно діалогуАбзац в якому можна здійснити:

• вирівнювання абзаців;

• встановлення відступів абзаців;

• встановлення відстані між рядками і абзацами.

За замовчуванням Word вирівнює абзаци ліворуч. За допомогою опції Внравнивание можна встановити вирівнювання праворуч, центрування (ряд­ки розміщуються симетрично відносно уявної вертикальної лінії, що проходить через середину сторінки) або блочне вирівнювання (рядки вирівнюються як ліворуч, так і праворуч).

ОпціяОтступ дозволяє встановити відступи зліва і справа рядків виділеного абзаца, а також окремо лівий відступ першого рядка абзацу. Відстань за замовчуванням вимірюється в дюймах, але за допомогою командиСервис/Параметрн/Общие можна встановити інші одиниці (сантиметри та ін.).

Для встановлення відступів можна використовувати і горизонтальну ліній­ку. На ній є маркери відступу ліворуч (нижній лівий), відступу праворуч (нижній правий) і відступу першого рядка абзацу (верхній лівий). В разі зміни положення цих маркерів за допомогою миші виділений абзац буде автоматично переформатовуватися.

Відстань між рядками встановлює опціяМежстрочннй вікна діалогу Абзац, а між абзацами — опціяИнтервал. За допомогою останньої можна встановити параметриПеред (інтервал перед виділеним абзацем) іПосле (інтервал після виділеного абзацу).

При встановленні параметрів форматування абзацу зовнішній вигляд цього абзацу зображується в поліОбразец вікна діалогуАбзац.

Форматування сторінок.

При введенні і друкуванні текстуWord викорис­товує встановлені за замовчуванням розміри поля сторінки. Змінити ці параметри можна за допомогою командиФайл/Параметри страницм.

ВкладинкаПоля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього, лівого і правого полів. ПолеОбразец цієї вкладинки показує, який вигляд матиме І сторінка з встановленими параметрами поля при друкуванні.

вибрати назву змінюваного стилю і натиснути клавішу[Enter]. Після появи на екрані запиту про підтвердження зміни стилю слід натиснути клавішуОК.

Більш широкі можливості для створення і модифікації стилів дає команда Формат/Стиль і вікно діалогуСтиль.

ВкладинкаРазмер бумаги дозволяє вибрати стандартні розміри із списка форматів, які підтримуєWord. Якщо ні один із стандартних розмірів не підходить, то слід вибрати в списку форматів елементСпециальний і для нього вказати ширину і висоту. В поліОриентация потрібно вказати орієнтацію документаКнижная (рядки документа паралельні короткій стороні аркуша) абоАльбомная (рядки паралельні довгій стороні аркуша). В разі зміни орієнтації документа з книжної на альбомнуWord використовує розміри верхнього і нижнього полів для правого і лівого поля. При переході з альбом­ного на книжковий формат праве і ліве поле стають відповідно верхнім і нижнім.

В поліОбразец зображується зразок, який відповідає вибраним параметрам. Стиль форматування. Розглянуті раніше команди форматування вплива­ють безпосередньо на виділені фрагменти. Тому їх називають командами безпосереднього форматування. Цей спосіб зручний у тих випадках, коли потрібно змінити формат одного або декількох абзаців. Однак якщо потрібно придати єдину форму всьому документу, то зручніше один раз підібрати шрифт, розміри полів та інші атрибути і зберегти їх значення в так званому стилі з власним іменем. Наприклад, при підготовці книг слід один раз вказати, як оформити заголовок книги, заголовки розділів і сам текст. Тоді при оформленні документа не потрібно вникати в тонкощі оформлення, досить просто вибрати готовий стиль. Для вибору стилю слід розкрити список стилів панелі інструментівФорматирование і вибрати потрібний. Для створення нового стилю можна вибрати зразком будь-який оформлений абзац. Для цього цей абзац потрібно виділити, відкрити список стилів, ввести в рядку введення цього списка ім'я, під яким буде збережено стиль і натиснути клавішу [Enter].

Вибір елемента в полі Список визначає, які елементи будуть виводитись у списку Стили (всі стилі, стилі користувача або використовувані стилі). Виб­равши певний елемент, в полі Образец абзаца можна побачити зовнішній вигляд абзацу при його форматуванні вибраним стилем, в полі Образец символов — рядок символів, форматований вибраним стилем, а в полі Описа-ние — короткий опис вибраного стилю (шрифт, його розмір, мова, між­рядковий інтервал та інші параметри). Вікно має кнопки Создать (створити новий стиль), Изменить (змінити існуючий стиль), Удалить (вилучити стиль). При натискуванні кнопки Создать відкривається вікно Создать стиль, в якому можна вказати параметри створюваного стилю. Поле Имя визначає ім'я створюваного стилю, поле Основан на етиле визначає стиль, на основі якого створюється даний. Кнопка Формат відкриває список основних параметрів формату, які можна визначити. Встановлений прапорецьДобавить в шаблон добавляє новий стиль дошаблону, з яким працює документ.

Використання графіки

Текстові редактори призначені для введення і редагування тексту. Однак потужні сучасні редактори, до яких відносять і Word, дають можливість розміщувати в документі малюнки (в Word їх називають графікою).

Вставка малюнку.

У документиWord може бути вставлена графіка різних форматів(PCX, BMP, WMF, TIF, РІС,DRW та ін.). Для роботи з цими форматамиWordвикористовує графічні фільтри-програми, які дозволяють відображати графіку. Ці фільтри встановлюються за повної інсталяції Word. Фільтри не потрібні тільки для роботи з графікою в форматах BMP і WMF.

Розміщення графіки. Для розміщення графіки слід встановити курсор у місце, де планується розміщення. Після цього потрібно виконати команду Вставка/Рисунок. На екрані з'явиться вікно діалогу Вставка рисунка.

У цьому вікні слід вибрати дисковод, папку та ім'я файла. Ім'я файла вибирається із спискаИмя. У списку знаходяться файли, тип яких вказано в однорядковому спискуТип файла.

При натиснутій кнопціВмвод содержимого у вікні виводиться зображення малюнка. Встановлений прапорецьСвязь с файлом створює зв'язок між документом і графічним файлом. Для обновлення цього зв'язку за кожної зміни графічного файла потрібно виконувати командуПравка/Связи. У цьому випадку при кожному завантаженні документа з вбудованою графікоюWordбуде відображати останню версію графічного файла.

Встановлений прапорецьХранить в документе зберігає графічне зображен­ня всередині документа. Це має свої переваги і недоліки. Перевагою є те, що виключається втрата графіки, наприклад, при копіюванні тексту на дискету. З іншого боку, графіка значно збільшує розмір файла документа.

Після встановлення всіх параметрів необхідно натиснути кнопкуОК, і графічний елемент буде встановлено в місце курсора.

Зміна параметрів малюнку.

Якщо на екрані замість графіки з'явиться тільки порожня рамка, то це означає, що Word позначив місце розташування графіки. Щоб зробити графіку видимою, слід виконати командуСервис/Параметрн, вибрати вкладнику Вид < і відмінити опціюПустне рамки рисунков.

Щоб змінити масштаб і положення графіки в документі, потрібно виділити графіку. Для цього слід сумістити курсор миші з графічним зображенням і натиснути кнопку миші. КомандаФормат/Рисунок викличе на екран вікно діалогуРисунок. Використовуючи це вікно, можна змінити масштаб, відстань між текстом і графікою.

    продолжение
--PAGE_BREAK--Зміна можливостей перегляду

На закладці View/Вид вказують елементи, які відображаються на екрані. В блоці Show/Показывать можна активізувати такі можливості:

/>

Highlight/Выделение цветом — відображення кольорових елементів тексту;

Bookmarks/Закладки — відображення електронних позначок;

Status bar/Строку состояния — наявність на екрані рядка стану;

Screen Tips/Всплывающие подсказки — підказка назви кнопки у випадку розміщення курсора на піктографічній кнопці;

Animated text /Анимацию текста — застосування анімаційних ефектів до тексту;

Horizontal scroll bar/Горизонтальную полосу прокрутки — наявність на екрані горизонтальної смуги перегляду;

Vertical scroll bar/Вертикальную полосу прокрутки — наявність на екрані вертикальної смуги перегляду;

Picture placeholder/Пустые рамки рисунков — на екрані відображаються лише рамки малюнка;

Field codes/Коды полей — відображення кодів полів;

Field shading/Затенение полей — тінювання полів.

У полі Formatting marks/Знаки форматирования можна вибрати символи, які будуть постійно відображатись на екрані:

Tab characters/Знаки табуляции — символи табуляції;

Spaces/Знаки абзацев — символи абзаців;

Paragraph marks/Мягкие переносы — символ «м'якого переносу»;

Hidden text/Скры ты й текст — прихований текст;

Optional hyphens/Пробелы — прогалини;

All/Все — усі символи.

У полі PrintandWebLayoutoptions/Параметры режима разметки и Web-документапотрібно зазначити, які елементи будуть відображені на екрані:

Drawing/Рисунки — малюнки;

Object anchors/Привязка обьектов — символи прив'язування об'єктів;

Text boundaries/Границы текста — межі тексту;

Vertical ruler/Вертикальная линейка (только режим разметки) — вертикальна смуга перегляду.

У нижньому полі задають параметри щодо звичайного режиму перегляду та режиму структури.

Використана література:

Бакаревич Ю.Б., Пушкіна Н. Microsoft word.

Мир ПК.- 2000 №7 стор. 116 «Работаем с текстовыми процессорами»

Мир П.К. «Мгновенное перемещение по документам» — 2001 — №3 стор. 108

Інформатика. Базовий курс. Ред. С.В. Симоновича.

Коцюбинський А.О. «Современний самоучитель профессиональной роботы на компьютере.»

Практичный курс інформатики за ред. Мадзігона В.М.

www.victoria.lviv.ua/html/office

Ссылки (links):
www.victoria.lviv.ua/html/office
еще рефераты
Еще работы по астрономии